HOTĂRÂRE nr. 347 din 27 martie 2003privind restrictionarea introducerii pe piaţa şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 7 aprilie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 36 lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 451/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte restricţiile la introducerea pe piaţa şi utilizarea substanţelor, grupelor de substanţe şi preparatelor chimice periculoase prevăzute în anexa nr. 1, în scopul asigurării protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) transportului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase pe calea ferată, rutiera, navala şi aeriană; b) substanţelor şi preparatelor chimice periculoase care se exporta în tari care nu sunt membre ale Uniunii Europene; c) substanţelor şi preparatelor chimice periculoase aflate în tranzit sau care sunt supuse operaţiunilor vamale, cu condiţia ca acestea sa nu fie procesate.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) substanţa - element chimic şi compusii săi în stare naturala sau obţinuţi printr-un proces de producţie, conţinând orice aditiv necesar pentru protejarea stabilitatii produsului şi orice impuritate care deriva din procedeul utilizat, exceptând orice solvent care poate fi separat fără a afecta stabilitatea substanţei şi fără a-i modifica compozitia; b) preparat - amestecuri sau soluţii compuse din două ori mai multe substanţe.  +  Articolul 4 (1) Substantele, grupele de substanţe şi preparatele chimice periculoase prevăzute la art. 1 se pot introduce pe piaţa şi se pot utiliza numai cu respectarea condiţiilor specifice de restrictionare stabilite în anexa nr. 1, coloana B. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică substanţelor, grupelor de substanţe şi preparate chimice periculoase utilizate pentru activităţile de cercetare, dezvoltare şi pentru efectuarea analizelor chimice în cadrul procesului de învăţământ.  +  Articolul 5Lista cuprinzând substantele, grupele de substanţe şi preparatele chimice periculoase, clasificate ca fiind cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, conform Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, incluse în anexa nr. 1 la poziţiile 29, 30 şi 31, este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 6 (1) În scopul adaptării la progresul tehnic, anexele nr. 1 şi 2 se actualizează periodic cu substantele, grupele de substanţe şi preparatele chimice periculoase restrictionate la introducerea pe piaţa, ca rezultat al evaluării riscului pe care acestea îl reprezintă asupra sănătăţii populaţiei şi mediului. (2) Actualizarea anexelor nr. 1 şi 2 se face prin ordin comun al ministrului industriei şi resurselor, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului sănătăţii şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7 (1) Controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. (2) Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase informează periodic Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei privind situaţiile constatate ca urmare a controlului efectuat, aspectele deosebite remarcate şi măsurile aplicate.  +  Articolul 8 (1) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 75.000.000 lei la 100.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9 (1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Anexa nr. 2 se procura de la Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase.  +  Articolul 10 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 iulie 2005. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), termenul de intrare în vigoare este 1 ianuarie 2007 pentru poziţia 6 "Fibre de azbest" din anexa nr. 1. PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASEContrasemnează:─────────────── Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul apelorşi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartosp. Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de statBucureşti, 27 martie 2003.Nr. 347.  +  Anexa 1    SUBSTANŢE, GRUPURI DE SUBSTANŢE SI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE restrictionate la introducerea pe piaţa şi utilizare, condiţii de restrictionare    Notă:    - numărul CAS corespunde clasificarii după Chemical Abstract Services iar    - numărul EINECS corespunde Inventarului European al Substanţelor      Comerciale Existente preluat prin Ordinul ministrului industriei      şi resurselor nr. 227/2002 privind inventarul european al substanţelor       existente puse pe piaţa - IESCE
                   
    Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoaseCondiţii de restricţionare
    AB
    1.Este interzisă introducerea pe piaţă şi utilizarea acestor substanţe şi preparate chimice periculoase.
    - Bifenili policloruraţi - PCB cu excepţia mono- şi diclorbifenililor
    Se exceptează, pe baza de derogare, introducerea pe piaţă şi utilizarea ca produse primare şi intermediare pentru procesări ulterioare în alte produse, dacă o asemenea derogare nu are efecte negative asupra sănătăţii umane şi a mediului.
    - Trifenili policloruraţi - PCT
    - Preparate, incluzând uleiuri uzate, cu un conţinut de PCB sau PCT mai mare de 0,005% de greutate
    Fără a prejudicia prevederile altor reglementări legale privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase etichetele echipamentelor şi instalaţiile care conţin substanţele şi preparatele chimice periculoase prevăzute în col. A, trebuie să includă instrucţiuni privind întreţinerea, utilizarea şi eliminarea finală a acestora. Aceste instrucţiuni trebuie să fie astfel poziţionate încât să permită citirea lor pe orizontală atunci când obiectul care conţine aceste substanţe şi preparate chimice periculoase este instalat în poziţie normală.
    2. Clor-1-etilena (clorura de vinil monomer)Este interzisă utilizarea drept agent de propulsare sub formă de aerosol, indiferent de scopul acestei utilizări.
    3. Substanţe sau preparate chimice lichide considerate periculoase conform OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 451/2001 şi anexei nr. 1 a HG 490/2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase3.1. Este interzisă utilizarea în:
      a) obiecte ornamentale, cum ar fi de exemplu lămpi decorative şi scrumiere, care produc efecte luminoase sau efecte de culoare prin intermediul diferitelor gaze;
      b) trucaje şi glume (farse);
      c) jocuri pentru unul sau mai mulţi participanţi sau în realizarea oricărui obiect destinat a se utiliza în acest scop, chiar dacă are aspect ornamental.
    3.2. Fără a prejudicia prevederile de la pct. 3.1, este interzisă includerea agenţilor de colorare şi/sau de odorizare, în afară de cazul când acest lucru este cerut din motive fiscale, în substanţele şi preparatele periculoase care:
      a) prezintă un pericol dacă sunt inhalate şi sunt etichetate cu indicativul de risc R 65 şi
      b) se pot utiliza drept combustibil în lămpile decorative,
      şi
      c) sunt introduse pe piaţa în ambalaje cu capacitatea mai mică de 15 l.
    Fără a prejudicia prevederile altor reglementări legale privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, atunci când substanţele şi preparatele chimice periculoase prevăzute în col. A sunt destinate să fie utilizate în lămpi, trebuie să fie marcate în mod clar, vizibil şi durabil cu următorul text:
    "A nu se lasă la îndemâna copiilor lămpi umplute cu acest lichid"
    4. Tri (2,3-dibrompropil) fosfatEste interzisă utilizarea în articole textile, precum îmbrăcăminte, lenjerie de corp, pânzeturi, care vin în contact cu pielea.
