HOTĂRÂRE nr. 396 din 2 aprilie 2003privind asigurarea securităţii utilizatorilor de jucarii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 16 aprilie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor şi al art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre se aplică jucariilor. (2) Prin jucarie se înţelege orice produs sau material creat sau destinat în mod clar utilizării în jocul copiilor mai mici de 14 ani. (3) În înţelesul prezentei hotărâri nu sunt considerate jucarii produsele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Jucariile pot fi introduse pe piaţa numai dacă nu pun în pericol sănătatea şi/sau securitatea utilizatorilor sau a unei terţe persoane, atunci când sunt utilizate conform destinaţiei sau într-un alt mod previzibil, avându-se în vedere comportamentul normal al copiilor. (2) În situaţia în care sunt introduse pe piaţa ţinându-se seama de perioada de utilizare normală şi previzibila, jucariile trebuie să respecte condiţiile de securitate şi sănătate stabilite de prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Prin introducere pe piaţa se înţelege vânzarea sau orice alta forma de distribuire a jucariei, inclusiv cu titlu gratuit, pentru prima data.  +  Articolul 4Se admite introducerea pe piaţa a jucariilor care îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2 şi au aplicat marcajul european de conformitate CE, denumit în continuare marcaj CE.  +  Articolul 5Introducerea pe piaţa a jucariei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre nu poate fi interzisă, restrictionata sau împiedicată.  +  Articolul 6 (1) Se considera ca jucariile care poarta marcajul CE, prevăzut la art. 12 alin. (4), sunt conforme cu toate prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cu procedurile de evaluare a conformitatii prevăzute la art. 8-11. (2) Conformitatea jucariilor cu standardele române şi/sau standardele naţionale ale statelor membre care adopta standardele europene armonizate, ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, din domeniul securităţii utilizatorilor de jucarii, conduce la prezumţia ca cerinţele esenţiale de securitate prevăzute la art. 4 sunt respectate. (3) Lista cuprinzând standardele române din domeniul securităţii utilizatorilor de jucarii, prevăzute la alin. (2), se aproba şi se actualizează prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Se considera ca jucariile la care producătorul nu a aplicat prevederile standardelor prevăzute la alin. (2) sau a aplicat aceste prevederi numai parţial ori jucariile pentru care nu exista asemenea standarde respecta cerinţele esenţiale de securitate prevăzute la art. 4, dacă, după obţinerea unui certificat de examinare CE de tip, conformitatea lor cu modelul aprobat este atestata prin aplicarea marcajului CE. (5) În cazul în care jucariei îi sunt aplicabile şi alte reglementări care prevăd aplicarea marcajului CE, marcajul va trebui sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementări. (6) În cazul în care una sau mai multe dintre aceste reglementări permit producătorului, pentru o perioadă de tranzitie, sa aleagă reglementările aplicabile, marcajul CE va indica conformitatea numai cu reglementările aplicate de producător. În acest caz datele de identificare ale reglementărilor aplicate, asa cum au fost ele publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, trebuie să fie menţionate în documentele, observaţiile sau instrucţiunile prevăzute de reglementări şi care însoţesc astfel de jucarii sau, în lipsa acestora, pe ambalajul jucariilor. (7) În cazul în care se considera ca standardele europene armonizate prevăzute la alin. (2) nu respecta în totalitate cerinţele esenţiale de securitate prevăzute la art. 4, Ministerul Industriei şi Resurselor informează Comisia Europeană şi Comitetul Permanent din cadrul Comisiei Europene, denumit în continuare Comitet, prezentându-şi motivele. După primirea deciziei Comitetului Comisia Europeană informează Ministerul Industriei şi Resurselor dacă standardele avute în vedere trebuie retrase total sau parţial din publicaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3).  +  Articolul 7 (1) În cazul în care se constată că jucaria introdusă pe piaţa, care poarta marcajul CE şi este utilizata conform destinaţiei sau într-un mod previzibil, avându-se în vedere comportamentul normal al copiilor, pune în pericol viaţa, sănătatea şi/sau securitatea utilizatorilor ori a unor terţe persoane, autorităţile responsabile cu supravegherea pieţei vor lua toate măsurile necesare pentru retragerea jucariei de pe piaţa, interzicerea sau limitarea distribuirii sub orice formă a acesteia pe piaţa. Autorităţile responsabile cu supravegherea pieţei informează imediat Ministerul Industriei şi Resurselor cu privire la măsurile luate, indicând motivele care au stat la baza acestor decizii şi, în special, dacă neconformitatea se datorează: a) nerespectării cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute la art. 4, dacă jucaria nu respecta prevederile standardelor prevăzute la art. 6 alin. (2); b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 6 alin. (2); c) deficienţelor standardelor prevăzute la art. 6 alin. (2). (2) Ministerul Industriei şi Resurselor informează Comisia Europeană asupra măsurilor luate, prevăzute la alin. (1), indicând motivele acestor decizii. (3) În cazul în care jucaria nu respecta cerinţele esenţiale şi poarta marcajul CE, Ministerul Industriei şi Resurselor va lua toate măsurile necesare şi va informa celelalte state membre.  +  Articolul 8 (1) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, are obligaţia ca, înainte de introducerea pe piaţa a jucariei, sa întocmească şi să deţină documentele ce atesta conformitatea, care vor fi puse la dispoziţie, la cerere, organelor de supraveghere a pieţei, pentru examinare; acestea pot solicita traducerea în limba română a unora dintre documente, pentru înţelegerea conţinutului acestora. (2) Documentele ce atesta conformitatea se păstrează timp de 10 ani de la data fabricării ultimei jucarii din seria sau modelul respectiv de fabricaţie. Documentele ce atesta conformitatea sunt: a) documentaţia tehnica cu privire la proiectare, producţie şi funcţionare, care să demonstreze conformitatea jucariei cu cerinţele esenţiale de securitate; b) adresele spaţiilor de producţie şi/sau de depozitare; c) o descriere a elementelor ca rapoarte de încercări, specificaţii tehnice prin care producătorul asigura conformitatea producţiei cu standardele prevăzute la art. 6 alin. (2) şi, dacă este cazul, certificatul de examinare CE de tip emis de un organism notificat, inclusiv copiile documentelor furnizate de producător organismului notificat, împreună cu o descriere a elementelor prin care producătorul asigura conformitatea cu modelul aprobat pentru cazul prevăzut la art. 6 alin. (2); d) certificatul de examinare CE de tip a modelului sau o copie de pe acesta, emis de un organism notificat, inclusiv copiile documentelor furnizate de producător organismului notificat, o descriere a elementelor ca rapoarte de încercări, specificaţii tehnice, prin care producătorul asigura conformitatea cu modelul aprobat pentru cazul prevăzut la art. 6 alin. (4). (3) În situaţia în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a deţine şi de a pune la dispoziţie organelor de supraveghere a pieţei documentele ce atesta conformitatea revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa a jucariei.  +  Articolul 9În cazul în care nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 8 este evidenta, autoritatea de supraveghere a pieţei va solicita producătorului sau, după caz, reprezentantului autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, să efectueze din surse proprii încercările necesare la un laborator de încercări sau la un organism desemnat, într-un termen stabilit de comun acord, în vederea verificării conformitatii cu standardele prevăzute la art. 6 alin. (2) şi cu cerinţele esenţiale de securitate.  +  Articolul 10 (1) În România, în domeniul jucariilor, competenţa organismelor de certificare şi a laboratoarelor de încercări, prevăzută la art. 8 şi 9, este recunoscută de Ministerul Industriei şi Resurselor pe baza unei metodologii de evaluare, aprobată prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Condiţiile minime ce trebuie îndeplinite de laboratoarele de încercări şi organismele de certificare pentru a fi recunoscute sunt prevăzute în anexa nr. 4. (3) Listele cuprinzând laboratoarele de încercări şi organismele desemnate pentru efectuarea verificărilor conform prevederilor art. 9 se aproba şi se actualizează periodic prin ordin al ministrului industriei şi resurselor. (4) Ministerul Industriei şi Resurselor va notifica Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele recunoscute pentru efectuarea examinării CE de tip prevăzute la art. 11, sarcinile specifice pentru care aceste organisme au fost recunoscute să le îndeplinească, precum şi numerele de identificare acordate de Comisia Europeană. (5) Lista organismelor notificate de statele membre, sarcinile specifice pe care acestea le îndeplinesc şi numărul de identificare ale acestora sunt publicate şi se actualizează periodic în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. (6) În cazul în care Ministerul Industriei şi Resurselor constata sau este sesizat ca un organism de certificare ori un laborator de încercări, recunoscut conform prevederilor alin. (1), nu mai respecta condiţiile minime prevăzute în anexa nr. 4, va retrage recunoaşterea, respectiv notificarea, dacă este cazul. (7) Ministerul Industriei şi Resurselor va informa imediat Comisia Europeană despre decizia prevăzută la alin. (6).  +  Articolul 11 (1) Examinarea CE de tip este procedura prin care un organism notificat constata şi certifica faptul ca un exemplar reprezentativ de jucarie, denumit în continuare model, respecta cerinţele esenţiale de securitate prevăzute la art. 4. (2) Solicitarea unei examinari CE de tip va fi depusa de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, la un singur organism notificat, ales de către acesta. Solicitarea trebuie să conţină minimum următoarele informaţii: a) denumirea completa şi sediul producătorului sau ale reprezentantului autorizat, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, şi locul unde se fabrica jucaria; b) descrierea jucariei; c) date detaliate privind proiectarea, producţia şi funcţionarea jucariei; d) modelul jucariei; e) declaraţia potrivit căreia aceeaşi solicitare nu a fost înaintată nici unui alt organism notificat. (3) Pentru efectuarea încercărilor organismul notificat poate solicita mai multe exemplare ale jucariei, dacă acestea sunt necesare pentru realizarea programului de încercări. (4) Examinarea CE de tip se efectuează de către organismul notificat în următorul mod: a) se examinează documentele care îi sunt puse la dispoziţie de către solicitant şi se stabileşte dacă acestea sunt complete; b) se verifica dacă jucaria este conformă cu prevederile art. 2 alin. (1); c) se efectuează examinarile şi încercările corespunzătoare, utilizându-se pe cat posibil standardele prevăzute la art. 6 alin. (2), pentru a se verifica dacă modelul jucariei respecta cerinţele esenţiale de securitate prevăzute la art. 4. (5) În cazul în care modelul jucariei corespunde cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute la art. 4, organismul notificat emite un certificat de examinare CE de tip, care se transmite solicitantului şi care va cuprinde: a) denumirea completa şi sediul producătorului; b) concluziile examinării; c) condiţiile pentru valabilitatea acestuia; d) datele necesare identificarii, descrierea şi desenul modelului aprobat. (6) Ministerul Industriei şi Resurselor, Comisia Europeană, celelalte organisme notificate şi statele membre ale Uniunii Europene pot obţine, la cerere, o copie a certificatului de examinare CE de tip şi, pe baza unei cereri motivate, o copie a datelor privind proiectarea, producţia şi funcţionarea jucariei, a rapoartelor examinării şi testelor efectuate. (7) Ministerul Industriei şi Resurselor trebuie să ia măsurile necesare pentru garantarea confidenţialităţii transmiterii copiilor referitoare la examinarea CE de tip, prevăzute la alin. (6). (8) În cazul în care solicitantul aduce modificări modelului aprobat, acesta va informa organismul notificat care a emis certificatul de examinare CE de tip şi care deţine documentaţia tehnica referitoare la acesta. Dacă aceste modificări afectează conformitatea cu cerinţele esenţiale de securitate sau cu condiţiile prevăzute pentru utilizarea jucariei, aceasta trebuie să fie reevaluata pentru a primi o certificare suplimentară. Certificarea suplimentară este data sub forma unei completări la certificatul de examinare CE de tip emis anterior sau se emite un nou certificat de examinare CE de tip. (9) Organismul notificat informează celelalte organisme notificate cu privire la certificatele de examinare CE de tip eliberate sau retrase. (10) În cazul în care modelul jucariei nu corespunde cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute la art. 4, organismul notificat va informa solicitantul şi Ministerul Industriei şi Resurselor ca refuza sa elibereze un certificat de examinare CE de tip, motivandu-şi refuzul. (11) Ministerul Industriei şi Resurselor trebuie să informeze Comisia Europeană despre refuzul prevăzut la alin. (10) şi motivele acestuia.  +  Articolul 12 (1) Jucariile sau ambalajul acestora vor avea imprimate la loc vizibil, lizibil şi durabil denumirea şi sediul producătorului, ale reprezentantului autorizat sau, după caz, ale importatorului şi marcajul CE. În cazul jucariilor mici sau al celor formate din părţi componente mici, aceste specificaţii pot fi aplicate în acelaşi mod pe ambalaj, pe o eticheta sau pe o foaie volanta care însoţeşte produsul. Atunci când aceste precizări nu sunt aplicate pe jucarie, consumatorul va fi atenţionat pentru păstrarea acestora. (2) Elementele de identificare prevăzute la alin. (1) pot fi prescurtate, cu condiţia ca prescurtarea să facă posibila identificarea producătorului, a reprezentantului sau autorizat cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene ori a importatorului. (3) Se interzice aplicarea pe jucarii a inscriptiilor care pot induce în eroare terţe părţi cu privire la sensul şi la forma marcajului CE. Orice alt marcaj care poate fi aplicat pe jucarii, pe ambalajul lor sau pe o eticheta nu trebuie să reducă vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE. (4) Elementele de identificare ale marcajului de conformitate CE sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor.  +  Articolul 13Jucariile pentru care sunt necesare indicaţii de utilizare sau avertismente vor fi însoţite de precizările prevăzute în anexa nr. 3. Atunci când aceste precizări nu sunt aplicate pe jucarie, utilizatorul va fi atenţionat pentru păstrarea acestora.  +  Articolul 14Specificaţiile, avertismentele şi indicaţiile de utilizare prevăzute la art. 12 şi 13 se redactează în limba română.  +  Articolul 15Încălcarea dispoziţiilor prezentei hotărâri atrage răspunderea patrimonială, civilă, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi, în condiţiile legii.  +  Articolul 16 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 4 şi ale art. 6 alin. (4) şi (5), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea introducerii pe piaţa şi utilizării jucariilor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 8 şi 9, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării până la data stabilită de organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 12, 13 şi 14, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea introducerii pe piaţa a jucariilor nemarcate sau marcate incorect. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 17 (1) În cazul în care se constată că pentru jucaria introdusă pe piaţa nu se respecta prevederile prezentei hotărâri, autorităţile de supraveghere a pieţei vor restrictiona temporar distribuirea sub orice formă a jucariei, perioada în care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, ori, după caz, importatorul va lua măsurile necesare pentru eliminarea neconformitatilor constatate. În situaţia neeliminarii neconformitatilor, se va interzice distribuirea sub orice formă a jucariei şi se va dispune retragerea de pe piaţa a acesteia. (2) Orice măsură luată în baza prezentei hotărâri şi care implica restrictii la introducerea pe piaţa a jucariei trebuie să prezinte exact elementele pe care se bazează. Aceasta măsura va fi adusă imediat la cunoştinţa părţii implicate, informand-o şi despre remediile aflate la dispoziţia ei, în baza legislaţiei în vigoare, precum şi despre perioada aferentă efectuării remedierilor.  +  Articolul 18 (1) Prevederile art. 6 alin. (7) şi ale art. 7 alin. (2) şi (3) se aplică de la data de 1 ianuarie 2007. (2) Prevederile art. 10 alin. (4) şi (7) şi ale art. 11 alin. (6) şi (11) se aplică de la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale, denumit în continuare PECA.  +  Articolul 19 (1) Până la data prevăzută la art. 18 alin. (2) se admite introducerea pe piaţa a jucariilor cu marcajul naţional de conformitate CS, aplicat conform prevederilor art. 21 alin. (1). Elementele de identificare ale marcajului de conformitate CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001. (2) Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea concomitenta atât a marcajului CE, cat şi a marcajului CS. (3) Prevederile prezentei hotărâri, referitoare la marcajul CE, se aplică şi pentru marcajul CS.  +  Articolul 20 (1) Până la data prevăzută la art. 18 alin. (2), Ministerul Industriei şi Resurselor recunoaşte şi desemnează organismele care realizează evaluarea conformitatii potrivit procedurii prevăzute la art. 11 alin. (1)-(5) şi (8)-(10). (2) Recunoaşterea şi desemnarea organismelor prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea condiţiilor minime prevăzute în anexa nr. 4, conform normelor metodologice care se aproba prin ordin al ministrului industriei şi resurselor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Lista organismelor prevăzute la alin. (1) care realizează evaluarea conformitatii jucariilor, sarcinile specifice pe care acestea le îndeplinesc şi numerele lor de identificare se aproba şi se actualizează, ori de câte ori este necesar, prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 21 (1) În situaţia în care evaluarea conformitatii jucariilor destinate pieţei naţionale se realizează de către organismele prevăzute la art. 20 alin. (1), producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, trebuie să aplice marcajul CS. (2) Se admite aplicarea marcajului CS în cazul evaluării conformitatii jucariilor prin procedura prevăzută la art. 8 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), b) şi c) numai în condiţiile respectării prevederilor art. 22.  +  Articolul 22În situaţia în care jucariilor le sunt aplicabile şi alte reglementări care prevăd aplicarea marcajului CS, marcajul trebuie să ateste conformitatea jucariilor cu prevederile tuturor acestor reglementări.  +  Articolul 23 (1) Responsabilităţile producătorului, reprezentantului sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, şi ale persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa, în legătură cu introducerea pe piaţa a jucariilor cu marcaj CS, sunt aceleaşi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru jucariile cu marcaj CE. (2) În situaţia nerespectării prevederilor prezentei hotărâri, sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 15, 16 şi 17 se aplică şi în cazul jucariilor introduse pe piaţa cu marcaj CS.  +  Articolul 24Începând cu 1 ianuarie 2007 vor fi admise pe piaţa numai jucariile care poarta marcajul CE.  +  Articolul 25Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 26 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 710/1999 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de jucarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 28 octombrie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb,secretar de statBucureşti, 2 aprilie 2003.Nr. 396.  +  Anexa 1 LISTAcuprinzând produsele care nu sunt considerate jucarii1. podoabe pentru pomul de Craciun;2. modele detaliate la scara pentru colectionari adulti;3. echipamente destinate utilizării în colectiv, pe terenurile de joaca;4. echipament sportiv;5. echipament acvatic destinat utilizării în apa cu adancime mare;6. papusi imbracate în costume populare, papusi decorative şi alte articole similare pentru colectionari adulti;7. jucarii profesionale, instalate în locuri publice (centre comerciale, staţii etc.);8. jocuri tip puzzle, cu mai mult de 500 de piese sau fără desen, pentru specialişti;9. pusti şi pistoale cu aer comprimat;10. jocuri de artificii, inclusiv capse, în afară celor proiectate special pentru jucarii;11. prastii şi catapulte;12. seturi de sageti cu vârf metalic;13. cuptoare, fiare de călcat şi alte articole electrice care funcţionează la o tensiune nominală mai mare de 24 V;14. articole conţinând elemente de încălzire destinate utilizării de către copii, sub supravegherea adulţilor, într-un context educativ;15. vehicule cu motor cu combustie;16. locomotiva cu abur (jucarie);17. biciclete destinate sportului sau circulaţiei pe drumurile publice;18. jucarii video, care pot fi conectate la un ecran video, funcţionând la o tensiune nominală mai mare de 24 V;19. suzete;20. reproduceri fidele ale armelor de foc, pentru colectionari adulti;21. bijuterii pentru copii, cu excepţia celor care sunt considerate jucarii sau pentru jucarii.  +  Anexa 2 CERINŢE ESENŢIALEde securitate pentru jucariiI. Principii generale1. În conformitate cu prevederile art. 2 din hotărâre, utilizatorii jucariilor, precum şi tertele persoane trebuie să fie protejate pentru a nu îşi pune în pericol viaţa, sănătatea şi/sau securitatea atunci când folosesc jucariile conform destinaţiei lor sau într-un alt mod previzibil, avându-se în vedere comportamentul normal al copiilor.Astfel de pericole sunt: a) pericole care sunt datorate conceptiei, construcţiei sau compoziţiei materialelor jucariei; b) pericole inerente care apar în timpul folosirii unei jucarii şi care nu pot fi eliminate în totalitate prin modificarea construcţiei şi a compoziţiei jucariei fără a-i altera funcţionarea sau a o priva de proprietăţile esenţiale.2. a) Gradul de pericol pe care îl prezintă o jucarie trebuie determinat în funcţie de capacitatea utilizatorului sau, unde este cazul, a supraveghetorilor acestora de a face faţa pericolului. Aceasta condiţie trebuie aplicată în special jucariilor care, prin conceptie, dimensiuni şi caracteristici, sunt destinate folosirii