LEGE nr. 111 din 2 aprilie 2003pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 24 din 26 iulie 2001 privind impunerea microintreprinderilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Pot opta la plata unui impozit aplicat asupra veniturilor obţinute din orice sursa persoanele juridice, denumite în continuare microintreprinderi, care îndeplinesc cumulativ, la data de 31 decembrie a anului precedent, următoarele condiţii: a) sunt producătoare de bunuri materiale, prestează servicii şi/sau desfăşoară activitate de comerţ; b) au de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv; c) au realizat venituri reprezentând echivalentul în lei de până la 100.000 euro inclusiv; d) au capital integral privat. (2) Persoanele juridice înfiinţate în cursul unui an fiscal beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. a), b) şi d) ale alin. (1) la momentul constituirii. (3) Nu intra sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe entitatile care desfăşoară activităţi în domeniul bancar, al asigurărilor şi reasigurarilor, cel al pieţei de capital şi activitatea de comerţ exterior. (4) Pentru încadrarea în cerinţa privind nivelul veniturilor, se au în vedere datele financiar-contabile din balanţa de verificare pentru luna decembrie a anului anterior sau datele financiare din contul de profit şi pierderi pentru microintreprinderi. (5) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, contribuabilul are obligaţia de a păstra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a optat, fără posibilitatea de a beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentei ordonanţe, chiar dacă ulterior îndeplineşte condiţiile menţionate la alin. (1)."2. Articolul 2 se abroga.3. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care se achiziţionează case de marcat, cota de impozit se aplică asupra veniturilor totale cumulate, din care se scade valoarea acestora, în conformitate cu documentul justificativ, în luna punerii în funcţiune."4. Articolele 6 şi 7 se abroga.5. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(2) Impozitul calculat conform dispoziţiilor art. 5 se înscrie în formularul M.F. cod 14.13.01.01. lt; lt;Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat gt; gt;, lt; lt;Impozit pe veniturile microintreprinderilor gt; gt;."6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Pentru neplata la termen a impozitului stabilit conform dispoziţiilor art. 5 se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere stabilite potrivit legislaţiei în vigoare privind colectarea şi executarea creanţelor bugetare."7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitului, precum şi a dobânzilor şi penalitatilor de întârziere aferente, reglementate de prezenta ordonanţă, se efectuează de către organele fiscale din subordinea direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Controlul fiscal se va efectua în conformitate cu procedura prevăzută de legislaţia în vigoare privind controlul fiscal, nu mai devreme de 2 ani de la data controlului fiscal anterior sau de la data intrării în vigoare a ordonanţei, cu excepţia cazurilor de evaziune fiscală.8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Contestaţiile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor fiscale se soluţionează conform legislaţiei în vigoare privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de către organele Ministerului Finanţelor Publice."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din data de 6 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 2 aprilie 2003.Nr. 111.──────────────