LEGE nr. 104 din 27 martie 2003privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 3 aprilie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prin cadavre umane se înţelege persoanele care nu mai prezintă nici un semn de activitate cerebrala, cardiaca sau respiratorie şi care sunt declarate decedate din punct de vedere medical, potrivit legii. (2) Confirmarea medicală a morţii cerebrale se face pe baza criteriilor de diagnostic stabilite conform legii.  +  Articolul 2Dreptul de manipulare a cadavrelor umane pentru diagnostic sau activităţi didactice şi ştiinţifice revine serviciilor de anatomie patologica şi de prosectura ale spitalelor şi instituţiilor de medicina legală, catedrelor de anatomie şi de anatomie patologica ale instituţiilor de învăţământ superior medical uman de stat sau private, acreditate ori autorizate, care organizează serviciile pentru exploatarea cadavrelor.  +  Articolul 3Serviciile de anatomie patologica, prosectura şi morfopatologie din cadrul spitalelor, precum şi catedrele de anatomie patologica din instituţiile de învăţământ superior medical uman asigura, prin mijloace cu caracter ştiinţific, stabilirea diagnosticului de certitudine, contribuind la realizarea cercetării ştiinţifice în domeniul medical şi la îmbunătăţirea asistenţei medicale.  +  Articolul 4 (1) Serviciile pentru exploatarea cadavrelor sunt structuri functionale ale catedrelor de anatomie din instituţiile de învăţământ superior medical uman care au atributia preluării acestora, în scopul prelevarii şi conservării tesuturilor şi organelor umane pentru activitate didactica şi ştiinţifică. (2) Instituţiile de învăţământ superior medical uman care organizează servicii pentru exploatarea cadavrelor pot deţine şi utiliza crematorii, conform prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului şi cu respectarea normelor igienico-sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.  +  Articolul 5Activitatea de anatomie patologica consta în efectuarea de examene macroscopice şi microscopice asupra produselor biologice recoltate fie persoanelor în viaţa, fie la autopsie cadavrelor, şi anume: piese operatorii, material bioptic, biopsii de tract digestiv, bronsice, hepatice, pancreatice, renale, punctii medulare, ganglionare, lichide biologice, material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, organe, fragmente tisulare şi altele asemenea.  +  Articolul 6În spitale se organizează un serviciu de anatomie patologica unic, ca secţie sau departament, subordonat administrativ direct conducerii spitalului, în care sunt incluse 3 compartimente distincte: a) compartimentul de histopatologie; b) compartimentul de citologie; c) compartimentul de prosectura.  +  Articolul 7Activitatea din compartimentele de prosectura şi autopsiile anatomopatologice se realizează numai în spitale sau în instituţii de medicina legală.  +  Capitolul 2 Serviciile de anatomie patologica şi prosectura  +  Articolul 8 (1) Activitatea de prosectura consta în următoarele: a) efectuarea de autopsii în scop anatomoclinic şi efectuarea examenului histopatologic al fragmentelor recoltate în cursul autopsiei sunt obligatorii şi este recomandabil să fie efectuate de către acelaşi anatomopatolog, pentru a corela datele de macroscopie cu cele de microscopie şi, ulterior, cu datele clinice, în scopul aprecierii gradului de concordanta anatomoclinica; b) activităţi de restaurare a aspectului cadavrelor, precum: imbalsamarea, spalarea, imbracarea şi cosmetizarea cadavrelor. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. b) reprezintă o măsura medicală obligatorie pentru prevenirea contaminarii şi trebuie efectuate de personalul specializat al compartimentului de prosectura.  +  Articolul 9Structura organizatorică şi de personal, precum şi atribuţiile serviciilor de anatomie patologica şi prosectura din cadrul spitalelor sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.  +  Articolul 10 (1) Autopsia anatomopatologica se efectuează obligatoriu în toate decesele survenite în spital care nu sunt cazuri medico-legale şi unde este necesară confirmarea, precizarea sau completarea diagnosticului clinic, inclusiv decesul copiilor sub un an, indiferent de locul decesului, precum şi decesele materne care nu sunt cazuri medico-legale. (2) Nu se considera deces sub 24 de ore decesul survenit în cursul transferului între secţii sau spitale, dacă nu exista dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces, precum şi decesul survenit în cursul internării pentru o cura periodică a unei afecţiuni cronice terminale, dacă nu exista dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces. (3) Pentru pacientii cu afecţiuni cronice cunoscute, bine investigate, în condiţiile în care apartinatorii nu au nici o rezervă asupra bolii şi tratamentului aplicat şi îşi asuma în scris responsabilitatea pentru aceasta, se poate dispune neefectuarea autopsiei, sub semnatura, de către directorul spitalului, cu avizul şefului de secţie unde a fost internat decedatul, al medicului curant şi şefului serviciului de anatomie patologica.  +  Articolul 11În toate cazurile în care exista suspiciunea unor implicaţii medico-legale prevăzute de lege, şeful serviciului de anatomie patologica din cadrul spitalului anunta în scris, în termen de 24 de ore, organele de urmărire penală competente, pentru îndrumarea cazului către instituţia de medicina legală, potrivit competentei teritoriale prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicina legală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, cu modificările ulterioare. Aceeaşi procedura se realizează şi pentru decedatii neidentificati şi pentru cetăţenii străini decedati în spital.  +  Capitolul 3 Catedrele de anatomie şi organizarea serviciilor pentru exploatarea cadavrelor  +  Articolul 12Catedra de anatomie este o unitate funcţională în cadrul instituţiei de învăţământ superior medical uman şi care include serviciul pentru exploatarea cadavrelor, a cărui structura organizatorică şi de personal este stabilită de conducerea instituţiei.  +  Articolul 13Serviciile pentru exploatarea cadavrelor din cadrul catedrelor de anatomie au următoarele atribuţii: a) preiau cadavrele pe bază de protocol încheiat între instituţiile de învăţământ superior medical şi serviciile de anatomie patologica şi prosectura ale spitalelor; b) prepara şi conserva cadavrele pentru disectie, punând la dispoziţia învăţământului anatomic şi chirurgical materialul didactic; c) efectuează preparate anatomice; d) prepara schelete; e) conserva tesuturi şi organe.  +  Articolul 14Serviciile pentru exploatarea cadavrelor din cadrul catedrelor de anatomie desfăşoară în principal activităţi de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică medicală.  +  Articolul 15Serviciile pentru exploatarea cadavrelor din cadrul catedrelor de anatomie colaborează în activitatea lor cu compartimentele de microscopie ale catedrelor de histologie, de anatomie patologica şi de biologie celulara ale instituţiilor de învăţământ superior medical uman.  +  Articolul 16 (1) Catedrele de anatomie, anatomie patologica, histologie şi biologie celulara împreună cu serviciile de prosectura constituie un departament funcţional în cadrul instituţiei de învăţământ superior medical uman. (2) Serviciile de prosectura din spitalele universitare sunt folosite ca baze clinice pentru catedrele de anatomie şi anatomie patologica.  +  Capitolul 4 Finanţarea şi salarizarea personalului  +  Articolul 17 (1) Finanţarea serviciilor de anatomie patologica şi prosecturi din cadrul spitalului se face din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, prin bugetul spitalului, conform legii. (2) Finanţarea serviciilor pentru exploatarea cadavrelor din cadrul catedrelor de anatomie se face din bugetul de stat alocat instituţiei de învăţământ superior medical uman şi din venituri proprii ale instituţiei. (3) În cazul donatorilor de organe şi/sau tesuturi aflaţi în moarte cerebrala, Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate va deconta distinct cheltuielile efectuate de secţiile de anestezie-terapie intensiva, precum şi cele efectuate de Coordonarea de transplant, pe bază de decont.  +  Articolul 18 (1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în serviciile de anatomie patologica şi prosecturi ale spitalelor, precum şi personalul catedrelor de anatomie, de histologie, de anatomie patologica şi al catedrei de biologie celulara se încadrează în categoria locurilor de muncă în condiţii deosebite de muncă. (2) Salariile de baza ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt cu 100% mai mari faţă de salariile de baza prevăzute de lege pentru aceleaşi categorii de personal, la care se adauga sporurile legale.  +  Capitolul 5 Folosirea cadavrelor în scop didactic şi ştiinţific şi prelevarea de tesuturi şi organe de la cadavre  +  Articolul 19Catedrele de anatomie, de anatomie patologica şi serviciile de prosecturi şi anatomie patologica pot prelua cadavre în scop didactic şi ştiinţific în următoarele situaţii: a) în situaţia în care exista o înţelegere expresă prealabilă, acordată în scris, a pacientului sau a familiei; b) persoanele în viaţa îşi pot pune la dispoziţia instituţiei de învăţământ superior medical uman corpul, după deces, în baza unor norme comune elaborate de serviciile de prosectura ale spitalelor şi conducerea instituţiilor de învăţământ superior medical uman; c) cadavrele nerevendicate într-o perioadă mai mare de 10 zile după deces sau cele fără apartinatori sunt preluate de serviciile pentru exploatarea cadavrelor ale catedrelor de anatomie, în baza unor norme comune stabilite de spitale şi senatul instituţiilor de învăţământ superior medical uman.  +  Articolul 20Instituţiile de învăţământ superior medical uman care preiau cadavre în scop didactic sau ştiinţific asigura serviciile funerare. Aceeaşi prevedere se aplică şi pentru cadavrele folosite în scopul donarii de organe şi/sau tesuturi, în vederea efectuării procedurilor de transplant.  +  Articolul 21Prelevarea de tesuturi şi organe de la cadavre în vederea transplantului se face conform legii, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii: a) acceptarea prealabilă, exprimată în scris în timpul vieţii; b) acceptarea scrisă a apartinatorilor sau a reprezentantului legal, după decesul persoanei; c) de la persoane decedate, identificate şi nerevendicate legal de nici un apartinator de gradul I sau de soţ/sotie, care nu au întocmit în timpul vieţii declaraţie notarială de împotrivire.  +  Articolul 22Prelevarea de tesuturi şi organe de la cadavre este coordonata şi supravegheată de Comisia de transplant de tesuturi şi organe umane din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, constituită conform legii.  +  Articolul 23Prelevarea de tesuturi şi organe de la cadavre se face numai în baza unui control medical clinic şi de laborator, pentru a exclude o boala infectioasa, o posibila contaminare sau alte afecţiuni care reprezintă un risc pentru primitor.  +  Articolul 24 (1) Prelevarea şi conservarea de tesuturi şi organe de la cadavre se organizează prin centrele regionale de transplant şi spitalele acreditate în acest sens de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei, la propunerea Comisiei de transplant de tesuturi şi organe umane. (2) Condiţiile în care se poate efectua prelevarea anumitor tesuturi şi organe de la cadavre sunt riguros stabilite pentru fiecare în parte de Comisia de transplant de tesuturi şi organe umane. (3) Instituţiile de învăţământ superior medical uman, precum şi spitalele prevăzute la alin. (1) înfiinţează un sistem de bănci de tesuturi pentru conservarea acestora şi de monitorizare a transplantului de organe.  +  Articolul 25Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi instituţiile de învăţământ superior medical şi farmaceutic uman organizează un sistem informaţional privind prelevarea şi conservarea tesuturilor şi organelor umane.  +  Articolul 26Prelevarea de tesuturi şi organe de la cadavre se face astfel încât sa nu prejudicieze rezultatele autopsiei sau ale autopsiei medico-legale.  +  Articolul 27Manipularea cadavrelor, precum şi prelevarea de tesuturi şi organe de la cadavre, cu încălcarea prevederilor prezentei legi, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 3 ani.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 28În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi instituţiile de învăţământ superior medical uman vor supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 29Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 27 martie 2003.Nr. 104.-------