HOTĂRÎRE Nr. 72 din 24 februarie 1994 *** Republicatăprivind declararea produselor agricole de importanţa naţionala, stabilirea primelor ce se acordă producătorilor agricoli, a organismelor de stat mandatate să le acorde, precum şi a normelor de acordare, utilizare şi control al acestora
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 296 din 19 octombrie 1994  Notă *) Republicată în temeiulart. II din Hotărârea Guvernului nr. 705/1994  +  Articolul 1În temeiulart. 1 din Legea nr. 83/1993privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli se declara ca fiind de importanţa naţionala, pentru anul 1994, următoarele produse: a) grîu pentru panificatie; b) lapte de vacă cu 3,5 grasime.  +  Articolul 2În temeiulart. 8 din Legea nr. 83/1993, pentru produsele de importanţa naţionala prevăzute la art. 1 cît şi pentru viteii obţinuţi de la vacile şi junincile insamintate artificial sau prin monta cu reproducatorii atestaţi, producătorii agricoli beneficiază de prime.Cuantumul primelor este prevăzut în anexa nr. I la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Se aprobă normele de acordare, utilizare şi control al primelor de la bugetul de stat pentru griul pentru panificatie, laptele de vacă cu 3,5% grasime şi pentru viteii obţinuţi de la vacile şi junincile insamintate artificial sau prin monta cu reproducatori atestaţi, prevăzute în anexa nr. II.  +  Articolul 4Pentru acordarea primelor cuvenite producătorilor agricoli se mandatează direcţiile generale pentru agricultura şi alimentaţie judeţene.  +  Articolul 5Anexele nr. I şi II fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Se abrogaHotărârea Guvernului nr. 536/1993privind majorarea primelor de producţie la unele produse agricole şi alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 12 octombrie 1993, cu excepţiaart. 2*) şi a poziţiilor 4*) şi 5**) din anexa, Hotărârea Guvernului nr. 331/1993cu privire la acordarea de la bugetul de stat a primei pentru griul preluat la fondul de consum, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 21 iulie 1993, precum şi orice alte dispoziţii contrare.------------------- Notă *) Articolul 2 dinHotărârea Guvernului nr. 536/1993şi poziţia 4 din anexa la aceasta au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 149/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 26 aprilie 1994. Notă **) Poziţia 5 din anexa laHotărârea Guvernului nr. 536/1993a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 40/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 24 februarie 1994.  +  Anexa IN I V E L U Lprimelor acordate de stat producătorilor agricoli pentru produsele agricole vegetale şi animale de importanţa naţionala livrate la fondul de consum, precum şi pentru viteii obţinuţi de la vacile şi junincile insamintate artificial sau prin monta cu reproducatori atestaţi
    Nr. crt.ProdusulU.M.Primă de la bugetul de stat - lei/U.M. -
    1.Grâu pentru panificaţietone40.000
    2.Lapte de vacă cu 3,5% grăsimehl10.000
    3.Viţei obţinuţi de la vaci şi juninci însămânţate artificialcapete75.000
    4.Viţei obţinuţi de la vaci şi juninci prin montă cu reproducători atestaţicapete50.000
   +  Anexa IINORMEde acordare, utilizare şi control al primelor de la bugetul de stat pentru griul pentru panificatie, laptele de vacă cu 3,5% grasime, cît şi pentru viteii obţinuţi de la vacile şi junincile insamintate artificial sau prin monta cu reproducatori atestaţiPentru acordarea primelor cuvenite producătorilor agricoli pentru grîu şi lapte de vacă, livrate la fondul de consum la preţurile de contractare şi de achiziţie garantate de stat, precum şi pentru viteii obţinuţi de la vacile şi junincile insamintate artificial sau prin monta cu reproducatori atestaţi, se emit următoarele norme:  +  Articolul 1 (1) Primele de la bugetul de stat pentru griul de panificatie din recolta anului 1994 se acordă producătorilor agricoli pentru cantităţile STAS preluate la fondul de consum de către: a) Regia Autonomă "Romcereal", prin sucursalele sale judeţene; b) societăţile comerciale de morarit şi panificatie cu capital majoritar de stat, aflate în coordonarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, şi cele privatizate potrivit prevederilorLegii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991; c) societăţile comerciale "Agromec" - S.A. şi Societatea Comercială "Semrom" - S.A., aflate în coordonarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei; d) unităţile CENTROCOOP. (2) Primele cuvenite de la bugetul de stat sunt achitate direct producătorilor agricoli, asa cum sunt definiţi înLegea nr. 83/1993, de către unităţile achizitoare prevăzute la alin.