HOTĂRÂRE nr. 442 din 10 aprilie 2003privind aprobarea unor măsuri pentru atragerea, pregătirea şi stabilizarea tinerilor în cercetare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 24 aprilie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 30, art. 31 alin. (4), art. 51, art. 58 alin. (3) lit. k) şi alin. (5), precum şi al art. 81 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării asigura din bugetul propriu, de la capitolul "Cercetare ştiinţifică", titlul "Cheltuieli materiale", în limita a 15% din suma destinată acoperirii cheltuielilor privind manifestările tehnico-ştiinţifice, cheltuielile generate de participarea la manifestări ştiinţifice şi expozitionale interne şi internaţionale organizate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru ţinerii inventatori cu varste cuprinse între 16-24 de ani, elevi sau studenţi, desemnaţi în urma exprimarii optiunilor proprii şi a evaluării făcute de către Comisia de manifestări ştiinţifice şi expozitionale a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (2) Cheltuielile suportate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, potrivit prevederilor alin. (1), nu includ cheltuielile pentru transport, cazare şi masa, acestea fiind suportate de unităţile transmitatoare, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 2 (1) Pentru promovarea participării tinerilor absolvenţi din promotia anului anterior şi a anului în curs, precum şi a studenţilor din ultimii doi ani de studii la activităţile de cercetare finanţate din fonduri publice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării acorda bonificatii sub forma de punctaj suplimentar la evaluarea propunerilor de proiecte din Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare şi din sistemul de granturi pentru cercetare ştiinţifică. (2) Bonificatiile prevăzute la alin. (1) se acordă pentru propunerile de proiecte de cercetare-dezvoltare care îndeplinesc următoarele condiţii: a) unitatea de cercetare-dezvoltare conducatoare a proiectului prezintă o declaraţie privind numărul tinerilor absolvenţi şi al studenţilor angajaţi în colectivul de lucru care va realiza proiectul; b) predarea, în termen de doua luni de la semnarea contractului de realizare a temei, a documentelor doveditoare cu privire la numărul de tineri absolvenţi şi de studenţi angajaţi; în cazul în care declaraţia prevăzută la lit. a) nu corespunde acestor documente, contractul de realizare a temei se reziliază; c) unitatea de cercetare-dezvoltare conducatoare a proiectului are obligaţia menţinerii tinerilor angajaţi în activitatea de cercetare-dezvoltare, conform alin. (1), o perioadă de minimum 5 ani, cu acordul acestora şi cu respectarea reglementărilor în vigoare. (3) Punctajul suplimentar acordat ca bonificaţie, conform alin. (2), reprezintă 10% din punctajul obţinut în urma evaluării propunerii de proiect, pentru primul tânăr angajat, şi câte 2% din acelaşi punctaj, pentru fiecare dintre următorii tineri angajaţi.  +  Articolul 3 (1) Pentru stabilizarea în domeniul cercetării a tinerilor cercetători de până la 35 de ani, beneficiari ai unei burse internaţionale sau acordate de Uniunea Europeană, în baza acordurilor internaţionale în domeniu semnate de România, Ministerul Educaţiei şi Cercetării acorda cu prioritate, pe o perioadă de 2 ani de la întoarcerea în ţara, granturi de cercetare în vederea reintegrarii, în funcţie de îndeplinirea unor criterii prestabilite. (2) Granturile de cercetare prevăzute la alin. (1) se acordă cu condiţia încheierii în prealabil a unor contracte între: a) Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi unitatea sau institutul de cercetare-dezvoltare la care este angajat tanarul în cauza, din care să rezulte:- obligaţia menţinerii tanarului în institut minimum 5 ani de la întoarcerea în ţara;- obligativitatea ca Ministerul Educaţiei şi Cercetării să asigure tanarului în cauza, pe o perioadă de 2 ani, un grant de cercetare conform prevederilor alin. (1); b) unitatea sau institutul de cercetare-dezvoltare şi tanarul în cauza, din care să rezulte:- obligativitatea menţinerii în unitate a tanarului minimum 5 ani şi asigurarea cel puţin a salariului de încadrare;- obligativitatea tanarului în cauza de a se întoarce în ţara, la institutul de la care a plecat la bursa în străinătate. (3) Granturile de cercetare acordate potrivit alin. (1) nu pot depăşi 30% din suma alocata anual în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării cu aceasta destinaţie. (4) Analiza îndeplinirii prevederilor alin. (1)-(3), în vederea acordării grantului de cercetare, se face prin comisia de specialitate a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare.  +  Articolul 4 (1) Ţinerii cu pregătire profesională deosebită acumulată prin stagii de formare în străinătate pot fi sprijiniti financiar de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru realizarea unor proiecte de valorificare şi transfer tehnologic în economie al rezultatelor cercetării obţinute în domenii tehnologice de vârf. (2) Pentru promovarea activităţii de transfer tehnologic, Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate susţine finanţarea proiectelor prevăzute la alin. (1), în limita a 30% din suma alocata anual în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării cu aceasta destinaţie. (3) Transferul rezultatelor cercetării la un agent economic, realizat de ţinerii prevăzuţi la alin. (1), se face prin încheierea unui contract de intermediere între unitatea de cercetare-dezvoltare şi agentul economic. (4) În baza contractului de intermediere prevăzut la alin. (3), unitatea de cercetare-dezvoltare acorda tanarului în cauza o sumă de până la 5% din valoarea negociata pentru transferul rezultatului cercetării, inclusă în contractul de intermediere, după încasarea contravalorii acestui contract, în termen de 15 zile. (5) Transferul rezultatelor cercetării, realizat conform prevederilor alin. (3), se efectuează cu condiţia ca în contractul de intermediere sa existe clauze asiguratorii privind confidenţialitatea, proprietatea industriala şi neinstrainarea rezultatelor cercetării preluate, precum şi obligaţia aplicării. (6) Analiza îndeplinirii prevederilor alin. (1)-(5) se face prin comisia de specialitate a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare.  +  Articolul 5Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate incredinta rezultatele unor cercetări cu titlu gratuit, pe bază de contract, tinerilor de până la 35 de ani care au firme proprii, condiţionat de dezvoltarea afacerii de către aceştia în maximum 9 luni şi de interzicerea înstrăinării rezultatului cercetării.  +  Articolul 6Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate suporta din bugetul propriu, de la titlul "Transferuri", în limita a 10% din suma alocata finanţării proiectelor de valorificare şi transfer tehnologic, o parte din costurile pentru aplicarea unor rezultate ale cercetării, cu caracter inovativ, promovate de tineri de până la 35 de ani, prin firmele proprii, care reprezintă cofinantarea cu o sumă de până la 20% a cheltuielilor totale aferente aplicării rezultatelor activităţii de cercetare, pe baza unui plan de afaceri avizat de comisia de specialitate a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare.  +  Articolul 7Pentru atragerea către activitatea de cercetare a studenţilor, se acordă acestora următoarele drepturi: a) de a fi angajaţi în cadrul unităţilor sau institutelor de cercetare-dezvoltare, pentru a desfăşura activitate de cercetare în cadrul proiectelor finanţate din fonduri publice; b) de a utiliza proiectele de cercetare, finanţate din fonduri publice, la realizarea cărora participa, pentru elaborarea lucrării de licenţă.  +  Articolul 8În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Reţeaua Naţionala de Calculatoare, va crea un sistem informatizat interactiv, actualizat lunar, între ţinerii absolvenţi/studenţii care doresc sa participe la activităţi de cercetare şi unităţile de cercetare-dezvoltare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul delegat la Ministerul Educaţieişi Cercetării pentru activitatea de cercetare,Şerban Constantin ValecaMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 10 aprilie 2003.Nr. 442.-------