LEGE Nr. 80 din 30 septembrie 1994privind ratificarea Convenţiei europene pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, precum şi a protocoalelor nr. 1 şi 2 la convenţie
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 285 din 7 octombrie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifica Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, adoptată la Strasbourg la 26 noiembrie 1987, precum şi a protocoalelor nr. 1 şi 2 la convenţie, adoptate la Strasbourg la 4 noiembrie 1993.  +  Articolul 2În baza art. 15 al convenţiei, Ministerul Justiţiei este desemnat ca autoritate competentă pentru a primi notificările adresate Guvernului României. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 septembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 septembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE  +  CONVENŢIA EUROPEANĂpentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante *) - Strasbourg, 26 noiembrie 1987 -Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenţii, având în vedere dispoziţiile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, reamintind ca în înţelesul art. 3 al aceleiaşi convenţii "nimeni nu poate fi supus torturii şi nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante", constatind ca persoanele care se considera victime ale încălcării prevederilor art. 3 se pot prevala de mecanismul prevăzut de aceasta convenţie, convinse ca protecţia persoanelor private de libertate împotriva torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante ar putea fi intarita printr-un mecanism extrajudiciar, cu caracter preventiv, bazat pe vizite, au convenit asupra celor ce urmează:  +  Capitolul 1  +  Articolul 1Se instituie un Comitet european pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (denumit în continuare comitetul). Prin intermediul vizitelor, comitetul examinează tratamentul persoanelor private de libertate în vederea intaririi, dacă este cazul, a protecţiei lor împotriva torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.  +  Articolul 2Fiecare parte autorizeaza vizitarea, conform prezentei convenţii, a oricărui loc, aflat sub jurisdicţia sa, în care persoanele sunt private de libertate de către o autoritate publică.  +  Articolul 3Comitetul şi autorităţile naţionale competente ale părţii interesate cooperează în vederea aplicării prezentei convenţii.  +  Capitolul 2  +  Articolul 41. Comitetul se compune dintr-un număr de membri egal cun cel al părţilor. 2. Membrii comitetului sunt aleşi dintre personalitatile cu o înaltă moralitate, recunoscute pentru competenţa lor în domeniul drepturilor omului sau care au experienta profesională în domeniile pe care le tratează prezenta convenţie. 3. Comitetul nu poate cuprinde decît un singur cetăţean din partea aceluiaşi stat. 4. Membrii activează cu titlu individual, sunt independenţi şi impartiali în exercitarea mandatelor lor şi sunt disponibili pentru îndeplinirea funcţiilor lor de o maniera efectivă.  +  Articolul 51. Membrii comitetului sunt aleşi de către Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei cu majoritate absolută de voturi de pe o lista de nume întocmită de către Biroul Adunării Consultative a Consiliului Europei; delegaţia naţionala a fiecărei părţi în Adunarea Consultativa prezintă trei candidaţi, dintre care cel puţin doi au cetăţenia statului respectiv. 2. Aceeaşi procedura este urmată pentru ocuparea locurilor devenite vacante. 3. Membrii comitetului sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani. Ei nu pot fi realeşi decît o singură dată. Totuşi, în ceea ce priveşte membrii desemnaţi la prima alegere, funcţiile a trei dintre ei vor lua sfârşit la încheierea unei perioade de 2 ani. Membrii ale căror funcţii iau sfârşit la expirarea termenului iniţial de 2 ani sunt desemnaţi prin tragere la sorţi efectuată de secretarul general al Consiliului Europei, imediat după ce se va fi procedat la prima alegere.  +  Articolul 61. Comitetul îşi desfăşoară lucrările cu uşile închise. Cvorumul este constituit din majoritatea membrilor săi. Deciziile comitetului sunt luate cu majoritatea membrilor prezenţi, sub rezerva dispoziţiilor art. 10 paragraful 2. 2. Comitetul stabileşte regulamentul sau interior. 3. Secretariatul comitetului este asigurat de secretarul general al Consiliului Europei.  +  Capitolul 3  +  Articolul 71. Comitetul organizează vizitarea locurilor vizate în art. 2. În afară vizitelor periodice, comitetul poate organiza orice alta vizita care i se pare a fi cerută de circumstanţe. 2. Vizitele sunt efectuate, ca regula generală, de către cel puţin doi membri ai comitetului. Acesta din urma poate, dacă apreciază ca necesar, să fie asistat de experţi şi interpreţi.  +  Articolul 81. Comitetul notifica guvernului părţii interesate intenţia sa de a efectua o vizita. Ca urmare a unei asemenea notificări, comitetul are dreptul sa viziteze de orice moment locurile vizate la art. 2. 2. Partea trebuie să acorde comitetului următoarele facilităţi pentru îndeplinirea sarcinilor sale: a) accesul în teritoriul sau şi dreptul de a se deplasa în interiorul acestuia fără restrictii; b) orice informaţie asupra locurilor în care se găsesc persoane private de libertate; c) posibilitatea de a se deplasa potrivit voinţei sale spre orice loc în care se găsesc persoane private de libertate, inclusiv dreptul de a se deplasa fără piedici în interiorul acestor locuri; d) orice alta informaţie de care dispune partea şi care este necesară comitetului pentru îndeplinirea însărcinării sale. În obţinerea acestei informaţii, comitetul va ţine seama de regulile de drept şi deontologice aplicabile la nivel naţional. 3. Comitetul se poate întreţine fără martori cu persoane private de libertate. 4. Comitetul poate intră în contact în mod liber cu orice persoană pe care o apreciază ca fiind capabilă să-i furnizeze informaţii utile. 5. Dacă este cazul, comitetul comunică pe loc observaţiile sale autorităţilor competente ale părţii interesate.  +  Articolul 91. În circumstanţe excepţionale, autorităţile competente ale părţii interesate pot face cunoscute comitetului obiecţiile lor faţă de momentul avut în vedere de comitet pentru efectuarea vizitei sau faţă de locul ales de comitet cu intenţia de a-l vizita. Asemenea obiecţii nu pot fi făcute decît din motive de apărare naţionala sau de siguranţă publică, sau datorită unor tulburări grave în locurile în care persoanele sunt private de libertate, stării de sănătate a unei persoane sau unui interogatoriu urgent, într-o ancheta în curs, în legătură cu o infracţiune penală grava. 2. Ca urmare a unor asemenea obiecţii, comitetul şi partea se consulta în scopul de a clarifica situaţia şi pentru a ajunge la un acord asupra măsurilor care să permită comitetului să-şi exercite funcţiile cît mai repede posibil. Aceste măsuri pot cuprinde transferarea într-un alt loc a oricărei persoane pe care comitetul intenţionează sa o viziteze. Aşteptând ca viza să poată avea loc, partea furnizează comitetului informaţii cu privire la orice persoană vizata.  +  Articolul 101. După fiecare vizita, comitetul întocmeşte un raport cu privire la faptele constatate cu ocazia acesteia, ţinând seama de toate observaţiile prezentate eventual de către partea interesată. El transmite părţii raportul sau, care conţine recomandările pe care le apreciază ca necesare. Comitetul se poate consulta cu partea în intenţia de a-i asigura, dacă este cazul, ameliorări în ceea ce priveşte protecţia persoanelor private de libertate. 2. Dacă partea nu cooperează sau refuza sa amelioreze situaţia în sensul recomandărilor comitetului, acesta poate să decidă, cu majoritatea de două treimi din membrii săi, după ce partea va fi avut posibilitatea să se explice, formularea unei declaraţii publice în aceasta privinta.  +  Articolul 111. Informaţiile culese de comitet cu ocazia efectuării unei vizite, raportul sau şi consultarile cu partea interesată sunt confidenţiale. 2. Comitetul publică raportul sau, ca şi orice comentariu al părţii interesate, dacă aceasta o solicita. 3. Totuşi, nici o dată cu caracter personal nu poate fi facuta publică fără consimţământul expres al persoanei vizate.  +  Articolul 12Anual, comitetul înaintează Comitetului Ministrilor, ţinând seama de regulile de confidenţialitate prevăzute la art. 11, un raport general referitor la activităţile sale, care este transmis Adunării Consultative şi făcut public.  +  Articolul 13Membrii comitetului, experţii şi celelalte persoane care îl asista sunt supuşi, pe durata mandatului lor şi după expirarea acestuia, obligaţiei de a păstra secrete faptele sau informaţiile despre care au luat cunoştinţa în îndeplinirea funcţiilor lor.  +  Articolul 141. Numele persoanelor care asista comitetul sunt indicate în notificarea facuta în temeiul art. 8 paragraful 1. 2. Experţii activează în baza instrucţiunilor şi sub responsabilitatea comitetului. Ei trebuie să posede o competenţa şi o experienta proprii în domeniile ce ţin de prezenta convenţie şi au aceleaşi obligaţii de independenta, imparţialitate şi disponibilitate ca şi membrii comitetului. 3. În mod excepţional, o parte poate declara ca un expert sau o altă persoană care asista comitetul nu poate fi admisă sa participe la vizitarea unui loc aflat sub jurisdicţia sa.  +  Capitolul 4  +  Articolul 15Fiecare parte comunică comitetului numele şi adresa autorităţilor competente sa primească notificările adresate guvernului sau, ca şi cele ale oricărui agent de legătură pe care ea îl poate desemna.  +  Articolul 16Comitetul, membrii săi şi experţii menţionaţi la art. 7 paragraful 2 se bucura de privilegiile şi imunităţile prevăzute în anexa la prezenta convenţie.  +  Articolul 171. Prezenta convenţie nu aduce atingere dispoziţiilor de drept intern sau acordurilor internaţionale care asigura o mai mare protecţie persoanelor private de libertate. 2. Nici o dispoziţie a prezentei convenţii nu poate fi interpretată ca o limitare sau ca o derogare de la competentele organelor Convenţiei europene a drepturilor omului sau de la obligaţiile asumate de către părţi în virtutea acestei convenţii. 3. Comitetul nu va vizita locurile pe care reprezentanţii sau delegaţii puterilor protectoare săi ai Comitetului Internaţional al Crucii Roşii le viziteaza efectiv şi regulat în baza convenţiilor de la Geneva din 12 august 1949 şi a protocoalelor lor adiţionale din 8 iunie 1977.  +  Capitolul 5  +  Articolul 18Prezenta convenţie este deschisă semnării statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 191. Prezenta convenţie va intră în vigoare în prima zi a lunii ce urmează după expirarea unei perioade de 3 luni de la data la care şapte state membre ale Consiliului Europei îşi vor fi exprimat consimţământul la convenţie potrivit dispoziţiilor art. 18. 2. Pentru fiecare stat membru care îşi exprima ulterior consimţământul la convenţie, aceasta va intră în vigoare în prima zi a lunii ce urmează după expirarea unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.  +  Articolul 201. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare sau de aprobare, sa desemneze teritoriul sau teritoriile în care se va aplica prezenta convenţie. 2. Orice stat poate, în orice moment ulterior, sa extindă, printr-o declaraţie adresată secretarului generală al Consiliului Europei, aplicarea prezentei convenţii la orice alt teritoriu desemnat în declaraţie. Convenţia va intră în vigoare, în ceea ce priveşte acest teritoriu, în prima zi a lunii ce urmează după expirarea unei perioade de 3 luni de la data primirii declaraţiei de către secretarul general. 3. Orice declaraţie facuta în baza celor două paragrafe precedente poate fi retrasă, în ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în aceasta declaraţie, printr-o notificare adresată secretarului general. Retragerea va produce efect în prima zi a lunii ce urmează după expirarea unei perioade de 3 luni de la data primirii notificării de către secretarul general.  +  Articolul 21Nu este admisă nici o rezervă la dispoziţiile prezentei convenţii.  +  Articolul 221. Orice parte poate, în orice moment, sa denunţe prezenta convenţie adresind o notificare secretarului general al Consiliului Europei. 2. Denunţarea va produce efecte în prima zi a lunii ce urmează după expirarea unei perioade de 12 luni de la data primirii notificării de către secretarul general.  +  Articolul 23Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei: a) orice semnare; b) depunerea fiecărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare; c) fiecare data de intrare în vigoare a prezentei convenţii în conformitate cu art. 19 şi 20; d) orice alt act, notificare sau comunicare în legătură cu prezenta convenţie, cu excepţia măsurilor prevăzute la art. 8 şi 10. În constatarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline împuterniciri în acest scop, au semnat prezenta convenţie. Încheiată la Strasbourg la 26 noiembrie 1987, în limbile franceza şi engleza, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie certificată fiecărui stat membru al Consiliului Europei.  +  Anexa 1Privilegii şi imunităţi(articolul 16)1. În înţelesul prezentei anexe, referirile la membrii comitetului includ experţii menţionaţi la art. 7 paragraful 2. 2. Membrii comitetului beneficiază, în timpul exercitării funcţiilor lor, ca şi în timpul călătorilor întreprinse în exercitarea funcţiilor lor, de următoarele privilegii şi imunităţi: a) imunitatea de arestare sau de detenţie şi de reţinere a bagajelor lor personale şi imunitatea de orice jurisdicţie în ceea ce priveşte actele îndeplinite de ei în calitatea lor oficială, inclusiv cuvintul şi înscrisurile lor; b) exceptarea de la orice măsuri restrictive referitoare la libertatea lor de mişcare: ieşirea din şi reintoarcerea în ţara lor de rezidenţă şi intrarea în şi ieşirea din ţara în care îşi exercită funcţiile, ca şi de la orice formalităţi de înregistrare a străinilor în ţările vizate sau traversate în exercitarea funcţiilor lor. 3. În cursul călătorilor efectuate în exercitarea funcţiilor lor, membrilor comitetului le sunt acordate, în materie vamală şi de control al schimburilor valutare: a) de către guvernul propriu, aceleaşi înlesniri ca acelea recunoscute inaltilor funcţionari care se deplaseaza în străinătate în misiune oficială temporară; b) de către guvernele celorlalte părţi, aceleaşi înlesniri ca acelea recunoscute reprezentanţilor guvernelor străine în misiune oficială temporară. 4. Documentele şi actele comitetului sunt inviolabile, în măsura în care privesc activitatea comitetului. Corespondenta oficială şi alte comunicări oficiale ale comitetului nu pot fi reţinute sau cenzurate. 5. Pentru a asigura membrilor comitetului o libertate completa a cuvintului şi o deplina independenta în îndeplinirea funcţiilor lor, imunitatea de jurisdicţie în ceea ce priveşte cuvintul sau înscrisurile sau actele emanind de la ei în îndeplinirea funcţiilor lor va continua să le fie acordată chiar după ce mandatul acestor persoane va lua sfârşit. 6. Privilegiile şi imunităţile sunt acordate membrilor comitetului nu în beneficiul lor personal, ci în scopul de a asigura exercitarea funcţiilor lor în deplina independenta. Comitetul este singurul care are calitatea de a pronunţa ridicarea imunităţilor; el are nu numai dreptul, dar şi îndatorirea de a ridica imunitatea unuia dintre membrii săi, în toate cazurile în care, după părerea sa, imunitatea ar împiedica realizarea justiţiei şi în care imunitatea poate fi ridicată fără a prejudicia scopul pentru care este acordată.  +  PROTOCOLUL NR. 1la Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante *) - Strasbourg 4 noiembrie 1993 -Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului Protocol la Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, semnată la Strasbourg la 26 noiembrie 1987 (denumita în continuare convenţia), considerind ca este oportun să se permită statelor nemembre ale Consiliului Europei sa adere la convenţie, la invitaţia Comitetului Ministrilor, au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1Paragraful 1 al articolului 5 al convenţiei se completează cu un alineat, după cum urmează: "În cazul alegerii unui membru al comitetului în numele unui stat nemembru al Consiliului Europei, Biroul Adunării Consultative invita parlamentul statului interesat să prezinte trei candidaţi, dintre care cel puţin doi au cetăţenia acestuia. Alegerea de către Comitetul Ministrilor va avea loc după consultarea părţii interesate."  +  Articolul 2Articolul 12 al convenţiei se citeşte după cum urmează: "Anual, comitetul înaintează Comitetului Ministrilor, ţinând seama de regulile de confidenţialitate prevăzute la art. 11 un raport general referitor la activităţile sale, care este transmis Adunării Consultative, cît şi oricărui stat nemembru al Consiliului Europei parte la convenţie, şi făcut public."  +  Articolul 3Textul articolului 18 al convenţiei devine paragraful 1 al aceluiaşi articol şi se completează cu un paragraf 2, redactat astfel: "2. Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei poate invita orice stat nemembru al Consiliului Europei sa adere la convenţie."  +  Articolul 4La paragraful 2 al articolului 19 al convenţiei, cuvintul membru este suprimat, iar cuvintele sau aprobare sunt înlocuite cu cuvintele aprobare sau aderare.  +  Articolul 5La paragraful 1 al articolului 20 al convenţiei, cuvintele sau aprobare sunt înlocuite cu cuvintele aprobare sau aderare.  +  Articolul 61. Fraza introductivă a articolului 23 al convenţiei se citeşte după cum urmează: "Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre, cît şi oricărui stat nemembru al Consiliului Europei parte la convenţie." 2. La litera b) a articolului 23 al convenţiei, cuvintele sau aprobare sunt înlocuite cu cuvintele aprobare sau aderare.  +  Articolul 71. Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei semnatare ale convenţiei, care pot să-şi exprime consimţământul prin: a) semnarea fără rezerva ratificării, a acceptării sau a aprobării; sau b) semnare sub rezerva ratificării, a acceptării sau a aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare. 2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 8Prezentul protocol va intră în vigoare în prima zi a lunii ce urmează după expirarea unei perioade de 3 luni de la data la care toate părţile la convenţie îşi vor fi exprimat consimţământul la protocol, potrivit dispoziţiilor art. 7.  +  Articolul 9Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei: a) orice semnare; b) depunerea fiecărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare; c) data intrării în vigoare a prezentului protocol, potrivit art. 8; d) orice alt act, notificare sau comunicare în legătură cu prezentul protocol. În constatarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline împuterniciri în acest scop, au semnat prezentul protocol. Încheiat la Strasbourg la 4 noiembrie 1993, în limbile franceza şi engleza, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie certificată fiecărui stat membru al Consiliului Europei.  +  PROTOCOLUL NR. 2la Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante *) - Strasbourg, 4 noiembrie 1993 -Statele semnatare ale prezentului Protocol la Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, semnată la Strasbourg la 26 noiembrie 1993 (denumita în continuare convenţia), convinse de oportunitatea de a permite membrilor Comitetului european pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (denumit în continuare comitetul) de a fi reeligibil de doua ori, luând în considerare, pe lângă aceasta, necesitatea de a garanta o innoire echilibrata a membrilor comitetului, au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 11. A doua fraza a paragrafului 3 al articolului 5 al convenţiei se citeşte după cum urmează: "Ei sunt reeligibili de doua ori." 2. Articolul 5 se completează cu paragrafele 4 şi 5, după cum urmează: "4. Pentru a asigura, în măsura posibilului, innoirea unei jumătăţi din membrii comitetului la fiecare 2 ani, Comitetul Ministrilor poate, înainte de a proceda ca la orice alegere, sa decidă ca unul sau mai multe mandate ale membrilor ce urmează a fi aleşi să aibă o durată alta decît 4 ani, fără ca aceasta durata, totuşi, să poată depăşi 4 ani sau să fie mai mica de doi ani. 5. În cazul în care sunt vizate mai multe mandate, iar Comitetul Ministrilor aplica paragraful precedent, repartizarea mandatelor se realizează printr-o tragere la sorţi efectuată de secretarul general imediat după alegere."  +  Articolul 21. Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor semnatare ale convenţiei sau care adera la aceasta, ce pot să-şi exprime consimţământul prin: a) semnare fără rezerva ratificării, a acceptării sau a aprobării; sau b) semnare sub rezerva ratificării, a acceptării sau a aprobării, urmată de ratificare, de acceptare sau de aprobare. 2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 3Prezentul protocol va intră în vigoare în prima zi al lunii ce urmează după expirarea unei perioade de 3 luni de la data la care toate părţile la convenţie îşi vor fi exprimat consimţământul la protocol, potrivit dispoziţiilor art. 2.  +  Articolul 4Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei: a) orice semnare; b) depunerea fiecărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare; c) data intrării în vigoare a prezentului protocol, potrivit art. 3; d) orice alt act, notificare sau comunicare în legătură cu prezentul protocol. În constatarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline împuterniciri în acest scop, au semnat prezentul protocol. Încheiat la Strasbourg la 4 noiembrie 1993, în limbile franceza şi engleza, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie certificată fiecărui stat membru al Consiliului Europei. Notă *) Traducere. ----------------------------