(1), la primirea cantităţilor de grîu.La predarea cantităţilor de grîu producătorii agricoli vor incasa atât prima de 40 lei/kg STAS, cît şi preţul de contractare şi achiziţie. (3) Unităţile achizitoare prevăzute la art. 1 alin. (1) vor întocmi, decadal, deconturile justificative (model anexa nr. 1) pe care le transmit spre verificare şi avizare direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti.Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene vor verifica la unităţile achizitoare, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii deconturilor justificative, realitatea şi legalitatea primelor solicitate de la bugetul de stat. (4) Unităţile achizitoare vor transmite, prin direcţiile generale pentru agricultura şi alimentaţie judeţene, în termen de o zi de la primirea avizului direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana, deconturile justificative (model anexa nr. 1) în doua exemplare, la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.Unităţile achizitoare sunt obligate sa organizeze şi sa conducă corect şi la zi evidentele privind primele ce se cuvin de la bugetul de stat pentru griul preluat de la producătorii agricoli şi răspund de realitatea şi legalitate primelor solicitate prin deconturile justificative. (5) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, după analiza şi verificarea deconturilor justificative, va solicita Ministerului Finanţelor, în termen de 2 zile lucrătoare, deschiderea creditelor bugetare prevăzute la cap. 76.1. "Agricultura, silvicultura, ape, mediu înconjurător". (6) În cel mult 3 zile lucrătoare, Ministerul Finanţelor va aproba cererile de credite bugetare, iar Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va vira imediat primele cuvenite într-un cont special deschis de fiecare unitate achizitoare la banca. (7) Sumele virate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei în aceste conturi vor fi utilizate de unităţile achizitoare numai pentru plata primelor ce se cuvin producătorilor agricoli pentru cantităţile de grîu predate.  +  Articolul 2 (1) Prima pentru laptele de vacă cu 3,5% grasime livrat la fondul de consum se acordă producătorilor agricoli, indiferent de forma de organizare şi natura proprietăţii lor. (2) Agenţii economici, indiferent de forma de proiectare, care achiziţionează lapte de vacă - materie prima -, în vederea industrializarii, vor plati producătorilor agricoli la preluarea cantităţilor de lapte atât preţul de contractare şi achiziţie, cît şi prima de 10.000 lei/hl de lapte. (3) Industrializarea laptelui de vacă reprezintă prelucrarea acestuia ca materie prima (3,5% grasime) în secţiile de producţie în care se obţin lapte de consum, unt şi alte produse lactate. (4) Primele de la bugetul de stat se acordă, în cadrul prevederilor bugetare al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pe anul 1994, cu condiţia respectării de către agenţii economici a preţurilor minime garantate de achiziţie, precum şi a preţurilor de livrare cu ridicată la produsele de grîu şi din lapte, rezultate din industrializare negociate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei sub supravegherea Ministerului Finanţelor. (5) Agenţii economici care achiziţionează lapte de vacă pentru industrializare şi pentru care au dreptul la încasarea primelor de la bugetul de stat au obligaţia de a organiza şi de a conduce evidenta tehnico-operativă a operaţiunilor de achiziţii şi industrializare a cantităţilor de lapte de vacă, în vederea asigurării posibilităţii verificării calculului primelor cuvenite. (6) Agenţii economici care achiziţionează lapte de vacă pentru industrializare de la producătorii agricoli, asa cum sunt definiţi înLegea nr. 83/1993, vor întocmi decadal, deconturile justificative (model anexa nr. 2.), pe care le transmit spre verificare şi avizare direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene.Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene vor verifica la unităţile achizitoare, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii deconturilor justificative, realitatea şi legalitatea primelor solicitate de de bugetul de stat. (7) Unităţile achizitoare vor transmite prin direcţiile generale pentru agricultura şi alimentaţie judeţene, la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei în termen de o zi de la primirea avizului direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana deconturile justificative (model anexa nr. 2) în doua exemplare. (8) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, după analiza şi verificarea deconturilor justificative, va solicita Ministerului Finanţelor, în termen de 2 zile lucrătoare, deschiderea creditelor bugetare prevăzute la