de către copiii mai mici de 36 de luni. b) Pentru respectarea condiţiilor prevăzute la lit. a), pe jucarie trebuie specificate vârsta minima a utilizatorilor şi/sau, atunci când este cazul, avertismentul de a fi utilizata numai sub supravegherea unei persoane adulte.3. Etichetele de pe jucarie şi/sau de pe ambalajul acesteia, precum şi instrucţiunile de utilizare trebuie să avertizeze utilizatorii şi supraveghetorii acestora, în mod complet şi eficient, asupra pericolelor inerente în timpul folosirii jucariei şi modului de evitare a acestor pericole.II. Pericole specifice1. Proprietăţi fizice şi mecanice a) Jucariile trebuie concepute şi realizate astfel încât pericolul ranirii fizice cauzat de miscarea unor părţi componente să fie redus la minimum. b) Jucariile şi părţile lor componente, precum şi elementele de fixare în cazul jucariilor fixe trebuie să aibă rezistenta mecanică şi, dacă este cazul, stabilitatea necesară solicitărilor la care sunt supuse în timpul utilizării, fără a se distruge sau a se deforma şi a provoca raniri fizice. c) Muchiile accesibile, proeminentele, snururile, cablurile şi elementele de fixare trebuie concepute şi realizate în asa fel încât pericolul ranirii fizice să fie redus la minimum. d) Jucariile, părţile lor componente şi orice reper detasabil al jucariilor care sunt destinate în mod clar copiilor mai mici de 36 de luni trebuie să aibă dimensiunile în asa fel încât sa nu permită inghitirea şi/sau inhalarea lor. e) Jucariile, părţile lor componente şi ambalajul lor, pentru vânzarea cu amănuntul, nu trebuie să prezinte pericolul de strangulare sau sufocare. f) Jucariile destinate utilizării în apa de adancime mica, capabile sa ducă sau sa susţină copilul, trebuie să fie concepute şi realizate în asa fel încât să fie redus la minimum pericolul de a-şi pierde starea de plutire şi de scufundare a copilului, atunci când sunt folosite conform instrucţiunilor de utilizare. g) Jucariile în care copilul poate pătrunde într-un spaţiu închis trebuie să poată fi deschise cu usurinta de către copil, actionand din interior spre exterior. h) Jucariile cu care copilul se poate deplasa trebuie să fie dotate, pe cat este posibil, cu un dispozitiv de franare adecvat tipului de jucarie şi energiei cinetice a acesteia. Dispozitivul de franare trebuie să fie uşor de acţionat, fără a produce caderi sau raniri fizice utilizatorilor sau unei terţe persoane. i) Forma, compozitia şi energia cinetica a proiectilelor folosite la jucarii trebuie să fie în asa fel încât, ţinându-se seama de tipul jucariei, sa nu existe riscul de ranire fizica a utilizatorului sau a unei terţe persoane. j) Jucariile care conţin o sursa de căldură trebuie să fie în asa fel concepute şi realizate, încât:- temperatura maxima a oricărei suprafeţe accesibile sa nu provoace pericolul de arsura la atingere;- lichidele sau gazele conţinute în jucarii sa nu atinga temperaturi ori presiuni periculoase atunci când sunt declansate la utilizare sau din alte cauze, putând cauza arsuri, opareli ori alte raniri fizice.2. Inflamabilitate a) Jucariile nu trebuie să constituie un material inflamabil periculos pentru mediul înconjurător al copilului. Jucariile trebuie să fie realizate din materiale care să îndeplinească cel puţin una dintre următoarele condiţii:- sa nu arda sub acţiunea directa a unei flacari, scantei sau a altui potenţial focar de incendiu;- sa nu fie uşor inflamabile (flacăra să se stinga imediat ce dispare cauza focului);- dacă se aprind, trebuie să arda incet şi să prezinte o viteză mica de răspândire a flacarii;- indiferent de compozitia materialelor, jucariile să fie tratate în asa fel încât sa întârzie procesul de ardere.Materialele inflamabile din jucarie nu trebuie să producă aprinderea altor materiale folosite la realizarea acesteia. b) Jucariile care, în scopul funcţionarii lor, conţin substanţe sau preparate chimice periculoase, în sensul definit de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată şi modificată prin Legea nr. 451/2001, ca de exemplu: materialele şi echipamentele pentru experienţe chimice, turnare în forme de material plastic sau ceramic, pentru fotografiere ori pentru alte activităţi similare, nu trebuie să conţină substanţe sau preparate care pot deveni inflamabile datorită pierderii componentelor volatile. c) Jucariile nu trebuie să explodeze sau sa conţină elemente ori substanţe explozive atunci când sunt folosite conform art. 2 alin. (1) din hotărâre.Aceasta condiţie nu se aplică capselor pentru jucarii, la care s-a făcut referire la pct. 10 din anexa nr. 1. d) Jucariile, în particular, jocurile şi jucariile tip truse chimice, nu trebuie să conţină substanţe sau preparate:- care pot exploda prin reactie chimica, încălzire sau în amestec cu substanţe oxidante;- care conţin componente volatile inflamabile în aer şi sunt capabile sa formeze vapori inflamabili sau explozibili.3. Proprietăţi chimice a) Jucariile trebuie să fie astfel concepute şi realizate încât, atunci când sunt folosite conform art. 2 alin. (1) din hotărâre, sa nu reprezinte un pericol pentru sănătate sau de raniri prin ingerare, inhalare ori în contact cu pielea, mucoasele sau ochii.