ORDIN nr. 197 din 12 martie 2003privind organizarea şi funcţionarea comisiilor medicale de orientare şcolar-profesională
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 15 aprilie 2003    Având în vedere prevederile art. 12 lit. a) din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică,vazand Referatul Direcţiei generale de sănătate publică nr. DB 2418 din 12 martie 2003 şi Referatul Comisiei de specialitate de igiena nr. 6.803 din 3 decembrie 2002,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă organizarea comisiilor medicale de orientare şcolar-profesională, care vor funcţiona în cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 2 (1) Comisiile medicale de orientare şcolar-profesională vor avea următoarea componenta:● coordonator - şeful compartimentului de igiena şcolară sau un medic cu specialitatea medicina şcolară din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene (D.S.P.J.) sau a municipiului Bucureşti;● membri:- şeful compartimentului de medicina muncii sau un medic cu specialitatea medicina muncii din cadrul D.S.P.J. sau a municipiului Bucureşti;- şeful serviciului de asistenţa familială şi socială sau un medic inspector cu specialitatea pediatrie din cadrul D.S.P.J. sau a municipiului Bucureşti. (2) Comisia medicală de orientare şcolar-profesională se numeşte prin dispoziţie a directorului D.S.P.J. sau a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3Atribuţiile şi metodologia de funcţionare ale comisiei medicale de orientare şcolar-profesională sunt cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrară se abroga.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosBucureşti, 12 martie 2003.Nr. 197.  +  Anexa 1 ATRIBUŢIILEcomisiei medicale de orientare şcolar-profesională1. Coordonează activitatea medicilor şcolari de medicina generală din cabinetele medicale şcolare privind activităţile medicale de orientare şcolar-profesională în rândul elevilor, cu precădere al celor din clasele terminale ale ciclului gimnazial şi, respectiv, liceal, solutionand cazurile speciale trimise de aceşti medici la comisie.2. Recomanda, în baza actelor medicale doveditoare, elevilor cu handicap fizic din învăţământul obligatoriu, nedeplasabili, cu boli cronice grave, scutirea parţială sau totală de frecventa a cursurilor şcolare, beneficiind de îndrumarea unităţii de învăţământ (în conformitate cu art. 85 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.747/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2002).3. Avizează transferurile din motive medicale de la o unitate de învăţământ la alta, de la o filiera la alta, de la un profil la altul şi de la o specializare la alta în licee şi şcoli profesionale, în temeiul art. 126 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, indiferent de perioada anului şcolar [în baza art. 136 lit. b) din regulamentul mai sus menţionat].4. Rezolva şi alte situaţii medico-pedagogice speciale, la solicitarea conducerilor unităţilor de învăţământ din teritoriul arondat, a cabinetelor medicale şcolare şi a inspectoratului şcolar (ca, de exemplu, avizarea înscrierii în anumite specializări din învăţământul superior a unor candidaţi cu deficiente sau infirmităţi, a precizarii specializărilor din şcolile profesionale permise elevilor înscrişi în anul I).  +  Anexa 2 METODOLOGIAde funcţionare a comisiei medicale de orientare şcolar-profesională1. Comisia medicală de orientare şcolar-profesională va fixa şi va anunta data la care va primi, verificand legalitatea lor, documentele medicale (bilete de internare în spital, certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie specială, certificate medicale) şi dacă acestea corespund cu solicitarea facuta de părinţii, tutorii sau curatorii elevilor minori sau de către elevii care au împlinit vârsta de 18 ani. În caz de neconcordanta, solicitantul poate fi trimis la o unitate sanitară spitaliceasca pentru a fi examinat de o comisie formată din minimum 3 medici de specialitate.De asemenea, în cazuri complexe se poate solicita şi examinarea de către comisiile judeţene sau a sectoarelor municipiului Bucureşti de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă sau, în situaţii deosebite, de către specialiştii Institutului Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă din cadrul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.2. Membrii comisiei medicale de orientare şcolar-profesională au obligaţia să respecte întocmai prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.747/2001, referitoare la rezolvarea unor probleme medico-pedagogice (art. 85, 125-136).3. Documentele medico-pedagogice eliberate de comisia medicală de orientare şcolar-profesională sunt următoarele: a) referat de expertiza medico-pedagogica privind recomandarea de scutire parţială sau totală de frecventa a cursurilor şcolare pentru elevii nedeplasabili [anexa nr. 2a)]; b) referat de expertiza medico-pedagogica de recomandare de şcolarizare mai aproape de domiciliu [anexa nr. 2b)]; c) referat de expertiza medico-pedagogica de schimbare a unităţii şcolare [anexa nr. 2c)]; d) referat de expertiza medico-pedagogica de schimbare a filierei, profilului sau specializării în cadrul învăţământului liceal pentru elevii din clasele X-XII (în clasa IX-a în nici un liceu, indiferent de filiera şi profil, nu se efectuează instruire practica şcolară) sau a domeniului ori specializării în învăţământul profesional [anexa nr. 2d)]; e) referat de expertiza medico-pedagogica de egalizare a sanselor la examenele naţionale de