    Nr. CAS: 126-72-7
    Nr. EINECS: 204-799-9
    5. Benzen5.1. Este interzisă utilizarea în jucării sau părţi ale jucăriilor, aşa cum sunt acestea introduse pe piaţă, într-o concentraţie de benzen în stare liberă, mai mare decât 5 mg/kg din greutatea jucăriei sau a respectivei părţi a jucăriei.
    Nr. CAS: 71-43-2
    Nr. EINECS: 200-753-7
    5.2. Este interzisă utilizarea, în concentraţii mai mari sau egale cu 0,1% de masa în substanţe şi preparate chimice introduse pe piaţă.
    Se exceptează de la prevederile pct. 5.2:
    a)carburanţii pentru motoare;
    b)substanţele şi preparatele chimice utilizate în procesele industriale pentru care nu se permit emisiile de benzen limitate conform legislaţiei în vigoare;
    c)deşeurile.
    6. Fibre de azbestIntroducerea pe piaţă şi utilizarea acestor forme de azbest şi a produselor care conţin aceste forme de azbest, precum şi etichetarea acestora, se face în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice privind prevenirea şi controlul poluării mediului cu azbest şi celor privind securitatea şi protecţia sănătăţii angajaţilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest, la locul de muncă.
    6.1 Crocidolit (azbest albastru)
    Nr. CAS: 12001-28-4
    Amosit
    Nr. CAS: 12172-73-5
    Azbest antofilit
    Nr. CAS: 77536-67-5
    Azbest actinolit
    Nr. CAS: 77536-66-4
    Azbest tremolit
    6.2 Nr. CAS: 77536-68-
    6.2 Crisotil
    Nr. CAS: 12001-29-5
    7. Substanţe care:Este interzisă utilizarea ca atare sau sub formă de
    - sunt prevăzute în anexa nr. 2 a HG nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, care sunt clasificate ca inflamabile sau extrem de inflamabile şi etichetate în consecinţăpreparate în generatori de aerosoli comercializaţi sau care sunt destinaţi comercializării către publicul larg, pentru a fi utilizate în scopuri decorative sau de distracţie. Fără încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, ambalajele acestor produse trebuie să fie marcate în mod clar, vizibil şi durabil cu următorul text:
    "Numai pentru utilizare profesională"
    Produsele menţionate nu pot fi introduse pe piaţă decât dacă acestea respectă cerinţele indicate.
    sau
    - nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 a HG nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor, dar care îndeplinesc criteriile privind inflamabilitatea din anexa nr. 1 a HG nr. 490/2002, fiind temporar clasificate şi etichetate ca inflamabile, foarte inflamabile sau extrem de inflamabile şi etichetate în consecinţă
    8. Tri-(aziridinil) fosfinoxid Nr. CAS: 5455-55-1Este interzisă utilizarea în articole textile, precum îmbrăcăminte, lenjerie de corp, pânzeturi, care vin în contact cu pielea
    9. Difenili polibromuraţi (PBB) Nr. CAS: 59536-65-1
    10. Pudra din scoarţă de săpunariţă (Quillaja saponaria) pentru săpun şi derivaţii săi ce conţin saponineEste interzisă utilizarea pentru realizarea glumelor (trucajelor) şi farselor sau în obiecte ce pot fi folosite în aceste scopuri cum ar fi de exemplu: bombe cu miros urât, constituent al pudrei de strănutat.
    Pudra din rădăcină de spânz verde (Helleborus viridis) şi spânz negru (Helleborus niger)
    Pudra din rădăcină de steregoaie albă (Veratrum album) şi steregoaie neagră (Veratrum nigrum)Se exceptează utilizarea în bombe cu miros urât ce nu conţin mai mult de 1,5 ml.
    Benzidina
    Nr. CAS: 92-87-5
    Nr. EINECS: 202-199-1 şi/sau derivaţii săi o-Nitrobenzaldehida
    Nr. CAS: 552-89-6
    Nr. EINECS: 209-025-3
    Pudra de lemn (rumeguş)
    11.Este interzisă utilizarea pentru realizarea glumelor (trucajelor) şi farselor sau în obiecte ce pot fi folosite în aceste scopuri cum ar fi de exemplu: bombe cu miros urât, constituent al pudrei de strănutat.
    Sulfura de amoniu
    Nr. CAS: 12135-76-1
    Nr. EINECS: 235-223-4
    Hidrosulfura de amoniuSe exceptează utilizarea în bombe cu miros urât ce nu conţin mai mult de 1,5 ml.
    Nr. CAS: 12124-99-1
    Nr. EINECS: 235-184-3
    Polisulfura de amoniu (trisulfura de diamoniu)
    Nr. CAS: 12259-92-6
    Nr. EINECS: 235-512-5
    12.Este interzisă utilizarea pentru realizarea glumelor (trucajelor) şi farselor sau în obiecte ce pot fi folosite în aceste scopuri cum ar fi de exemplu: bombe cu miros urât, constituent al pudrei de strănutat.
    Esteri volatili ai acizilor bromacetici:
    Bromacetat de metil
    Nr. CAS: 96-32-2Se exceptează utilizarea în bombe cu miros urât ce nu conţin mai mult de 1,5 ml.
    Nr. EINECS: 202-499-2
    Bromacetat de etil
    Nr. CAS: 105-36-2
    Nr. EINECS: 203-290-9
    Bromacetat de propil
    Bromacetat de butil
    Nr. CAS: 18991-98-5
    Nr. EINECS: 242-729-9
    13. 2-NaftilaminaEste interzisă utilizarea în concentraţii egale sau mai mari de 0,1% de greutate în substanţă sau preparatul chimic introdus pe piaţă.
    Nr. CAS: 91-59-8
    Nr. EINECS: 202-080-4
    şi sărurile saleSe exceptează de la această prevedere deşeurile care conţin una sau mai multe din aceste substanţe şi preparate chimice periculoase. Astfel de substanţe şi preparate chimice periculoase nu pot fi vândute publicului larg.
