ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective din cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale, societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi societăţilor comerciale la care acestea deţin pachetul majoritar de acţiuni, denumite în continuare societăţi, beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, pe baza unui program de restructurare şi de reorganizare a societăţii, aprobat de instituţia publică implicata în privatizare."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Persoanele disponibilizate în perioada 1 martie - 30 iunie 2003 ca urmare a restructurării sau reorganizării societăţilor prevăzute la art. 1 beneficiază de următoarele drepturi: a) la momentul disponibilizarii, de o sumă egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Naţional de Statistica; b) indemnizaţie de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi de un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj. (2) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii indemnizaţiei de şomaj, după cum urmează: a) pe o perioadă de 20 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca de până la 15 ani; b) pe o perioadă de 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca cuprinsă între 15 şi 25 de ani; c) pe o perioadă de 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca de peste 25 de ani. (3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj persoanele disponibilizate în condiţiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Naţional de Statistica. (4) În situaţia în care prin contractele colective de muncă încheiate în cadrul societăţilor care efectuează concedieri colective potrivit art. 1 sunt prevăzute plati compensatorii, acestea se acordă lunar, până la sfârşitul anului 2003, conform contractului colectiv de muncă, dacă concedierea colectivă s-a făcut în perioada de valabilitate a acestuia. (5) Plăţile compensatorii prevăzute conform contractului colectiv de muncă, în vigoare la data disponibilizarii colective, se acordă în sume nete, potrivit legii. (6) În lunile în care se acordă plăţile compensatorii prevăzute la alin. (4) plata indemnizaţiei de şomaj şi a venitului lunar de completare se suspenda şi se va relua în lunile în care aceste plati compensatorii nu se acordă. (7) Dacă în perioada de acordare a plăţilor compensatorii intervin situaţii de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul la plata indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit legii.3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (3) se suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj de la articolul "Indemnizaţii de şomaj."4. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(3) Venitul de completare şi, respectiv, plăţile compensatorii acordate în baza contractelor colective de muncă, inclusiv de către unităţile miniere, au acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj."5. După alineatul (3) al articolului 4 se introduc trei alineate noi, alin. (4), (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(4) Persoanele beneficiare de venit lunar de completare şi de plati compensatorii, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în perioada acordării acestor drepturi. (5) Perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a venitului lunar de completare şi a plăţilor compensatorii constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. (6) Pe perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a venitului lunar de completare şi a plăţilor compensatorii, venitul asigurat utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net din ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Naţional de Statistica."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Lista societăţilor care pot efectua concedieri colective potrivit art. 1 se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iar numărul de persoane care pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă este cel prevăzut în programele de restructurare sau de reorganizare aprobate de instituţia publică implicata."7. Articolul 8 se abroga.  +  Articolul 2Prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 nu se aplică societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat ale căror acţiuni au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare semnate de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului între data intrării în vigoare a actului normativ sus-menţionat şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 2 aprilie 2003.Nr. 22.--------------