capacitate sau de bacalaureat pentru elevii cu deficiente prezentând certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, care necesita o protecţie specială (în conformitate cu reglementările anuale incluse în ordinele ministrului educaţiei şi cercetării privind organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale de capacitate şi bacalaureat) [anexa nr. 2e)]; f) alte documente medico-pedagogice, la solicitarea conducerilor unităţilor şcolare, inspectoratului şcolar sau a cabinetelor medicale şcolare.4. Până la definitivarea noului barem cuprinzând contra-indicaţiile medicale pentru diverse specializări din învăţământul liceal, profesional şi universitar (în curs de elaborare), pentru referatele medico-pedagogice de reprofilare sau pentru precizarea profilurilor şi specializărilor liceale, respectiv a domeniilor şi specializărilor profesionale permise medical elevilor cu deficiente sau infirmităţi, se va utiliza baremul prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 427/1979 (publicat în Buletinul Ministerului Sănătăţii nr. 6/1979) şi contraindicatiile cuprinse în anexa nr. 7 din Normele generale de protecţia muncii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 508/933/2002.5. Comisia medicală de orientare şcolar-profesională se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, în vederea analizarii dosarelor primite şi a semnării documentelor medico-pedagogice ce urmează a fi eliberate.6. Actele medicale primite de comisia medicală de orientare şcolar-profesională şi datele referitoare la elevul solicitant şi la tipul solicitării se înscriu într-un registru cu următoarele rubrici:
    Nr. crt. Numele şi prenumele Vârsta Clasa - anul, unitatea şcolară, oraşul şi judeţul/sectorul Diagnosticul bolilor elevului Documentul medical (nr., data eliberării, unitatea sanitară care l-a eliberat) Felul soli- citarii
    7. Copiile actelor medicale depuse de solicitanţi la comisia medicală de orientare şcolar-profesională se păstrează, în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la arhivistica, timp de 5 ani.8. Activitatea comisiei medicale judeţene şi a municipiului Bucureşti de orientare şcolar-profesională se raportează trimestrial şi anual în cadrul raportului general al D.S.P. şi se înaintează periodic la Institutul de Sănătate Publică Bucureşti (la coordonatorul tehnic naţional al subprogramului de sănătate al Ministerului Sănătăţii şi Familiei privind evaluarea stării de sănătate şi a factorilor de risc).
     +  Anexa 2a) ---------DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICA ....................COMISIA MEDICALĂ DE ORIENTARE ŞCOLAR-PROFESIONALĂNr. ........ din ............REFERATde expertiza medico-pedagogica a elevului/elevei ........În baza certificatului medical*), biletului de ieşire din spital nr. ......., eliberat la ....., de ......, cu diagnosticul de ......., atestam ca sus-numitul/sus-numita îndeplineşte prevederile art. 85 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.747/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2002, în sensul că fiind nedeplasabil, ca urmare a bolii/infirmităţii motorii grave de care suferă, i se recomanda scutirea totală de frecventa a cursurilor şcolare, beneficiind însă de îndrumarea unităţii de învăţământ unde este înscris.Întrucât afectiunea de care suferă elevul este nerecuperabila, valabilitatea acestui referat se întinde pe întreaga durata a învăţământului obligatoriu.**)Medic coordonator,..................Membri:dr. ...............dr. ...............NOTĂ:Acest document va fi păstrat la dosarul elevului/elevei la secretariat.------------- Notă *) sau certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie specială. Notă **) după caz.  +  Anexa 2b) ---------DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICA ......................COMISIA MEDICALĂ DE ORIENTARE ŞCOLAR-PROFESIONALĂNr. ........ din ........REFERATde expertiza medico-pedagogica a elevului/elevei .........În conformitate cu prevederile art. 126 alin. (1) şi ale art. 136 lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.747/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2002, şi în baza*) ......... nr. ...... din ......... (anexat), eliberat de ............, cu diagnosticul de ....................................................................................................................................................., atestam ca elevul/eleva are indicaţie medicală de şcolarizare mai aproape de domiciliu, ca măsura de prevenire a agravarii bolii de care suferă prin deplasarea cu mijloace de transport în comun aglomerate, pe distanţe lungi, îndeosebi în sezonul rece.Transferul se va face obligatoriu şi cu respectarea prevederilor art.**) 125, 126, 130, 134, 136 şi 137 din regulamentul menţionat mai sus.Medic coordonator,..................Membri:dr. ...............dr. ...............NOTĂ:Acest document va fi păstrat la dosarul elevului/elevei la secretariat.------------- Notă *) certificatului medical, certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie specială, biletului de ieşire din spital. Notă **) după caz.  +  Anexa 2c) DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICA ....................COMISIA MEDICALĂ DE ORIENTARE ŞCOLAR-PROFESIONALĂNr. ............... din ..........REFERATde expertiza medico-pedagogica a elevului/elevei .........