    14. Benzidina
    Nr. CAS: 92-87-5
    Nr. EINECS: 202-199-1 şi sărurile saleFără a prejudicia aplicarea altor prevederi legale referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, ambalajele unor astfel de substanţe şi preparate chimice periculoase trebuie să fie marcate în mod clar, vizibil şi durabil cu următorul text:
    15. 4-Nitrodifenil
    Nr. CAS: 92-93-3"Numai pentru uz profesional"
    Nr. EINECS: 202-204-7
    16. 4-Aminodifenil
    Nr. CAS: 92-67-1
    Nr. EINECS: 202-177-1
    17.Este interzisă utilizarea ca substanţe şi constituenţi ai preparatelor chimice folosite la fabricarea vopselelor, cu excepţia celor destinate lucrărilor de restaure şi întreţinere a lucrărilor de artă, a construcţiilor istorice şi interioarelor acestora.
    Carbonaţi de plumb:
    Carbonat neutru anhidru: PbCO3
    Nr. CAS: 598-63-0
    Nr. EINECS: 209-943-4
    Triplumb-bis-(carbonat)- dihidroxid 2PbCO3▪Pb(OH)2
    Nr. CAS: 1319-46-6
    Nr. EINECS: 215-290-6
    18.Este interzisă utilizarea ca substanţe şi constituenţi ai preparatelor chimice folosite la fabricarea vopselelor, cu excepţia celor destinate lucrărilor de restaurare şi întreţinere a lucrărilor de artă, a construcţiilor istorice şi interioarelor acestora.
    Sulfaţi de plumb:
    PbSO4 (1:1)
    Nr. CAS: 7446-14-2
    Nr. EINECS: 231-198-9
    Pb(x)SO4
    Nr. CAS: 15739-80-7
    Nr. EINECS: 239-831-0
    19. Compuşi ai mercuruluiEste interzisă utilizarea ca substanţe şi constituenţi ai preparatelor chimice pentru:
    (a) a) prevenirea depunerilor datorate activităţii microorganismelor, plantelor sau animalelor, asupra:
      - carenei bărcilor;
      - cabinelor, geamandurilor (balizelor, podurilor plutitoare), plaselor (capcanelor) de prins peşte şi a altor dispozitive sau echipamente utilizate în crescătorii de peşte sau de crustacee;
      - oricărui dispozitiv sau echipament total sau parţial imersat;
    b) conservarea lemnului;
    c) impregnarea textilelor industriale cu regim intens de utilizare şi a firelor textile pentru fabricarea acestora;
    d) tratamentul apelor industriale indiferent de utilizarea acestora.
    Este interzisă introducerea pe piaţă şi utilizarea:
      - bateriilor alcaline cu mangan destinate utilizării prelungite în condiţii extreme (de ex. la temperaturi sub 0°C sau peste 50°C, expuse la şocuri) ce conţin mercur mai mult de 0,05% de greutate,
      - tuturor altor baterii alcaline pe baza de mangan ce conţin mercur mai mult de 0,025% de greutate.
    20. Compuşi cu arsenEste interzisă utilizarea ca substanţe şi constituenţi ai preparatelor chimice pentru:
    20.1. prevenirea depunerilor datorate activităţii microorganismelor, plantelor sau animalelor, asupra:
      a) carenei bărcilor;
      b) cabinelor, geamandurilor (balizelor, podurilor plutitoare), plaselor (capcanelor) de prins peşte şi a altor dispozitive sau echipamente utilizate în crescătorii de peşte sau de crustacei;
      c) dispozitivelor sau echipamentelor total sau parţial imersate;
    (b) 20.2. conservarea lemnului; Suplimentar, este interzisă introducerea pe piaţă a lemnului pentru a cărei conservare s-au utilizat compuşi ai arsenului ca substanţe sau constituienţi ai preparatelor chimice.
    20.3. ca substanţe şi constituenţi ai preparatelor chimice destinate tratării apelor industriale, indiferent de utilizarea lor.
    Se exceptează de la restricţia prevăzută la pct. 20.2
    a) sărurile anorganice de tip CCA (Cupru-Crom-Arsen) utilizate în instalaţii industriale pentru impregnarea lemnului care funcţionează sub vid sau sub presiune.
    Lemnul astfel impregnat poate fi introdus pe piaţă numai după ce agentul de conservare este complet uscat.
    b) lemnul tratat cu soluţii de tip CCA (Cupru-Crom-Arsen) în instalaţii industriale pentru impregnarea lemnului care funcţionează sub vid sau sub presiune, poate fi introdus pe piaţă numai pentru următoarele utilizări profesionale şi industriale, atunci când soluţiile menţionate se utilizează pentru păstrarea integrităţii structurale a lemnului şi când este improbabil ca publicul să intre în contact cutanat cu acesta, pe durata sa de utilizare, în scopul asigurării securităţii oamenilor şi animalelor:
    - construcţia şarpantei clădirilor cu destinaţie publică, administrativă, agricolă sau industrială;
    - construcţia podurilor şi a lucrărilor lor de artă;
    - construcţii amplasate în ape dulci şi puţin sărate, ca de exemplu podurile şi amenajările de izvoare;
    - construcţia ecranelor acustice;
    - amenajări împotriva avalanşelor;
    - construcţia glisierelor şi barierelor rutiere de securitate;
    - stâlpi de susţinere a împrejmuirilor pentru animale, realizaţi din lemn rotund decojit de conifere;
    - lucrări pentru stabilizare a terenurilor;
    - stâlpi pentru susţinerea cablurilor de telecomunicaţii şi transport energie electrică;
    - traverse de cale ferată subterană
    Fără a prejudicia aplicarea altor prevederi legale privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, lemnul tratat introdus pe piaţă trebuie să fie marcat individual, în mod clar, vizibil şi durabil cu următorul text:
    "Numai pentru instalaţii industriale şi utilizare profesională. Conţine arsen."
    Suplimentar, în cazul în care lemnul este introdus pe piaţă în ambalaje, acestea trebuie să fie marcate în mod clar, vizibil şi durabil cu următorul text:
    "Purtaţi mânuşi atunci când manipulaţi acest produs. Purtaţi o mască de protecţie împotriva prafului şi ochelari de protecţie atunci când tăiaţi sau prelucraţi acest produs.
