NORME din 7 aprilie 2003privind organizarea şi funcţionarea ingrijirilor la domiciliu, precum şi autorizarea persoanelor juridice şi fizice care acorda aceste servicii
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003     +  Articolul 1Prin îngrijire la domiciliu se înţelege orice activitate de îngrijire medicală prestată de personal specializat, la domiciliul pacientului, care contribuie la îmbunătăţirea stării de bine a acestuia din punct de vedere fizic şi psihic.  +  Articolul 2Îngrijirea la domiciliu se efectuează numai la indicaţia medicilor.  +  Articolul 3Modalitatea de plată a furnizorilor de îngrijiri la domiciliu se stabileşte prin contract între părţi, pe baza tarifelor stabilite şi negociate.  +  Articolul 4Beneficiarii ingrijirilor medicale la domiciliu sunt persoane cu afecţiuni acute şi/sau cronice, care prezintă un anumit nivel de dependenta şi o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară în vederea asigurării ingrijirilor ambulatorii recomandate de medici.  +  Articolul 5Pot fi furnizori de îngrijiri la domiciliu persoane juridice sau fizice autorizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru a presta aceste servicii.  +  Articolul 6 (1) Asigurarea asistenţei medicale şi a îngrijirii la domiciliul bolnavului este efectuată în conformitate cu nivelul de pregătire profesională a furnizorilor acestor servicii. (2) Lista serviciilor de îngrijiri la domiciliu, care pot fi asigurate de persoane juridice şi fizice autorizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, este prevăzută în anexa nr. 1. (3) Furnizorii de îngrijiri la domiciliu prevăzuţi la art. 5 sunt obligaţi sa comunice medicului care a recomandat aceste servicii situaţia evoluţiei stării de sănătate a pacientului îngrijit.  +  Articolul 7Ministerul Sănătăţii şi Familiei autorizeaza furnizorii de îngrijiri la domiciliu care se încadrează în următoarele criterii: a) concordanta dintre obiectivele ce urmează a fi realizate de furnizorii de îngrijiri la domiciliu şi necesităţile şi priorităţile comunităţii; b) existenta în statutul legal de înfiinţare a menţiunilor exprese privind furnizarea de îngrijiri la domiciliu ca obiect de activitate; c) existenta unei echipe capabile sa susţină activităţile cuprinse în pachetul de servicii, formată din persoane care deţin diploma (certificat de absolvire) şi autorizaţie de libera practica, obţinute în condiţiile legii; d) existenta fisei postului pentru fiecare persoana angajata, cu precizarea nivelului de pregătire, a competentelor şi a atribuţiilor; e) existenta unui sediu autorizat de direcţia de sănătate publică teritorială; f) existenta spaţiilor pentru păstrarea şi accesarea documentelor medicale (baza de date, fise medicale, arhiva); g) dotare care să permită realizarea obiectivelor propuse - mobilier corespunzător funcţionarii ca dispecerat, mijloace de comunicare, echipamente, truse medicale, produse farmaceutice şi altele asemenea.  +  Articolul 8Documentele necesare în vederea autorizării persoanelor juridice sau fizice care asigura ingrijirile la domiciliu sunt, după caz, următoarele: a) formular pentru solicitarea autorizării de către persoanele juridice şi, respectiv, persoanele fizice, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 2 şi 4; b) statutul unităţii şi alte documente constitutive; c) documente care atesta dobândirea personalităţii juridice; d) dovada înregistrării în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; e) ultimul bilanţ contabil autentificat şi depus la direcţia generală a finanţelor publice teritoriale; f) documente privind deţinerea sediului (situaţie juridică, schita de plan); g) regulamentul de organizare şi funcţionare şi organigrama; h) documente privind codul fiscal, contul în banca, certificate de înregistrare fiscală, ultimul extras de cont; i) autorizaţia sanitară de funcţionare; j) autorizaţia de libera practica pentru persoanele fizice; k) autorizaţia de libera practica pentru personalul angajat al persoanelor juridice.  +  Articolul 9 (1) Modelul autorizaţiei de funcţionare în domeniul ingrijirilor la domiciliu pentru persoanele juridice şi cel al autorizaţiei de libera practica în domeniul ingrijirilor la domiciliu pentru persoanele fizice sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 5. (2) Autorizaţia de funcţionare în domeniul ingrijirilor la domiciliu şi, respectiv, autorizaţia de libera practica în domeniul ingrijirilor la domiciliu vor fi vizate anual şi vor fi reînnoite la interval de 3 ani.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1 -------la norme--------LISTAingrijirilor la domiciliu care pot fi asiguratede persoane juridice şi fizice autorizate de MinisterulSănătăţii şi Familiei1. Evaluarea iniţială: preluarea pacientului în maximum 48 ore de la solicitare, stabilirea planului detaliat de îngrijiri la domiciliu, împreună cu medicul care le-a recomandat, consilierea şi instruirea pacientului şi a familiei2. Evaluarea de etapa, la 3 luni pentru cazurile acute, la 6 luni pentru cazurile cronice şi ori de câte ori este necesar dacă planul de îngrijiri la domiciliu cuprinde precizări în acest sens3. Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatura, respiratie, puls, tensiune arteriala, diureza, scaun4. Toaleta pacientului cu probleme medicale şi/sau imobilizat:- toaleta parţială;- toaleta totală, la pat;- toaleta totală, la baie, cu ajutorul dispozitivelor de sustinere.5. Manevre terapeutice:- administrarea medicamentelor per os, intravenos, intramuscular, subcutanat, intradermic, intravezical pe sonda vezicala, prin perfuzie endovenoasa, pe suprafaţa mucoaselor, pe seringa automată, peridural pe cateter;- măsurarea glicemiei cu glucometrul;- recoltarea produselor biologice (sânge, urina, materii fecale);- clisma cu scop evacuator;- clisma cu scop terapeutic;- alimentarea artificiala pe sonda gastrica sau nazogastrica şi pe gastrostoma;- alimentarea pasiva a bolnavilor cu tulburări de deglutitie;- spalatura vaginala;- masajul limfedemului;- efectuarea de mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor pentru evitarea escarelor de decubit*);- schimbarea poziţiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie pentru evitarea complicatiilor pulmonare*);- efectuarea de mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplicaţii medicamentoase pentru evitarea complicatiilor vasculare la membrele inferioare*).6. Tehnici de îngrijire chirurgicala:- îngrijirea plagilor simple şi suprainfectate;- îngrijirea escarelor multiple;- îngrijirea tubului de dren;- îngrijirea canulei traheale;- suprimarea firelor;- îngrijirea stomelor şi fistulelor;- evaluarea manuală a fecaloamelor;- sondajul vezical**) cu sonda permanenta şi cu scop evacuator;- aplicarea condomului urinar.7. Monitorizarea dializei peritoneale8. Îngrijiri paliative furnizate numai de medici de specialitate şi/sau cu competenţa/supraspecializare în îngrijiri paliative:- consiliere psihiatrica a pacientului - comunicarea diagnosticului şi a prognosticului;- consilierea pacientului în vederea pregătirii pentru deces;- examenul fundului de ochi;- toracocenteza cu evacuarea lichidului;- infiltratii paravertebrale;- blocaje de nervi periferici;- anestezie locală de contact şi prin infiltratii;- TENS (stimulare electrica nervoasa percutana);- tuseu rectal în scop diagnostic;- terapia chirurgicala a abceselor de părţi moi;- controlul durerii - implica prescrierea şi conducerea medicatiei.9. Kinetoterapia individuală10. Logopedia individuală11. Examinare şi evaluare psihologică--------- Notă *) Se aplica pentru bolnavii imobilizati la pat; implica şi instruirea pacientului sau a familiei. Notă **) Implica obligatoriu toaleta locală genitala şi schimbarea sondei fixe la 6 zile.  +  Anexa 2 -------la norme--------MODELde solicitare a autorizaţiei de funcţionare, valabilăpentru persoanele juridiceInstituţia (societatea, organizaţia, fundaţia, unitatea) ..........CătreMINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEIDirecţia generală asistenţa medicală şi programeSubsemnatul/Subsemnata, ......................................, domiciliat/domiciliata în ......................, str. ................. nr. .........., bl. ......., sc. ........, et. ........, ap. ........, judeţul/sectorul ........., posesor/posesoare al/a B.I. seria ........... nr. ........, eliberat de ............. la data ..........., reprezentant legal al ............., cu sediul în .................., str. ........... nr. ......, bl. ............, sc. .........., et. ........., ap. ......, judeţul/sectorul ..............., va rog sa binevoiti a aproba eliberarea autorizaţiei de funcţionare în domeniul ingrijirilor la domiciliu, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, pentru instituţia (societatea, organizaţia, fundaţia, unitatea) sus-menţionată.Anexez în completarea cererii mele copii ale următoarelor documente: a) statutul şi documentele constitutive ale instituţiei/societăţii/organizaţiei/fundaţiei/unităţii pe care o reprezint; b) documentele care atesta dobândirea personalităţii juridice; c) dovada înregistrării în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; d) ultimul bilanţ contabil, autentificat şi depus la direcţia generală a finanţelor publice a judeţului .........../municipiului Bucureşti; e) documente privind codul fiscal, contul în banca, certificate de înregistrare fiscală, ultimul extras de cont; f) documente privind deţinerea sediului de la adresa sus-menţionată; g) autorizaţia sanitară de funcţionare, eliberata de Direcţia de sănătate publică a judeţului ........../ municipiului Bucureşti; h) autorizaţiile de libera practica ale personalului medico-sanitar angajat pentru asigurarea ingrijirilor la domiciliu.Data ............. Semnatura ...................  +  Anexa 3 -------la norme--------MODELde autorizaţie de funcţionare, valabilăpentru persoane juridiceMINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEIDirecţia generală asistenţa medicală şi programeAUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARENr. .............. din ..............Instituţia (societatea, organizaţia, fundaţia, unitatea) ............, cu sediul în localitatea ............, str. .......... nr. ...., bl. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ................., este autorizata pentru practica în domeniul ingrijirilor la domiciliu, prin personal medical angajat, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu reglementările Ministerului Sănătăţii şi Familiei privind aceasta activitate.Prezenta autorizaţie va fi vizata anual şi va fi reînnoită după 3 ani.Director general,........................  +  Anexa 4 -------la norme--------MODELde solicitare a autorizaţiei de libera practicaîn domeniul ingrijirilor la domiciliu,valabilă pentru persoanele fiziceCătreMINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEIDirecţia generală asistenţa medicală şi programeSubsemnatul/Subsemnata, dr. ................., domiciliat/domiciliata în ............., str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. .., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul .............., legitimat/legitimata cu B.I. seria ..... nr. ........, eliberat de ................. la .............., posesor/posesoare al/a diplomei de ............., va rog sa binevoiti a-mi elibera autorizaţie de libera practica în domeniul ingrijirilor la domiciliu, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.Anexez în completarea cererii mele o copie de pe autorizaţia de libera practica nr. ...., eliberata de ............... la data de ............ .Data ............. Semnatura ...................  +  Anexa 5 -------la norme--------MODELde autorizaţie de libera practica în domeniulingrijirilor la domiciliu, valabilă pentrupersoanele fiziceMINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEIDirecţia generală asistenţa medicală şi programeAUTORIZAŢIEde libera practica în domeniul ingrijirilor la domiciliuNr. ......... din .........Ministerul Sănătăţii şi Familiei autorizeaza pe domnul/doamna dr. ........................................., domiciliat/domiciliata în ....................., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ..., ap. ...., judeţul/sectorul .............., posesor/posesoare al/a B.I. seria ............. nr. ..................., eliberat de ............... la .........., sa practice îngrijiri la domiciliu, indeplinind atribuţiile corespunzătoare pregătirii profesionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu reglementările Ministerului Sănătăţii şi Familiei privind aceasta activitate.Prezenta autorizaţie va fi vizata anual şi va fi reînnoită după 3 ani.Director general,.....................------------