HOTĂRÂRE nr. 255 din 4 martie 2003pentru aprobarea Statutului antrenorului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 26 martie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 60 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului, nr. 69/2000,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Statutul antrenorului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul tineretului şi sportului,Nicolae Ion Anton Marasescu,secretar de statMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuBucureşti, 4 martie 2003.Nr. 255.  +  Anexa 1 STATUTUL ANTRENORULUI  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Pregătirea sportiva, în forme organizate, potrivit legii, se asigura de persoane atestate în domeniu prin diploma de licenţă, diploma de absolvire sau certificat de absolvire, recunoscute în condiţiile legii.  +  Articolul 2Antrenorul este persoana atestata într-o anumită ramura de sport pe baza diplomei de licenţă, a diplomei de absolvire sau a certificatului de absolvire, după caz.  +  Capitolul 2 Formarea antrenorului  +  Articolul 3Formarea antrenorului se realizează în cadrul: a) instituţiilor de învăţământ superior de lungă durata, cu specializarea "educaţie fizica şi sport", acreditate sau autorizate în condiţiile legii; b) instituţiilor de învăţământ superior de scurta durata, cu specializarea "maiestrie sportiva", acreditate sau autorizate în condiţiile legii; c) şcolilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Ocupaţia de antrenor se atesta cu carnetul de antrenor. (2) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior şi ai şcolilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate în condiţiile legii, pot obţine carnetul de antrenor pe baza diplomei de licenţă, a diplomei de absolvire sau a certificatului de absolvire, după caz, care atesta specializarea în ramura de sport respectiva. (3) Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior de lungă durata, acreditata sau autorizata în condiţiile legii, cu specializarea "educaţie fizica şi sport", pot obţine carnetul de antrenor şi la o a doua ramura de sport dacă au promovat examenul pentru a doua specializare.  +  Articolul 5Carnetul de antrenor se eliberează la cerere, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul 3 Clasificarea ocupaţiei de antrenor. Promovarea antrenorului  +  Articolul 6 (1) Ocupaţia de antrenor se clasifica în următoarele categorii: a) antrenor categoria I; b) antrenor categoria a II-a; c) antrenor categoria a III-a; d) antrenor categoria a IV-a; e) antrenor categoria a V-a. (2) Promovarea într-o categorie superioară de clasificare se face la cererea persoanei interesate, adresată federaţiei sportive naţionale, cu respectarea criteriilor prevăzute pentru fiecare categorie. La solicitarea federaţiilor sportive naţionale, Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, denumit în continuare CNFPA, unitate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, organizează examene de promovare în categorii superioare de clasificare, în colaborare cu federaţiile sportive naţionale respective şi cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, acreditate sau autorizate în condiţiile legii. (3) Categoria I se acordă antrenorului de categoria a II-a, care, după un stagiu de minimum 4 ani efectuat în această categorie, a fost declarat reuşit la examenul de promovare. Se poate înscrie la examenul de promovare antrenorul care:- a promovat cursul de perfecţionare pentru antrenorii de categoria a II-a, organizat de CNFPA în colaborare cu federaţiile sportive naţionale şi cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, acreditate sau autorizate în condiţiile legii;- a obţinut minimum nota 8 la inspecţia de specialitate. (4) Categoria a II-a se acordă antrenorului de categoria a III-a, care, după un stagiu de minimum 3 ani efectuat în această categorie, a fost declarat reuşit la examenul de promovare. Se poate înscrie la examenul de promovare antrenorul care:- a promovat cursul de perfecţionare pentru antrenorii de categoria a III-a, organizat de CNFPA în colaborare cu federaţiile sportive naţionale şi cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, acreditate sau autorizate în condiţiile legii;- a obţinut minimum nota 7 la inspecţia de specialitate. (5) Categoria a III-a se poate acorda: a) absolventului unei instituţii de învăţământ superior de lungă durata cu specializarea "educaţie fizica şi sport", acreditata sau autorizata în condiţiile legii, care a promovat examenul de licenţă sau de diploma şi s-a specializat într-o ramura de sport; b) antrenorului de categoria a IV-a, care, după un stagiu de minimum 2 ani efectuat în această categorie, a fost declarat reuşit la examenul de promovare. Se poate înscrie la examenul de promovare antrenorul care:- a promovat cursul de perfecţionare pentru antrenorii de categoria a IV-a, organizat de CNFPA în colaborare cu federaţiile sportive naţionale şi cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, acreditate sau autorizate în condiţiile legii. CNFPA poate delega competenţa organizării acestor cursuri direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar federaţiile sportive naţionale, prin statutul propriu, pot delega competenţa organizării acestor cursuri asociaţiilor judeţene pe ramura de sport;- a obţinut minimum nota 6 la inspecţia de specialitate. (6) Categoria a IV-a se poate acorda: a) absolventului instituţiilor de învăţământ superior de scurta durata, acreditate sau autorizate în condiţiile legii, cu diploma de absolvire şi care s-a specializat într-o ramura de sport; b) absolventului unei instituţii de învăţământ superior de lungă durata, acreditata sau autorizata în condiţiile legii, cu specializarea "educaţie fizica şi sport", care a promovat examenul pentru a doua specializare, organizat de CNFPA în colaborare cu federaţiile sportive naţionale şi instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate în condiţiile legii. Se poate înscrie la examenul pentru obţinerea celei de a doua specializări absolventul care:- are categoria I de clasificare sportiva la sporturile individuale şi categoria a II-a de clasificare sportiva la jocurile sportive - în specializarea respectiva; sau- în timpul studiilor universitare a obţinut minimum nota 7 la disciplina respectiva; c) antrenorului de categoria a V-a, care, după un stagiu de minimum un an efectuat în această categorie, a fost declarat reuşit la examenul de promovare. Se poate înscrie la examenul de promovare antrenorul care:- a promovat cursul de perfecţionare pentru antrenorii de categoria a V-a, organizat de CNFPA în colaborare cu federaţiile sportive naţionale şi cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, acreditate sau autorizate în condiţiile legii. CNFPA poate delega competenţa organizării acestor cursuri direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar federaţiile sportive naţionale, prin statutul propriu, pot delega competenţa organizării acestor cursuri asociaţiilor judeţene pe ramura de sport. (7) Categoria a V-a se acordă: a) absolventului unei şcoli postliceale de antrenori cu durata minima de 2 ani, acreditata sau autorizata în condiţiile legii, cu diploma sau certificat de absolvire şi care s-a specializat într-o ramura de sport; b) absolventului unei instituţii de învăţământ superior de lungă durata, acreditata sau autorizata în condiţiile legii, cu specializarea "educaţie fizica şi sport", care:- a promovat examenul pentru a doua specializare organizat de CNFPA, în colaborare cu federaţiile sportive naţionale şi cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, acreditate sau autorizate în condiţiile legii;- nu are categorie de clasificare sportiva în specializarea respectiva;- în timpul studiilor universitare nu a studiat aceasta disciplina.  +  Articolul 7 (1) Înscrierea antrenorilor la examenul de promovare în categorii de clasificare se face în baza unui dosar care trebuie să cuprindă: a) cererea de înscriere la examenul de promovare, avizată de conducerea structurii sportive la care este angajat; b) aprobarea federaţiei sportive naţionale; c) confirmarea promovării formei de perfecţionare specifice acelei categorii de antrenori din care face parte; d) o lucrare metodico-ştiinţifică realizată de candidat şi avizată de federaţia sportiva naţionala. Federaţia sportiva naţionala stabileşte tematica şi criteriile de elaborare a lucrărilor metodico-ştiinţifice, diferenţiat, în funcţie de categoria de clasificare căreia i se adresează; e) recomandarea structurii sportive unde îşi desfăşoară activitatea, avizată de direcţia pentru tineret şi sport judeteana sau a municipiului Bucureşti; f) copie xerox de pe carnetul de antrenor, cu viza anuală la zi; g) pentru examenul de promovare la categoriile I, a II-a şi a III-a, se anexează raportul