LEGE nr. 84 din 18 martie 2003pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 26 martie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTAprivind controlul intern şi controlul financiar preventiv"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 1Scopul ordonanţeiPrezenta ordonanţă reglementează controlul intern şi controlul financiar preventiv la entitatile publice şi cu privire la utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 2DefiniţiiÎn înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) angajament legal - orice act cu efect juridic, din care rezultă sau ar putea rezultă o obligaţie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public; b) conformitate - caracteristica unei operaţiuni, a unor acte sau fapte administrative produse în cadrul unei entităţi publice de a corespunde politicii asumate în mod expres în domeniul respectiv de către entitatea în cauza sau de către o autoritate superioară acesteia, potrivit legii; c) control financiar preventiv - activitatea prin care se verifica legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora; d) control intern - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanta cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile; e) controlor delegat - funcţionarul public al Ministerului Finanţelor Publice, care exercită atribuţii de control financiar preventiv delegat, în mod independent, potrivit prezentei ordonanţe; f) credit de angajament - limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exerciţiului bugetar, în limitele aprobate; g) credit bugetar - suma aprobată prin buget, reprezentând limita maxima până la care se pot ordonanţa şi efectua plati în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exercitii anterioare pentru acţiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanţa şi efectua plati din buget pentru celelalte acţiuni; h) economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate; i) eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective; j) eficienta - maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele utilizate; k) fonduri publice - sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigura din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, împrumuturi interne contractate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale; l) inspecţie - verificarea efectuată la faţa locului, în scopul constatării unor eventuale abateri de la legalitate şi al luării de măsuri pentru protejarea fondurilor publice şi a patrimoniului public şi pentru repararea prejudiciului produs, după caz; m) entitate publică - autoritate publică, instituţie publică, companie/societate naţionala, regie autonomă, societate comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public; n) instituţie publică - Parlamentul, Administraţia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora; o) legalitate - caracteristica unei operaţiuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării acesteia; p) operaţiune - orice acţiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acesteia; q) oportunitate - caracteristica unei operaţiuni de a servi în mod adecvat, în circumstanţe date, realizării unor obiective ale politicilor asumate; r) ordonator de credite - persoana imputernicita prin lege sau prin delegare, potrivit legii, sa dispună şi sa aprobe operaţiuni; s) patrimoniu public - totalitatea drepturilor şi obligaţiilor statului, unităţilor administrativ-teritoriale sau ale entitatilor publice ale acestora, dobândite sau asumate cu orice titlu. Drepturile şi obligaţiile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale se referă atât la bunurile din domeniul public, cat şi la cele din domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale; t) persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu - persoana din cadrul compartimentelor de specialitate, numita de conducătorul entitatii publice pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau persoana care îndeplineşte aceasta atribuţie pe bază de contract, în condiţiile legii; u) proiect de operaţiune - orice document prin care se urmăreşte efectuarea unei operaţiuni, în forma pregatita în vederea aprobării sale de către autoritatea competentă, potrivit legii; v) regularitate - caracteristica unei operaţiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de operaţiuni din care face parte."4. La alineatul (1) al articolului 10, litera d) va avea următorul cuprins:"d) ordonanţarea cheltuielilor;"5. La alineatul (1) al articolului 10, după litera e) se introduc literele e^1)-e^4) cu următorul cuprins:"e^1) constituirea veniturilor publice, în privinta autorizării şi a stabilirii titlurilor de încasare;e^2) reducerea, eşalonarea sau anularea titlurilor de încasare;e^3) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, reprezentând contribuţia viitoare a României la acest organism;e^4) recuperarea sumelor avansate şi care ulterior au devenit necuvenite;"6. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(2) În funcţie de specificul entitatii publice, conducătorul acesteia poate decide exercitarea controlului financiar preventiv şi asupra altor tipuri de proiecte de operaţiuni decât cele prevăzute la alin. (1)."7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 12Organizarea controlului financiar preventiv (1) Ministerul Finanţelor Publice este autoritatea de coordonare şi reglementare a controlului financiar preventiv pentru toate entitatile publice. (2) Controlul financiar preventiv se organizează şi se exercită de autorităţi competente, în mod unitar, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia. (3) Controlul financiar preventiv se organizează şi se exercită în următoarele forme: a) controlul financiar preventiv propriu, la toate entitatile publice şi asupra tuturor operaţiunilor cu impact financiar asupra fondurilor publice şi a patrimoniului public; b) controlul financiar preventiv delegat, la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi ai bugetului oricărui fond special, la Fondul naţional şi la agenţiile de implementare a fondurilor comunitare, precum şi la alte entităţi publice cu risc ridicat, prin controlori delegaţi ai Ministerului Finanţelor Publice. (4) Controlul financiar preventiv se va integra în mod treptat în sfera răspunderii manageriale, proces ce trebuie finalizat până la data aderării României la Uniunea Europeană, pe măsura ce controlul managerial va asigura eliminarea riscurilor în administrarea fondurilor publice. Atingerea acestui nivel va fi evaluată de auditul public intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice."8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 13Organizarea controlului financiar preventiv propriu (1) Entitatile publice, prin conducătorii acestora, au obligaţia de a organiza controlul financiar preventiv propriu şi evidenta angajamentelor în cadrul compartimentului contabil. (2) Conducătorii entitatilor publice au obligaţia sa stabilească proiectele de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv, potrivit art. 10, documentele justificative şi circuitul acestora, cu respectarea dispoziţiilor legale. (3) Evidenta angajamentelor se organizează, se tine, se actualizează şi se raportează conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. (4) Ministerul Finanţelor Publice organizează controlul financiar preventiv propriu şi pentru operaţiunile privind bugetul trezoreriei statului, operaţiunile privind datoria publică şi alte operaţiuni specifice Ministerului Finanţelor Publice. (5) Controlul financiar preventiv propriu se exercită, prin viza, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate, desemnate în acest sens de către conducătorul entitatii publice. Actul de numire va cuprinde şi limitele de competenţa în exercitarea controlului financiar preventiv propriu. Persoanele desemnate să efectueze aceasta activitate sunt altele decât cele care iniţiază operaţiunea supusă vizei. (6) Numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu se face de către conducătorul entitatii publice, cu acordul entitatii publice superioare, iar în cazul entitatilor publice în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice. Persoanele desemnate cu exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu trebuie să aibă competentele profesionale solicitate de aceasta activitate. Ele vor respecta un cod specific de norme profesionale, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, care va cuprinde şi condiţiile şi criteriile unitare pe care entitatile publice trebuie să le respecte în cazul numirii, suspendării, destituirii sau schimbării personalului care desfăşoară aceasta activitate. (7) Prin decizie interna a conducătorului entitatii publice, persoanele desemnate să efectueze controlul financiar preventiv propriu pot beneficia de un spor pentru complexitatea muncii de până la 25%, aplicat la salariul de baza brut lunar. (8) Evaluarea activităţii persoanei care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu se face de către conducătorul entitatii publice, cu acordul entitatii publice care a avizat numirea, anual, prin calificative, pe baza informaţiilor cuprinse în rapoartele auditului public intern şi în rapoartele Curţii de Conturi, unde este cazul. (9) Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice privind cadrul general al atribuţiilor şi exercitării controlului financiar preventiv propriu. De asemenea, Ministerul Finanţelor Publice va aviza norme metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu, elaborate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat, ai bugetului oricărui fond special, precum şi pentru operaţiunile Fondului naţional şi ale agentiilor de implementare care derulează fonduri comunitare. (10) Ministerul Finanţelor Publice va coordona sistemul de pregătire profesională a persoanelor desemnate să efectueze controlul financiar preventiv."9. Alineatul (5) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"(5) Persoanele în drept sa exercite controlul financiar preventiv propriu răspund, potrivit legii, în raport de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele angajamentelor bugetare aprobate, în privinta operaţiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu."10. Alineatul (2) al articolului 15 se abroga.11. La articolul 16 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:"a) tipurile de operaţiuni ale căror proiecte se supun controlului financiar preventiv delegat;"12. Alineatul (6) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(6) Controlorii delegaţi îşi desfăşoară activitatea la sediul instituţiilor publice la care au fost numiţi. Instituţiile publice prevăzute la alin. (2) asigura controlorului/controlorilor delegat/delegaţi spaţiul de lucru şi dotarea necesară, precum şi cooperarea personalului propriu, îndeosebi a personalului desemnat sa exercite controlul financiar preventiv propriu, pentru îndeplinirea în bune condiţii a atribuţiilor de control financiar preventiv delegat."13. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 17Viza de control financiar preventiv delegat (1) Operaţiunile care, potrivit art. 16 alin. (3) şi (4), fac obiectul controlului financiar preventiv delegat se supun aprobării ordonatorului de credite numai însoţite de viza de control financiar preventiv delegat. (2) Viza de control financiar preventiv delegat se acordă sau se refuza în scris, pe formular tipizat, şi trebuie să poarte semnatura şi sigiliul personal al controlorului delegat competent. (3) Persoanele în drept sa exercite controlul financiar preventiv delegat răspund, potrivit legii, în raport de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele creditelor de angajament şi creditelor bugetare aprobate, în privinta operaţiunilor pentru care au acordat viza. (4) Înainte de a emite un refuz de viza, controlorul delegat are obligaţia sa informeze, în scris, în legătură cu intenţia sa ordonatorul de credite, precizând motivele refuzului. (5) Dacă ordonatorul de credite prezintă în scris argumente în favoarea efectuării operaţiunii pentru care se intenţionează refuzul de viza, controlorul delegat poate consulta, înainte de a inregistra oficial refuzul de viza, opinia neutra asupra cazului. Pentru formularea opiniei neutre se constituie ad-hoc o comisie formată din 3 membri ai Corpului controlorilor delegaţi, prin decizie a controlorului financiar şef. (6) Opinia neutra se motiveaza şi se formulează în scris şi are rol consultativ, soluţia finala fiind de competenţa exclusiva a controlorului delegat, potrivit principiului exercitării în mod independent a atribuţiilor de control financiar preventiv delegat."14. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:"(3) Perioada prevăzută la alin. (2) este suspendată de la înregistrarea informării prevăzute la art. 17 alin. (4) până la primirea răspunsului ordonatorului de credite. Perioada de suspendare se aplică şi pentru intervalul necesar în vederea formulării opiniei neutre, care însă nu poate depăşi 3 zile lucrătoare. (4) În cazuri excepţionale controlorul delegat are dreptul sa prelungească perioada prevăzută la alin. (2) cu maximum 5 zile lucrătoare, pe baza unui referat de justificare pe care are obligaţia sa îl transmită de îndată spre informare controlorului financiar şef şi ordonatorului de credite."15. La articolul 21 alineatul (1), literele a) şi d) vor avea următorul cuprins:"a) exercitarea controlului financiar preventiv delegat asupra proiectelor de operaţiuni ale ordonatorului de credite, în conformitate cu ordinul de numire şi cu normele metodologice aprobate potrivit prezentei ordonanţe;........................................................... d) formularea de avize cu caracter consultativ, la solicitarea ordonatorului de credite pe lângă care este numit sau la cererea ministrului finanţelor publice, precum şi din iniţiativa proprie, în privinta conformitatii, economicitatii, eficacitatii sau eficientei unor operaţiuni ori proiecte de acte normative."16. La articolul 21 alineatul (1), după litera d) se introduce litera d^1) cu următorul cuprins:"d^1) monitorizarea şi îndrumarea metodologică a controlului financiar preventiv propriu;"17. La articolul 21, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Evaluarea activităţii controlorului delegat se face anual prin calificative, pe baza informaţiilor cuprinse în rapoartele anuale privind activitatea controlorilor delegaţi, rapoartele structurilor de audit public intern ale Ministerului Finanţelor Publice şi în rapoartele Curţii de Conturi. Calificativele anuale primite de fiecare controlor delegat se păstrează pe toată durata exercitării de către acesta a atribuţiilor funcţiei. Ministrul finanţelor publice îl demite de îndată pe controlorul delegat care a înregistrat calificativul «insuficient» sau, de 3 ori consecutiv, calificativul «satisfăcător»."18. Alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 23Corpul controlorilor delegaţi (1) Corpul controlorilor delegaţi se organizează ca un compartiment distinct în structura Ministerului Finanţelor Publice, la nivel central şi teritorial, şi cuprinde ansamblul controlorilor delegaţi."19. La articolul 23 alineatul (8), litera c) va avea următorul cuprins:"c) asigura formularea de opinii neutre, potrivit prevederilor art. 17 alin. (5);"20. La articolul 23 alineatul (8), după litera g) se introduce litera g^1) cu următorul cuprins:"g^1) elaborează raportul naţional anual privind controlul preventiv, pe care îl prezintă spre dezbatere Guvernului;"21. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 25Autorizarea efectuării unor operaţiuni pentru care se refuza viza de control financiar preventiv (1) O operaţiune pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv se poate efectua de către ordonatorul de credite pe propria răspundere, numai dacă prin aceasta nu se depăşeşte creditul bugetar aprobat. Ordonatorul de credite poate decide efectuarea operaţiunii numai în baza unui act de decizie interna, emis în forma scrisă, prin care dispune, pe propria răspundere, efectuarea operaţiunii. O copie a actului de decizie interna se transmite compartimentului de audit public intern al entitatii publice, precum şi controlorului delegat, după caz. (2) În toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de viza de control financiar preventiv propriu, conducătorii persoanelor juridice dispun, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă, efectuarea operaţiunii pe propria răspundere, persoana desemnată să efectueze controlul financiar preventiv propriu are obligaţia sa informeze în scris Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor Publice şi, după caz, organul ierarhic superior al instituţiei publice, numai în aceasta situaţie persoana respectiva fiind exonerată de răspundere. (3) Pentru operaţiunile care se supun şi controlului financiar preventiv delegat al Ministerului Finanţelor Publice, refuzul vizei de control financiar preventiv propriu face ca proiectul de operaţiune sa nu poată fi supus controlului preventiv delegat. În aceste condiţii ordonatorul de credite va solicita controlorului delegat formularea unui aviz consultativ. Ordonatorul de credite va analiza punctul de vedere al controlorului delegat, exprimat în avizul consultativ, şi va decide în condiţiile prevăzute la alin. (1). (4) În toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de viza de control financiar preventiv delegat, conducătorii persoanelor juridice dispun, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă, efectuarea operaţiunii pe propria răspundere, controlorul delegat are obligaţia sa informeze în scris Curtea de Conturi şi Ministerul Finanţelor Publice. (5) Documentele privind proiectele de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv, care nu au fost vizate, nu pot fi aprobate decât cu asumarea răspunderii ordonatorului de credite. (6) Operaţiunile efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite se înregistrează şi într-un cont în afară bilanţului."22. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 32ContravenţiiConstituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: a) neîndeplinirea de către conducătorul entitatii publice a obligaţiei de a organiza controlul financiar preventiv propriu şi evidenta angajamentelor, conform prevederilor art. 13 alin. (1); b) nerespectarea obligaţiei privind stabilirea proiectelor de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv, precum şi omisiunea de evidenţiere a angajamentelor, conform art. 13 alin. (2) şi (3); c) prezentarea spre aprobare ordonatorului de credite a proiectelor de operaţiuni fără viza de control financiar preventiv; d) depăşirea termenului prevăzut la art. 18 alin. (2)-(4); e) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (5); f) emiterea unui refuz de viza fără motivare, conform art. 24 alin. (2); g) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (2); h) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (5); i) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (6)."23. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 33Sancţionarea contravenţiilorContravenţiile prevăzute la art. 32 lit. a), b) şi d)-i) se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar contravenţia prevăzută la lit. c), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei."24. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 34Constatarea contravenţiilor, stabilirea şi aplicarea amenzilor, cai de atac, actualizarea nivelului amenzilor (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către: a) persoanele cu atribuţii de inspecţie din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, pentru contravenţiile prevăzute la art. 32; b) controlorii din cadrul Corpului controlorilor delegaţi, pentru contravenţiile prevăzute la art. 32 lit. a) şi h). (2) Nivelul amenzilor prevăzute la art. 33 se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflaţiei. (3) Amenzile prevăzute ca sancţiuni pentru săvârşirea contravenţiilor menţionate la art. 32 pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cat şi persoanelor juridice. (4) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor, întocmit conform competentelor stabilite la alin. (1), se poate face plângere în termen de 15 zile de la data inmanarii sau a comunicării acestuia. Plângerea, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, se depune la organul din care face parte agentul constatator, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a carei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia."25. Alineatul (2) al articolului 37 se abroga.26. În cuprinsul ordonanţei sintagma angajamente bugetare se înlocuieşte cu sintagma credite bugetare sau credite de angajament, după caz.  +  Articolul 2În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 18 martie 2003.Nr. 84.-------