În toate cazurile ele trebuie să respecte reglementările în vigoare referitoare la anumite categorii de produse sau prevederile de interzicere, de limitare în utilizare ori de etichetare a anumitor substanţe şi preparate periculoase. b) Pentru protecţia sănătăţii copiilor biodisponibilitatea rezultată din utilizarea jucariilor nu trebuie să depăşească următoarele niveluri zilnice:● 0,2 μg pentru stibiu (antimoniu);● 0,1 μg pentru arsen;● 25,0 μg pentru bariu;● 0,6 μg pentru cadmiu;● 0,3 μg pentru crom;● 0,7 μg pentru plumb;● 0,5 μg pentru mercur;● 5,0 μg pentru seleniusau alte asemenea valori, care au fost stabilite pentru acestea sau alte substanţe în legislaţia comunitara pe baza dovezilor ştiinţifice.Biodisponibilitatea acestor substanţe reprezintă extractul solubil cu influenţa toxicologica. c) Jucariile nu trebuie să conţină preparate sau substanţe chimice periculoase, în sensul definit de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 451/2001, într-o cantitate care ar putea pune în pericol sănătatea copiilor care le utilizează.În toate cazurile este strict interzis ca o jucarie sa conţină substanţe sau preparate chimice periculoase, dacă se intenţionează să fie folosite ca atare în timpul utilizării jucariei.În caz particular, la jucariile la care este necesar un număr limitat de preparate şi substanţe pentru funcţionarea lor, de exemplu: materialele şi echipamentele pentru experienţe chimice, asamblare după model, turnare în forme din materiale plastice şi ceramice, emailari, fotografieri sau alte activităţi similare, acestea sunt admise în anumite niveluri maxime de concentraţie, cu condiţia să fie etichetate conform prevederilor pct. 4 din anexa nr. 3.4. Proprietăţi electrice a) Jucariile electrice, precum şi reperele acestora trebuie alimentate de la o sursa de energie a carei tensiune nominală sa nu depăşească 24 V. b) Părţile jucariilor care sunt în contact sau care pot să între în contact cu o sursa de energie capabilă sa producă socuri electrice, împreună cu cablurile sau cu alte fire conductoare prin care trece curentul electric către aceste piese, trebuie să fie bine izolate şi protejate mecanic, astfel încât sa prevină pericolul unor socuri electrice. c) Jucariile electrice trebuie să fie astfel concepute şi realizate încât temperatura maxima atinsa de toate suprafeţele accesibile sa nu producă arsuri prin atingerea lor.5. IgienaJucariile trebuie să fie astfel concepute şi realizate încât să respecte cerinţele de igiena şi de curăţenie pentru a se evita orice pericol de infectare, imbolnavire sau contaminare.6. Radioactivitate a) Jucariile nu trebuie să conţină elemente sau substanţe radioactive în forme sau proporţii care să pună în pericol sănătatea copiilor. b) În vederea respectării prevederilor alin. (1) sunt aplicabile următoarele reglementări naţionale:● Normele fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 29 august 2000;● Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 944/2001 şi avizate de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare.  +  Anexa 3 AVERTISMENTE ŞI INDICAŢIIde utilizare a jucariilorJucariile trebuie să fie însoţite de avertismente vizibile, lizibile şi durabile, imprimate pentru reducerea pericolelor inerente în folosirea lor, asa cum este prezentat în cerinţele esenţiale şi, în special:1. Jucarii care nu sunt destinate copiilor mai mici de 36 de luniJucariile care pot fi periculoase pentru copiii mai mici de 36 de luni vor fi însoţite de avertismentul:"Nerecomandat copiilor sub 36 de luni" sau "Nerecomandat copiilor sub 3 ani", împreună cu avertizarea care apare, de asemenea, în instrucţiunile de utilizare, asupra pericolelor care determina aceasta restrictie.Acest avertisment nu se aplică jucariilor care, prin funcţii, dimensiuni, caracteristici, proprietăţi sau prin alte elemente incontestabile, sunt în mod evident necorespunzătoare pentru copiii sub 36 de luni.2. Tobogane, leagane, inele