HOTĂRÂRE nr. 383 din 2 aprilie 2003pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. III din Legea nr. 528/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi serviciile în porturi,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 519/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 3 septembrie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) Compania Naţionala lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta se organizează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi îndeplineşte funcţia de autoritate portuara şi de cai navigabile, după cum urmează: a) pe Canalul Dunăre-Marea Neagra, situat între Portul Constanta-Sud-Agigea, la km 0 al canalului, şi Dunăre în zona km 293, km 64,410 al canalului, malurile canalului, inclusiv zonele de siguranţă ale acestuia stabilite conform reglementărilor în vigoare, precum şi pe zona din albia Dunării adiacenta gurii canalului, până la limita dreapta a senalului navigabil al Dunării, prin care se asigura accesul navelor în canal; b) pe Canalul Poarta Alba - Midia - Navodari în lungime de 27,500 km, situat între portul Midia, km 0 al canalului, şi confluenta cu Canalul Dunăre-Marea Neagra, la km 29 + 41 al acestuia, inclusiv bifurcatia în lungime de 5,5 km, parte integrantă a Canalului Poarta Alba - Midia - Navodari, care de la km 3 al acestuia face legătură cu portul Luminita, şi pe malurile canalului, inclusiv zonele de siguranţă ale acestuia stabilite conform reglementărilor în vigoare; c) în porturile Medgidia şi Basarabi, situate pe Canalul Dunăre-Marea Neagra şi în porturile Ovidiu şi Luminita, situate pe Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari, care fac parte integrantă din canalele navigabile.2. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(3) Acţiunile Companiei Naţionale lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta sunt deţinute în totalitate de către statul român, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. Compania poate fi privatizata în condiţiile legii, statul păstrând pachetul de acţiuni care îi va asigura o poziţie majoritara."3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) În cadrul activităţilor de interes public naţional pe care le desfăşoară, Compania Naţionala lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta va centraliza de la toţi agenţii economici care desfăşoară activităţi de transport naval pe căile navigabile şi în porturile din zona sa de activitate datele referitoare la traficul de nave şi mărfuri, volumul de marfa operat, portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate şi normele de operare din zona sa de activitate, necesare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, şi va asigura publicarea anuală a acestora."4. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(3) Agenţii economici care desfăşoară activităţi de transport naval pe căile navigabile şi în porturile din zona de activitate a companiei sunt obligaţi sa pună la dispoziţie Companiei Naţionale lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta aceste date."5. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Infrastructura de transport naval din zona de activitate a Companiei Naţionale lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta este proprietate publică a statului şi se concesioneaza conform prevederilor legale în vigoare."6. După alineatul (1) al articolului 5 se introduc şase alineate noi, alin. (1^1)-(1^6), cu următorul cuprins:"(1^1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei stabileşte infrastructura de transport naval din zona de activitate a Companiei Naţionale lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta, care se concesioneaza acesteia, pe baza unui contract de concesiune încheiat în condiţiile legii.(1^2) În cazul infrastructurii de transport naval din zona de activitate a Companiei Naţionale lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta, concesionata altor persoane juridice, Compania Naţionala lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta poate fi desemnată de concedent ca reprezentant al său în raporturile cu concesionarii.(1^3) Reprezentarea concedentului de către Compania Naţionala lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta în raporturile cu concesionarii se face pe bază de contract.(1^4) În calitatea sa de reprezentant al concedentului în raporturile cu concesionarii, Compania Naţionala lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta are următoarele obligaţii: a) verifica respectarea de către concesionari a prevederilor contractului de concesiune, cum ar fi: modul de derulare a lucrărilor de investiţii prevăzute în contractul de concesiune şi calitatea acestor lucrări, întreţinerea şi repararea de către concesionari a bunurilor concesionate; b) avizează documentele de plată a redeventei.(1^5) Pentru efectuarea activităţilor prevăzute la alin. (1^4), Compania Naţionala lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta are dreptul la plata unei sume în cuantum de 25% din redeventa încasată.