ORDIN nr. 210 din 1 aprilie 2003pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT C 3-2003, editia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor - butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 86/2003
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 10 aprilie 2003    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se modifica Prescripţia tehnica PT C 3-2003, editia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 86/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 şi 161 bis din 13 martie 2003, după cum urmează:1. Punctul 1.2.14. va avea următorul conţinut:"1.2.14. personalizare - operaţiunea de marcare a proprietăţii buteliei agentului economic care a introdus-o pe piaţa şi care atesta asumarea responsabilităţilor ce decurg din punerea în circulaţie a acesteia."2. Punctul 2.3 va avea următorul conţinut:"2.3. Personalizarea buteliilorAgenţii economici autorizaţi, care fac dovada proprietăţii buteliilor pe baza documentelor financiar-contabile, pot să îşi personalizeze buteliile. Personalizarea buteliilor se face prin poansonarea cu un poanson propriu şi se confirma prin poansonarea de către ISCIR-INSPECT. Aceste butelii vor putea fi vopsite sau li se va putea aplica un semn de identificare al agentului economic autorizat.Modul de personalizare se va comunică la ISCIR-INSPECT. Agentul economic va începe acţiunea de personalizare efectivă numai după primirea confirmării de la ISCIR-INSPECT.Personalizarea se va putea face numai pentru buteliile al căror constructor, număr şi an de fabricaţie au fost transmise la ISCIR-INSPECT."3. Punctul 3.1.1 va avea următorul conţinut:"3.1.1. GeneralitatiVerificarea tehnica periodică a buteliilor se va face numai de către agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT.Buteliile pentru GPL vor fi supuse unor verificări tehnice periodice (la scadenta) la intervale de maximum 5 ani (dacă agentul economic constructor nu a prevăzut un interval mai mic).Se poate accepta ca verificarea periodică a buteliilor nou-construite, personalizate (prima verificare), să fie efectuată la 10 ani, în următoarele condiţii:- buteliile au fost construite după un program de fabricaţie care include metode de asigurare a calităţii, care a făcut parte din documentaţia de omologare a buteliilor (inclusiv procedeul de vopsire garantată pentru 10 ani). Un astfel de program poate fi propus spre avizare de către ISCIR şi pentru buteliile deja omologate, fabricate începând cu anul 1996;- selectarea riguroasă a buteliilor propuse pentru prelungirea scadentei de către o comisie compusa din reprezentanţii statiei de umplere, beneficiarului (distribuitorului) şi ISCIR.Data primei verificări se va stabili în funcţie de data fabricaţiei.Verificarea tehnica periodică (la scadenta) consta în:● revizia exterioară;● încercarea la presiune.Dacă rezultatele acestor verificări tehnice periodice sunt corespunzătoare, agentul economic care a efectuat verificarea va marca prin poansonare luna şi anul următoarei verificări tehnice periodice, alături de poansonul responsabilului cu supravegherea lucrărilor angajat al agentului economic autorizat."4. La punctul 3.1.2.1, litera h) va avea următorul conţinut:"h) pe fiecare butelie exista următoarele inscriptionari:- prin poansonare (pe postament, pe piesa de gat sau pe garda de protecţie nedemontabila):● sigla agentului economic constructor;● numărul de fabricaţie;● anul şi luna fabricaţiei;● masa buteliei cu robinet cu ventil sau supapa, fără capac de protecţie, în kg;● capacitatea buteliei, în litri;● presiunea de încercare, în MPa (bar);● luna şi anul scadentei acordate;● poansonul agentului economic de umplere (proprietar) al buteliei, pentru buteliile personalizate;● poansonul ISCIR-INSPECT IT de confirmare a personalizarii buteliei, pentru buteliile personalizate;- prin vopsire (pe corpul buteliei):● luna şi anul scadentei acordate;● fluidul pentru care a fost construită butelia."5. Punctul 3.1.2.2 se anulează.6. Anexele C şi D se anulează.7. Punctul 3.2.4 va avea următorul conţinut:"3.2.4. Agenţii economici nu vor putea umple buteliile personalizate ale altui proprietar decât cu consimţământul scris al acestuia.Nerespectarea acestei prevederi duce la retragerea autorizaţiei de funcţionare."8. Punctul 3.2.7 va avea următorul conţinut:"3.2.7. Încărcarea maxima a buteliilor pentru GPL se stabileşte pe baza gradului de umplere, conform prevederilor anexei J (tabel 1 şi 2).Gradul de umplere se determina cu următoarea relaţie:Gradul de umplere = 0,95 x (densitatea fazei lichide la +15°C) x (factorul de corectie F al volumului)Factorul de corectie F al volumului, în funcţie de temperatura de încărcare, se determina cu relaţia:        densitatea fazei lichide la temperatura de încărcareF = ----------------------------------------------------        densitatea fazei lichide la temperatura de +15°CMasa încărcăturii maxime admise în butelie se calculează cu formula:Masa încărcării = gradul de umplere (kg/litru) x volumul buteliei (litri)Încărcarea maxima a buteliilor va fi calculată pe baza gradului de umplere, conform precizărilor din anexa J, dar nu va depăşi 90% procent volumetric, calculat în condiţii standard (T = 288,5 K; p = 1,013 bar)."9. Punctul 3.2.9. va avea următorul conţinut:"3.2.9. După umplere toate buteliile vor fi supuse unei încercări la etanseitate prin scufundarea acestora într-o baie de apa calda la temperatura de +35°C... +40°C, timp de minimum 2 minute, sau verificării cu detectoare electronice de etanseitate avizate de Biroul Roman de Metrologie Legală."10. Punctul 3.2.14 va avea următorul conţinut:"3.2.14. Agenţii economici au obligaţia de a primi numai buteliile proprietatea lor, ale altor agenţi economici, dar numai cu consimţământul scris al acestora, şi altele nepersonalizate, cu orice grad de uzura, coroziune sau deformatii, chiar dacă vor trebui să fie casate.Nerespectarea acestei obligaţii este un motiv de retragere a autorizaţiei de funcţionare."11. Punctul 3.7.15 va avea următorul conţinut:"3.7.15. Agenţii economici au obligaţia de a primi numai buteliile proprietatea lor, ale altor agenţi economici, dar numai cu consimţământul scris al acestora, şi altele nepersonalizate, cu orice grad de uzura, coroziune sau deformatii, chiar dacă vor trebui să fie casate.Nerespectarea acestei obligaţii este un motiv de retragere a autorizaţiei de funcţionare."  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 1 aprilie 2003.Nr. 210.-------