suspendate, trapeze, corzi şi alte jucarii similare fixate pe o traversaAceste jucarii trebuie să fie însoţite de instrucţiuni de utilizare, prin care să se atragă atenţia asupra necesităţii verificării şi întreţinerii periodice a părţilor principale (elemente de sustinere, fixare, ancorare etc.) şi să se sublinieze faptul ca, dacă aceste verificări nu sunt efectuate, jucaria poate cauza căderea sau răsturnarea involuntara a copilului.De asemenea, acest tip de jucarii trebuie să fie însoţit de instrucţiuni de montaj pentru a se asigura o asamblare corecta, indicandu-se acele părţi care pot prezenta pericole, dacă sunt incorect asamblate.3. Jucarii functionaleJucariile functionale sau ambalajul lor vor purta avertismentul:"Atenţie! A se folosi sub directa supraveghere a unei persoane adulte!"În plus, acest tip de jucarii trebuie să fie însoţit de instrucţiuni de utilizare, precum şi de măsurile de precautie pe care trebuie să le ia utilizatorul şi care, dacă nu sunt respectate, reprezintă pericole ce vor fi specificate în special pentru jucariile care reprezintă un model la scara redusă sau imitatia unui aparat.Se va recomanda ca acest tip de jucarie sa nu fie lăsat la indemana copiilor foarte mici.NOTĂ: Jucarii functionale sunt jucariile care reproduc la scara redusă produse, aparate sau instalaţii destinate adulţilor.4. Jucarii care conţin substanţe sau preparate chimice periculoase. Jucarii chimice a) Pe lângă respectarea prevederilor legale privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor sau a preparatelor chimice periculoase, instrucţiunile de utilizare a jucariilor care conţin substanţe sau preparate chimice periculoase vor avea înscris un avertisment asupra pericolelor pe care le reprezintă substantele sau preparatele chimice din jucarii şi indicaţii asupra precautiilor ce trebuie luate de utilizator pentru a se evita pericolele asociate cu acestea, care trebuie să fie menţionat concis, în conformitate cu tipul jucariei. În plus, instrucţiunile trebuie să cuprindă informaţii generale de prim ajutor în eventualitatea unor accidente rezultate din folosirea acestui tip de jucarie.Se va indica faptul ca acest tip de jucarie sa nu fie lăsat la indemana copiilor foarte mici. b) În plus faţă de instrucţiunile prevăzute la lit. a), jucariile chimice vor purta următorul avertisment:"Atenţie! A se utiliza numai de către copii peste (x) ani. A se utiliza numai sub supravegherea unei persoane adulte."NOTA 1: (x) - vârsta copiilor stabilită de fabricant.NOTA 2: Jucarii chimice sunt considerate următoarele tipuri de jucarii:● truse pentru experienţe chimice;● seturi pentru mulaj pe bază de ipsos;● materiale ceramice şi emailuri pentru vitrifiere;● seturi de pasta pentru modelat, pe bază de PVC plastifiat, cu intarire în cuptor;● seturi pentru developare de fotografii.5. Patine şi skateboarduri pentru copiiDacă aceste produse sunt destinate utilizării de către copii, ele trebuie să fie însoţite de avertismentul:"Atenţie! A se purta echipament de protecţie."Instrucţiunile de utilizare trebuie să conţină menţiuni asupra faptului ca jucaria necesita indemanare în utilizare în vederea evitării caderii sau a coliziunilor, care pot cauza ranirea utilizatorului ori a unei terţe persoane. De asemenea, trebuie să existe recomandări referitoare la echipamentul de protecţie necesar (casca, manusi, aparatoare pentru genunchi, aparatoare pentru umar etc.).6. Jucarii acvaticeJucariile destinate utilizării în apa de adancime mica vor conţine avertismentul:"Atenţie! A se utiliza numai în apa de adancime mica şi sub supravegherea unei persoane adulte."  +  Anexa 4 CONDIŢII MINIMEcare trebuie îndeplinite de către organismele recunoscutePentru a fi recunoscute, organismele de certificare, laboratoarele de încercări şi organismele de control trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime:1. să aibă personal, mijloacele şi aparatura necesare;2. sa dovedească competenţa tehnica şi integritatea profesională a personalului;3. să aibă independenta în efectuarea testelor, pregătirea rapoartelor şi în emiterea certificatelor şi independenta conducerii şi a personalului tehnic în relaţia cu toate cercurile, grupurile sau persoanele interesate direct ori indirect de domeniul jucariilor;4. sa păstreze secretul profesional;5. să aibă încheiată o asigurare de răspundere civilă, cu excepţia cazului în care aceasta răspundere este asigurata de stat prin lege.Ministerul Industriei şi Resurselor va verifica periodic respectarea condiţiilor prevăzute la pct. 1 şi 2.-------