    Deşeurile rezultate în urma prelucrării acestui produs trebuie să fie gestionate ca deşeuri periculoase, de către un operator specializat."
    c) lemnul la care se face referire la pct. a) şi b) nu poate fi utilizat:
    - în construcţiile de locuinţe, indiferent de destinaţie;
    - în toate aplicaţiile ce implică un risc de contact repetat cu pielea;
    - în ape marine;
    - în scopuri agricole, altele decât cele de stâlpi de susţinere a împrejmuirilor pentru animale şi de şarpantă a clădirilor, sau alte structuri la care se face referire la pct. b)
    - în toate aplicaţiile în care există riscul ca lemnul astfel tratat să intre în contact cu produse intermediare sau finite destinate consumului uman şi/sau animal.
    21. Compuşi organo-stanici21.1. Este înterzisă introducerea pe piaţă sau utilizarea ca substanţe şi constituenţi ai preparatelor chimice periculoase când acestea acţionează ca biocide, în asociere liberă cu vopsele.
    21.2. Este înterzisă introducerea pe piaţă sau utilizarea ca substanţe şi constituenţi ai preparatelor chimice periculoase când acestea acţionează ca biocide, pentru prevenirea depunerilor, ca urmare a activităţii microorganismelor, plantelor sau animalelor, pe:
    a)carene ale ambarcaţiunilor înalte, indiferent de lungimea acestora, utilizate pe căi de navigaţie în zone maritime, costiere, de estuar, ape interioare şi lacuri;
    b)cabine, geamanduri (balize, poduri plutitoare), plase (capcane) de prins peşte şi alte dispozitive sau echipamente utilizate în crescătorii de peşte sau crustacee;
    c)orice fel de dispozitiv sau echipament total sau parţial imersat.
    21.3. Este înterzisă utilizarea ca substanţe şi constituenţi ai preparatelor chimice destinate tratării apelor industriale.
    22. Di-μ-oxo-di-n-butilstano- hidroxiboran (DBB) (C8H1919B03Sn)Este înterzisă introducerea pe piaţă a acestei substanţe sau a preparatelor chimice care conţin această substanţă, în concentraţii mai mari sau egale cu 0,1%
    Nr. CAS: 75113-37-0Se exceptează de la această prevedere, substanţele sau preparatele chimice care conţin această substanţă, dacă acestea se utilizează, în mod exclusiv, la obţinerea unor produse finite, în care această substanţă se află într-o concentraţie mai mică sau egală cu 0,1%.
    23. Pentaclorfenol (PCP)Este înterzisă utilizarea în concentraţii egale sau mai mari
    Nr. CAS: 87-86-5 şi sărurile şi esterii săi.de 0,1% de masă în substanţele sau preparatele chimice introduse pe piaţă.
      Se exceptează utilizarea unor astfel de substanţe şi preparate chimice periculoase, de către profesionişti specializaţi care realizează tratamente de remediere "pe amplasament", la construcţii de interes cultural, artistic şi istoric, sau în cazul combaterii deteriorării materialului lemnos şi a zidăriei ca urmare a infectării cu ciupercă de putregai uscat (Serpula lacrymans) sau ciupercă cubică de putregai.
    În cazul acestor excepţii trebuie respectate următoarele condiţii:
    a)pentaclorfenolul utilizat ca atare sau drept component în preparate chimice trebuie să aibă un conţinut total de hexaclordibenzoparadioxină (H6CDD) de până la 2 ppm;
    b)aceste substanţe şi preparate chimice periculoase:
      - nu pot fi introduse pe piaţă decât în ambalaje cu capacitate egală cu sau mai mare decât 20 litri;
      - nu pot fi vândute publicului larg.
    Fără a prejudicia aplicarea altor prevederi legale privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, ambalajele unor astfel de preparate chimice periculoase trebuie să fie marcate în mod clar, vizibil şi durabil cu următorul text:
    "Rezervat pentru utilizare industrială şi profesională"
    Prevederile de mai sus nu se aplică deşeurilor.
    24. Cadmiu24.1.1. Este înterzisă utilizarea pentru colorarea produselor finite obţinute din substanţele şi preparatele chimice menţionate mai jos:
    Nr. CAS: 7440-43-9 şi compuşii săi
    - polivinil clorura (PVC) [3904.10.00] [3904.21.00] [3904.22.00](1)
    - poliuretani (PUR) [3909.50](1)
    - polietilena de densitate joasă (LDPE), cu excepţia polietilenei de densitate joasă utilizată pentru producerea de "masterbatch" colorat (amestecurilor în topitură colorate) [3901.10](1)
    - acetat de celuloză (CA)[3912.11.00] [3912.12.00](1)
    - butirat de celuloză - acetat (CAB)[3912.11.00] [3912.12.00](1)
    - răşini epoxidice[3907.30.00](1)
    Indiferent de utilizarea acestora sau de scopul final urmărit, este înterzisă introducerea pe piaţă a produselor finite sau componentelor acestor produse fabricate din substanţele sau preparatele chimice menţionate mai sus, colorate cu cadmiu, în cazul în care conţinutul lor în cadmiu (exprimat sub forma de Cadmiu metalic) depăşeşte 0,01% de masă în materialul plastic.
    24.1.2. Prevederile de la punctul 24.1.1 se aplică şi pentru:
    a) produsele finite fabricate din următoarele substanţe şi preparate chimice:
    - răşini melamin-formaldehidice (MF)[3909.20.00](1)
    - răşini ureo-formaldehidice (UF)[3909.10.00](1)
    - poliesteri nesaturaţi (UP)[3907.91](1)
    - polietilen tereftalat (PET)[3907.60](1)
    - polibutilen tereftalat (PBT)
    - polistiren transparent/uz general (universal) [3903.11.00] [3903.19.00](1)
    - acrilonitril - metilmetacrilat (AMMA)
    - polietilenă reticulată (VPE)
    - polistiren cu rezistenţă crescută la impact
    - polipropilenă (PP)[3902.10.00](1)
    b) vopsele[3208] [3209](1)
    Dacă vopselele au un conţinut ridicat de zinc, concentraţia lor reziduală în cadmiu trebuie să fie mai mică de 0,1% de masă.
    24.1.3. Se exceptează de la prevederile punctelor 24.1.1 şi
    24.1.2 produsele care se colorează din motive de siguranţă.
