HOTĂRÂRE nr. 560 din 6 mai 1970privind reglementarea asistenţei medicale cu plata
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 51 din 22 mai 1970    Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Asistenţa medicală cu plata, la cererea bolnavilor, se acordă de personalul medico-sanitar în condiţiile prezentei hotărîri.  +  Articolul 2Asistenţa medicală cu plata se organizează de Ministerul Sănătăţii în municipii şi alte oraşe mari, prin policlinicile cu plata, unităţi cu personalitate juridică.Unităţile medico-sanitare cu plata au în structura lor cabinete medicale pentru consultaţii şi servicii medicale pentru diagnostic şi tratament.În unităţile medico-sanitare care acorda asistenţa medicală gratuita nu se vor înfiinţa cabinete cabinete medicale cu plata şi servicii medicale cu plata.Asistenţa medicală cu plata la domiciliul bolnavilor se acordă la solicitarea acestora, numai prin intermediul unităţilor medico-sanitare cu plata.  +  Articolul 3În cadrul asistenţei medicale cu plata se dau consultaţii medicale şi se efectuează prestaţii medico-sanitare pentru precizarea diagnosticului, precum şi tratamente.Analizele de laborator, examenele radiologice, alte investigaţii, precum şi tratamentele recomandate în urma consultatiei la domiciliu se vor efectua numai prin unităţile medico-sanitare cu plata.  +  Articolul 4Asistenţa medicală cu plata se poate acorda de următorul personal medico-sanitar: a) medici primari, medici specialişti, precum şi medici stomatologi încadraţi în unităţi medico-sanitare; b) medici din institutele medico-farmaceutice şi medici din institutele de cercetări ştiinţifice medicale confirmati ca medici primari sau medici specialişti; c) medici de medicina generală încadraţi în unităţi medico-sanitare care vor putea acorda asistenţa medicală cu plata numai la domiciliul bolnavilor; d) personal cu studii superioare încadrat, în unităţi medico-sanitare; e) personal mediu şi auxiliar sanitar încadrat în unităţi medico-sanitare; f) pensionari cu pensii de serviciu sau cu pensii pentru limita de vîrsta proveniţi din personalul medico-sanitar prevăzut la lit. a-e.Stabilirea celor care pot acorda asistenţa medicală cu plata în unităţile medico-sanitare cu plata şi la domiciliul bolnavilor se face, în raport cu numărul locurilor de muncă din unităţile respective şi cu necesităţile asistenţei medicale la domiciliu, de către direcţiile sanitare judeţene sau a municipiului Bucureşti, la cererea celor care doresc sa acorde o astfel de asistenţa, cu recomandarea colegiilor medicilor şi farmacistilor din cadrul Uniunii Societăţilor de Ştiinţe Medicale.  +  Articolul 5Personalul medico-sanitar poate acorda asistenţa medicală cu plata numai în afară programului sau de lucru de la unitatea unde funcţionează.  +  Articolul 6Nu vor putea beneficia de dreptul de a acorda asistenţa medicală cu plata: a) cei cărora li s-a retras dreptul de a exercita profesiunea; b) cei cărora li s-a desfăcut contractul de muncă drept sancţiune disciplinară sau ca necorespunzatori în munca; c) cei sancţionaţi disciplinar cu mustrare, avertisment sau retrogradare, pînă la data cînd s-ar considera potrivit legii, ca sancţiunea nu a fost luată; d) cei care săvîrşesc abateri profesionale şi deontologice repetate în acordarea asistenţei medicale, stabilite de colegiile medicilor şi farmacistilor din cadrul Uniunii Societăţilor de Ştiinţe Medicale.  +  Articolul 7Cei pensionaţi pentru boala, cei aflaţi în concediu medical, cei cu program de muncă redus şi cei aflaţi în concediu fără plata nu au dreptul sa acorde asistenţa medicală cu plata cît timp se afla în una dintre aceste situaţii.  +  Articolul 8Unităţile medico-sanitare cu plata se înfiinţează şi se desfiinţează, în funcţie de necesităţile de asistenţa medicală, de către consiliile populare judeţene sau al municipiului Bucureşti, cu acordul Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 9Unităţile medico-sanitare cu plata se organizează pe principiul autofinantarii.Din veniturile realizate de aceste unităţi se vor acoperi: a) cheltuielile de întreţinere şi funcţionare ale unităţilor, inclusiv reparaţiile curente şi capitale la construcţii, utilaje şi aparatura; b) cheltuielile privind procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare consumabile necesare consultatiilor, examenelor de laborator, radiologice şi altor investigaţii sau tratamente efectuate la aceste unităţi; c) salariile şi indemnizaţiile personalului permanent, inclusiv contribuţiile de asigurări sociale; d) cheltuielile legate de dezvoltarea bazei materiale, utilaje, aparate, autoturisme etc.; e) cota de 10% din totalul veniturilor realizate, care se vărsa ca venit la bugetul local; f) retributia personalului medico-sanitar care acorda asistenţa medicală în aceste unităţi, inclusiv contribuţii de asigurări sociale. Cuantumul retributiei se stabileşte după acoperirea cheltuielilor prevăzute la lit. a-e. Suma cuvenită fiecăruia se stabileşte în funcţie de aportul sau la realizarea veniturilor. Sumele se plătesc în afară fondului de salarii planificat.  +  Articolul 10Bunurile mobile şi imobile necesare organizării unităţilor medico-sanitare cu plata se asigura de către comitetele executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.  +  Articolul 11Venitul realizat din consultaţii medicale, tratamente şi alte prestaţii medico-sanitare efectuate prin chemarea medicului şi a personalului mediu şi auxiliar sanitar la domiciliul bolnavului se cuvine în întregime acestora.  +  Articolul 12Veniturile realizate de personalul medico-sanitar prin acordarea asistenţei medicale cu plata sînt supuse impozitului progresiv stabilit potrivit legii.  +  Articolul 13Tarifele pentru consultatiile cu plata acordate în unităţile medico-sanitare cu plata, precum şi onorariile pentru consultatiile cu plata, tratamente şi alte prestaţii medico-sanitare cu plata efectuate la domiciliul bolnavilor de către medici, personalul mediu şi auxiliar sanitar sînt cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.Pentru consultatiile acordate în cadrul asistenţei medicale cu plata nu se pretinde onorariu dacă bolnavul consultat necesita internare de urgenta în spital.Tarifele pentru analizele de laborator, examenele radiologice, explorarile functionale, tratamentele şi alte prestaţii medicale efectuate în unităţile medico-sanitare cu plata se stabilesc de Ministerul Sănătăţii, cu avizul Comitetului de Stat pentru Preţuri.Primirea sau pretinderea de sume peste tarifele şi onorariile stabilite se sancţionează potrivit legii.  +  Articolul 14Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 184 din 29 aprilie 1965 privind repartizarea veniturilor policlinicilor speciale, serviciilor şi cabinetelor speciale cu plata şi ale unităţilor care efectuează întreruperi de sarcina la cerere, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărîri se abroga.Preşedintele Consiliului de Miniştri,IOAN GHEORGHE MAURERBucureşti, 6 mai 1970.Nr. 560.  +  Anexa 1 TARIFELEpentru consultatiile cu plata acordate în unităţile medico-sanitarecu plata şi onorariile pentru consultatiile cu plata acordatela domiciliu bolnavilorI - Tarife pentru consultatiile cu plata acordateîn policlinicile cu plata1. Profesori, conferenţiari, doctori-docenti 60 lei2. Medici primari 50 lei3. Medici specialişti 40 lei4. Medici stomatologi 30 leiII. Onorarii pentru consultatiile cu plata ladomiciliu bolnavilorZiua Noaptea────── ───────1. Profesori, conferenţiari, doctori-docenti 80 lei 120 lei2. Medici primari 50 lei 70 lei3. Medici specialişti 40 lei 60 lei4. Medici de medicina generală 30 lei 40 leiIII - Alte prevederi privind tarifele şi onorariile1. Pentru acoperirea cheltuielilor de transport la domiciliu bolnavilor făcute de cei prevăzuţi în prezentul tabel se adauga 20 lei.2. La chemarea în afară localităţii, transportul se asigura de solicitant.3. Medicii chemaţi pentru consult în alte localităţi primesc dublul onorariului prevăzut în tabel.4. Perioada de noapte se considera între orele 20 şi 6 dimineata.  +  Anexa 2 ONORARIILEpentru efectuarea tratamentului şi a altor prestaţiimedico-sanitare cu plata la domiciliul bolnavilorEfectuarea unei injectii, indiferent denumărul fiolelor făcute o dată 5 leiEfectuarea de tratamente deosebite(masaj, ventuze, cataplasme etc.) 10 leiEfectuarea de garda la domiciliul bolnavului,pentru fiecare ora, ziua sau noaptea 3,50 lei--------