REGLEMENTĂRI TEHNICE din 9 aprilie 2003"Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente"
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 21 aprilie 2003   +  Articolul 1Prezentul îndrumător stabileşte modul în care se efectuează atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente acestora, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 325/2002 şi ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.850/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologia privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", indicativ MP 017-02, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 14/2002.  +  Capitolul 1 Atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente  +  Articolul 2Atestarea auditorilor energetici se face pentru clădirile existente, pentru următoarele specialităţi:- auditori energetici pentru construcţii - AEc;- auditori energetici pentru instalaţii - AEi;- auditori energetici pentru construcţii şi instalaţii - AEci;  +  Articolul 3 (1) În funcţie de felul activităţilor pe care le desfăşoară, auditorii energetici se atesta pentru gradul I şi pentru gradul II. (2) Auditorii energetici gradul I efectuează: a) expertiza termica şi energetica a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora; b) elaborarea documentaţiei necesare eliberării certificatului energetic al clădirii; c) auditul energetic al clădirilor existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora. (3) Auditorii energetici gradul II efectuează numai: a) expertiza termica şi energetica a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora; b) elaborarea documentaţiei necesare în vederea eliberării certificatului energetic;  +  Articolul 4Expertizarea energetica se efectuează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 324/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru expertizarea termica şi energetica a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora", indicativ NP 048-2000, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 4/2001.  +  Articolul 5Elaborarea documentaţiei necesare în vederea eliberării certificatului energetic se efectuează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 322/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente", indicativ NP 049-2000, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 5/2001.  +  Articolul 6Auditul energetic, prin care se stabilesc soluţiile de reabilitare şi/sau modernizare termoenergetica a construcţiilor şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente, se efectuează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 323/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora, indicativ NP 047-2000, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 5/2001.  +  Articolul 7Documentele necesare în vederea atestării auditorilor energetici sunt următoarele: a) cerere scrisă conform anexei nr. 1; b) memoriu de activitate conform anexei nr. 2; c) copie xerografiata a diplomei de absolvire a institutului de învăţământ superior - cursuri de lungă durata; d) 3 recomandări, din care: doua din partea unor întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora şi-au desfăşurat activitatea, a unor personalităţi recunoscute în domeniu şi o recomandare din partea asociaţiei profesionale în domeniu; e) chitanţa de plată privind cheltuielile de examinare în vederea atestării, stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; f) declaraţia scrisă, pe propria răspundere, că nu au cazier; dacă au cazier, vor prezenta o copie legalizată după acesta; g) copie xerografiata a carnetului de muncă.  +  Articolul 8 (1) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un specialist care solicită atestarea pentru auditor energetic sunt: a) să fie inginer constructor, absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii; b) să fie arhitect, absolvent al unui institut de arhitectura sau al unei facultăţi de construcţii şi arhitectura; c) să fie inginer de instalaţii, absolvent al unei facultăţi de instalaţii pentru construcţii; d) să fie inginer mecanic sau energetic, absolvent al unei facultăţi de mecanică sau energetica; e) sa corespundă cerinţelor examinării în comisia de atestare pentru specialitatea şi gradul solicitate. (2) Inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii, încadraţi în lista de profile şi specialităţi emisă de Facultatea de Instalaţii din Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti, sau specialiştii de înaltă calificare care au lucrat în domeniu pot fi admişi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare, confirmarea făcându-se de reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei din comisie. (3) Absolvenţii români cu diploma obţinută în străinătate trebuie să prezinte echivalarea acesteia de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (4) Specialiştii care solicită atestarea pentru auditori energetici gradul I trebuie să aibă activitate de cel puţin 10 ani în învăţământ, cercetare, proiectare sau execuţie ca arhitect, inginer constructor, inginer de instalaţii sau specialităţi similare celor de instalaţii. (5) Specialiştii care solicită atestarea pentru auditori energetici gradul II trebuie să aibă activitate de cel puţin 6 ani în învăţământ, cercetare, proiectare sau execuţie ca arhitect, inginer constructor, inginer de instalaţii sau specialităţi similare celor de instalaţii.  +  Capitolul 2 Comisiile de examinare în vederea atestării  +  Articolul 9 (1) Examinarea în vederea atestării auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente acestora se face de către comisii de examinare alcătuite din 7 membri, specialişti de înaltă calificare, profesori, conferenţiari, cercetători ştiinţifici principali sau proiectanţi principali gradele I sau II, care au elaborat/coordonat proiecte de modernizare energetica, prescripţii tehnice în domeniul expertizei, certificării şi auditului energetic al clădirii sau care au elaborat/coordonat legislaţia privind reabilitarea termica a clădirilor, propuşi de institute de învăţământ superior, de institute de cercetare, de societăţi de proiectare în construcţii şi/sau de asociaţii profesionale. (2) Componenta comisiilor tehnice de examinare se stabileşte de Direcţia generală tehnica în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 10Comisiile de examinare în vederea atestării auditorilor energetici pentru clădiri funcţionează în centrele universitare Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca şi Iaşi, în cadrul universitatilor tehnice.  +  Articolul 11Specialiştii care solicită atestarea pentru auditori energetici pentru specialitatea construcţii şi instalaţii AEci susţin examenul de atestare la fiecare dintre comisiile de atestare de specialitate sau la o singura comisie, dacă aceasta are în componenta, ca membrii, specialişti de construcţii şi de instalaţii.  +  Capitolul 3 Examinarea auditorilor energetici  +  Articolul 12Fiecare comisie de examinare pentru auditori energetici este compusa din: preşedinte, vicepreşedinte, un reprezentant din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, care îndeplineşte şi funcţia de secretar al comisiei de examinare, şi 4 membri.  +  Articolul 13 (1) Procesul-verbal al examinării se întocmeşte de secretarul comisiei de examinare. (2) Decizia comisiei de examinare se va lua cu cel puţin două treimi din numărul voturilor pentru admiterea sau respingerea candidatului. (3) După deliberare se comunică candidatului rezultatul examenului, cu precizarea pentru candidaţii care nu au fost admişi, ca se pot prezenta la un nou examen după trecerea unui an de la data examinării.  +  Articolul 14 (1) În vederea sustinerii examenului candidaţii vor trebui sa cunoască conţinutul bibliografiei prevăzute în anexa nr. 3, care constituie materialul de pregătire pentru candidat. (2) Bibliografia se actualizează periodic de către Direcţia generală tehnica în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (3) Bibliografia se afişează la facultăţile în cadrul cărora funcţionează comisiile de atestare.  +  Articolul 15 (1) În vederea pregătirii candidaţilor pentru examenele de atestare, în cadrul facultăţilor în care se susţin examenele de atestare, se organizează cursuri de pregătire pe o durată de o săptămâna, cu un număr de minimum 36 de ore de predare pentru modulul de pregătire a auditorilor energetici pentru clădiri gradul II, respectiv de minimum 46 de ore pentru modulul de pregătire a auditorilor energetici pentru clădiri gradul I, pentru fiecare dintre specialităţi (construcţii şi instalaţii). (2) Tematica cursurilor de pregătire pentru fiecare specialitate se afişează la secretariatele facultăţilor în cadrul cărora funcţionează comisiile de atestare. (3) Cursurile de pregătire sunt susţinute de membrii comisiilor de atestare sau de cadre de specialitate de înaltă calificare, atrase pentru acţiunea respectiva: profesori şi conferenţiari universitari, cercetători principali sau proiectanţi principali gradele I şi II cu pregătire în domeniul energeticii clădirii. (4) Taxa pentru cursurile de pregătire se stabileşte de către conducerile facultăţilor respective şi se achită de către cursanţi sau de firmele care i-au trimis pentru atestare.  +  Capitolul 4 Dispoziţii comune  +  Articolul 16 (1) Certificatul de atestare a auditorului energetic se eliberează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4. (2) Stampilele auditorilor energetici sunt conform modelelor prevăzute în anexa nr. 5. (3) Certificatul, legitimatia şi ştampila de atestare a unui specialist au înscrise: numele, prenumele, profesia, specialitatea şi gradul pentru care a fost atestat, cu initialele acesteia.  +  Articolul 17 (1) Certificatul de auditor energetic este valabil 5 ani. (2) Pentru prelungirea valabilităţii legitimatiei auditorii energetici vor prezenta din 5 în 5 ani registrul de evidenta a activităţii desfăşurate în domeniu comisiei de examinare pentru auditori energetici, care va analiza prin sondaj modul de efectuare a activităţii de auditor energetic, nivelul de cunoaştere a prescripţiilor tehnice privind reabilitarea energetica şi a legislaţiei în domeniu. (3) Comisia de examinare pentru auditori energetici va elabora o dovadă care să ateste prelungirea valabilităţii certificatului de auditor energetic, pe baza căreia, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va prelungi valabilitatea certificatului de auditor energetic. (4) Cererea de reinnoire a certificatului de auditor energetic pentru clădiri va fi întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 18Condiţia de vechime minima prevăzută la art. 8 poate fi redusă cu maximum 2 ani de către comisiile de examinare, în cazul în care specialiştii dovedesc prin activitatea depusa realizari deosebite în specialitatea şi în gradul pentru care solicită atestarea.  +  Articolul 19Nu pot fi atestate persoanele care au suferit condamnări pentru concurenta neloială, abuz de încredere, fals sau alta infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi.  +  Articolul 20Beneficiarii vor solicita specialiştilor atestaţi, angajaţi pentru auditul energetic al construcţiilor şi al instalaţiilor aferente, să prezinte legitimatia care confirma specialitatea şi gradul în care aceştia au fost atestaţi, precum şi termenul de valabilitate al acesteia.  +  Articolul 21Solicitanţii respinsi de comisia de examinare pot reveni cu o noua cerere de atestare după o perioadă de minimum un an. În acest scop solicitanţii vor întocmi un nou dosar în care vor înscrie şi realizarile din ultimul an de activitate.  +  Articolul 22Certificatul de auditor energetic se suspenda de către conducerea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, la propunerea comisiilor de examinare, dacă se constata: a) neincadrarea activităţii auditorului energetic în prevederile reglementărilor tehnice în vigoare; b) efectuarea auditului energetic pentru o specialitate sau grad, altul decât cel pentru care a fost acordată atestarea; c) nesolicitarea reînnoirii certificatului de auditor energetic în decurs de 6 luni de la data expirării valabilităţii legitimatiei de auditor energetic; d) aplicarea ştampilei de auditor energetic fără efectuarea expertizei sau auditului energetic de către titularul certificatului de auditor energetic.  +  Articolul 23Auditorii energetici atestaţi sunt obligaţi sa anunţe la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Direcţia generală tehnica în construcţii, modificările datelor de domiciliu şi de telefon survenite ulterior atestării.  +  Articolul 24Din taxa privind cheltuielile de examinare în vederea atestării se va face plata cu ora a membrilor comisiilor de examinare, în condiţiile legii.  +  Articolul 25Lista cu auditorii energetici atestaţi se publică semestrial în Buletinul Construcţiilor, prin grija Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul îndrumător.  +  Anexa 1 -------la îndrumător-------------Nr. ....... /........CERERE DE ATESTARE ÎN CALITATE DE AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRICATEGORIA DE SPECIALIST PENTRU CARE SE SOLICITA ATESTAREA:[] Auditor energetic pentru clădiri gradul I (AE I)[] Auditor energetic pentru clădiri gradul II (AE II)SPECIALITATEA PENTRU CARE SE SOLICITA ATESTAREA:[] Construcţii (c) [] Instalaţii (i) [] Construcţii şi instalaţii (ci)DATE PERSONALE:NUME: ............ PRENUME:INIŢIALĂ TATĂLUI: ........ SEXUL: [] M [] F  +  Titlul ŞTIINŢIFIC: ....................... ACT IDENTITATE: ................... SERIA ......... NR. ............ELIBERAT DE ......... LA DATA .......................DATA ŞI LOCUL NAŞTERII:COD NUMERIC PERSONAL: [][][][][][][][][][][][][]PROFESIA DE BAZA: .....................................................LOCUL DE MUNCĂ: .......................................................ADRESA SERVICIU .......................................................TELEFON: ........ FAX: ................ E-MAIL: ......................DOMICILIUL: .................... Str. .............. Nr. ..............Bloc. ...... Sc. ....... Et. ... Ap. .... Judeţ/Sector .... Cod .......TELEFON: ............... FAX: ......... E-MAIL: .....................Solicit atestarea mea pentru categoria de specialist menţionată şi sunt de acord cu publicarea numelui meu, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în certificatul de atestare în Registrul auditorilor energetici pentru clădiri.