    24.2.1 Este înterzisă utilizarea pentru a stabiliza produsele finite, menţionate mai jos, obţinute din polimeri sau copolimeri ai clorurii de vinil:
    - materiale de ambalare (saci, pungi, containere, sticle, capace) [3923.29.10] [3921.12.00](1)
    - recipienţi (containere) de alimentare pentru instituţii şi şcoli [3926.10.00](1)
    - accesorii pentru mobilă, piese pentru vagoane (autocare, caroserii) sau similare [3926.30.00](1)
    - articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru haine (inclusiv mănuşi) [3926.20.00](1)
    - acoperiri pentru pardoseli şi pereţi [3918.10](1)
    - materiale textile impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate [5903.10](1)
    - material plastic (imitaţie piele)[4202](1)
    - discuri pentru electrofoane[8524.10.00](1)
    - tuburi, ţevi şi furtunuri şi accesoriile lor [3917.23](1)
    - uşi batante
    - componente ale vehiculelor pentru transport rutier
    - acoperirea de protecţie a tablelor de oţel utilizate în construcţii sau industrie
    - izolaţii pentru conductori electrici
    Indiferent de utilizarea lor sau de scopul final urmărit, este înterzisă introducerea pe piaţă a produselor finite de mai sus sau a componentelor produselor fabricate din polimeri sau copolimeri de clorură de vinil, stabilizate cu substanţe ce conţin cadmiu, în cazul în care conţinutul lor în cadmiu (exprimat în Cadmiu metalic) depăşeşte 0,01% de masă în polimer.
    24.2.2 Se exceptează de la prevederile punctului 24.2.1. produsele finite care utilizează stabilizatori pe bază de cadmiu, din motive de siguranţă.
    24.3 În înţelesul prezentei hotărâri "placare cu cadmiu" înseamnă orice depunere sau acoperire cu cadmiu metalic a unei suprafeţe metalice.
    24.3.1. Este înterzisă placarea cu cadmiu a produselor metalice sau a componentelor acestor produse care sunt utilizate în următoarele sectoare/domenii de aplicare:
    a) echipamente şi maşini pentru:
    - producerea de alimente[8210.00.00](1)
      [8417.20](1)
      [8419.81](1)
      [8421.11.00](1)
      [8421.22.00](1)
      [8422](1)
      [8435] [8437] [8438](1)
      [8476.21.00] [8476.29.00](1)
    - agricultură[8419.31.00](1)
      [8424.81](1)
      [8432] [8433](1)
      [8434] [8436](1)
    - răcire şi congelare[8418](1)
    - tipărire şi legarea cărţilor[8440](1)
      [8442](1)
      [8443](1)
    b) echipamente şi maşini (utilaje) pentru producerea de:
    - bunuri de uz casnic[7321](1)
      [8421.12.00](1)
      [8450](1)
      [8509](1)
      [8516](1)
    - mobilă[8465] [8466](1)
      [9401] [9402](1)
      [9403] [9404](1)
    - echipamente sanitare[7324](1)
    - încălzire centrală şi instalaţii de condiţionare a aerului
      [7322](1)
      [8403] [8404](1)
      [8515](1)
    Indiferent de utilizarea lor sau de scopul final urmărit, este înterzisă introducerea pe piaţă a produselor placate cu cadmiu sau a componentelor acestor produse utilizate în sectoarele/domeniile de aplicare menţionate la puntele a) şi
    b) de mai sus şi a produselor fabricate în sectoarele menţionate la punctul b) de mai sus.
    24.3.2. Prevederile de la punctul 24.3.1. se aplică şi produselor placate cu cadmiu şi pentru componentele acestor produse atunci când sunt utilizate în sectoarele/domeniile de aplicare menţionate la punctele a) şi b) de mai jos, precum şi produselor fabricate în sectoarele menţionate la punctul b) de mai jos:
    a) echipament şi instalaţii (utilaje) pentru producerea de:
    - hârtie şi carton[8419.32.00](1)
      [8439](1)
      [8441](1)
    - textile şi îmbrăcăminte[8444.00](1)
      [8445] [8447](1)
      [8448] [8449.00.00] [8451](1)
      [8452](1)
    b) echipamente şi instalaţii (utilaje) pentru producerea de:
    - echipament de manevrare industrială
      [8425] [8426] [8427](1)
      [8428](1)
      [8429](1)
      [8430](1)
      [8431](1)
    - vehicule de transport rutier şi agricol[Capitolul 87](1)
    - material rulant[Capitolul 86](1)
    - nave[Capitolul 89](1)
    24.3.3 Se exceptează de prevederile punctelor 24.3.1 şi
    24.3.2 următoarele produse:
    - produsele şi componentele acestor produse utilizate în aeronautică, domeniul aerospaţial, minier, marin (în zona costieră) şi nuclear, domenii ale căror aplicaţii necesită standarde ridicate de securitate precum şi în dispozitive de securitate pentru vehiculele rutiere şi agricole, material rulant şi nave;
    - contactori electrici destinaţi oricărui sector de utilizare, cu luarea în considerare a fiabilităţii cerute de aparatele pe care aceştia se instalează.
    (1) Numerele corespund codurilor din Tariful Vamal de Import al României aprobat prin OUG nr. 171/2001 pentru aprobarea modificării denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum şi a taxelor vamale de bază aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 142/2002.
    25. Monometil-tetraclordifenil metan25.1 Este înterzisă introducerea pe piaţă şi utilizarea acestei substanţe şi a preparatelor şi produselor care conţin această substanţă.
    Denumire comercială: Ugilec 141Se exceptează de la această prevedere:
    Nr. CAS: 76253-60-6a)instalaţiile şi maşinile (dispozitivele) aflate deja în funcţiune până când acestea ies din uz. Atunci când acestea prezintă un pericol pentru sănătatea populaţiei şi mediu, se interzice utilizarea unor asemenea instalaţii sau maşini (dispozitive), înainte ca acestea să fie scoase din uz;
    b)întreţinerea instalaţiilor şi maşinilor care se află deja în funcţiune.
    25.2 Este înterzisă introducerea pe piaţă la mâna a doua (second hand) a acestei substanţe, a preparatelor obţinute pe baza ei şi a instalaţiilor /maşinilor (dispozitivelor) care conţin această substanţă.
    26. Monometil-diclordifenil metanEste înterzisă introducerea pe piaţă şi utilizarea acestei substanţe şi a preparatelor care conţin această substanţă.