(1^6) Modul de plată se stabileşte prin contractul de reprezentare încheiat între concedent şi Compania Naţionala lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta."7. Articolul 6 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Compania Naţionala lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta va asigura utilizarea de către terţi, în mod liber şi nediscriminatoriu, a infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionata de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Compania Naţionala lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta va exploata infrastructura portuara concesionata conform art. 5, pe baza unor contracte de asociere şi/sau de închiriere încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Sumele rezultate din exploatarea bunurilor concesionate companiei se constituie ca venituri proprii ale acesteia. (3) Pentru punerea la dispoziţia utilizatorilor a infrastructurii de transport naval şi pentru serviciile prestate în conformitate cu obiectul de activitate, Compania Naţionala lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta percepe tarife stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare. (4) Compania Naţionala lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta are obligaţia să facă publice tarifele prevăzute la alin. (3), precum şi facilităţile care se acordă privind plata acestor tarife. (5) Facilităţile prevăzute la alin. (4) se acordă în mod nediscriminatoriu."8. După articolul 6 se introduc doua noi articole, art. 6^1 şi 6^2, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) Serviciile de siguranţă pentru care Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a instituit obligativitatea realizării, conform prevederilor legale, sunt servicii publice de interes naţional şi pot fi concesionate de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în condiţiile legii, persoanelor juridice române care îndeplinesc condiţiile stabilite prin caietul de sarcini al concesiunii. (2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei poate desemna Compania Naţionala lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta ca reprezentant al său în raporturile cu concesionarii serviciilor de siguranţă din zona de activitate a acesteia. (3) Reprezentarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei de către Compania Naţionala lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta în raporturile cu concesionarii serviciilor de siguranţă se face pe bază de contract. (4) În calitate de reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Compania Naţionala lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta are următoarele obligaţii: a) urmăreşte respectarea de către concesionari a prevederilor contractului de concesiune; b) urmăreşte efectuarea serviciilor de siguranţă în condiţii de continuitate şi securitate; c) avizează documentele de plată a redeventei; d) urmăreşte respectarea tarifelor stabilite prin contract şi modul de aplicare a acestora. (5) Pentru efectuarea în numele Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a activităţilor prevăzute la alin. (4), Compania Naţionala lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta are dreptul la plata unei sume în cuantum de 25% din redeventa încasată. (6) În cazul în care într-un port situat în zona de activitate a Companiei Naţionale lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta nu exista persoane juridice autorizate să efectueze serviciile de siguranţă prevăzute la alin. (1) sau în situaţia imposibilităţii derulării contractelor de concesiune încheiate, furnizarea acestor servicii va fi asigurata de către Compania Naţionala lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta. (7) În situaţiile prevăzute la alin. (6) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei concesioneaza temporar Companiei Naţionale lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta, prin încredinţare directa, serviciile publice respective. (8) În zona sa de activitate furnizarea serviciilor de siguranţă, altele decât serviciile publice de interes naţional prevăzute la alin. (1), se asigura de către Compania Naţionala lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta.Art. 6^2. - (1) Compania Naţionala lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta are obligaţia de a tine evidenta muncitorilor portuari care participa la operaţiunile de încărcare/descărcare a mărfurilor şi/sau a containerelor în şi din nave, de manipulare în şi din alte mijloace de transport, de depozitare, stivuire, amarare, sortare, paletizare, pachetizare, containerizare, slinguire, insacuire a mărfurilor, precum şi la operaţiunile de curatare a hambarelor şi a magaziilor navelor şi altele asemenea. (2) Compania Naţionala lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta eliberează carnetele de lucru în port pentru fiecare muncitor portuar, pe baza cărora îi înregistrează, şi percepe pentru efectuarea acestei activităţi tarife stabilite conform prevederilor legale. (3) Preschimbarea carnetelor eliberate de capitaniile de port se va face fără perceperea de tarife."9. Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(4) Bunurile proprietate publică a statului, rezultate în urma finalizarii obiectivelor de investiţii aprobate de Guvern până la data infiintarii Companiei Naţionale lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta, precum şi alte bunuri de natura proprietăţii publice nou-create ori rezultate în urma dezvoltării sau/şi modernizării celor existente se concesioneaza Companiei Naţionale lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta în conformitate cu prevederile legale în vigoare".10. După alineatul (6) al articolului 7 se introduc doua alineate noi, alin. (7) şi (8), cu următorul cuprins:"(7) Prin delegare de competenţa Compania Naţionala lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta poate duce la îndeplinire şi unele obligaţii ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. (8) Pentru desfăşurarea activităţilor având ca scop ducerea la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la alin. (7), Compania Naţionala lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta primeşte fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."  +  Articolul 2Statutul Companiei Naţionale lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 519/1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 5Scopul companieiCompania Naţionala lt; lt;Administraţia Canalelor Navigabile gt; gt; - S.A. Constanta îndeplineşte funcţia de autoritate portuara şi de cai navigabile în cadrul zonei sale de activitate, în limitele infrastructurii de transport naval şi de acces la aceasta şi în limitele terenurilor portuare şi radelor portuare, stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, potrivit art. 5 alin. (1^1) din hotărâre.În calitate de autoritate portuara şi de cai navigabile, compania aplica politicile portuare şi programele de dezvoltare a infrastructurilor portuare şi a căilor navigabile, elaborate de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, asigura functionalitatea infrastructurii de transport naval şi a porturilor, administrarea acestora şi urmărirea şi/sau asigurarea furnizarii serviciilor de siguranţă în baza contractelor de concesiune încheiate cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, a desfăşurării activităţilor auxiliare activităţilor de transport naval şi a celorlalte activităţi prevăzute în obiectul de activitate, potrivit reglementărilor legale în vigoare.Asigura ducerea la îndeplinire, în zona sa de activitate, a obligaţiilor care revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte."2. Articolul 6 se modifica şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 6Obiectul de activitateObiectul de activitate al companiei este:1. desfăşurarea de activităţi auxiliare activităţilor de transport naval, care cuprind: a) exploatarea, întreţinerea, repararea, modernizarea canalelor navigabile şi a nodurilor hidrotehnice şi porturilor de pe acestea, pentru asigurarea condiţiilor necesare navigaţiei, derulării traficului de mărfuri şi a apei pentru irigaţii, industrie şi pentru apa potabilă; b) dragajul de întreţinere pentru asigurarea adancimilor de navigaţie pentru intrarea/ieşirea în şi din canalul navigabil, pe canalele navigabile şi în porturile de pe acestea; c) repararea, întreţinerea şi asigurarea menţinerii caracteristicilor tehnice minime ale infrastructurii de transport naval care i-a fost concesionata; d) punerea la dispoziţie utilizatorilor a infrastructurii de transport naval prevăzute la lit. c), în mod nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; e) semnalizarea terestra şi plutitoare pentru navigaţie; f) punerea la dispoziţie, pentru navele care tranziteaza canalele navigabile şi nu au la bord o persoană care să deţină brevetul de comandant pentru aceste zone, a personalului brevetat corespunzător; g) asistenţa navelor care transporta mărfuri periculoase, pe timpul tranzitarii canalelor navigabile; h) asistenţa navelor la operarea mărfurilor periculoase; i) preluarea de la nave a reziduurilor, a apelor uzate, a gunoiului şi a resturilor menajere; j) servicii pentru nave de agrement şi turism; k) refurnizarea de apa, energie electrica şi termica; l) salvarea şi ranfluarea navelor; m) servicii de transport şi asistenţa pe canalele navigabile, inclusiv remorcarea şi manevra navelor în rade şi porturi;2. desfăşurarea de activităţi conexe activităţilor de transport naval, care cuprind:- serviciile de siguranţă, în condiţiile legii;3. desfăşurarea de activităţi de control, care cuprind: a) urmărirea, dirijarea şi controlul traficului de nave şi de mărfuri tranzitat pe canalele navigabile, prin ecluze şi prin porturi; b) centralizarea datelor privind traficul şi volumul de marfa tranzitat, numărul de nave şi volumul de marfa operat în portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate şi normele de operare, precum şi publicarea anuală a acestor date; c) alocarea danelor în care navele urmează sa opereze şi eliberarea permisului de acostare la aceste dane, pe baza acceptului de intrare în port eliberat de capitaniile de port; d) supravegherea agenţilor economici care transporta pe canalele navigabile sau operează mărfuri periculoase în porturile aflate în zona sa de activitate; e) ţinerea evidentei muncitorilor portuari şi eliberarea carnetelor de lucru în port;4. punerea la dispoziţie utilizatorilor a infrastructurilor de transport fluvial, bunuri proprietate publică, prin contracte de închiriere şi/sau asociere;5. exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de dispecerizare, automatizare, semaforizare, telecomanda, telecomunicaţii, radiolocatii;6. asigurarea serviciilor de telecomunicaţii radiofonice, telex şi transmisiuni de date;7. organizarea şi conducerea exploatării şi întreţinerea navelor tehnice şi de serviciu din parcul propriu;8. prestarea de servicii cu maşini, utilaje, nave şi instalaţii proprii, inclusiv la transportul de mărfuri şi persoane;9. organizarea exploatării şi întreţinerii Statiei complexe de pompare Cernavoda, precum şi a statiilor de pompare, pentru apărarea împotriva inundaţiilor a localităţilor Saligny, Faclia, Mircea Voda;10. asigurarea serviciilor tehnice de