În susţinerea cererii anexez următoarele documente:1. Memoriu de activitate;2. Recomandări din partea:2.1. ..........................., în calitate de ..................2.2. ..........................., în calitate de ..................2.3. Asociaţiei profesionale ......................................3. Chitanţa nr. .............. pentru achitarea taxei de atestare;4. Copie a diplomei de absolvire a instituţiei de învăţământ tehnic superior;5. Copie a actului de echivalare de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a diplomei de absolvire a instituţiei de învăţământ tehnic superior (numai pentru absolvenţii din alta ţara decât România);6. Copie a certificatului de absolvire a unui curs de pregătire organizat conform pct. 5.8;7. Copie după cartea de muncă;8. Declaraţie pe propria răspundere că nu am suferit condamnări penale sau copie legalizată după cazier, după caz.Am luat la cunoştinţa şi voi respecta prevederile codului de conduita al auditorului energetic pentru clădiri.Toate informaţiile furnizate sunt corecte.Semnatura solicitant ............... Data .............  +  Anexa 2 -------la îndrumător-------------MEMORIU DE ACTIVITATE- model -[] CATEGORIA ŞI SPECIALITATEA PENTRU CARE SE SOLICITA ATESTAREA:[] Auditor energetic pentru clădiri gradul I (AE I)[] Auditor energetic pentru clădiri gradul II (AE II)[] SPECIALITATEA PENTRU CARE SE SOLICITA ATESTAREA:[] Construcţii (c) [] Instalaţii (i) [] Construcţii şi instalaţii (ci)[] DATE PERSONALE:1. Numele:2. Prenumele:3. Data şi locul naşterii:4. Cetăţenie:5. Titlul ştiinţific:[] EDUCAŢIE, CURSURI DE INSTRUIRE(se vor ataşa copii după diplomele de absolvire) 
  Nr. crt. Perioada Diploma obţinută Instituţia care a eliberat diploma
      [] APARTENENŢA LA SOCIETĂŢI, ASOCIAŢII PROFESIONALE 
  Nr. crt. Numele societăţii, asociaţiei Data afilierii
      [] SITUAŢIA PROFESIONALĂ ACTUALA    Profesia ....................................    Vechime în munca ............................    funcţia .....................................    vechime în funcţie ..........................    Responsabilităţi .........................................................    ..........................................................................    ..........................................................................    [] EXPERIENTA PROFESIONALĂ  ┌─────┬────────┬────────────┬──────────────┬──────────┬────────────────────┐ │Nr. │Din anul│ Până │ Locul de │ Funcţie │ Descriere/ │ │crt. │ │ în anul │ munca │ │ Responsabilităţi │ ├─────┼────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────┤ ├─────┼────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────┤ ├─────┼────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────┤ ├─────┼────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────┤ ├─────┼────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────┤ └─────┴────────┴────────────┴──────────────┴──────────┴────────────────────┘[] LUCRĂRI PUBLICATE (RELEVANTE ÎN DOMENIUL ENERGETICII CLĂDIRILOR):- Lucrări publicate în reviste de specialitate,- Lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale,- Alte lucrări (cărţi, cursuri, monografii etc.).[] LUCRĂRI REALIZATE:[] ALTE MENŢIUNI:Semnatura ............. Data ................
   +  Anexa 3 -------la îndrumător-------------BIBLIOGRAFIEA. Comuna pentru construcţii şi instalaţii1. Ordonanţa Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 325/2002;2. Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.850/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", indicativ MP 017-02;3. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;4. Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 323/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora", indicativ NP 047-2000;5. Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 324/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru expertizarea termica şi energetica a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora", indicativ NP 048-2000;6. Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 322/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente", indicativ NP 049-2000;7. STAS 4908 - 85 "Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale";8. C 56 - 2001 "Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente".B. Pentru construcţii1. C 107/1 - 97 "Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termica la clădiri de locuit";2. C 107/2 - 97 "Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termica la clădiri cu alta destinaţie decât cele de locuit";3. C 107/3 - 97 "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor";4. C 107/4 - 97 "Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale clădirilor de locuit";5. C 107/5 - 97 "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţii în contact cu solul";6. STAS 7462/2 "Fizica construcţiilor. Higrotermica. Parametrii climatici exteriori";7. STAS 6472/4 "Fizica construcţiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de construcţii la difuzia vaporilor de apa. Prescripţii de calcul";8. STAS 6472/6 "Fizica construcţiilor. Proiectarea elementelor de construcţii cu punti termice";9. STAS 6472/7 "Fizica construcţiilor. Termotehnica. Calculul permeabilitatii la