    Denumire comercială:
    Ugilec 121, Ugilec 21
    Nr. CAS: -
    27. Monometil-dibromdifenil metan (DBBT)Este înterzisă introducerea pe piaţă şi utilizarea acestei substanţe şi a preparatelor care conţin această substanţă.
    Nr. CAS: 99688-47-8  
    28. Nichel Nr. CAS: 7440-0-2028.1 Este înterzisă utilizarea acestei substanţe:
    Nr. EINECS: 231-11-14 şi compuşii săi.a)în ansambluri care sunt introduse în urechi perforate sau alte părţi perforate ale corpului uman, în timpul epitelizării rănilor cauzate de perforare, chiar dacă ulterior aceste montări sunt înlăturate, cu excepţia cazului în care astfel de ansambluri sunt confecţionate din materiale omogene şi concentraţia de nichel în material, exprimată ca masă de nichel, este mai mică de 0,05%;
    b)în produse care vin în contact direct şi prelungit cu pielea cum ar fi:
      - cercei;
      - coliere, brăţări şi lanţuri, lanţuri de picior, inele pentru degete;
      - carcase ale ceasurilor de mână, curele de ceas fixe şi elastice,
      - nasturi tip nit, şireturi (şnururi), nituri, fermoare, insigne metalice, când acestea sunt utilizate în confecţii (îmbrăcăminte),
    dacă rata de eliberare a nichelului din părţile acestor produse, care vin în contact direct şi prelungit cu pielea, este mai mare decât 0,5ug/cm2/săptămână;
    c)în produse precum cele enumerate la punctul b), care nu sunt acoperite cu nichel, cu excepţia cazurilor când printr-o astfel de acoperire se garantează că rata de eliberare a nichelului din componentele care vin în contact direct şi prelungit cu pielea, nu depăşeşte 0,5ug/cm2/săptămână într-o perioadă de cel puţin doi ani de utilizare normală a produsului.
    28.2 Este înterzisă introducerea pe piaţă a produselor menţionate la punctul 27.1 dacă acestea nu se sunt conforme cu cerinţele prevăzute la acest punct.
    29. Substanţe şi preparate chimice considerate periculoase în conformitate cu prevederile OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor periculoase, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 451/2001, clasificate cancerigene de categoria 1 sau categoria a 2-a şi etichetate "Toxic T" cu fraza de risc R45: "Poate cauza cancer", sau fraza de risc R49: "Poate provoca cancer prin inhalare", conform Normelormetodologice de aplicare a OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin HG nr. 490/2002. Substanţele şi preparatele chimice periculoase clasificate cancerigene de categoria 1 sunt prevăzute în Lista nr. 1 a anexei nr. 2Este înterzisă introducerea pe piaţă a acestor substanţe ca substanţe individuale sau care intră în compoziţia unor preparate, în scopul comercializării către publicul larg, atunci când acestea au sau sunt prezente în concentraţii individuale egale sau mai mari decât valorile limită prevăzute în Anexa nr. 2 a HG nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.
    Fără a încalcă punerea în aplicare a altor prevederi legale privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, ambalajele unor astfel de substanţe şi preparate chimice periculoase trebuie să fie marcate în mod clar, vizibil şi durabil cu următorul text:
    "Utilizare limitată; numai în scopuri profesionale."
    Se exceptează de la aceste prevederi:
    a) produsele de uz medical şi veterinar;
    b) produsele cosmetice;
    c) carburanţii pentru motoare:
    - produsele de tip hidrocarburi minerale utilizate drept carburant pentru utilaje (echipamente) cu combustie, mobile sau fixe;
    - combustibilii comercializaţi în dispozitive închise (ex. butelii cu gaz lichefiat);
    Substanţele şi preparatele chimice periculoase clasificate cancerigene de categoria 2 sunt prevăzute în Lista nr. 2 a anexei nr. 2d) vopselele pentru pictură
    30. Substanţe şi preparate chimice considerate periculoase în conformitate cu prevederile OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor periculoase, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 451/2001, clasificate mutagene de categoria 1 sau mutagene de categoria a 2-a şi etichetate cu fraza de risc R46: "Poate provoca afecţiuni genetice ereditare" conform Normelormetodologice de aplicare a O.U.G. nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin H.G.nr. 490/2002.Este înterzisă introducerea pe piaţă a acestor substanţe ca substanţe individuale sau care intră în compoziţia unor preparate, în scopul comercializării către publicul larg, atunci când acestea au sau sunt prezente în concentraţii individuale egale sau mai mari decât valorile limită prevăzute în Anexa nr. 2 a H.G. nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Fără a încalcă punerea în aplicare a altor prevederi legale privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor periculoase, ambalajele unor astfel de substanţe şi preparate chimice periculoase trebuie să fie marcate în mod clar, vizibil şi durabil cu următorul text:
    "Utilizare limitată; numai în scopuri profesionale."
    Se exceptează de la aceste prevederi:
    a) produsele de uz medical şi veterinar;
    b) produsele cosmetice;
    c) carburanţii pentru motoare:
      - produsele de tip hidocarburi minerale utilizate drept carburant pentru utilaje (echipamente) cu combustie, mobile sau fixe;
    Substanţele şi preparatele chimice periculoase clasificate mutagene de categoria 1 sunt prevăzute în Lista nr. 3 a anexei nr. 2   - combustibilii comercializaţi în dispozitive închise (ex. butelii cu gaz lichefiat);
    d) vopselele pentru pictură
    Substanţele şi preparatele chimice periculoase clasificate mutagene de categoria 2 sunt prevăzute în Lista nr. 4 a anexei nr. 2
    31. Substanţe şi preparate chimice considerate periculoase în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor periculoase, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 451/2001, clasificate toxice pentru reproducere - categoria 1 sau toxice pentru reproducere - categoria a 2-a şi etichetate cu fraza de risc R60: "Poate altera fertilitatea" şi/sau R61 "Risc în timpul sarcinii cu efecte dăunătoare asupra fătului" conform Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin H.G. nr. 490/2002. Substanţele şi preparatele chimice periculoase clasificate toxice pentru reproducere - categoria 1 sunt prevăzute înEste interzisă introducerea pe piaţă a acestor substanţe ca substanţe individuale sau care intră în compoziţia unor preparate, în scopul comercializării către publicul larg, atunci când acestea au sau sunt prezente în concentraţii individuale egale sau mai mari decât valorile limită prevăzute în Anexa nr. 2 a H.G. nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Fără a încalcă punerea în aplicare a altor prevederi legale privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor periculoase, ambalajele unor astfel de substanţe şi preparate chimice periculoase trebuie să fie marcate în mod clar, vizibil şi durabil cu următorul text:
    "Utilizare limitată; numai în scopuri profesionale."