cap. 76.1. "Agricultura, silvicultura, ape, mediu înconjurător". (9) În cel mult 3 zile lucrătoare, Ministerul Finanţelor va aproba cererile de credite bugetare, iar Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va vira imediat primele cuvenite într-un cont special deschis de fiecare unitate achizitoare. (10) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va lua măsuri ca unităţile achizitoare să-şi deschidă conturi separate de banca pentru derularea primelor de la bugetul de stat.Sumele virate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei în aceste conturi vor fi utilizate de unităţile achizitoare numai pentru plata primelor ce se cuvin producătorilor agricoli pentru cantităţile de lapte predate.  +  Articolul 3 (1) Primele acordate de la bugetul de stat producătorilor agricoli pentru viţei obţinuţi după data de 1 ianuarie 1994 de la vacile şi junicile insamintate artificial sau prin monta cu reproducatori atestaţi sunt condiţionate de păstrarea şi creşterea produsilor până la vârsta de 6 luni. (2) Primele ce se acordă începând cu 1 iulie 1994 pentru viteii obţinuţi din însămânţări artificiale sunt de 75.000 lei/cap, iar pentru viteii obţinuţi prin monta cu reproducatori atestaţi, de 50.000 lei/cap. (3) Primele pentru viţei se acordă producătorilor agricoli prin direcţiile generale pentru agricultura şi alimentaţie judeţene, cu respectarea prevederilorLegii nr. 83/1993şi ale prezentelor norme. (4) În acest scop, direcţiile generale pentru agricultura şi alimentaţie judeţene vor organiza sistemul de evidenta, urmărire şi acordare a primelor de la bugetul de stat prin oficiile de reproducţie şi selecţie a animalelor, urmărind: a) evidenta producătorilor agricoli care vor beneficia de prime de la bugetul de stat pentru viteii obţinuţi de la vacile şi junincile pe care le deţin şi care au fost insamintate artificial sau prin monta cu reproducatorii atestaţi, dacă monta a fost înregistrată în registrul unic de însămânţări artificiale sau în registrul unic de monta naturala; b) înregistrările în registrul unic de însămânţări artificiale şi registrul unic de monta naturala se efectuează de către oficiile judeţene de reproducţie şi selecţie a animalelor prin punctele comunale de însămânţări şi de către agenţii economici care au organizate puncte de însămânţări artificiale sau care deţin reproducatori atestaţi. (5) Oficiile judeţene de reproducţie şi selecţie a animalelor şi agenţii economici în cauza răspund, potrivit legii, de realitatea şi corectitudinea datelor înregistrate în registrul unic de însămânţări artificiale şi în registrul unic de monta naturala. (6) Reproducatorii atestaţi se stabilesc de către oficiile judeţene de reproducţie şi selecţie a animalelor. (7) La fatare, producătorii agricoli individuali au obligaţia înregistrării în Registrul agricol comunal a viteilor obţinuţi. (8) În vederea obţinerii primei de la bugetul de stat pentru viţei, producătorii agricoli vor solicita în scris aceasta direcţiei generale pentru agricultura şi alimentaţie judeteana, prin centrul agricol comunal, făcând precizarea pe proprie răspundere ca se încadrează în prevederile legale. (9) Confirmarea obţinerii viteilor de la vaci şi juninci insamintate artificial sau prin monta cu reproducatori atestaţi, precum şi dovada creşterii şi păstrării acestora până la vârsta de 6 luni se fac de către centrul agricol comunal. Oficiul judeţean de reproducţie şi selecţie a animalelor, prin punctele comunale de însămânţări artificiale, şi de către primarul comunei, pe baza evidentelor şi a constatărilor faptice. (10) Primele de la bugetul de stat pentru viţei se acordă în luna următoare implinirii virstei de 6 luni. (11) Centrele agricole comunale vor întocmi lunar listele cu producătorii agricoli (model anexa nr. 3) care au solicitat prime şi care îndeplinesc condiţiile legale de primire a acestora de la bugetul de stat, liste care vor fi verificate de Oficiul judeţean de reproducţie şi selecţie a animalelor şi vor fi supuse aprobării direcţiei generale pentru agricultura şi alimentaţie judeteana.Cererile scrise de producătorii agricoli, confirmate de organele stabilite mai sus, vor fi anexate la listele depuse la direcţia generală pentru agricultura şi alimentaţie judeteana. (12) Situaţia viteilor, întocmită potrivit prevederilor legale în vederea obţinerii primelor de la bugetul de stat, se prezintă lunar oficiilor judeţene de reproducţie şi selecţie a animalelor, care o verifica sub aspectul legalităţii acesteia şi o înaintează direcţiei generale pentru agricultura şi alimentaţie judeteana, spre aprobare. (13) Direcţiile generale pentru agricultura şi alimentaţie judeţene vor centraliza lunar