DECIZIE nr. 118 din 19 martie 2003privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poştale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 1 aprilie 2003  În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, precum şi ale art. 15 alin. (4) şi ale art. 16 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Prezenta decizie reglementează procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poştale prin acordarea dreptului de a furniza servicii poştale pe baza regimului de autorizare generală sau a licenţei individuale, astfel cum acestea sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, denumita în continuare Ordonanţa privind serviciile poştale.  +  Articolul 2Pot fi autorizaţi pentru furnizarea serviciilor poştale numai comercianţii persoane juridice care au inclusă în obiectul de activitate prestarea unor asemenea servicii.  +  Articolul 3 (1) Regimul de autorizare generală este regimul juridic care permite furnizarea de servicii poştale care nu sunt incluse în sfera serviciului universal fără obţinerea unei decizii explicite din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, denumita în continuare ANRC. (2) Drepturile şi obligaţiile persoanelor care furnizează servicii poştale pe baza regimului de autorizare generală sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4 (1) Orice comerciant persoana juridică ce intenţionează sa furnizeze servicii poştale pe baza regimului de autorizare generală este obligat sa transmită ANRC, la sediul central sau la oficiul teritorial în a cărui raza îşi are sediul, o notificare cu privire la aceasta intenţie. (2) Notificarea se realizează în mod obligatoriu prin completarea formularului-tip prevăzut în anexa nr. 2. (3) Formularul-tip al notificării se poate obţine de la sediul central, de la orice oficiu teritorial al ANRC sau de pe pagina de Internet a ANRC. (4) Notificarea se depune împreună cu celelalte documente necesare, personal de către reprezentantul solicitantului, sub luare de semnatura, sau prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire. (5) Dreptul de a furniza servicii poştale pe baza regimului de autorizare generală se naşte la data înregistrării solicitantului în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data primirii notificării de către ANRC. (6) În termenul prevăzut la alin. (5) ANRC va inregistra solicitantul în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale sau va emite o decizie de neacordare a dreptului de a furniza servicii poştale pe baza regimului de autorizare generală. (7) În cazul în care solicitantului îi sunt cerute de către ANRC documente, informaţii suplimentare sau clarificări, termenul prevăzut la alin. (5) se suspenda până la primirea acestora. (8) În cazul în care solicitantul nu a depus documentele, informaţiile suplimentare sau clarificările în termenul indicat, ANRC va emite o decizie de neacordare a dreptului de a furniza servicii poştale în baza regimului de autorizare generală. (9) Dreptul de a furniza servicii poştale pe baza regimului de autorizare generală se constata printr-un certificat-tip emis de ANRC la cererea solicitantului. (10) Certificatul-tip este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 5 (1) Licenta individuală se acordă de către ANRC pe o perioadă de 10 ani comercianţilor persoane juridice care intenţionează sa furnizeze servicii poştale incluse în sfera serviciului universal, conferind acestora drepturi şi obligaţii specifice, suplimentare faţă de cele conferite prin regimul de autorizare generală. (2) În vederea obţinerii licenţei individuale, orice comerciant persoana juridică ce intenţionează sa furnizeze servicii poştale din sfera serviciului universal va transmite ANRC, la sediul central sau la oficiul teritorial în a cărui raza îşi are sediul, o cerere de acordare a licenţei individuale, conform formatului-tip prevăzut în anexa nr. 4. (3) Cererea de acordare a licenţei individuale se poate obţine de la sediul central, de la orice oficiu teritorial al ANRC sau de pe pagina de Internet a ANRC. (4) Cererea de acordare a licenţei individuale se depune împreună cu celelalte documente necesare, personal de către reprezentantul solicitantului, sub luare de semnatura, sau prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire. (5) În licenta individuală sunt incluse obligaţii specifice, care pot privi: a) furnizarea unor servicii din sfera serviciului universal; b) calitatea, disponibilitatea şi modul de prestare a serviciilor furnizate pe baza licenţei; c) respectarea drepturilor rezervate furnizorilor de serviciu universal, în conformitate cu prevederile cap. IV din Ordonanţa privind serviciile poştale; d) eventualele contribuţii datorate de titular în temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de furnizarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal. (6) Termenul de acordare a licenţei individuale sau de comunicare a deciziei de respingere a cererii de acordare a acesteia este de 90 de zile de la data înregistrării cererii. (7) În cazul în care solicitantului îi sunt cerute de către ANRC documente, informaţii suplimentare sau clarificări, termenul prevăzut la alin. (6) se suspenda până la primirea acestora. (8) În cazul în care solicitantul nu a depus documentele, informaţiile suplimentare sau clarificările în termenul indicat, ANRC va emite o decizie de neacordare a licenţei individuale. (9) Licenta individuală are efect constitutiv; dreptul de a furniza serviciile poştale prevăzute în cuprinsul licenţei individuale se naşte la data emiterii acesteia de către ANRC.  +  Articolul 6În vederea autorizării, pe baza regimului de autorizare generală sau a licenţei individuale, persoanele juridice solicitante vor prezenta următoarele documente: a) certificatul de înmatriculare în registrul comerţului şi certificatul de înregistrare fiscală sau, după caz, codul unic de înregistrare, în copie; b) actul constitutiv, cu toate modificările şi completările ulterioare, însoţite de certificate de înscriere de menţiuni, în copie; c) mecanismul de soluţionare a reclamatiilor venite din partea utilizatorilor; d) angajamentul de a respecta cerinţele esenţiale definite în Ordonanţa privind serviciile poştale, precum şi prevederile legale care reglementează aceste cerinţe esenţiale; e) lista cu toate punctele de acces în reţeaua poştală; f) lista cu toate judeţele pe aria cărora intenţionează sa furnizeze serviciile poştale pentru care solicită autorizarea.  +  Articolul 7 (1) În vederea furnizarii serviciilor poştale în condiţii care să asigure satisfacerea necesităţilor utilizatorilor, furnizorii sunt obligaţi să respecte cerinţele esenţiale prevăzute la art. 2 lit. v) din Ordonanţa privind serviciile poştale, precum şi prevederile legale care reglementează aceste cerinţe. (2) Furnizorii de servicii poştale sunt obligaţi în special: a) să asigure secretul trimiterilor poştale în condiţiile legii; b) să asigure securitatea reţelei poştale în ceea ce priveşte transportul bunurilor periculoase, prin respectarea dispoziţiilor privind transportul acestor bunuri, cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, în Ordonanţa Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, în Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002, în Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în Ordonanţa Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 122/2002, şi în Ordonanţa Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 788/2001; c) să respecte dispoziţiile privind protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private, cuprinse în Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în legislaţia secundară emisă pe baza acesteia, precum şi în celelalte acte normative care conţin prevederi referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private; d) să respecte dispoziţiile privind protecţia mediului, cuprinse în Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în legislaţia secundară emisă pe baza acesteia, precum şi în celelalte acte normative care conţin prevederi referitoare la protecţia mediului; e) să respecte dispoziţiile privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cuprinse în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în legislaţia secundară emisă pe baza acesteia, precum şi în celelalte acte normative care conţin prevederi referitoare la amenajarea teritoriului şi la urbanism.  +  Articolul 8Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 poate fi sancţionată de ANRC, în funcţie de gravitatea acesteia, cu retragerea dreptului de a furniza servicii poştale pe baza regimului de autorizare generală sau a licenţei individuale.  +  Articolul 9 (1) În afară obligaţiilor prevăzute la art. 7, furnizorii de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal au şi anumite obligaţii specifice prevăzute în licenta. (2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) poate fi sancţionată de ANRC, în funcţie de gravitatea acesteia, cu retragerea dreptului de a furniza servicii poştale pe baza licenţei individuale.  +  Articolul 10Furnizorii de servicii poştale sunt obligaţi sa afiseze la sediul acestora şi la fiecare punct de lucru mecanismul de soluţionare a reclamatiilor.  +  Articolul 11 (1) ANRC întocmeşte şi actualizează Registrul public al furnizorilor de servicii poştale. (2) În Registrul public al furnizorilor de servicii poştale sunt înscrise următoarele informaţii: a) tipul de autorizare; b) numărul de ordine atribuit furnizorului autorizat; c) datele de identificare a furnizorului; d) numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal sau codul unic de înregistrare; e) zona geografică pentru care este valabilă autorizarea (judeţ/judeţe); f) serviciul/serviciile poştal/poştale pentru care furnizorul a fost autorizat; g) data naşterii dreptului de a furniza serviciul/serviciile poştal/poştale pentru care furnizorul a fost autorizat; h) menţiuni privind suspendarea sau încetarea dreptului de a furniza servicii poştale, precum şi motivul acestora. (3) Registrul public al furnizorilor de servicii poştale este disponibil pe pagina de Internet a ANRC.  +  Articolul 12 (1) Furnizorii de servicii poştale au obligaţia de a comunică ANRC orice modificări ale datelor înscrise în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale, în termen de 30 de zile de la data apariţiei acestora, în vederea actualizării înscrierii lor în registru. (2) Cererea de înscriere a modificărilor prevăzute la alin. (1) are forma şi conţinutul prevăzute în anexa nr. 5 şi va fi însoţită de documentele care atesta modificările. (3) În cazul în care cererea de înscriere a modificărilor este incompleta ori se considera ca acest lucru este necesar în raport cu obiectul cererii sau cu datele şi informaţiile prezentate de solicitant, ANRC poate cere solicitantului documente, informaţii suplimentare sau clarificări, acordându-i acestuia un termen de cel puţin 15 zile pentru depunerea actelor, informaţiilor sau clarificarilor cerute. În acest caz termenul prevăzut la alin. (5) se suspenda până la primirea acestora. (4) Cererea de înscriere a modificărilor în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale se poate obţine de la sediul central, de la orice oficiu teritorial al ANRC sau de pe pagina de Internet