ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 2 aprilie 2003pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 10 aprilie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 5 noiembrie 2002, se completează după cum urmează:- După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Spaţiile destinate creatiei artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii centrale şi locale ale uniunilor de creatori, precum şi altele asemenea -, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea consiliilor judeţene, consiliilor locale sau a altor instituţii sau autorităţi publice ori în patrimoniul regiilor autonome, pentru care exista contracte de închiriere încheiate cu uniunile de creatori şi care sunt folosite de artiştii plastici sau de alte categorii de artişti şi oameni de cultura, membri ai uniunilor naţionale de creatori legal constituite în România şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, se declara spaţii culturale protejate şi nu intra sub incidenţa prezentei legi. (2) Inventarul spaţiilor prevăzute la alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Ministerului Administraţiei Publice. (3) Pentru spaţiile prevăzute la alin. (1) actualii utilizatori încheie cu titularii drepturilor de administrare, respectiv consiliile judeţene, consiliile locale, alte instituţii sau autorităţi publice ori regiile autonome în al căror patrimoniu se afla spaţiile, contracte de comodat pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 5 ani. (4) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc condiţiile şi procedura de vânzare către utilizatori, la cerere, a spaţiilor prevăzute la alin. (1). (5) Schimbarea destinaţiei spaţiilor cumpărate potrivit alin. (4) se poate realiza numai cu avizul conform al ministrului culturii şi cultelor, sub sancţiunea nulităţii."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuBucureşti, 2 aprilie 2003.Nr. 21.-----------