În conformitate cu prevederile art. 126 şi ale art. 136 lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.747/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2002, şi în baza certificatului medical*) - biletului de ieşire din spital, cu foaia de observatie nr. ..... din ......... (anexat), eliberat de .......................... cu diagnosticul de .........................................................., atestam ca elevul/eleva are indicaţie medicală de schimbare a unităţii şcolare, profilului liceal, domeniului din şcoala profesională sau specializării şcolare**) ca măsura de prevenire a agravarii bolii de care suferă, generata de inadaptarea la mediul şcolar actual.Pentru o mai buna supraveghere parentala se recomanda şi şcolarizarea mai aproape de domiciliu**).Transferul se va face obligatoriu şi cu respectarea prevederilor art.**) 125, 126, 130, 134, 136 şi 137 din regulamentul menţionat mai sus.Medic coordonator,.................Membri:dr. ...........dr. ...........NOTĂ:Acest document va fi păstrat la dosarul elevului/elevei la secretariat.-------------- Notă *) sau certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie specială. Notă **) după caz.  +  Anexa 2d) DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICA ....................COMISIA MEDICALĂ DE ORIENTARE ŞCOLAR-PROFESIONALĂNr. ............ din ............REFERATde expertiza medico-pedagogica a elevului/elevei ..., clasa (anul) .....,filiera*) ....., profilul*) ....., domeniul*) ....., specializarea .......În conformitate cu prevederile art. 126 alin. (1) şi ale art. 136 lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.747/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2002, şi în baza**) ........ nr. ....... din ....... (anexat), eliberat de ......., cu diagnosticul de .................................................................................................................................................., atestam ca elevul/eleva are indicaţie medicală de schimbare a filierei şi/sau profilului şi/sau specializării liceale ori a domeniului şi/sau specializării şcolare profesionale*), deoarece îi este (sunt) contraindicat/contraindicata/contraindicate medical.Pentru o mai buna supraveghere parentala se recomanda şi şcolarizarea mai aproape de domiciliu*).Transferul se va face obligatoriu şi cu respectarea prevederilor art.*) 125, 126, 130, 134, 136 şi 137 din regulamentul menţionat mai sus.Din punct de vedere medical elevul/eleva poate urma*) orice liceu din filiera teoretică, iar din filiera tehnologică numai acele specialităţi din profilurile tehnic, servicii, pedagogic, resurse naturale şi protecţia mediului, care nu comporta următoarele condiţii de muncă contraindicate medical:...............................................................................................................................................................................................------------ Notă *) după caz. Notă **) certificatului medical, biletului de ieşire din spital, certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie specială.Aceleaşi condiţii de muncă sunt contraindicate medical şi în*) domeniile şi/sau specializările din şcolile profesionale.Exemple de specializări permise medical:................................................................................................................................................Medic coordonator,..................Membri:dr. ................dr. ................------------ Notă *) după caz.  +  Anexa 2e) DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICA ....................COMISIA MEDICALĂ DE ORIENTARE ŞCOLAR-PROFESIONALĂNr. ......./...........REFERATde expertiza medico-pedagogica a elevului/elevei.............Sus-numitul/sus-numita, prezentând diagnosticul ............., conform*) ............ nr. ...... din ...... (anexat), eliberat de ......., se încadrează în categoria elevilor prevăzuţi în art. .../... din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de capacitate - bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. ....... din ......, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. .... din ...., sa beneficieze de condiţii de egalizare a sanselor. În consecinţa sus-numitul/sus-numita are drept la**):● asigurarea posibilităţii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille pentru elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gesticular pentru elevii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat);● mărirea cu 1-2 ore a timpului destinat efectuării lucrării scrise pentru candidaţii cu deficiente fizice (motorii manuale) sau vizuale;● asigurarea scrisului cu caractere mărite pentru candidaţii ambliopi;● transmiterea prin dictare, pentru elevii cu anumite deficiente, a informaţiilor corespunzătoare subiectelor de examen afişate/prezentate vizual;● realizarea probei scrise, prin dictarea conţinutului acesteia de către candidatul cu deficiente către un profesor asistent, de alta specialitate decât cea la care se desfăşoară proba respectiva;● copierea subiectelor scrise pe tabla de la catedra de către candidaţii cu deficiente vizuale (după care aceştia se vor aseza în băncile fixate de comisie);● susţinerea probelor orale în scris;● susţinerea probelor la locul imobilizarii (la domiciliu, în spital);● luarea unei gustari în timpul desfăşurării probei scrise***).Medic coordonator,...................Membrii:dr. ..............dr. ..............------------ Notă *) certificatului medical, certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie specială, biletului de ieşire din spital. Notă **) după caz. Notă ***) pentru candidaţii cu diabet zaharat insulinodependent.-------------