HOTĂRÂRE nr. 402 din 2 aprilie 2003pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masa sau volum"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 14 aprilie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masa sau volum", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 18 iunie 2001, se modifica după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezentele instrucţiuni se referă la cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească preambalatele ce conţin produse destinate vânzării în cantităţi nominale unitare constante, care sunt:- egale cu valorile prestabilite de ambalator;- exprimate în unităţi de masa sau de volum;- cuprinse între 5 g şi 10 kg sau între 5 ml şi 10 l.Persoanele fizice sau juridice care efectuează preambalarea produselor în funcţie de masa sau de volum ori care importa acest tip de produse sunt răspunzătoare pentru respectarea prevederilor prezentelor instrucţiuni."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Preambalatele ce fac obiectul prezentelor instrucţiuni se supun controlului metrologic, potrivit condiţiilor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 5 şi în anexa nr. 2.Preambalatele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 pot fi marcate cu marca <>. Marca <> trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 3 mm, să fie plasata în acelaşi camp vizual cu valoarea masei nominale sau a volumului nominal inscripţionat pe ambalaj. Prin aplicarea acestei mărci ambalatorul sau importatorul garantează ca preambalatul îndeplineşte cerinţele prezentelor instrucţiuni.Marca <> trebuie să aibă forma indicată în desenul prezentat în anexa nr. 3 la instrucţiuni. Se interzice inscriptionarea pe preambalate a altor mărci sau simboluri care ar putea fi confundate cu marca <>."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Toate preambalatele prevăzute la art. 3 trebuie să poarte, potrivit prevederilor anexei nr. 1, o indicaţie a masei sau volumului produsului, denumita masa nominală sau volum nominal, pe care acestea trebuie să o conţină.Este interzisă tipărirea pe ambalaj a erorilor tolerate privind masa nominală şi volumul nominal.În general preambalatele care conţin produse lichide trebuie să fie inscriptionate cu volumul nominal, iar preambalatele care conţin alte produse trebuie să fie inscriptionate cu masa nominală.Pentru produsele preambalate prevăzute în anexele nr. 6 şi 7, pe recipiente trebuie indicată, de asemenea, capacitatea recipientelor, astfel încât sa nu se poată face confuzie cu inscriptionarile precizate anterior."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Introducerea pe piaţa a preambalatelor care corespund cerinţelor şi verificărilor prevăzute prin aceste instrucţiuni nu poate fi refuzată, interzisă sau restrictionata din motive care privesc: a) inscripţiile ce trebuie să apară pe aceste preambalate în acord cu prezentele instrucţiuni; b) determinarea volumului sau masei lor; c) metodele prin care au fost măsurate sau verificate."5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Valorile cantităţilor nominale pentru conţinutul unor produse preambalate sunt cuprinse în anexele nr. 4, 5 şi 7. Valorile capacităţilor pentru recipiente, pentru produsele vândute în funcţie de masa sau de volum şi introduse în recipiente rigide sunt cuprinse în anexele nr. 6 şi 7.Se permit producerea şi/sau comercializarea preambalatelor având valori ale cantităţilor nominale sau ale recipientelor având capacitatile, altele decât cele cuprinse în anexele nr. 4-7, cu condiţia respectării celorlalte prevederi ale prezentelor instrucţiuni.Preambalatele prevăzute în anexa nr. 4 pct. 1 a) şi b), pct. 2a) şi pct. 4 şi în anexa nr. 5 pct. 11 sunt exceptate de la prevederile alin. 2, producerea şi/sau comercializarea acestora fiind permisă numai cu respectarea cantităţilor nominale prevăzute în respectivele anexe."6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 3 cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. 