DECRET Nr. 363 din 2 noiembrie 1976privind taxele pentru cererile de brevete de invenţii şi pentru brevetele de invenţii acordate
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 102 din 16 noiembrie 1976     +  Articolul 1Pentru înregistrarea şi examinarea cererilor de brevete de invenţii, menţinerea în vigoare a brevetelor de invenţii, precum şi pentru orice alte acte sau servicii efectuate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci în legătură cu brevetele de invenţii, se plătesc taxe după cum urmează: a) înregistrarea cererii pentru acordarea brevetului de invenţii 650 lei b) examinarea cererii din punct de vedere al condiţiilor pentru existenta inventiei brevetabile, pentru fiecare cerere a careidescriere de invenţie nu depăşeşte 10 pagini 1300 lei- pentru fiecare pagina în plus 50 leiÎn cazul cînd se cere examinarea urgenta a cererilor de brevete, taxa prevăzută la lit. b) se majorează cu 200% .Taxa de 650 lei şi, respectiv, de 1300 lei, împreună cu taxa pentru fiecare pagina în plus ce depăşeşte 10 pagini, se plăteşte pentru fiecare cerere de brevet de invenţie, rezultată ca urmare a divizării depozitului reglementar, din oficiu sau la cererea solicitantului; c) tipărirea, publicarea descrierii de invenţie sau a desenelor,pentru primele 10 pagini, şi eliberarea brevetului de invenţie 650 lei - pentru fiecare pagina în plus 25 lei d) menţinerea în vigoare a brevetelor de invenţii principale peteritoriul Republicii Socialiste România: - pentru primii 5 ani, de fiecare an 850 lei- pentru anii 6-8 inclusiv, de fiecare an 1500 lei- pentru anii 9-15 inclusiv, de fiecare an 5000 leiPentru menţinerea în vigoare a brevetelor de invenţii complementare se plăteşte 50% din taxele prevăzute pentru brevetele de invenţii principale.Pentru brevetele de invenţii complementare, care devin principale prin încetarea protecţiei inventiei principale, taxele anuale se plătesc integral, pentru anii rămaşi, pînă la împlinirea duratei de valabilitate; e) înregistrarea cererii prin care se invoca dreptul de prioritate 130 lei f) înregistrarea unei cesiuni sau a unei licenţe 600 lei g) înregistrarea şi examinarea unei contestaţii sau a unei cereride anulare 750 lei h) eliberarea unui certificat de prioritate 100 lei i) eliberarea altor certificate, adeverinte sau acte prin care seatesta un fapt, precum şi a duplicatelor pentru fiecare exemplar 50 lei j) eliberarea copiilor şi fotocopiilor certificate de pe documentele aflate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, pentru fiecarepagina 20 leiPentru studiile şi cercetările de informare şi documentare din brevete de invenţii româneşti şi străine, efectuate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci la comanda solicitanţilor, se plăteşte suma prevăzută la lit. b).  +  Articolul 2Taxele pentru înregistrarea şi examinarea cererilor de acordare a brevetelor de invenţii şi pentru invocarea prioritatilor se plătesc în termen de 3 luni de la data constituirii depozitului reglementar.Taxele pentru înregistrarea şi examinarea cererilor de acordare a brevetelor de invenţii, depuse în urma divizării unei cereri de brevet de invenţie pentru care care s-au constituit depozite reglementare, se pot plati în termen de 3 luni de la data comunicării divizării cererii de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.Neplata taxelor în termenele stabilite la alineatele precedente are drept urmare radierea din registrul cererilor de brevete de invenţii depuse sau, după caz, pierderea beneficiului prioritatilor invocate.  +  Articolul 3Taxa pentru tipărirea, publicarea descrierii de invenţie sau a desenelor şi pentru eliberarea brevetului de invenţie se plăteşte în termen de 3 luni de la data comunicării de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a hotărîrii de acordare a brevetului de invenţie.  +  Articolul 4Taxele pentru menţinerea în vigoare a brevetelor de invenţii se datorează de la data constituirii depozitelor reglementare ale cererilor pentru acordarea brevetelor de invenţii.Aceste taxe se plătesc: a) odată cu taxa prevăzută la art. 3, pentru anii cuprinşi între data constituirii depozitelor reglementare ale cererilor şi data eliberării brevetelor de invenţii, inclusiv pentru anul de protecţie în care se eliberează brevetul; b) pînă în prima zi a fiecărui an de protecţie, pentru anii următori eliberării brevetelor.Aceste taxe se pot plati anticipat pe mai mulţi ani.  +  Articolul 5Taxele neplătite în termenele prevăzute la art. 3 şi 4 pot fi plătite în următoarele 6 luni, cu o majorare de 50% .  +  Articolul 6Taxele prevăzute la art. 1 lit. f)-j) inclusiv se plătesc anticipat. În caz de neplata nu se da curs cererilor pentru serviciile solicitate.  +  Articolul 7Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate acorda, în cazuri temeinic justificate, amînarea sau prelungirea termenelor de plată, pentru taxele stabilite la art. 1 lit. a)-e) inclusiv, cu plata unei majorări de 75% .Neplata taxelor la termenul acordat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci sau neacordarea aminarii ori prelungirii termenelor de plată a taxelor are ca urmare radierea din registrul cererilor de brevete de invenţii depuse, pierderea beneficiului prioritatilor invocate sau, după caz, decăderea, prin efectul legii, a titularului din drepturile decurgind din brevet.  +  Articolul 8Taxa prevăzută la art. 1 lit. b) privind examinarea cererii de brevet se restituie în cazul cînd nu se recunoaşte constituirea depozitului reglementar în registrul cererilor de brevete de invenţii depuse; taxa de tipărire, publicarea descrierii de invenţie sau a desenelor şi de eliberare a brevetului de invenţie, prevăzută la art. 1 lit. c), plătită cu anticipatie, se restituie dacă în urma examinării s-a respins acordarea brevetului de invenţie, iar taxele de menţinere în vigoare a brevetului prevăzute la lit. d), plătite cu anticipatie pe mai mulţi ani, se restituie, la cerere, pentru anul sau anii următori anului în care se anulează brevetul de invenţie.  +  Articolul 9Taxele se plătesc prin virament sau în numerar, conform dispoziţiilor în vigoare, şi se fac venit la bugetul de stat.Taxele datorate de persoanele fizice sau juridice străine se plătesc în valută, prin transformarea la cursul oficial al taxelor în lei, prevăzute în prezentul decret.  +  Articolul 10Pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr. 62/1974 privind inventiile şi inovatiile şi data intrării în vigoare a prezentului decret, taxele sînt cele aplicate de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România.  +  Articolul 11Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2250/1967 pentru aplicarea Decretului nr. 884/1967 privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile, publicată în Buletinul Oficial nr. 85 din 30 septembrie 1967, precum şi orice alte dispoziţii contrare, sînt şi rămîn abrogate pe data intrării în vigoare a Legii nr. 62/1974 privind inventiile şi inovatiile.-----------------------