furnizare a apei pentru irigaţii, industrie şi pentru apa potabilă;11. prelevarea de probe şi efectuarea de analize pentru determinarea calităţii apelor, luând măsuri operative pentru depistarea surselor poluante şi pentru prevenirea lor;12. elaborarea de norme tehnice specifice domeniului sau de activitate, precum şi de programe anuale şi de perspectiva pentru lucrări de întreţinere, reparare şi de modernizare a bunurilor publice atribuite şi a bunurilor proprii ale companiei;13. elaborarea programelor anuale şi de perspectiva pentru lucrări de întreţinere, reparare şi modernizare a bunurilor proprietate publică a statului şi a bunurilor proprietate a companiei;14. urmărirea aplicării normelor tehnice pentru construcţia, modernizarea şi exploatarea infrastructurii şi suprastructurii canalelor navigabile, nodurilor hidrotehnice şi porturilor;15. planificarea, organizarea şi conducerea activităţii de reparaţii capitale, curente şi accidentale şi revizii tehnice, în conformitate cu cartea tehnica a construcţiei;16. asigurarea planificarii, finanţării şi proiectării investiţiilor noi şi a modernizării celor existente;17. avizarea proiectelor privind realizarea de construcţii şi instalaţii în vecinătatea canalelor navigabile sau a porturilor, care ar putea afecta desfăşurarea normală a activităţilor;18. avizarea studiilor şi proiectelor privind dezvoltarea infrastructurii de transport naval;19. asigurarea valorificării depozitelor de pământ, piatra şi alte materiale utile rezultate în urma lucrărilor de execuţie a canalelor navigabile;20. realizarea importului de tehnologii şi de licenţe pentru modernizarea capacităţilor existente; iniţierea acţiunilor de cooperare tehnica cu firme străine;21. fundamentarea politicii de credite şi alte surse de finanţare a investiţiilor;22. contractarea de credite la bănci sau la alte instituţii financiare pentru realizarea construcţiilor necesare pe canalele navigabile şi în porturi;23. încheierea de contracte şi convenţii cu alţi agenţi economici rezidenţi sau nerezidenti;24. participarea la activităţi sau asocierea cu agenţi economici, organizaţii economice patronale şi profesionale, din ţara şi din străinătate;25. derularea de activităţi directe de comerţ exterior;26. realizarea informatizarii canalelor şi porturilor şi a legăturilor cu alte sisteme informatice, naţionale sau internaţionale, şi asigurarea serviciilor informatice legate de activitatea companiei;27. promovarea canalelor navigabile şi porturilor de pe acestea, pe plan intern şi internaţional, prin acţiuni publicitare, studii de piaţa, editare şi tipărire de materiale informative şi înregistrări pe suporturi informatice;28. participarea la târguri, expoziţii şi alte manifestări interne şi internaţionale, specifice domeniului sau de activitate;29. încheierea - pentru necesitaţi proprii - de contracte de vânzare-cumpărare, cu agenţi economici români şi străini, pentru echipamente, instalaţii, materiale, piese de schimb, combustibil etc.;30. coordonarea traficului pe canalele navigabile sau în porturi ca urmare a unor comenzi guvernamentale şi, în alte situaţii, stabilirea cu operatorii portuari a programelor de încărcare-descărcare a mărfurilor în/din nave şi priorităţile la intrarea navelor la danele de operare;31. elaborarea, supunerea spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi urmărirea respectării regulamentului de exploatare portuara;32. eliberarea avizelor în vederea obţinerii autorizarilor agenţilor economici;33. elaborarea tarifelor pentru toate serviciile şi facilităţile cuprinse în obiectul sau de activitate;34. reprezentarea concedentului în raporturile cu concesionarii infrastructurii de transport naval şi ai serviciilor de siguranţă de interes naţional, în condiţiile legii;35. prin delegare de competenţa, asigura ducerea la îndeplinire în zona sa de activitate a obligaţiilor ce revin statului român din acordurile şi convenţiile la care România este parte;36. alte activităţi pentru realizarea, în condiţii de securitate, protecţia mediului, precum şi de eficientizare, a activităţilor de baza, conform statutului companiei;37. orice alte operaţiuni în legătură cu realizarea obiectului sau de activitate."3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei stabileşte elementele de infrastructura de transport naval care se concesioneaza companiei, pe bază de contract de concesiune.Contractul de concesiune se încheie pe o perioadă de până la 49 de ani."4. Litera (b) a articolului 20 se abroga.5. Litera c) a articolului 20 va avea următorul cuprins:"c) numeşte şi revoca directorii executivi ai companiei şi le stabileşte drepturile salariale;"6. După litera k) a articolului 20 se introduce litera k^1 care va avea următorul cuprins:"k^1) aproba deplasarea în străinătate a directorilor executivi şi a personalului companiei;"7. Alineatul 1 al articolului 25 va avea următorul cuprins:"Directorul general al companiei este numit prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei."  +  Articolul 3Contractele de concesiune încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi păstrează valabilitatea, în condiţiile legii.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte dispoziţii contrare se abroga.  +  Articolul 5Hotărârea Guvernului nr. 519/1998, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor Mitreap. Ministrul finanţelor,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 2 aprilie 2003.Nr. 383.------------