a ANRC şi se depune împreună cu celelalte documente necesare la sediul central sau la oficiul teritorial al ANRC în a cărui raza îşi are sediul furnizorul, personal de către reprezentantul solicitantului, sub luare de semnatura, sau prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire. (5) Actualizarea înregistrărilor în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale se realizează în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii de înscriere a modificărilor. (6) La cererea furnizorului, ANRC va emite în termenul menţionat la alin. (5) un nou certificat-tip sau o noua licenta individuală, după caz, care constata sau conferă dreptul de a furniza servicii poştale în noile condiţii şi revoca înscrisul corespunzător emis anterior. Data prevăzută în licenta individuală anterioară se menţine. (7) Procedura prevăzută de prezentul articol nu se aplică în cazul în care furnizorul de servicii poştale pe baza regimului de autorizare generală intenţionează sa furnizeze servicii incluse în sfera serviciului universal, precum şi în cazul în care titularul licenţei individuale doreşte sa furnizeze servicii poştale pe baza regimului de autorizare generală. În aceste cazuri este necesară depunerea unei notificări sau a unei cereri de acordare a licenţei individuale, după caz.  +  Articolul 13Furnizorii de servicii poştale sunt obligaţi sa comunice ANRC modificările intervenite în ceea ce priveşte mecanismul de soluţionare a reclamatiilor, în termen de 30 de zile de la apariţia acestora.  +  Articolul 14 (1) În cazul nerespectării prevederilor art. 12 şi 13 de către furnizorul de servicii poştale, precum şi în cazul încălcării altor reglementări legale în vigoare sau a obligaţiilor asumate de către acesta, ANRC poate emite o decizie de suspendare, pe o perioadă determinata, a dreptului de a furniza servicii poştale. (2) Suspendarea se înscrie de către ANRC în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei.  +  Articolul 15 (1) Dreptul de a furniza servicii poştale încetează în următoarele cazuri: a) dizolvarea titularului; b) emiterea de către ANRC a unei decizii de retragere a acestui drept; c) renunţarea din partea titularului; d) expirarea termenului, în cazul licenţei individuale. (2) ANRC poate emite o decizie de retragere a dreptului de a furniza servicii poştale în cazul unor încălcări grave şi repetate de către furnizorul de servicii poştale ale reglementărilor legale în vigoare sau ale obligaţiilor asumate. (3) Renunţarea la dreptul de a furniza servicii poştale pe baza regimului de autorizare generală sau a licenţei individuale produce efecte de la data comunicării acestui fapt către ANRC. (4) Încetarea dreptului de a furniza servicii poştale se înscrie de către ANRC în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale în termen de 30 de zile de la intervenirea acestui eveniment.  +  Articolul 16 (1) Decizia de neacordare a dreptului de a furniza servicii poştale pe baza regimului de autorizare generală sau a licenţei individuale trebuie motivată şi se comunică solicitantului în termen de 45 de zile, respectiv 90 de zile, putând fi contestată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare. (2) Decizia de suspendare sau de retragere a dreptului de a furniza servicii poştale trebuie motivată şi se comunică furnizorului de servicii poştale în termen de 30 de zile, putând fi contestată în conformitate cu Legea nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 17În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, furnizorii de servicii poştale autorizaţi înaintea acestei date sunt obligaţi sa transmită ANRC notificarea sau cererea de acordare a licenţei individuale, în funcţie de serviciile poştale pe care intenţionează să le furnizeze în continuare, în vederea uniformizarii Registrului public al furnizorilor de servicii poştale.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 19Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Comunicaţii,Ion SmeeianuBucureşti, 19 martie 2003.Nr. 118.  +  Anexa 1 REGIMULde autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale1. Dispoziţii generale1.1. Regimul de autorizare generală stabileşte condiţiile în care comercianţii persoane juridice îşi pot exercita dreptul de a furniza servicii poştale care nu sunt incluse în sfera serviciului universal, pentru o perioadă nedeterminată.1.2. - 1.2.1. Interpretarea termenilor utilizaţi în prezenta anexa se va realiza în concordanta cu definiţiile prevăzute în Ordonanţa privind serviciile poştale.1.2.2. În înţelesul prezentei anexe, următorii termeni se definesc astfel: a) distribuire - procesul care începe cu sortarea trimiterilor poştale şi se încheie cu predarea/depunerea acestora la destinatar. Predarea/depunerea trimiterii poştale se efectuează la: sediul/locuinta persoanei căreia îi este adresată, aflat/aflată în interiorul vetrei localităţii; la orice cutie sau recipient în care ocupantul locuinţei/sediului a fost de acord sa îi fie distribuite trimiterile poştale care îi sunt adresate; sau către persoana autorizata sa primească trimiterea poştală; b) furnizor de servicii poştale - persoana juridică autorizata care prestează servicii poştale; c) furnizor de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal - persoana juridică autorizata pe bază de licenţă individuală sa presteze servicii poştale din sfera serviciului universal; d) furnizor de serviciu universal - furnizor de servicii poştale desemnat în acest sens prin decizie a preşedintelui ANRC; e) prezentarea trimiterii poştale - operaţiunea de introducere în reţeaua poştală a unei trimiteri poştale, prin prezentarea acesteia