LEGE nr. 132 din 11 aprilie 2003pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 17 aprilie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 11 septembrie 2002, cu următoarea modificare:Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Termenul de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre şi navale, duty-free diplomatice şi de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor este de 5 ani. (2) Termenul de plată a taxei de autorizare/magazin şi, respectiv, de comercializare în regim duty-free a mărfurilor la bordul aeronavelor se stabileşte astfel: a) pentru primul an, înainte de eliberarea autorizaţiei de funcţionare; b) pentru următorii ani, cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea anului de funcţionare precedent. (3) Neplata taxei de autorizare la termenul stabilit conform alin. (2) lit. b) atrage anularea definitivă a autorizaţiei pentru magazinul în cauza, respectiv pentru comercializarea mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor. (4) În cazul autorizaţiilor emise înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru desfăşurarea activităţilor de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, indiferent de locul de amplasare a magazinelor, se va proceda la restituirea proporţională a taxei de autorizare aferentă perioadei de nefunctionare. (5) Perioada de nefunctionare, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, reprezintă pentru magazinele duty-free din aeroporturile internaţionale perioada de la data publicării ordonanţei de urgenta în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi până la data la care expira anul de funcţionare pentru care s-a făcut plata taxei de autorizare anuală. Pentru magazinele duty-free situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre şi navale, dutyfree diplomatice şi de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor, perioada de nefunctionare reprezintă perioada de la data de 10 noiembrie 2002 şi până la data la care expira de drept anul de funcţionare pentru care s-a făcut plata taxei de autorizare anuală. (6) Restituirea diferenţelor de taxa de autorizare se va face de către unităţile trezoreriei statului în lei. Valoarea în lei se determina prin transformarea sumei în dolari S.U.A. la cursul de schimb stabilit şi comunicat de Banca Naţionala a României în fiecare zi de joi. Acest curs se utilizează pe toată durata săptămânii următoare pentru sumele de restituit în cursul acelei săptămâni. (7) Procedura de restituire se va stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice. (8) Autorizaţiile emise pentru magazinele situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat aeriene îşi încetează valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCUBucureşti, 11 aprilie 2003.Nr. 132.-----------