LEGE nr. 76 din 12 martie 2003pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 26 martie 2003



    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, punctele 6, 10 şi 13 vor avea următorul cuprins:"6. broker de asigurare - persoana juridică română sau străină, autorizata în condiţiile prezentei legi, care negociaza pentru clienţii săi, persoane fizice sau juridice, asiguraţi ori potenţiali asiguraţi, încheierea contractelor de asigurare sau reasigurare şi acorda asistenţa pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz;..............................................................10. acţionar semnificativ - persoana fizica sau juridică care, nemijlocit şi singura ori prin intermediul sau în legătură cu alte persoane fizice sau juridice, actionand în mod concertat, exercita drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, fie ar reprezenta cel puţin 5% din capitalul social al societăţii de asigurări, fie i-ar conferi cel puţin 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală, sau care dau posibilitatea sa exercite o influenţa semnificativă asupra conducerii societăţii de asigurare în care au poziţia semnificativă;..............................................................13. prime brute subscrise - primele încasate şi de încasat, inclusiv primele de reasigurare încasate şi de încasat, aferente tuturor contractelor de asigurare şi contractelor de reasigurare, care intră în vigoare în exerciţiul financiar, înainte de deducerea oricăror sume din acestea;"2. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Pentru nevoile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, ale reprezentantelor sale pe care aceasta le înfiinţează, Guvernul şi, după caz, autorităţile administraţiei publice locale vor atribui acesteia în administrare imobilele necesare - terenuri şi clădiri - din domeniul public de interes naţional sau local, după caz, în termen de 60 de zile de la data cererii. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate utiliza propriile venituri pentru construirea, achiziţionarea sau închirierea unor imobile corespunzătoare, conform prevederilor legale în vigoare."3. La articolul 4, după alineatul (18) se introduce alineatul (18^1) cu următorul cuprins:"(18^1) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi personalul acesteia, însărcinat sa exercite atribuţii de supraveghere, nu răspund civil ori penal, după caz, dacă instanţele judecătoreşti constata îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu buna-credinţa şi fără neglijenţa, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor de supraveghere."4. La articolul 4, alineatul (19) va avea următorul cuprins:"(19) Preşedintele este reprezentantul de drept al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, ca autoritate administrativă autonomă, ca persoana juridică de drept public şi în raporturi de drept comun."5. La articolul 4, după alineatul (24) se introduce alineatul (24^1) cu următorul cuprins:"(24^1) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor îşi exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepţia situaţiei în care au votat împotriva unei hotărâri şi au consemnat opinia separată în procesul-verbal."6. La articolul 4, alineatul (25) va avea următorul cuprins:"(25) În exercitarea atribuţiilor sale Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate încheia acorduri de cooperare cu organisme similare, cu autorităţi publice sau cu instituţii din alte tari, privind asigurarea schimbului de informaţii confidenţiale necesare în activitatea de supraveghere. Aceste informaţii nu vor putea fi făcute publice decât prin acordul explicit al autorităţilor care le-au transmis sau, în anumite cazuri, doar în scopul pentru care autorităţile şi-au dat acordul."7. La articolul 5, literele e) şi j) vor avea următorul cuprins:"e) aproba actionarii semnificativi direcţi sau indirecti, persoane fizice sau juridice, precum şi persoanele semnificative ale asigurătorilor, în conformitate cu criteriile stabilite prin norme;.............................................................. j) aproba propriul buget de venituri şi cheltuieli."8. La articolul 5, după litera j) se introduc literele k)-n) cu următorul cuprins:"k) aproba orice modificare a documentelor sau condiţiilor pe baza cărora s-a acordat autorizarea de constituire şi funcţionare asigurătorilor şi brokerilor de asigurare; l) autorizeaza anual practicarea asigurărilor obligatorii şi încasează ca venituri proprii o contribuţie procentuală din valoarea primelor brute încasate aferent asigurărilor respective, în vederea exercitării supravegherii şi controlului activităţii de asigurări obligatorii, în condiţiile prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea acestei legi; m) aplica măsurile sanctionatorii prevăzute în prezenta lege în legătură cu exercitarea unei influente directe sau indirecte, care este incompatibilă cu principiile de conducere prudentiala