de către expeditor la un punct de acces al reţelei în cauza; f) serviciul poştal prioritar - serviciul poştal cel mai rapid prevăzut în oferta de prestaţii a furnizorului de serviciu universal, al cărui tarif este considerat baza de referinţa pentru serviciile sale rezervate; g) serviciul poştal standard - serviciul poştal prevăzut în oferta de prestaţii a furnizorului de servicii poştale, în condiţiile în care expeditorul unei trimiteri poştale nu solicita nici un tratament special pentru aceasta, cum ar fi: înregistrarea ca recomandată, asigurarea valorii sau alte valori adăugate; h) trimitere de corespondenta standard - trimitere poştală sub forma de: plicuri dreptunghiulare sau cărţi poştale/cartoane adresate, dreptunghiulare, dintr-o singura bucata, având următoarele limite de dimensiuni şi greutate: dimensiuni minime 90 x 140 mm, cu o toleranta de 2 mm; dimensiuni maxime 120 x 235 mm, cu o toleranta de 2 mm; greutate maxima 20 g; grosime maxima 5 mm; categoria "corespondenta standard" este categoria poştală de referinţa pentru stabilirea drepturilor rezervate ale furnizorului de serviciu universal desemnat; i) tarif de referinţa - tariful corespunzător serviciului poştal prioritar privind trimiterile de corespondenta cu limita maxima de greutate 350 g din sfera serviciului rezervat; j) serviciul de curierat - activitate care consta în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor de corespondenta, a imprimatelor (cărţi, cataloage, ziare, periodice etc.) şi a coletelor poştale conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială; k) servicii poştale Express - servicii poştale care includ cel puţin următoarele trei valori adăugate: colectarea trimiterilor poştale de la o adresa desemnată de către expeditor, garantarea timpului de distribuire şi monitorizarea electronică a trimiterilor pe parcursul transportului către destinatar; l) servicii cu valoare adăugată - servicii poştale ale căror caracteristici răspund unor cerinţe speciale ale utilizatorilor. Asemenea caracteristici sunt, de exemplu: colectarea trimiterilor de la o adresa desemnată de către expeditor, livrarea trimiterii poştale, pe bază de semnatura, personal destinatarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, livrarea la o dată şi o ora anume stabilite, garantarea livrării la o dată şi o ora anume stabilite, încercări multiple de livrare, livrarea potrivit priorităţii sau ordinii specificate de expeditor, confirmarea către expeditor a efectuării livrării, posibilitatea de schimbare a destinaţiei sau a destinatarului în timpul transportului sau, dacă livrarea la destinaţia iniţială nu este posibila, monitorizarea electronică a traseului trimiterii poştale pe toată durata transportului şi altele asemenea. În sensul prezentei definiţii, nu constituie caracteristici suplimentare livrarea accelerata (prioritate în prelucrare şi transport) a trimiterii poştale ori transmiterea sau primirea conţinutului unei trimiteri poştale prin mijloace electronice către/de către un furnizor de servicii poştale în vederea sortarii, tipăririi sau pregătirii trimiterii poştale; m) drepturi rezervate - drepturi rezervate prin lege unui furnizor de serviciu universal; n) publicitate prin posta - trimiteri poştale depuse în număr minim de 1.000 de bucăţi în acelaşi punct de acces, de către acelaşi expeditor, prin aceeaşi expediţie, constând exclusiv în materiale de reclama, marketing sau publicitate, care conţin mesaje identice, cu excepţia numelui, adresei şi a numărului de identificare ale destinatarului, precum şi a altor modificări care nu altereaza natura mesajului. Pe faţa trimiterii poştale care conţine publicitate prin posta trebuie să fie inscripţionată menţiunea "Publicitate". Nu constituie publicitate prin posta chitanţele, facturile, situaţiile financiare şi alte mesaje având un conţinut diferit, precum şi trimiterile care conţin, în afară de publicitate prin posta, şi alte bunuri în acelaşi ambalaj. Trimiterile poştale având menţiunea "Publicitate" nu sunt considerate trimiteri de corespondenta şi nu pot face obiectul dreptului rezervat unui furnizor de serviciu universal desemnat de ANRC în acest sens; o) servicii financiar-poştale - ansamblul de servicii de încasări, de plati şi transferuri de fonduri efectuate de furnizorii de servicii poştale prin intermediul reţelei poştale publice, asa cum sunt reglementate prin actele Uniunii Poştale Universale.1.3. Serviciile poştale ce intra sub incidenţa regimului de autorizare generală sunt:1.3.1. Servicii poştale fără valoare adăugată: a) servicii de posta naţionala (cod CAEN: 6411) - cu limite de greutate a trimiterilor poştale interne şi internaţionale de 10-50 kg; b) servicii de curierat (cod CAEN: 6412) - cu limite de greutate a trimiterilor poştale interne şi internaţionale de 10-50 kg; c) servicii financiar-poştale (cod CAEN: 6512); d) servicii de publicitate prin posta.1.3.2. Servicii poştale cu valoare adăugată: a) servicii de posta naţionala (cod CAEN: 6411):- a1) cu limita maxima de greutate a trimiterilor poştale de 50 kg;- a2) servicii Express; b) servicii de curierat (cod CAEN: 6412):- b1) cu limita maxima de greutate a trimiterilor poştale de 50 kg;- b2) servicii Express; c) servicii financiar-poştale (cod CAEN: 6512); d) servicii de publicitate prin posta.2. Drepturile furnizorului de servicii poştale2.1. Furnizorul de servicii poştale are dreptul să-şi pună reţeaua poştală la dispoziţie, pe baza contractuală, numai unui terţ autorizat de ANRC sa furnizeze servicii poştale.2.2. Furnizorul de servicii poştale are dreptul să-şi utilizeze reţeaua pentru a presta şi alte servicii care nu