aer a elementelor şi materialelor de construcţii";10. GP 015 - 97 "Ghid pentru expertizarea şi adoptarea soluţiilor de imbunatatire a protecţiei termice şi acustice la clădirile existente unifamiliare sau cu număr redus de apartamente".C. Pentru instalaţii1. Manualul de Instalaţii: a) volumul instalaţii de încălzire; b) volumul instalaţii de ventilare şi climatizare; c) volumul instalaţii sanitare.2. I. 13 - 94 "Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrala";3. I. 9 - 94 "Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare";4. NP 029 - 98 "Normativ de proiectare şi execuţie pentru reţele termice cu conducte preizolate montate în sol, utilizate la transportul agentului termic de încălzire a apei calde de consum";5. SR 1907/1 - 97 "Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul";6. SR 1907/2 - 97 "Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenţionale de calcul";7. STAS 11984 - 2002 "Instalaţii de încălzire centrala. Suprafaţa echivalenta termic a corpurilor de încălzire";8. SR 4839 - 97 "Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade zile";9. STAS 1478 - 90 "Construcţii civile şi industriale. Alimentarea interioară cu apa";10. Hotărârea Guvernului nr. 348/1993 privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici.  +  Anexa 4 -------la îndrumător-------------MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,TRANSPORTURILOR Sl LOCUINŢEIDIRECŢIA GENERALĂ TEHNICA ÎN CONSTRUCŢIICERTIFICAT DE ATESTAREîn calitate de auditor energetic pentru clădiriNr. ...... din ................În baza Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice şi a Metodologiei privind certificarea auditorilor energetici pentru clădiri, indicativ .............. aprobată prin ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. ....... din ............... .Se atesta domnul (doamna) ....................................... de profesie .................... cu domiciliul în localitatea ..................... str. ....................... nr. ....... bl. .., sc. ..., et. ...., ap. ...... judeţul/sectorul ......................... în calitate de:Auditor energetic pentru clădirigradul ............................specialitatea ......................Secretar de stat, Director general,................... ................  +  Anexa 5 -------la îndrumător-------------MODELE DE ŞTAMPILE*)AUDITORI ENERGETICI gradul lAUDITORI ENERGETICI gradul II Notă *) MODELELE DE ŞTAMPILE se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 21 aprilie 2003, pagina 13.NOTĂ:Numărul de pe ştampila este numărul din Registrul auditorilor energetici pentru clădiri, identic cu numărul certificatului de atestare şi al legitimatiei de auditor energetic.  +  Anexa 6 -------la îndrumător--------------Nr. ........./...............CERERE DE REINNOIRE A CERTIFICATULUI DE AUDITOR ENERGETICPENTRU CLĂDIRICATEGORIA DE SPECIALIST PENTRU CARE SE SOLICITA INNOIREA CERTIFICATULUI:[] Auditor energetic pentru clădiri gradul l (AE I)[] Auditor energetic pentru clădiri gradul II (AE II)SPECIALITATEA PENTRU CARE SE SOLICITA INNOIREA CERTIFICATULUI:[] Construcţii (c) [] Instalaţii (i) [] Construcţii şi instalaţii (ci)Nr. certificat de atestare: ...........................................DATE PERSONALE:NUME: ................ PRENUME:INIŢIALĂ TATĂLUI: ................ SEXUL: [] M [] F  +  Titlul ŞTIINŢIFIC: ................. ACT IDENTITATE: ................... SERIA ........... NR. ..........ELIBERAT DE ...................... LA DATA .........................DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: ..................COD NUMERIC PERSONAL: [][][][][][][][][][][]PROFESIA DE BAZA: ............................................LOCUL DE MUNCA: .............................................ADRESA SERVICIU ..............................................TELEFON: ............. FAX: ............ E-MAIL: .............DOMICILIUL: .................. Str. ...................... Nr. ...... Bloc. ...... Sc. ..... Et. .... Ap. ..... Judeţ/Sector .................. Cod ............TELEFON: .......... FAX: ..................... E-MAIL: ................Solicit innoirea certificatului pentru categoria de specialist menţionată.În susţinerea cererii anexez următoarele documente:1. Copie după certificatul de atestare;2. Memoriu de activitate în calitate de auditor energetic pentru clădiri cu prezentarea realizarilor din perioada de după obţinerea certificatului anterior;3. Copii după documentele care atesta realizarile prezentate în memoriul de activitate;4. Chitanţa nr. ............ pentru achitarea taxei de innoire a certificatului;5. Declaraţie pe propria răspundere că nu am suferit condamnări penale sau prezint copie legalizată după cazier, după caz.Am respectat şi voi respecta prevederile codului de conduita al auditorului energetic pentru clădiri.Toate informaţiile furnizate sunt corecte.Semnatura solicitant ....... Data ...............-----