ORDIN nr. 253 din 5 aprilie 2003pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliilor de disciplina prevăzute în Statutul personalului silvic, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 274/2002
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2003    În temeiul art. 50 şi al art. 58 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001,în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliilor de disciplina prevăzute în Statutul personalului silvic, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 274/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 16 septembrie 2002, se modifica după cum urmează:1. Litera c) a articolului 4 va avea următorul cuprins:"c) conducerile compartimentelor cu specific silvic vor desemna un membru titular şi un membru supleant din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic;"2. La articolul 4, după litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu următorul cuprins:"d) Federaţia Sindicatelor <> va nominaliza un membru titular din rândul personalului silvic, cu calitatea de salariat în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Membrii consiliului de disciplina constituit la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor vor fi desemnaţi astfel: a) 3 din cei 5 membri titulari şi unul din cei 2 membri supleanţi vor fi nominalizaţi din rândul personalului silvic din centrala regiei; b) al patrulea membru titular va fi consilierul juridic-şef al regiei; c) al cincilea membru titular şi al doilea membru supleant vor fi nominalizaţi de Federaţia Sindicatelor <>."4. Litera c) a articolului 6 va avea următorul cuprins:"c) un reprezentant nominalizat de către sindicatul din direcţia silvică, care îndeplineşte condiţiile legale de reprezentativitate, şi confirmat de Federaţia Sindicatelor <>."  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuBucureşti, 5 aprilie 2003.Nr. 253.-----------