intra sub incidenţa regimului de autorizare generală, sub rezerva autorizaţiilor sau aprobărilor necesare.2.3. Trimiterile poştale care nu au putut fi livrate motivat destinatarilor şi nici returnate expeditorilor devin proprietatea furnizorului de servicii poştale după expirarea termenului legal de păstrare, de 18 luni, calculat de la data depunerii trimiterii poştale în reţeaua poştală a acestuia.3. Obligaţiile furnizorului de servicii poştale3.1. Furnizorul de servicii poştale are obligaţia sa marcheze cu denumirea sau marca comercială proprie toate trimiterile poştale pe care le distribuie, precum şi toate instalaţiile fizice care fac parte din reţeaua poştală publică pe care o operează.3.2. În toate documentele furnizorului de servicii poştale în care se va face referire la serviciile Express se va folosi denumirea "serviciul Express", la care se va adauga denumirea comercială a serviciului în cauza.3.3. - 3.3.1. Furnizorul de servicii poştale are obligaţia sa stabilească un mecanism simplu, transparent şi accesibil de soluţionare a reclamatiilor primite de la utilizatori, în special în ceea ce priveşte pierderea, distrugerea parţială ori totală sau deteriorarea trimiterilor poştale.3.3.2. Mecanismul de soluţionare a reclamatiilor primite de la utilizatori va fi supus spre aprobare ANRC o dată cu notificarea privind intenţia de a furniza servicii poştale.3.3.3. Mecanismul de soluţionare trebuie să prevadă procedura pentru determinarea furnizorului de servicii poştale căruia îi revine răspunderea în cazul în care sunt implicaţi doi sau mai mulţi asemenea furnizori, procedura pentru rezolvarea echitabila şi prompta a reclamatiilor şi un sistem de rambursare sau compensare.3.4. Furnizorul de servicii poştale este răspunzător faţă de utilizatori pentru furnizarea serviciilor pentru care este autorizat şi are obligaţia de a acorda despăgubiri conform contractului încheiat cu expeditorul, dar nu mai mici decât cele prevăzute în Ordonanţa privind serviciile poştale.3.5. - 3.5.1. Furnizorul de servicii poştale are obligaţia de a respecta drepturile rezervate furnizorului de serviciu universal, prevăzute la art. 12 din Ordonanţa privind serviciile poştale.3.5.2. În vederea respectării drepturilor rezervate, furnizorul de servicii poştale are obligaţia ca, în cazul în care furnizează servicii poştale având ca obiect trimiteri de corespondenta cu limita maxima de greutate de 350 g, interne sau internaţionale, indiferent dacă livrarea acestora este accelerata sau nu, sa stabilească tariful corespunzător acestor servicii la o valoare mai mare decât de cinci ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondenta din prima treapta de greutate a serviciului poştal standard, prioritar, prevăzut în oferta de servicii a furnizorului de serviciu universal.3.6. Furnizorul de servicii poştale are obligaţia de a respecta prevederile legale în vigoare referitoare la obiectele interzise a fi transportate prin reţeaua poştală.3.7. - 3.7.1. În afară dispoziţiilor din reglementări speciale şi din Ordonanţa privind serviciile poştale, este interzisă introducerea în orice categorie de trimiteri poştale a: a) stupefiantelor şi substanţelor psihotrope; b) substanţelor explozive, inflamabile sau a substanţelor periculoase, precum şi a substanţelor radioactive; c) obiectelor obscene sau imorale; d) animalelor vii (cu excepţia cazului în care titularul a făcut publică o lista cu obiecte admise pe riscul expeditorului, iar animalul respectiv se afla pe aceasta); e) armelor, muniţiilor, părţilor şi accesoriilor acestora; f) trimiterilor poştale pentru diversi destinatari.3.7.2. Nu sunt admise la prezentare în reţeaua poştală publică trimiterile care nu îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia specială în domeniul serviciilor poştale.3.7.3. În cazul în care sunt admise în mod eronat la prezentare trimiteri care nu îndeplinesc condiţiile de adresare sau ambalare, transportul acestora se efectuează pe riscul expeditorului.3.7.4. În cazul în care sunt admise în mod eronat la prezentare trimiteri care conţin obiecte interzise, cu excepţia animalelor vii, trimiterile nu sunt indrumate la destinaţie, nici distribuite destinatarilor şi nici returnate expeditorului. În acest caz furnizorul de servicii poştale este obligat sa informeze expeditorul trimiterii poştale despre tratamentul aplicat acelei trimiteri, precizând interdicţia sub incidenţa căreia intra aceasta.3.8. În cazul în care furnizorul de servicii poştale intenţionează sa folosească reţeaua poştală publică a unui alt furnizor, are obligaţia de a încheia un contract cu acesta.3.9. Furnizorul de servicii poştale care furnizează servicii poştale internaţionale poate face acest lucru numai în baza unui contract încheiat cu un furnizor de servicii poştale autorizat în ţara respectiva.3.10. Furnizorul de servicii poştale are obligaţia să asigure continuitatea furnizarii serviciilor poştale pentru care a fost autorizat, prin furnizarea acestora în următoarele condiţii minime: a) să deţină punct/puncte de acces sedentar/sedentare sau mobil/mobile, propriu/proprii şi/sau al/ale unui/unor terţ/terţi în judeţul/judeţele în care furnizează servicii poştale; b) sa afiseze oferta de servicii poştale şi tarifele corespunzătoare în fiecare punct de acces al reţelei sale poştale publice; c) programul cu publicul să fie de minimum o zi lucrătoare pe săptămâna şi să fie afişat în toate punctele de acces la reţeaua poştală publică; d) să deţină o reţea permanenta de transport, proprie sau contractată.3.11. Furnizorul de servicii poştale are obligaţia de a transmite ANRC un exemplar al situaţiilor financiare anuale, o dată cu depunerea acestora la direcţia generală a finanţelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, în termenul prevăzut de lege, în vederea determinării cifrei sale de afaceri.3.12. Furnizorul de servicii poştale are obligaţia sa achite anual către ANRC tariful de monitorizare, în cuantum de 0,1% din cifra sa de afaceri pe anul anterior.3.13. În cazul încetării activităţii, furnizorul de servicii poştale are obligaţia, indiferent de forma acestei încetări, de a achită ANRC, în momentul determinării în condiţiile legii a cifrei sale de afaceri, tariful de monitorizare prevăzut în Ordonanţa privind serviciile poştale.  +  Anexa 2 NOTIFICAREprivind furnizarea de servicii poştale pe baza regimuluide autorizare generalăA. Date necesare identificarii solicitantului şi comunicării eficiente cu acesta (astfel cum reiese din documentele anexate în copie):
  Denumirea solicitantului: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Sediul solicitantului: Strada: Nr. Bl. Sc. Apt. |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|
  Localitatea: Cod poştal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
  Judeţ/Sector: Telefon: Fax: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  E-mail: Pagina de Internet: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Solicitantul este înregistrat în registrul comerţului: Judeţul/Municipiul: Numărul: Din: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| Cod fiscal: Cod unic de înregistrare: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Persoana de contact: Nume: Prenume: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Strada: Nr. Bl. Sc. Apt. |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_| Localitatea: Cod poştal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| Judeţ/Sector: Telefon: Fax: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| E-mail: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  B. Descrierea serviciilor poştale pe care solicitantul intenţionează să le furnizeze:[] 1. Servicii fără valoare adăugată:[] 1.1. Servicii de posta naţionala (cod CAEN: 6411) cu limite de greutate a trimiterilor poştale, interne şi internaţionale, 10 - 50 kg;[] 1.2. Servicii de curierat (cod CAEN: 6412) cu limite de greutate a trimiterilor poştale, interne şi internaţionale, 10-50 kg;[] 1.3. Servicii financiar-poştale (cod CAEN: 6512);[] interne;[] internaţionale.[] 1.4. Servicii de Publicitate prin posta;[] interne;[] internaţionale.[] 2. Servicii poştale cu valoare adăugată:[] 2.1. Servicii de posta naţionala (cod CAEN: 6411)[] 2.1.1. - cu limita maxima de greutate a trimiterilor poştale interne 10 kg, respectiv 20 kg, pentru distribuirea coletelor poştale expediate din afară teritoriului României către o adresa aflată pe acest teritoriu.[] 2.1.2. - cu limite de greutate a trimiterilor poştale, interne şi internaţionale, 10 - 50 Kg;[] 2.1.3. - servicii Express[] interne;[] internaţionale.[] 2.2. Servicii de curierat (cod CAEN: 6412)[] 2.2.1. - cu limita maxima de greutate a trimiterilor poştale 10 kg, respectiv 20 kg, pentru distribuirea coletelor poştale expediate din afară teritoriului României către o adresa aflată pe acest teritoriu.[] 2.2.2. - cu limite de greutate a trimiterilor poştale, interne şi internaţionale, 10 - 50 kg;[] 2.2.3. - servicii Express[] interne;[] internaţionale.[] 2.3. Servicii financiar-poştale (cod CAEN: 6512);[] interne;[] internaţionale.[] 2.4. Servicii de Publicitate prin posta;[] interne;[] internaţionale.C. Valori adăugate serviciilor poştale furnizate:[] 1. Servicii speciale privind modul de transmitere a trimiterii poştale:[] 1.1. Serviciul "ramburs";[] 1.2. Serviciul de transmitere înregistrată a trimiterii poştale şi eliberarea dovezii privind introducerea acesteia în reţeaua poştală;[] 1.3. Serviciul de asigurare a conţinutului pentru valoarea declarata de către expeditor;[] 1.4. Alte servicii speciale;[] 2. Servicii speciale privind modul de transport al trimiterii poştale:[] 2.1. Monitorizarea electronică a traseului trimiterii poştale pe toată durata transportului;[] 2.2. Posibilitatea de schimbare a destinaţiei sau a destinatarului în timpul transportului, dacă livrarea la destinaţia iniţială nu a fost posibila;[] 2.3. Colectarea trimiterilor poştale de la o adresa desemnată de către expeditor;[] 2.4. Alte servicii speciale.[] 3. Servicii speciale privind modul de livrare a trimiterii poştale:[] 3.1. Livrarea trimiterii poştale cu greutate de peste 500 g la domiciliul/sediul utilizatorului;[] 3.2. Livrarea trimiterii poştale prin curier special;[] 3.3. Livrarea trimiterii poştale personal destinatarului sau reprezentantului autorizat al acestuia;[] 3.4. Livrarea trimiterii poştale la o dată şi o ora anume stabilite;[] 3.5. Garantarea livrării trimiterii poştale la o dată şi o ora anume stabilite;[] 3.6. Încercări multiple de livrare;[] 3.7. Livrarea trimiterilor poştale potrivit priorităţii sau ordinii specificate de expeditor;[] 3.8. Confirmarea către expeditor a efectuării livrării;[] 3.9. Depozitarea şi păstrarea trimiterilor poştale la dispoziţia destinatarilor;[] 3.10. Eliberarea dovezii privind distribuirea trimiterii poştale;[] 3.11. Garantarea timpului de distribuire;[] 3.12. Alte servicii speciale.D. Detalii privind reţeaua poştală utilizata în furnizarea serviciilor poştale:[] 1. Solicitantul va furniza servicii poştale prin:[] 1.1. reţeaua poştală proprie;[] 1.2. reţeaua poştală a unui terţ;[] 2. Condiţii de acces în reţeaua solicitantului: lista punctelor de acces cu adresele corespunzătoare a fost efectuată după modelul următor şi a fost depusa anexată prezentei.