listele (model anexa nr. 3) primite de la oficiile judeţene de reproducţie şi selecţie a animalelor şi vor întocmi decontul justificativ (model anexa nr. 4) pe care-l prezintă direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, spre verificare. (14) Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului de stat judeţene vor verifica şi vor aviza deconturile justificative prezentate de direcţiile generale pentru agricultura şi alimentaţie judeţene, sub aspectul legalităţii şi realităţii sumelor solicitate a fi acoperite de la bugetul de stat. (15) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, prin organele proprii de control, va verifica permanent modul de stabilire şi de acordare a primelor de la bugetul de stat pentru viţei, precum şi modul de organizare şi ţinere a evidentei insamintarilor, a viteilor obţinuţi şi a calculului sumelor acordate de la bugetul de stat. (16) Direcţiile generale pentru agricultura şi alimentaţie judeţene vor trimite lunar la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în doua exemplare, decontul justificativ (model anexa nr. 4). (17) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în urma verificării şi analizei decontului justificativ (model anexa nr. 4), primit de la direcţiile generale pentru agricultura şi alimentaţie judeţene, va solicita Ministerului Finanţelor deschiderea creditelor bugetare prevăzute la cap. 76.1 "Agricultura, silvicultura, ape, mediu înconjurător". Cererile de credite bugetare trimise Ministerului Finanţelor vor fi însoţite de un exemplar din decontul justificativ (model anexa nr. 4). (18) Sumele virate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei în contul direcţiilor generale pentru agricultura şi alimentaţie judeţene pentru acordarea primelor pentru viţei vor fi plătite de către acestea, pe baza documentelor justificative, direct producătorilor agricoli, pe bază de liste de plată pentru producătorii individuali şi prin virament pentru agenţii economici.  +  Articolul 4Direcţiile generale pentru agricultura şi alimentaţie judeţene răspund potrivit legii de manipularea, păstrarea şi gestionarea sumelor primite de la bugetul de stat, precum şi a documentelor care au stat la baza subvenţiilor acordate.  +  Articolul 5Achitarea primelor de la bugetul de stat, în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea, pe documentele de acordare, de date sau situaţii nereale, atrage obligarea beneficiarului la restituirea primelor, precum şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege.Salariaţii cărora le revin obligaţii de serviciu în legătură cu acordarea primelor răspund disciplinar, material, civil sau penal, după caz.  +  Anexa 1 la norme   AGENTUL ECONOMIC ............. DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE  Nr. .......... Data .......... ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT                                    JUDEŢEANĂ                                    Verificat şi avizat pentru suma de.........                                    ............ lei.                                                 Director,                                               (data avizării)DECONT JUSTIFICATIVprivind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentru griul pentru panificatie preluat la fondul de consum în perioada .................. conformHotărârii Guvernului nr. 72/1994-------------------------------------------------------------------------------   Produsul U.M. Cantitatea Primă de la Valoarea totală Suma de                       achiziţionată bugetul de a primei încasat de                        - kg STAS - stat (col. 3 x 4) la bugetul                                      - lei/U.M. - lei - de stat                                                                    - lei --------------------------------------------------------------------------------       1 2 3 4 5 6------------------------------------------------------------------------------- Grâu pentru panificaţie kg 40-------------------------------------------------------------------------------      Director, Contabil şef,  +  Anexa 2 la normeAGENTUL ECONOMIC ......... DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELORNr. ...... Data ........... PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE                                                     STAT                                     Verificat şi avizat pentru suma de .......                                     .......... lei.                                                  Director,                                                (data avizării)DECONT JUSTIFICATIVprivind primele ce se cuvin de la bugetul de stat conformHotărârii Guvernului nr. 72/1994pe luna ........................