3 cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării loturilor de preambalate necorespunzătoare; c) nerespectarea cerinţelor cuprinse în anexa nr. 1 pct. 1 cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării loturilor de preambalate necorespunzătoare; d) nerespectarea prevederilor art. 4 cu avertisment. În cazul în care neconformităţile persista, se aplică amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei."7. La articolul 9 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:"Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."8. Punctul 1.3 din anexa nr. 1 la instrucţiuni "Cerinţe tehnice şi metrologice. Responsabilităţi" va avea următorul cuprins:"1.3. Nici un preambalat care are o eroare negativa mai mare decât dublul erorii negative tolerate cuprinse în tabelul nr. 1 sa nu fie marcat cu marca <> prevăzută la art. 3 şi sa nu fie comercializat."9. Punctele 2.5 şi 3.3 din anexa nr. 1 la instrucţiuni "Cerinţe tehnice şi metrologice. Responsabilităţi" se abroga.10. Alineatul 1 al punctului 5 din anexa nr. 1 la instrucţiuni "Cerinţe tehnice şi metrologice. Responsabilităţi" va avea următorul cuprins:"Personalul împuternicit al Biroului Roman de Metrologie Legală va efectua verificări metrologice prin care să se constate dacă preambalatele îndeplinesc condiţiile cuprinse în instrucţiuni. Aceste verificări vor fi efectuate prin sondaj, prin esantionare la ambalator sau, dacă acest lucru nu este posibil, la importator sau la reprezentantul acestuia stabilit în România."11. Alineatul 2 al punctului 2.1.4 din anexa nr. 2 la instrucţiuni "Metoda de verificare de referinţa" va avea următorul cuprins:"Pentru verificarea mediei conţinutului real al preambalatului, esantionul necesar va fi extras la întâmplare din esantionul iniţial şi va fi însemnat. Operaţiunea de insemnare se va încheia înaintea începerii operaţiunilor de măsurare."12. Punctul 2.3.1 din anexa nr. 2 la instrucţiuni "Metoda de verificare de referinţa" va avea următorul cuprins:"2.3.1. Un lot de preambalate este considerat acceptat din punctul de vedere al acestei verificări, dacă valoarea13. La punctul 2.3.2.2 formula estimatorului abaterii standard s din anexa nr. 2 la instrucţiuni va avea următoarea forma:14. Anexa nr. 4 la instrucţiuni "Valorile cantităţilor nominale pentru preambalatele care conţin anumite produse lichide" se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.15. Punctul 7.3 din anexa nr. 5 la instrucţiuni "Valorile cantităţilor nominale pentru conţinutul unor preambalate vândute în funcţie de masa sau volum" va avea următorul cuprins:"7.3. Produse pentru îngrijirea parului (mai puţin vopselele de par) şi produse de baie, lacuri, sampoane, produse de clatire, fixative, briantine, spume de par, mai puţin lotiunile de par prevăzute la pct. 7.4, spumante de baie şi alte produse spumante pentru baie şi dus25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 300 - 400 - 500 - 750 - 1000 - 2000."  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 530/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 18 iunie 2001, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────Ministrul industrieişi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 2 aprilie 2003.Nr. 402.  +  Anexă    ──────(Anexa nr. 4 la instrucţiuni)─────────────────────────────                              VALORILE           cantităţilor nominale pentru preambalatele care conţin                         anumite produse lichide┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐│ Lichide │ Volumul nominal al ││ │ conţinutului ││ │ (litri) │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│1. a) Vin din struguri proaspeţi : │0,10 - 0,187*1) - 0,25││must din struguri proaspeţi cu fermentaţie oprită │0,375 - 0,50 - 0,75 1 ││prin adaugare de alcool inclusiv, vin făcut din suc │- 1,5 - 2 - 3 4 - 5 ││de struguri nefermentat, amestecat cu alcool, cu │- 6 8 - 9 - 10 ││excepţia vinurilor incluse în Tariful vamal de │ ││import al României (TVIR) la subcapitolul │ ││2204.10, 2204.21 şi 2204.29 şi a vinurilor-lichior; │ ││ │ ││must din struguri aflat în fermentaţie sau cu │ ││fermentatia oprită în alt mod decât