HOTĂRÂRE nr. 443 din 10 aprilie 2003privind promovarea producţiei de energie electrica din surse regenerabile de energie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 24 aprilie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi având în vedere prevederile art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal necesar promovării programului de creştere a contribuţiei surselor regenerabile de energie la producţia de energie electrica, avându-se în vedere actualul potenţial de exploatare a acestor surse de energie.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) surse regenerabile de energie - surse regenerabile de energie nefosile, cum sunt: eoliana, solara, geotermala, a valurilor, a mareelor, energia hidro-, biomasa, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, gaz de fermentare a namolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz; b) biomasa - fracţiunea biodegradabila a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultura, inclusiv substantele vegetale şi animale, silvicultura şi industriile conexe, precum şi fracţiunea biodegradabila a deşeurilor industriale şi urbane; c) energie electrica produsă din surse regenerabile de energie - energia electrica produsă de centrale care utilizează numai surse regenerabile de energie, precum şi proporţia de energie electrica produsă din surse regenerabile de energie în centrale hibride care utilizează şi surse convenţionale de energie, incluzând energia electrica consumată de sistemele de stocare a purtatorilor de energie conventionala şi excluzând energia electrica obţinută din aceste sisteme; d) consum de energie electrica - consumul brut de energie electrica, calculat astfel: producţia naţionala de energie electrica, inclusiv cea produsă de autoproducatori, la care se adauga importurile şi se scad exporturile; e) garanţia de origine - documentul care:1. specifică sursa de energie din care a fost produsă energia electrica, cu indicarea datei şi a locurilor de producţie, iar în cazul centralelor hidroelectrice, şi cu indicarea puterii instalate a acestora;2. permite producătorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie sa demonstreze ca energia electrica pe care o vand este produsă din surse regenerabile de energie; f) acces la reţea - dreptul agenţilor economici care produc şi/sau furnizează energie electrica, precum şi al consumatorilor de energie electrica de a se racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele de transport şi distribuţie; g) operator de reţea - după caz, operatorul de transport sau de distribuţie; h) operator al sistemului de distribuţie - persoana juridică, titulara a unei licenţe de distribuţie, care deţine, exploatează, întreţine, modernizează şi dezvolta reţeaua electrica de distribuţie; i) operator de transport - persoana juridică, titulara a unei licenţe de operator de transport, care deţine, exploatează, întreţine, modernizează şi dezvolta reţeaua electrica de transport; j) producător de energie electrica - acea persoana fizica autorizata sau acea persoana juridică având ca specific activitatea de producere a energiei electrice; k) autoproducator de energie electrica - persoana fizica sau juridică ce produce energie electrica în principal pentru consum propriu. (2) Deşeurile menţionate în definitia biomasei prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt definite în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.  +  Capitolul 2 Obiectivul naţional pentru promovarea surselor regenerabile de energie  +  Articolul 3 (1) Promovarea producerii şi consumului de energie electrica produsă din surse regenerabile de energie, inclusiv de centralele hidro- mari, constituie un obiectiv de interes naţional. (2) Ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie la consumul naţional brut de energie electrica urmează sa ajungă la 30% până în anul 2010. (3) Ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie la consumul naţional brut de energie electrica urmează sa ajungă la 11% până în anul 2010.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Industriei şi Resurselor, în colaborare cu Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, elaborează în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri un program vizând măsurile existente şi planificate pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 3 alin. (1). (2) Programul prevăzut la alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului, se actualizează o dată la 5 ani şi cuprinde inclusiv măsuri pentru stimularea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie. (3) Programul de măsuri prevăzut la alin. (1) se elaborează în concordanta cu angajamentele naţionale asumate de România prin Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, ratificat prin Legea nr. 3/2001.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Industriei şi Resurselor, în colaborare cu Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, elaborează şi publică, în termen de 2 ani de la data publicării programului prevăzut la art. 4 alin. (1), primul raport privind realizarea obiectivului prevăzut la art. 3 alin. (1), ţinând cont, în principal, de factorii climatici care pot afecta atingerea acestuia şi care indica compatibilitatea măsurilor luate cu angajamentele României privind schimbările climatice. (2) Raportul elaborat conform prevederilor alin. (1) se actualizează o dată la 2 ani.  +  Capitolul 3 Garanţia de origine a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie  +  Articolul 6 (1) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei va elabora, pe baza unor criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii, regulamentul de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie. (2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) va fi supus aprobării Guvernului de către Ministerul Industriei şi Resurselor, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Garanţiile de origine se emit ca răspuns la o cerere adresată de un producător de energie electrica produsă din surse regenerabile de energie. (4) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei elaborează şi pune în aplicare regulamentul de supraveghere a emiterii garanţiilor de origine care să asigure corectitudinea şi credibilitatea acestora. Totodată, va comunică Ministerului Industriei şi Resurselor măsurile luate pentru a asigura fiabilitatea sistemului de garantare în vederea includerii în raportul prevăzut la art. 5 alin. (1). (5) Garanţiile de origine supuse mecanismelor de supraveghere în statele membre ale Uniunii Europene sunt recunoscute pe teritoriul României pe bază de reciprocitate. Orice refuz de recunoaştere a garanţiei de origine, în special din motive ce ţin de prevenirea fraudelor, trebuie să se bazeze pe criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii.  +  Capitolul 4 Proceduri administrative  +  Articolul 7 (1) Autorităţile competente evalueaza cadrul de reglementare din sfera de responsabilitate aplicabilă activităţii de producere de energie electrica din surse regenerabile de energie şi, după caz, efectuează sau propun modificări în vederea: a) reducerii barierelor de reglementare şi a altor bariere în calea creşterii producţiei de energie electrica din surse regenerabile de energie; b) simplificarii şi accelerarii procedurilor de autorizare; c) asigurării obiectivitatii, transparenţei şi caracterului nediscriminatoriu al regulilor de autorizare, precum şi corelării cu specificul diverselor tehnologii care utilizează surse regenerabile de energie. (2) Autorităţile competente au obligaţia sa furnizeze Ministerului Industriei şi Resurselor rezultatele evaluărilor prevăzute la alin. (1). (3) Ministerul Industriei şi Resurselor elaborează un raport privind rezultatul evaluărilor prevăzute la alin. (1), în termen de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Raportul prevăzut la alin. (3) va include, de asemenea, o evaluare privind: a) coordonarea între autorităţile competente în privinta termenelor limita de înregistrare şi soluţionare a cererilor de autorizare; b) oportunitatea elaborării unor ghiduri pentru autorizare şi a unei proceduri de programare rapida a producătorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie, în vederea autorizării; c) desemnarea autorităţilor care acţionează ca mediatori în disputele dintre autorităţile responsabile pentru emiterea autorizaţiilor şi solicitanţii de autorizaţii.  +  Capitolul 5 Accesul la reţea  +  Articolul 8 (1) Operatorii de reţea, fără sa pericliteze fiabilitatea şi siguranţa reţelelor, sunt obligaţi sa garanteze transportul şi distribuţia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie. (2) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei prevede, prin reguli de funcţionare a pieţei de energie electrica, preluarea cu prioritate şi comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, în măsura în care funcţionarea Sistemului energetic naţional permite aceasta. (3) Racordarea la reţelele electrice a producătorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public. (4) Regulamentul prevăzut la alin. (3) se elaborează de către Ministerul Industriei şi Resurselor, în colaborare cu Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei, şi va cuprinde: a) obligaţia operatorilor de reţea de a oferi o estimare cuprinzatoare şi detaliată a costurilor asociate racordarii oricărui nou producător care doreşte să se racordeze la reţea; b) mecanismul de repartizare a costurilor aferente racordarii la reţea şi intaririi reţelei între toţi producătorii care beneficiază de aceste investiţii; c) reguli concurentiale de executare a lucrărilor de racordare la reţea. (5) Mecanismul de repartizare a costurilor, prevăzut la alin. (4) lit. b), se bazează pe criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii şi tine cont de beneficiile rezultate ca urmare a racordarii la reţea, pentru utilizatorul iniţial, pentru utilizatorii ulteriori ai racordarii, precum şi pentru operatorii de reţea. (6) Regulamentul prevăzut la alin. (3) va fi supus aprobării Guvernului de către Ministerul Industriei şi Resurselor, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (7) Tarifele de transport şi distribuţie sunt nediscriminatorii între energia electrica produsă din surse regenerabile de energie şi cea produsă din surse convenţionale de energie, inclusiv în cazul energiei electrice din surse regenerabile de energie, produsă în zone izolate, cum ar fi zonele cu o densitate scăzută a populaţiei. (8) În raportul prevăzut la art. 7 alin. (3), Ministerul Industriei şi Resurselor va evidenţia măsurile necesare pentru a facilita accesul la reţea a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, inclusiv o analiza privind fezabilitatea introducerii contorizarii în dublu sens.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 9Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescup. Ministrul apelor şi protecţiei mediului,Ioan Jelev,secretar de statBucureşti, 10 aprilie 2003.Nr. 443.-------