  Nr. crt. Felul punctului de acces (sedentar/mobil) Adresa completa a punctului de acces Telefon Fax E-mail Program de lucru cu publicul (zile/ore)
  E. Aria geografică în care se vor furniza serviciile pentru care se solicita autorizarea:[] Judeţ/Judeţe (dacă sunt mai multe se va anexa prezentei o lista cu acestea);..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................F. Marca comercială înregistrată a solicitantului (unde este cazul):..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................G. Denumirea/denumirile comerciale ale serviciilor poştale pentru care se solicita autorizarea (enumerare în ordinea în care au fost bifate în prezenta notificare):..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................H. Solicitantul doreşte eliberarea certificatului-tip care constituie dovada dreptului de a furniza servicii poştale pe bază de autorizare generală:[] Da: "Doresc eliberarea certificatului-tip care constituie dovada dreptului de a furniza servicii poştale pe baza regimului de autorizare generală şi solicit transmiterea acestuia prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire, la următoarea adresa: .........."[] Nu.I. Următoarele documente sunt anexate notificării:[] Certificatul de înmatriculare în registrul comerţului şi certificatul de înregistrare fiscală sau, după caz, codul unic de înregistrare;[] Actul constitutiv cu toate modificările şi completările ulterioare, însoţite de certificatele de înscriere menţiuni;[] Mecanismul de soluţionare a reclamatiilor venite de la utilizatori;[] Angajamentul de a respecta cerinţele esenţiale definite în Ordonanţa privind serviciile poştale, precum şi prevederile legale care reglementează aceste cerinţe esenţiale;[] Lista cu toate punctele de acces în reţeaua poştală (după modelul prezentat mai sus);[] Lista cu toate judeţele pe aria cărora intenţionează sa furnizeze serviciile poştale pentru care se solicita autorizarea.[] Împuternicire de a depune prezenta, dacă este cazul.J. Subsemnatul, ..........................................., reprezentant al solicitantului, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind infracţiunea de fals în declaraţii, ca toate datele şi informaţiile cuprinse în prezenta cerere şi în documentele anexate sunt corecte şi complete.Data completării:Ştampila solicitantului:Semnatura reprezentantului solicitantului:
   +  Anexa 3 ANRC ROMÂNIAAUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII-----------------------------------------------------------------Bd. Libertăţii 14. Sector 5. 70060 Bucureşti www.anrc.ro-----------------------------------------------------------------Tel.: +40 21 312 49 39 | +40 21 312 49 09 |Fax: +40 21 312 56 96|e-mail: anrc@anrc.roCERTIFICAT-TIPde atestare a dreptului de furnizare de servicii poştale pe baza regimului de autorizare generalăeliberat în temeiul art. 4 alin. (9) din Decizia nr. 118/2003privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poştaleTitularul .........................................................Cu sediul în: Localitatea .................., Str. ............., Nr. ..., Bl. ....., Sc. ..., Et. ......, Ap. ......., Judeţul/Sectorul ................Înregistrat în registrul comerţului al judeţului/municipiului ........................... cu nr. ............... din ..............., codul fiscal ............................. sau codul unic de înregistrarebeneficiază de dreptul de a furniza următoarele servicii poştale în baza regimului de autorizare generală:1. Servicii poştale fără valoare adăugată1.1. Servicii de posta naţionala (cod CAEN: 6411) cu limite de greutate a trimiterilor poştale, interne şi internaţionale, 10-50 kg.1.2. Servicii de curierat (cod CAEN: 6412) cu limite de greutate a trimiterilor poştale, interne şi internaţionale, 10-50 kg.1.3. Servicii financiar-poştale (cod CAEN: 6512);1.4. Servicii de Publicitate prin posta.2. Servicii poştale cu valoare adăugată:2.1. Servicii de posta naţionala (cod CAEN: 6411)2.1.1. - cu limita maxima de greutate a trimiterilor poştale 10 kg., respectiv 20 kg., pentru distribuirea coletelor poştale expediate din afară teritoriului României către o adresa aflată pe acest teritoriu.2.1.2. - cu limite de greutate a trimiterilor poştale 10 - 50 kg.2.1.3. - servicii Express.2.2. Servicii de curierat (cod CAEN: 6412)2.2.1. - cu limita maxima de greutate a trimiterilor poştale 10 kg., respectiv 20 kg., pentru distribuirea coletelor poştale expediate din afară teritoriului României către o adresa aflată pe acest teritoriu.2.2.2. - cu limite de greutate a trimiterilor poştale 10 - 50 kg.2.2.3. - servicii Express.2.3. Servicii financiar-poştale (cod CAEN: 6512);2.4. Servicii de Publicitate prin posta.Certificatul a fost eliberat în urma realizării notificării înregistrate cu nr. ..................PREŞEDINTELS.Director, Vizat,DIRECŢIA OPERATIVĂ DIRECŢIA JURIDICĂ  +  Anexa 4 CERERE DE ACORDARE A LICENŢEI INDIVIDUALEprivind furnizarea de servicii poştale incluse în sfera serviciului universalA. Date necesare identificarii solicitantului şi comunicării eficiente cu acesta (astfel cum reiese din actul constitutiv şi din certificatele anexate în copie)
  Denumirea solicitantului: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Sediul solicitantului: Strada: Nr. Bl. Sc. Apt. |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|
  Localitatea: Cod poştal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
