DECIZIE Nr. 72*) din 5 iulie 1994
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 284 din 6 octombrie 1994    Notă *) Definitivă prin nerecurare. Victor Dan Zlătescu - preşedinteViorel Mihai Ciobanu - judecătorMihai Constantinescu - judecătorElena Tofan - procurorFlorentina Geangu - magistrat-asistentPe rol soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctiva, ridicată de Societatea Comercială "Comat" - S.A. Galaţi în cauza ce formează obiectul Dosarului nr. 285/1994 al Tribunalului Brăila. La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamanta Societatea Comercială "Comat" - S.A. Galaţi, prin consilier juridic Jianu Grigore, fiind lipsa pirita Regia Autonomă "Brailoc" Brăila. Procedura legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele completului da cuvîntul reclamantei pentru susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate. Consilierul juridic Jianu Grigore arata ca faţă de conţinutul art. 135 din Constituţie, care reglementează doua forme de proprietate - publică şi privată - dipozitiile art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, referitoare la prescripţia extinctiva de 18 luni, au fost implicit abrogate prin art. 150 alin. (1) din Constituţie, motiv pentru care solicită admiterea excepţiei şi constatarea abrogării textului legal atacat. Având cuvîntul, reprezentantul Ministerului Public arata ca art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 contravine Constituţiei atât în litera şi în spiritul ei, iar potrivit art. 150 alin. (1) din legea fundamentală el este abrogat, astfel încât excepţia este intemeiata. CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, deliberind asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocată, retine următoarele: Societatea Comercială "Comat" - S.A. Galaţi a invocat, în faţa Tribunalului Brăila, în Dosarul nr. 285/1994, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, referitoare la prescripţia extinctiva de 18 luni, susţinând ca acestea au fost abrogate implicit prin art. 150 alin. (1) din Constituţie, deoarece contravin art.135 din legea fundamentală care reglementează proprietatea publică şi proprietatea privată. Prin Încheierea din 3 martie 1994, Tribunalul Brăila a sesizat Curtea cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate, exprimindu-şi opinia în sensul că dispoziţiile art. 3 alin. 1 din decretul nr. 167/1958 sunt încă în vigoare pentru următoarele motive: normele care reglementează prescripţia sunt norme de ordine publică, care nu pot fi abrogate decît expres; organizaţiile socialiste care erau avute în vedere de text nu au dispărut după decembrie 1989, ci s-au transformat în societăţi comerciale şi regii autonome, astfel încât acestora le sunt aplicabile normele privind prescripţia extinctiva care se aplicau în cazul unităţilor socialiste; din analiza întregului act normativ rezultă cu claritate ca legiuitorul a voit, din ratiuni economice şi juridice, sa stabilească un alt termen de prescripţie, mai scurt, pentru raporturile dintre unităţile economice; sintagma organizaţii socialiste se intilneste şi în alte acte normative, care nu au fost modificate şi sunt în vigoare în continuare, cum ar fi Decretul nr. 221/1960. Potrivit prevederilor art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 au fost solicitate puncte de vedere celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului. În punctul de vedere al Guvernului se apreciază ca instanţa judecătorească ar fi trebuit să facă aplicaţiunea art. 150 alin. (1) din Constituţie, deoarece partea din textul art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 care se referă la organizaţiile socialiste contravine Constituţiei, atât în litera, cît şi în spiritul ei, astfel încât termenul de 18 luni nu mai este în vigoare şi trebuie aplicat termenul de prescripţie de 3 ani. Camera Deputaţilor şi Senatul nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, examinînd încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecătorului-raportor, prevederile art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, precum şi dispoziţiile Constituţiei şi ale Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Referitor la competenţa de soluţionare a excepţiei de neconstituţionalitate de către Curte, se constată că, potrivit practicii sale constant, cît timp instanţa de judecată nu a reţinut ca un text legal este abrogat potrivit art. 150 alin. (1) din Constituţie, sesizind Curtea cu soluţionarea excepţiei, aceasta este obligată să se pronunţe în virtutea dreptului constituţional al cetăţenilor de a invoca neconstituţionalitatea unui text legal pe care instanţa înţelege sa-l aplice. Potrivit art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, "Termenul prescripţiei este de 3 ani, iar în raporturile dintre organizaţiile socialiste, de 18 luni". Ratiunea reglementării unui termen de prescripţie mai scurt - de 18 luni - pentru raporturile juridice dintre organizaţiile socialiste a fost acela al îndeplinirii planului de dezvoltare economico-socială ce reclama o valorificare cît mai rapida a drepturilor. Însă, prin Legea nr. 15/1990, unităţile economice de stat au fost reorganizate sub forma de regii autonome şi societăţi comerciale, astfel încât dispoziţiile din Decretul nr. 167/1958 referitoare la raporturile dintre organizaţiile socialiste nu-şi mai pot găsi aplicarea din moment ce acestea din urma au dispărut de pe scena raporturilor juridice. Este o aplicare a regulii ubi cessat ratio legis, ibi cessat lex. De altfel, noua Constituţie, ca şi întreaga legislaţie de după decembrie 1989, nu se mai referă la organizaţiile socialiste, iar art. 134 alin. (1) din Constituţie stabileşte ca economia României este economie de piaţa. Pe de altă parte, art. 41 alin. (1) legea fundamentală prevede că proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular şi deci nu îngăduie diferenţierea care exista în prezent în art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/ 1958 sub raportul duratei termenului de prescripţie. Asa fiind, excepţia de neconstituţionalitate va fi admisă, urmînd ca în domeniul prescripţiei să se aplice, după caz, normele privitoare la prescripţia extinctiva care decurg din natura - civilă sau comercială - a raportului juridic în legătură cu care s-a născut litigiul. Vazind şi dispoziţiile art. 150 alin. (1) din Constituţie, ale art. 13 alin. (1) lit. A. c) şi ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Admite excepţia de neconstituţionalitate invocată de Societate Comercială "Comat" - S.A. Galaţi în cauza ce formează obiectul Dosarului nr. 285/1994, aflat pe rolul Tribunalului Brăila, şi constata ca dispoziţiile privitoare la termenele de prescripţie de 18 luni din art. 3 alin. 1 al Decretului nr. 167/1958 sunt abrogate în temeiul art. 150 alin. (1) din Constituţie. Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 5 iulie 1994. PREŞEDINTE,prof. dr. Victor Dan ZlatescuMagistrat-asistent,Florentina Geangu-----------------------