ORDONANTA Nr. 66 din 24 august 1994privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 30 august 1994    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. d) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1În scopul intaririi rolului finanţelor publice şi asigurării unei discipline bugetare ferme, instituţiile publice care, în înţelesul prezentei ordonanţe, cuprind: autoritatea legislativă, instituţia Presedentiei, autoritatea judecătorească, alte autorităţi publice, Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, consiliile judeţene şi locale, precum şi instituţiile publice de subordonare centrala şi locală, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora, au obligaţia să efectueze operaţiunile de încasări şi plati prin trezoreria generală a statului, care funcţionează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. Statul garantează efectuarea operaţiunilor financiare prin trezoreria proprie, în condiţii de siguranţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi păstrarea integrităţii disponibilităţilor băneşti.  +  Articolul 2Trezoreria generală a statului cuprinde operaţiuni de încasări şi plati care, după caz, privesc: - veniturile şi cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale; - veniturile şi cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, care se constituie şi se utilizează potrivit reglementărilor în vigoare; - veniturile şi cheltuielile instituţiilor publice care, potrivit reglementărilor legale, se administrează în regim extrabugetar; - datoria publică interna şi externa, inclusiv evidenta şi plata serviciului datoriei publice interne şi externe; - alte venituri şi cheltuieli ale sectorului public reglementate prin dispoziţii legale, inclusiv drepturile de încasat şi obligaţiile de plată ale statului la baza cărora stau acorduri şi convenţii guvernamentale.  +  Articolul 3Contul general al trezoreriei statului funcţionează la Banca Naţionala a României, iar soldul activ al acestuia se formează din disponibilităţile trezoreriei centrale din Ministerul Finanţelor şi din disponibilităţile trezoreriile din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanţelor. În judeţele, în municipiul Bucureşti şi în sectorul agricol Ilfov în care nu funcţionează încă trezorerii în cadrul serviciilor descentralizate ale Ministerului Finanţelor, instituţiile publice efectuează operaţiunile de încasări şi plati prin contul trezoreriei statului deschis la Banca Naţionala a României, pe seama băncilor comerciale cu care Ministerul Finanţelor încheie convenţii corespunzătoare. Soldul contului general al trezoreriei statului se cuprinde în bilanţul Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 4Operaţiunile de încasări şi plati în trezoreria statului sunt evidentiate potrivit planului de conturi stabilit de Ministerul Finanţelor, care asigura constituirea şi utilizarea resurselor financiare publice în conformitate cu dispoziţiile legale.  +  Articolul 5Disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului pot fi utilizate în următoarea ordine: - acoperirea temporară a deficitului curent al bugetului de stat; - acoperirea temporară a golurilor de casa, înregistrate de bugetele locale; - acoperirea temporară a deficitului curent al bugetului asigurărilor sociale de stat şi a deficitelor temporare ale bugetelor fondurilor speciale; - efectuarea de plasamente financiare, pe termen scurt, prin Banca Naţionala a României - care acţionează ca agent al statului; - împrumuturi pe termen mediu şi lung pentru finanţarea şi refinantarea deficitelor anuale ale bugetului de stat, pe seama disponibilităţilor pe termen mediu şi lung din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe.  +  Articolul 6Pentru disponibilităţile din contul general al trezoreriei statului pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, exista obligaţia bonificarii de dobinzi, precum şi pentru plasamentele financiare, pe termen scurt, efectuate prin Banca Naţionala a României care acţionează ca agent al statului, trezoreria statului plăteşte, respectiv încasează, dobinzile corespunzătoare. În situaţiile în care dobinzile datorate trezoreriei statului pentru sumele avansate în scopul acoperirii deficitelor temporare ale bugetelor fondurilor speciale nu se pot plati şi compensa, pe bază de fundamentari corespunzătoare, Guvernul poate aproba plata parţială sau totală a acestora, din prevederile cuprinse în bugetul de stat pentru cheltuielile aferente dobinzilor la datoria publică. De asemenea, în contul general al trezoreriei statului se încasează dobinzile pentru sumele utilizate temporar din trezorerie la acoperirea deficitului bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetelor fondurilor speciale, precum şi dobinzile la împrumuturile pe termen mediu şi lung acordate pentru finanţarea şi refinantarea deficitelor anuale ale bugetului de stat. Pentru acoperirea temporară a deficitelor bugetelor fondurilor speciale ori ale altor bugete, la care reglementările legale prevăd obligaţia bonificarii de dobinzi la disponibilitati, dobinzile de încasat pentru sumele avansate temporar din trezoreria statului se pot compensa cu dobinzile de plătit din trezoreria statului în perioada următoare la disponibilităţile bugetelor respective.  +  Articolul 7Nivelul ratelor pentru dobinzile bonificate la disponibilităţile depozitelor aflate în trezoreria statului, pentru care exista obligaţia legală de bonificare de dobinzi, precum şi termenele şi condiţiile de plată a dobinzilor se stabilesc prin convenţii încheiate între reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi ai titularilor de depozite, desemnaţi de instituţiile respective. Prin aceleaşi convenţii se stabilesc şi nivelul ratelor pentru dobinzile datorate trezoreriei statului la sumele temporar utilizate pentru acoperirea deficitelor bugetelor fondurilor speciale sau ale altor bugete, precum şi termenele şi condiţiile de plată ori de compensare. În cazuri justificate, Ministerul Finanţelor poate conveni şi aproba ca stingerea obligaţiei de plată a dobinzilor către trezoreria statului - prin compensare - să depăşească anul curent. La stabilirea nivelurilor pentru ratele la dobinzile de încasat şi de plătit la şi din trezoreria generală a statului, Ministerul Finanţelor are obligaţia de a se încadra în obiectivele politicii monetare a Guvernului şi Băncii Naţionale a României. Pentru neplata în termen a ratelor scadente la împrumuturile şi avansurile acordate prin trezoreria statului, a dobinzilor aferente acestora, se calculează şi se datorează majorări de întârziere, prevăzute de dispoziţiile legale pentru neplata impozitelor şi taxelor la bugetul de stat.  +  Articolul 8Pentru sumele avansate din trezoreria statului, pe bază de aprobări anterioare prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor va urmări recuperarea acestora şi va propune Guvernului spre aprobare măsuri de regularizare.  +  Articolul 9Periodic, Ministerul Finanţelor întocmeşte informări şi/sau rapoarte în legătură cu modul cum a fost executat contul general al trezoreriei statului, pe care le prezintă Guvernului.  +  Articolul 10Ministerul Finanţelor elaborează, administrează şi executa bugetul, trezoreriei statului. Bugetul trezoreriei statului cuprinde atât la venituri cît şi la cheltuieli, dobinzile, comisioanele şi majorările de întârziere încasate, respectiv plătite la şi din trezoreria statului, pentru operaţiunile care decurg din împrumuturi, avansuri, plasamente, ori din păstrarea şi administrarea depozitelor în trezoreria statului. În cheltuielile bugetului trezoreriei statului se prevăd şi comisioanele datorate băncilor comerciale pentru operaţiunile pe care acestea le executa în contul trezoreriei statului; comisioanele care se plătesc băncilor comerciale pentru operaţiunile pe care acestea le executa în contul trezoreriei statului se negociaza între reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi cei ai băncilor, în care scop se încheie convenţii bilaterale în care se prevăd nivelul comisionului, termenele de plată, precum şi condiţiile în care se pot modifica convenţiile respective. Bugetul trezoreriei statului se întocmeşte anual şi se prezintă spre aprobare Guvernului, o dată cu propunerile pentru proiectul bugetului de stat. Bugetul trezoreriei statului se poate modifica, de regula, semestrial şi ori de cîte ori este necesar, de către Guvern, la propunerea justificată a Ministerului Finanţelor, în funcţie de schimbările intervenite în politica monetara, cu deosebire în cea a dobinzilor, de modificările care apar în rulajele depozitelor care se păstrează în trezoreria statului, faţă de cele avute în vedere la fundamentarea şi aprobarea bugetului trezoreriei statului. Cheltuielile totale aprobate prin bugetul trezoreriei statului reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. Ministerul Finanţelor poate aproba, începând cu semestrul II al fiecărui an, modificări între poziţiile de cheltuieli cuprinse ca detalii în bugetul trezoreriei statului, în funcţie de modul cum evolueaza depozitele pentru care se bonifica dobinzi şi de evoluţia nivelului ratei dobinzilor.  +  Articolul 11În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Ministerul Finanţelor va elabora şi transmite tuturor instituţiilor interesate instrucţiuni privind funcţionarea trezoreriei statului. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu--------------------------