    Se exceptează de la aceaste prevederi:
    a)produsele de uz medical şi veterinar;
    b)produsele cosmetice;
    c)carburanţii pentru motoare:
      - produsele de tip hidocarburi minerale utilizate drept carburant pentru utilaje (echipamente) cu combustie, mobile sau fixe;
      - combustibilii comercializaţi în dispozitive închise (ex. butelii cu gaz lichefiat);
    d)vopselele pentru pictură
    Lista nr. 5 a anexei nr. 2 Substanţele şi preparatele chimice periculoase clasificate toxice pentru reproducere - categoria 2 sunt prevăzute în Lista nr. 6 a anexei nr. 2
    32. Substanţe şi preparate care conţin una sau mai multe dintre următoarele substanţe:32.1. Este interzisă utilizarea acestor substanţe pentru tratarea lemnului. Mai mult decât atât, este interzisă introducerea pe piaţă a lemnului tratat cu aceste substanţe.
    a) Creozot32.2. Se exceptează de la aceste prevederi:
    CAS Nr.: 8001-58-932.2.1. Substanţele şi preparatele utilizate pentru
    EINECS Nr.: 232-287-5tratamentul lemnului în instalaţii industriale, sau cele
    b) Creozot uleiutilizate de către specialişti pentru tratarea "pe
    CAS Nr.: 61789-28-4amplasament", cu respectarea prevederilor legislaţiei
    EINECS Nr.: 263-047-8privind protecţia muncii, dacă acestea conţin:
    c) Distilate (gudron dea) benz-a-piren în concentraţie mai mică de 0,005% de masă;
    cărbune), uleiuri nafteniceşi
    Nr. CAS: 84650-04-4b) fenoli extractibili cu apa, în concentraţie mai mică de
    Nr. EINECS: 283-484-83% de masă.
    d) Creozot ulei, fracţiaAstfel de substanţe şi preparate:
    acenaftenică- pot fi introduse pe piaţă numai în ambalaje cu o
    Nr. CAS: 90640-84-9capacitate egală sau mai mare de 20 litri,
    Nr. EINECS: 292-605-3- nu pot fi comercializate publicului de larg consum.
    e) Distilate (gudron de cărbune) superioareFără a prejudicia aplicarea altor prevederi legale privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi
    Nr. CAS: 65996-91-0preparatelor chimice periculoase, ambalajul unor astfel de
    Nr. EINECS 266-026-1substanţe şi preparate chimice periculoase trebuie să fie
    f) Ulei de antracenmarcat în mod clar, vizibil şi durabil cu următorul text:
    Nr. CAS: 90640-80-5"Pentru utilizare numai în instalaţii industriale
    Nr. EINECS: 292-602-7şi numai în tratamente profesionale"
    g) Acizi din gudron, cărbune, brut32.2.2. Este permisă, dar numai în scopuri industriale sau profesionale cum ar fi de exemplu: la căi ferate, în
    Nr. CAS: 65996-85-2sectoarele de transmisie a energiei electrice şi în
    Nr. EINECS: 266-019-3telecomunicaţii, pentru îngrădiri (împrejmuiri), pentru
    h) Creozot lemnscopuri agricole (de ex. pentru parii-suport pentru copaci),
    Nr. CAS: 8021-39-4radele portuare şi deschiderile (jgheaburile) de la baraje
    Nr. EINECS: 232-419-1(echipate cu stăvilare sau vane), utilizarea lemnului care a
    i) Ulei de gudron (gudron de huilă) de temperatură joasă, alcalinfost tratat în instalaţii industriale sau de către specialişti, conform prevederilor de la punctul 32.2.1, şi care este introdus pe piaţă pentru prima dată sau este
    Nr. CAS: 122384-78-5retratat "pe amplasament".
    Nr. EINECS: 310-191-532.2.3. Este permisă comercializarea la mâna a doua (secon hand), în vederea reutilizării, a lemnului care a fost tratat în instalaţii industriale sau, de către specialişti, "pe amplasament", înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    32.3. Este interzisă utilizarea lemnului tratat în condiţiile prevăzute la punctele 32.2.2 şi 32.2.3:
    - în interiorul clădirilor, indiferent de destinaţia acestora (pentru locuit, pentru activităţi profesionale, pentru petrecerea timpului liber) şi de scopul utilizării lemnului,
    - în jucării,
    - pe terenuri de joacă,
    - în parcuri, grădini sau spaţii de recreere în aer liber şi amenajări pentru petrecerea timpului liber, acolo unde există riscul unui contact frecvent cu pielea,
    - în fabricarea mobilierului de gradină, cum sunt mesele pentru picnic,
    - pentru fabricarea, utilizarea şi pentru orice fel de tratare a:
      ▪ containerelor (recipienţilor) utilizate pentru culturi;
      ▪ ambalajelor care pot veni în contact cu produse primare, intermediare sau produse finite destinate consumului uman şi/sau animal;
      ▪ altor materiale care pot contamina produsele menţionate mai sus.
    33. CloroformEste interzisă utilizarea în concentraţii egale sau mai mari de 0,1% de greutate în substanţe şi preparate introduse pe piaţă spre a fi comercializate publicului larg şi/sau în aplicaţii prin pulverizare cum ar fi curăţarea suprafeţelor şi curăţarea materialelor textile.
    Nr. CAS: 67-66-3
    34. Tetraclorura de carbon
    Nr. CAS: 56-23-5
      Fără a încalcă aplicarea altor prevederi legale privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, ambalajele unor astfel de substanţe şi preparate conţinând o concentraţie egală sau mai mare de 0,1%, trebuie să fie marcate clar, vizibil şi durabil cu următorul text:
    35. 1, 1, 2 Tricloretan
    Nr. CAS: 79-00-5
    36. 1, 1, 2, 2 Tetracloretan
    Nr. CAS: 79-34-5
      "Utilizare limitată, numai pentru instalaţii industriale".
    37. 1, 1, 1, 2 Tetracloretan
    Se exceptează de la această prevedere:
    Nr. CAS: 630-20-6a) produsele de uz medical şi veterinar;
    b) produsele cosmetice.