prin adaugare │ ││de alcool (TVIR subcapitolul 2204.30) │ ││ │ ││b) Vinuri "Yellow" având dreptul sa utilizeze │0,62 ││următoarele denumiri de origine: "Cotes du Jura", │ ││"Arbois", "L'Etoile" şi "Chateau-Chalon" │ ││ │ ││c) Alte băuturi fermentate nespumante, ca de │0,10 - 0,25 - 0,375 ││exemplu, suc de mere, suc de pere şi mied │0,50 - 0,75 - 1 ││(TVIR subcapitolul 2206.00) │1,5 - 2 - 5 ││ │ ││d) Vermuturi şi alte vinuri din struguri │0,05 până la 0,10 - 0,10││proaspeţi, aromatizate cu extracte de arome │0,20 - 0,375 - 0,50 ││(TVIR capitolul 22.05); vinuri-lichior │0,75 - 1 - 1,5 ││ │3 - 5 ││ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│2. a) - Vinuri spumante (TVIR. subcapitolul 220410) │0,125 - 0,20 - 0,375 ││ │0,75 - 1,5 - 3 ││ │4,5 - 6 - 9 ││- Alte vinuri decât cel la care se referă │ ││subcapitolul 2204.10, în sticle cu dopuri "ciuperca"│ ││legate sau infundate, şi alte tipuri de vin │ ││imbuteliate sub presiune cuprinsă între unu şi trei │ ││bari, masurata la temperatura de 2O°C (TVIR │ ││poziţia tarifara 2204.21.1O) │ ││ │ ││b) Alte băuturi spumante fermentate, ca de exemplu, │0,10 - 0,20 - 0,375 ││suc de mere, suc de pere şi mied (TVIR │0,75 - 1 - 1,5 3 ││capitolul 22.06) │ ││ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│3. a) Bere din malt (TVIR capitolul 22.03), │0,25 - 0,33 - 0,50 0,75││exclusiv berea acida │- 1 - 2 3 - 4 - 5 ││ │ ││ │ ││b) Bere acida │0,25 - 0,375 - 0,75 │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│4. Băuturi spirtoase (altele decât cele din TVIR │O,O2 - O,O3 - O,O4 ││capitolul 22.08); │O,O5 - O,1O*) - 0,20 ││lichioruri şi alte băuturi spirtoase; preparate │0,35 - O,5O - 0,70 ││alcoolice în amestec (cunoscute sub denumirea │1 - 1,125*) - 1,5 2 ││"extracte concentrate") pentru industria │- 2,5 - 3 4,5 ││băuturilor │- 5*) - 1O*) │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│5. Oţet şi inlocuitori de oţet │O,25 - O,5O - O,75 ││(TVIR capitolul 22.09) │1 2 - 5 ││ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│6. Ulei de masline (TVIR capitolul 15.09), alte │0,25 - 0,50 - 0,75 1││uleiuri comestibile (TVIR capitolul 15.07, 15.08 │ 2 - 3 5 - 10 ││şi 15.11-15.17) │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│7. - Lapte proaspăt, neconcentrat sau indulcit │0,20 - 0.25 - 0.50 ││(TVIR capitolul 04.01), exclusiv iaurt, chefir, │0,75 - 1 - 2 ││lapte batut, zer şi alte tipuri de lapte fermentat │ ││sau acidulat; │ ││- Băuturi pe bază de lapte (TVIR subcapitolul │ ││0403.10 şi 0403.90) │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│8. a) Ape, inclusiv ape minerale şi ape gazoase │toate volumele următoare:││(TVIR capitolul 22.01) │0,125 - 0,20 - 0,25 ││ │0,33 - 0,50 - 0,75 1 ││ │- 1,5 - 2 ││ │ ││b) Limonada, ape minerale aromatizate şi ape gazoase│toate volumele următoare:││aromatizate, precum şi alte băuturi nealcoolice │0,125 - 0,20 - 0,25 ││ce nu conţin lapte sau grăsimi lactate (TVIR. │0,33 - 0,50 - 0,75 ││capitolul 2202), exclusiv sucuri de legume şi fructe│1 - 1,5 - 2 ││concentrate │ ││ │ ││c) Băuturi etichetate ca aperitive fără alcool, │0,10 ││concentrate │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│9. Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) sau │toate volumele următoare:││sucuri de legume, indiferent dacă conţin sau nu │0,125 - 0,20 - 0,25 ││zahăr adăugat, dar nefermentate şi fără alcool, care│0,33 - 0,50 - 0,75 ││se încadrează în TVIR capitolul 20.09, nectar de │1 - 1,5 - 2 ││fructe │ │└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘─────────────*) Valori destinate exclusiv uzului comercial*1) Valoare destinată doar consumului la bordul avioanelor, vapoarelor şi trenurilor sau vânzării în magazine duty-freeInstrucţiunile nu se aplică preambalatelor care conţin produsele enumerate în aceasta anexa la:- punctul 1 a), care sunt ambalate, imbuteliate şi etichetate în volume ce nu depăşesc 0,25 litri şi care sunt destinate uzului profesional;- punctele 2 a) şi 4, care sunt destinate consumului la bordul avioanelor, vapoarelor şi trenurilor sau vânzării în magazine duty-free.────────────────