  Judeţ/Sector: Telefon: Fax: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  E-mail: Pagina de Internet: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Solicitantul este înregistrat în registrul comerţului: Judeţul/Municipiul: Numărul: Din: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| Cod fiscal: Cod unic de înregistrare: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Persoana de contact: Nume: Prenume: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Strada: Nr. Bl. Sc. Apt. |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_| Localitatea: Cod poştal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| Judeţ/Sector: Telefon: Fax: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| E-mail: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  B. Descrierea serviciilor pe care solicitantul intenţionează să le furnizeze:[] 1. colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale, interne şi internaţionale, în greutate de până la 2 kg;[] 1.1. trimiteri de corespondenta;[] 1.2. trimiteri poştale constând în imprimate;[] 2. colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale, interne şi internaţionale, în greutate de până la 10 kg;[] 3. distribuirea coletelor poştale în greutate de până la 20 kg. expediate din afară teritoriului României către o adresa aflată pe teritoriul acesteia;[] 4. serviciul de trimitere recomandată, indiferent dacă trimiterea este interna sau internationala;[] 5. serviciul de trimitere cu valoare declarata, indiferent dacă trimiterea este interna sau internationala;C. Detalii privind reţeaua poştală utilizata pentru furnizarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal:[] 1. Solicitantul va furniza servicii poştale prin:[] 1.1. reţeaua poştală proprie;[] 1.2. reţeaua poştală a unui terţ;[] 2. Condiţii de acces în reţeaua solicitantului: lista punctelor de acces cu adresele corespunzătoare a fost efectuată după modelul următor şi a fost depusa anexată prezentei.
  Nr. crt. Felul punctului de acces (sedentar/mobil) Program de lucru cu publicul Adresa completa a punctului de acces Telefon Fax E-mail
  D. Marca comercială înregistrată a solicitantului (unde este cazul):........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................E. Denumirea/denumirile comerciale ale serviciilor poştale pentru care se solicita autorizarea (enumerare în ordinea în care au fost bifate în prezenta cerere):....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................F. Următoarele documente sunt anexate cererii:[] Certificatul de înmatriculare în registrul comerţului şi certificatul de înregistrare fiscală sau, după caz, codul unic de înregistrare;[] Actul constitutiv cu toate modificările şi completările ulterioare, însoţite de certificatele de înscriere menţiuni;[] Mecanismul de soluţionare a reclamatiilor venite de la utilizatori;[] Angajamentul de a respecta cerinţele esenţiale definite în Ordonanţa privind serviciile poştale, precum şi prevederile legale care reglementează aceste cerinţe esenţiale;[] Lista cu toate punctele de acces în reţeaua poştală (după modelul prezentat mai sus);G. Subsemnatul, ......................................, reprezentant al solicitantului, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind infracţiunea de fals în declaraţii, ca toate datele şi informaţiile cuprinse în prezenta cerere şi în documentele anexate sunt corecte şi complete.Data completării:Ştampila solicitantului:Semnatura reprezentantului solicitantului:
   +  Anexa 5 CEREREde înscriere a modificărilor privind furnizarea serviciilor poştaleA. Date necesare identificarii solicitantului şi comunicării eficiente cu acesta (astfel cum reiese din documentele anexate în copie):
  Denumirea solicitantului: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Sediul solicitantului: Strada: Nr. Bl. Sc. Apt. |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|
  Localitatea: Cod poştal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
  Judeţ/Sector: Telefon: Fax: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  E-mail: Pagina de Internet: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Solicitantul este înregistrat în registrul comerţului: Judeţul/Municipiul: Numărul: Din: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| Cod fiscal: Cod unic de înregistrare: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Persoana de contact: Nume: Prenume: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Strada: Nr. Bl. Sc. Apt. |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_| Localitatea: Cod poştal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| Judeţ/Sector: Telefon: Fax: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| E-mail: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  B. În temeiul prevederilor Ordonanţei privind serviciile poştale şi ale Deciziei privind procedura de autorizare a activităţii de furnizare a serviciilor poştale, solicit înscrierea modificărilor privind:[] certificatul-tip nr. ......... din .......................;[] licenta individuală nr.................din.....................;C. Modificările pentru care solicit înscrierea se referă la:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................D. Solicitantul doreşte eliberarea certificatului-tip care constituie dovada înscrierii modificărilor:[] Da: "Doresc eliberarea certificatului-tip care constituie dovada dreptului de a furniza servicii poştale pe baza regimului de autorizare generală în noile condiţii şi solicit transmiterea acestuia prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire, la următoarea adresa: ............................."[] Nu.E. Subsemnatul ..................................., reprezentant al solicitantului, declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal privind infracţiunea de fals în declaraţii, ca toate datele şi informaţiile cuprinse în prezenta cerere şi în documentele anexate sunt corecte şi complete.Data completării: ...../..../.........Ştampila solicitantuluiSemnatura reprezentantului solicitantului-------