    38. Pentacloretan
    Nr. CAS: 76-01-7
    39. 1,1 Dicloretilena
    Nr. CAS: 75-35-4
    40. 1, 1, 1 Tricloretan
    Nr. CAS: 71-55-6
    41. Hexacloretan (HCE)Este interzisă utilizarea la obţinerea sau procesarea metalelor neferoase.
    Nr. CAS: 67-72-1
    Nr. EINECS: 200-66-64
    42. Cloralcani C10-C13 (parafine clorurate cu catena scurtă) (SCCP)Este interzisă utilizarea ca atare sau drept constituenţi ai altor preparate chimice, în concentraţii mai mari de 1%:
    ▪ la prelucrarea metalelor;
    ▪ în pielărie în soluţiile de tratare a grăsimilor din piele.
    43. Azocoloranţi43.1. Coloranţi azoici, care pot elibera, prin scindarea reductivă a uneia sau mai multor grupări azoice, una sau mai multe amine aromatice, precum cele listate în tabelul 43.4 "Lista aminelor aromatice", în concentraţii detectabile prin metode analitice curente, de exemplu peste 30 ppm, în produse finite sau respectiv în părţi colorate ale acestora, nu pot fi utilizaţi în articole textile şi de pielărie care vin în contact direct şi prelungit cu pielea umană sau cu cavitatea bucală, precum:
    a)îmbrăcăminte, aşternuturi, prosoape, meşe de păr, peruci, pălării, obiecte pluşate, şi alte obiecte sanitare, saci de dormit;
    b)încălţăminte, mănuşi, curele de ceas, poşete, portmonee/portofele, serviete, învelitoare pentru scaune, portmonee purtate în jurul gâtului;
    c)jucării din textile sau piele care includ articole de îmbrăcăminte din textile şi piele;
    d)fire şi ţesături ce se intenţionează a se utiliza de către consumatorii finali.
    43.2. Suplimentar, articolele textile şi din piele, la care se referă pct. 43.1, nu pot fi introduse pe piaţă dacă acestea nu respectă cerinţele indicate la acest punct.
    43.3. Coloranţii azoici care figurează în tabelul 43.5. "Lista coloranţilor azoici" nu pot fi introduşi pe piaţă sau utilizaţi pentru vopsirea articolelor textile şi din piele, ca substanţe sau componente ale preparatelor chimice atunci când concentraţia acestora este mai mare decât 0,1% de masă.
    44. Difenileter, derivat pentabromurat C12H5Br5O44.1. Se interzice introducerea pe piaţă sau utilizarea substanţei ca atare sau sub formă de constituent al substanţelor sau preparatelor atunci când concentraţia acesteia este mai mare decât 0,1% de masă.
    44.2. Nu pot fi introduse pe piaţă articole (obiecte), sau părţi ignifuge ale acestora, dacă conţin această substanţă în concentraţii mai mari decât 0,1% de masă.
    44.bis. Difenileter, derivat octabromurat C12H2Br8O44.bis.1. Se interzice introducerea pe piaţă sau utilizarea substanţei ca atare sau sub formă de constituent al substanţelor sau preparatelor atunci când concentraţia acesteia este mai mare decât 0,1% de masă.
    44.bis.2. Nu pot fi introduse pe piaţă articole (obiecte), sau părţi ignifuge ale acestora, dacă conţin această substanţă în concentraţii mai mari decât 0,1% de masă.
                                                                     Tabel 43.4                          Lista aminelor aromatice
             
    Nr. crt.SubstanţaNr. IndexNr. EINECSNr. CAS
    1.bifenil-4-ilamina 4-aminobifenil xenilamina612-072-00-6202-177-192-67-1
    2.Benzidina612-042-00-2202-199-192-87-5
    3.4-clor-o-toluidina-202-441-695-69-2
    4.2-naftilamina612-022-00-3202-080-491-59-8
    5.o-aminoazotoluen 4-amino-2',3-dimetilazobenzen 4-o-tolilazo-o-toluidina611-006-00-3202-591-297-56-3
    6.5-nitro-o-toluidina-202-765-899-55-8
    7.4-cloranilina612-137-00-9203-401-0106-47-8
    8.4-metoxi-m-fenilendiamina-210-406-1615-05-4
    9.4,4'-metilendianilina 4,4'-diaminodifenilmetan612-051-00-1202-974-4101-77-9
    10.3,3'-diclorbenzidina 3,3'-diclorbifenil-4,4-ilendiamina612-068-00-4202-109-091-94-1
    11.3,3'-dimetoxibenzidina o-dianisidina612-036-00-X204-355-4119-90-4
    12.3,3'-dimetilbenzidina 4,4'-bi-o-toluidina612-041-00-7204-358-0119-93-7
    13.4,4'-metilendi-o-toluidina612-085-00-7212-658-8838-88-0
    14.6-metoxi-m-toluidina p-cresidina-204-419-1120-71-8
    15.4,4'-metilen-bis[2-cloroanilina] 2,2'-dicloro-4,4'-metilen-dianilina612-078-00-9202-918-9101-14-4
    16.4,4'-oxidianilina-202-977-0101-80-4
    17.4,4'-tiodianilina-205-370-9139-65-1
    18.o-toluidina 2-aminotoluen612-091-00-X202-429-095-53-4
    19.4-metil-m-fenilendiamina612-099-00-3202-453-195-80-7
    20.2,4,5-trimetilanilina-205-282-0137-17-7
    21.o-anisidina 2-metoxianilina612-035-004201-963-190-04-0
    22.4-aminoazobenzen611-008-00-4200-453-660-09-3
                                                        Tabel 43.5.                        Lista colorantilor azoici
             
    Nr. crt.SubstanţaNr. IndexNr. EINECSNr. CAS
    1.Amestec de:611-070-00-2405-665-4Neclasat
      (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5- dinitro-2-oxidifenilazo)-1-Compus 1:
    118685-33-9
      naftolato)(1-(5-cloro-2- oxidofenilazo)-2-C39H23ClCrN7O12S▪2Na
      naftolato)cromat(1-)disodic;
      bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-Compus 2:
      (3,5-dinitro-2oxidofenilazo)-1-C46H30CrN10O20S2▪3Na
      naftolato)cromat(1-)trisodic
  ────────────