-------------------------------------------------------------------------------      Produsul U.M. Cantitatea totală Primă de la Valoarea Suma de                             preluată şi bugetul de stat totală încasat                           industrializată - lei/U.M. a primei de la                                                                      bugetul                                                           (col.3x4) de stat                                                           -mii lei- - mii lei--------------------------------------------------------------------------------        1 2 3 4 5 6-------------------------------------------------------------------------------Lapte de vacă cu 3,5%grasime, livrat lafondul de consum litru 100                     ---------------------------------------------------------- TOTAL 100-------------------------------------------------------------------------------     Director, Contabil şef,  +  Anexa 3 la norme                                                           Se aprobăCENTRUL AGRICOL COMUNAL ............. DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURANr. ...... Data ............. ŞI ALIMENTAŢIE A JUDEŢULUI ..........                                               Director general,                                                    Verificat,                                          OFICIUL JUDEŢEAN DE REPRODUCŢIE SI                                             SELECŢIE A ANIMALELOR                                                    Director,LISTAproducătorilor agricoli care deţin viţei obţinuţi de la vacile şi junincile insamintate artificial sau prin monta cu reproducatori atestaţi şi care îndeplinesc condiţiile legale de primire a primei de la bugetul de stat în luna ...............-------------------------------------------------------------------------------     Producătorul Nr. de Numărul viţeilor Prima (lei/cap) Total     agricol înregistrare ---------------- ---------------- primeNr. (individual la Registrul Din însă- Din Pentru Pentru (col.3x4)crt. sau agent comerţului mânţări montă însămân- însămân- +(col.4x6)      economic) sau nr. şi artifi- ţări ţări -lei-                   seria bule- ciale artifi- naturale                   tinului de ciale                   identitate------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5 6 7-------------------------------------------------------------------------------..............................................................................-------------------------------------------------------------------------------    CONSILIUL LOCAL COMUNAL, PUNCTUL DE ÎNSĂMÂNŢĂRI ARTIFICIALE,                    CENTRUL AGRICOL COMUNAL,  +  Anexa 4 la normeDIRECŢIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂ DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICEŞI ALIMENTAŢIE A JUDEŢULUI ......... ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE STATNr. ....... Data .......... Verificat şi avizat pentru suma de....                                         ............ lei.                                                   Director,                                                (data avizării)DECONT JUSTIFICATIVprivind primele ce se acordă de la bugetul de stat pentru viteii obţinuţi de la vacile şi junincile insamintate artificial sau prin monta cu reproducatori atestaţi, conformart. 8 din Legea nr. 83/1993pe luna ..................-------------------------------------------------------------------------------Nr. Explicaţii U.M. Număr de capete care se Prima de la Total sumecrt încadrează în prevederile bugetul de de primit                               legale pentru primirea stat de la buge-                               primei de la bugetul de -lei/cap - tul de stat                                      stat (col.3 x 4)                                                                      - lei -------------------------------------------------------------------------------- 0 1 5 3 4 5------------------------------------------------------------------------------- 1. Viţei obţinuţi de lavacile şi junincile însă-mintate artificial capete 75.000 2. Viţei obţinuţi de lavaci şi juninci prinmontă cu reproducătoriatestaţi capete 50.000                       --------------------------------------------------------     TOTAL capete X-------------------------------------------------------------------------------  DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂ OFICIUL JUDEŢEAN DE REPRODUCŢIE           ŞI ALIMENTAŢIE, ŞI SELECŢIE A ANIMALELOR,         Director general, Director,-----------------------