a activităţii asigurătorilor, stabilite prin norme; n) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege."9. La articolul 6, după litera c) a alineatului (2) se introduce litera d) cu următorul cuprins:"d) în baza acordurilor de cooperare cu organisme similare, cu autorităţi publice sau cu instituţii din alte tari, conform prevederilor art. 4 alin. (25)."10. La articolul 8, litera f) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"f) aproba actionarii semnificativi direcţi sau indirecti şi persoanele semnificative ale asiguratorului;"11. La articolul 12, literele d), f) şi g) ale alineatului (4) vor avea următorul cuprins:"d) societatea prezintă calcule specifice pentru activitatea de asigurări de viaţa, dacă solicita autorizare pentru practicarea acestei categorii de asigurări;.............................................................. f) societatea va desfăşura numai operaţiuni de asigurare, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 pct. 3; g) în cazul unui asigurator străin, dacă face dovada ca în ţara în care este înregistrat s-a constituit legal."12. După articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - (1) Actul prin care se constata şi se individualizează obligaţia de plată a unui asigurator, întocmit sau emis, după caz, de către organele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, conform legii, constituie titlu de creanta. (2) La data scadentei titlul de creanta devine titlu executoriu, în baza căruia Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va declansa procedura silită de recuperare a creanţelor sale, conform dispoziţiilor Codului de procedura civilă."13. La articolul 16, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Capitalul social vărsat sau, după caz, fondul de rezerva libera vărsat, prevăzute la alin. (1) lit. a), trebuie să fie depuse integral în forma bănească, atât la constituirea, cat şi la majorarea acestora."14. La articolul 20, litera c) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:"c) să îşi organizeze procedurile de control intern, astfel încât sa îndeplinească prevederile legale şi să prezinte organelor de control ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor toate documentele, situaţiile şi informaţiile solicitate de acestea."15. La articolul 21, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"a) rezerva de primire se calculează lunar prin însumarea cotelor-părţi din primele brute subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel încât diferenţa dintre volumul primelor brute subscrise şi aceasta rezerva sa reflecte primele brute alocate părţii din riscurile expirate la data calculării;"16. La articolul 21, după alineatul (4) se introduce alineatul (4^1) cu următorul cuprins:"(4^1) Primele brute subscrise, pe baza cărora se vor calcula rezervele tehnice prevăzute la alin. (1) lit. a), d) şi e) şi la alin. (3), se vor stabili în conformitate cu prevederile normelor."17. La articolul 21, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) În cazurile în care contractul de asigurare prevede încasarea primelor şi plata despăgubirilor în valută, rezervele tehnice aferente se pot constitui şi menţine în valută. Evaluarea se va efectua în conformitate cu prevederile normelor."18. După articolul 24 se introduc articolele 24^1 şi 24^2 cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - Asiguratorii sunt obligaţi sa pună la dispoziţie asiguraţilor sau potenţialilor asiguraţi, înainte de încheierea contractului de asigurare, cel puţin următoarele informaţii: durata contractului, modalităţile de executare, suspendare sau încetare a acestuia, mijloacele şi termenele de plată a primelor de asigurare, metodele de calcul şi de distribuţie a rezultatelor financiare, procedurile de soluţionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, precum şi alte informaţii necesare protejării intereselor acestora.Art. 24^2. - Asiguratorii şi brokerii de asigurare efectuează operaţiunile de asigurare şi de reasigurare de regula în lei, iar dacă îşi asuma obligaţii de plată în moneda străină, aceste operaţiuni se efectuează în moneda străină, potrivit legii."19. La articolul 25, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Asiguratorii emitenti de documente internaţionale de asigurare "Carte verde" vor constitui Biroul Roman Carte Verde, în conformitate cu prevederile Convenţiei Internaţionale Carte Verde, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Activitatea Biroului Roman Carte Verde este supusă reglementării şi supravegherii Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor."20. La articolul 39, litera c) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"c) aprobarea prealabilă a acţionarilor semnificativi direcţi, a celor indirecti şi a persoanelor semnificative ale asiguratorului, conform prevederilor art. 5 lit. e);"  +  Articolul 2Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 12 martie 2003.Nr. 76.────────────────