de inspecţie. (2) Raportul de inspecţie prevăzut la alin. (1) lit. g) va fi efectuat de către o comisie formată din 2 specialişti în ramura de sport respectiva, numiţi de Colegiul antrenorilor al federaţiei sportive naţionale care, prin statutul propriu, poate delega această competenţă asociaţiilor judeţene pe ramura de sport, şi conducătorul structurii sportive unde este angajat antrenorul. Comisia va asista antrenorul la minimum doua lecţii de antrenament. Conţinutul inspecţiei de specialitate se stabileşte de fiecare federatie sportiva naţionala, în funcţie de categoria de antrenori căreia i se adresează, şi vizează cel puţin următoarele aspecte ale activităţii antrenorului:- numărul de sportivi legitimati la nivelul secţiei;- numărul de sportivi promovati la nivelurile superioare;- numărul de sportivi componenţi ai loturilor naţionale şi olimpice;- rezultatele la competitiile din calendarul intern şi internaţional - analizarea obiectivelor planificate şi a celor realizate la aceste competitii;- aprecieri asupra conţinutul metodic al lectiilor de antrenament - eficienta metodelor şi mijloacelor folosite, gradul de individualizare, concordanta dintre conţinutul lectiilor şi documentele de planificare ale antrenamentului sportiv.  +  Articolul 8Pentru promovarea într-o categorie superioară de clasificare, examenele de atestare a competentei constau în verificarea cunoştinţelor prin probe de specialitate, stabilite de CNFPA în colaborare cu federaţia sportiva naţionala şi cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, acreditate sau autorizate în condiţiile legii.  +  Articolul 9Antrenorul din categoriile a II-a şi a III-a, cu rezultate deosebite, de nivel internaţional, în activitatea sportiva, poate beneficia, la propunerea federaţiilor sportive naţionale de specialitate, de reducere cu un an a stagiului minim prevăzut în prezentul statut pentru prezentarea la examenele de promovare, dacă a pregătit cel puţin 2 ani sportivi - pentru sporturile individuale - şi a pregătit cel puţin un an o echipa - pentru jocurile sportive de echipa - care au obţinut următoarele performanţe sportive: a) locurile I-IX la Jocurile Olimpice; b) locurile I-VI la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene de seniori; c) locurile I-III la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene de cadeti, juniori, tineret, la finalele de cupe mondiale şi cupe europene; d) calificarea la turneele finale - pentru jocurile sportive de echipa.  +  Articolul 10Se considera vechime în ocupaţia de antrenor perioada de activitate în specialitate, efectuată în: a) structurile sportive recunoscute în condiţiile legii; b) Ministerul Tineretului şi Sportului şi unităţile din subordinea acestuia; c) alte organizaţii sportive naţionale; d) compartimentele de specialitate din cadrul organelor administraţiei publice centrale sau locale.  +  Articolul 11Pentru rezultatele de excepţie în activitate, indiferent de categoria de clasificare, la propunerea federaţiei sportive naţionale de specialitate, antrenorul poate primi titlul onorific de "antrenor emerit" în baza criteriilor elaborate şi aprobate prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, în condiţiile legii.  +  Capitolul 4 Formarea continua a antrenorilor. Perfecţionarea pregătirii profesionale  +  Articolul 12Formarea continua a antrenorilor se face prin cursuri de perfecţionare şi stagii de pregătire, organizate de federaţiile sportive naţionale împreună cu instituţiile de învăţământ superior, acreditate sau autorizate în condiţiile legii.  +  Articolul 13Pentru promovarea într-o categorie superioară antrenorul trebuie să parcurga, în funcţie de categoria de clasificare, un curs de perfecţionare organizat de: a) CNFPA în colaborare cu federaţiile sportive naţionale şi cu instituţiile de învăţământ superior, acreditate sau autorizate în condiţiile legii, pentru promovarea la categoria I şi la categoria a II-a de antrenor; b) CNFPA în colaborare cu federaţiile sportive naţionale şi cu instituţiile de învăţământ superior, acreditate sau autorizate în condiţiile legii, pentru promovarea la categoria a III-a şi la categoria a IV-a de antrenor. CNFPA poate delega competenţa organizării acestor cursuri direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar federaţiile sportive naţionale, prin statutul propriu, pot delega competenţa organizării acestor cursuri asociaţiilor judeţene pe ramura de sport.  +  Articolul 14 (1) Antrenorii care au obţinut categoria I trebuie să promoveze, cel puţin o dată la 4 ani, o formă de perfecţionare profesională organizată de federaţiile sportive naţionale în colaborare cu Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor şi cu instituţiile de învăţământ superior, acreditate sau autorizate în condiţiile legii. (2) Participarea la formele de perfecţionare organizate condiţioneaza promovarea profesională.  +  Capitolul 5 Drepturile şi obligaţiile antrenorului  +  Articolul 15Pentru activitatea depusa antrenorul beneficiază de drepturi salariale şi de alte drepturi, stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 16Antrenorul are următoarele drepturi: a) să fie promovat în categorii superioare de clasificare şi în funcţii administrative, în raport cu pregătirea profesională, cu rezultatele obţinute sau cu cerinţele unităţii sportive, în condiţiile legii; b) să fie nominalizat de federaţia sportiva naţionala de specialitate ca antrenor al lotului naţional de juniori, tineret sau seniori, potrivit competentei profesionale; c) sa beneficieze de condiţii corespunzătoare de muncă şi protecţie socială în condiţiile legii; d) să fie nominalizat de federaţiile sportive naţionale în propriile colective tehnice; e) să facă parte din organisme interne şi internaţionale de specialitate, sa participe la consfatuiri, cursuri şi conferinţe naţionale şi internaţionale de specialitate; f) să fie membru în asociaţii profesionale sau în alte organizaţii, în scopul reprezentării intereselor proprii, perfecţionării pregătirii profesionale şi protejării statutului antrenorului; g) sa primească premii, prime, titluri şi distincţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 17Antrenorul are următoarele obligaţii: a) să fie loial şi devotat profesiei alese; b) sa realizeze pregătirea şi participarea sportivilor la competitiile interne şi internaţionale cuprinse în calendar; c) sa realizeze selecţia, iniţierea, pregătirea şi perfecţionarea tinerelor talente pentru sportul de performanţă; d) să aplice, în procesul de antrenament, linia metodica şi cerinţele stabilite de federaţia sportiva naţionala de specialitate; e) sa promoveze spiritul de fair-play, sa combata fenomenul de dopaj, acţiunile de violenta; f) sa cunoască şi să respecte normele de securitate, protecţie şi igiena muncii; g) să contribuie, prin lucrări de specialitate proprii la îmbunătăţirea teoriei şi metodicii antrenamentului în ramura de sport în care activează; h) sa participe periodic, la una din formele de perfecţionare organizate, pentru a fi la curent cu cerinţele şi dezvoltarea ramurii sportive; i) să îşi îndeplinească obiectivele de performanţă stabilite anual de conducerea instituţiei unde este salariat; j) alte obligaţii prevăzute în contractul individual de muncă.  +  Capitolul 6 Angajarea antrenorului  +  Articolul 18Angajarea antrenorului se face cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 19Delegarea, detasarea sau încetarea activităţii unui antrenor angajat în structuri sportive pentru a conduce pregătirea loturilor olimpice şi naţionale sau alte activităţi de interes naţional se efectuează cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privitoare la încheierea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă.  +  Capitolul 7 Evaluarea şi aprecierea activităţii antrenorului. Recompense şi sancţiuni  +  Articolul 20Evaluarea şi aprecierea activităţii antrenorului se fac de către angajator, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 21 (1) Antrenorul cu rezultate deosebite în activitatea sportiva poate primi de la structurile sportive angajatoare premii şi alte recompense materiale, potrivit prevederilor contractului individual/colectiv de muncă şi legislaţiei în vigoare. (2) Structurile sportive la care sunt angajaţi antrenori pot stabili şi alte forme de recompense pentru merite deosebite în activitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 22Încălcarea de către antrenor a prezentului statut, a regulamentelor federaţiei sportive naţionale de specialitate, a regulamentelor structurii sportive unde este angajat, a obligaţiilor contractuale, a normelor de comportament se sancţionează în condiţiile legii.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 23Prevederile prezentului statut se aplică tuturor antrenorilor în activitate, indiferent de ramura de sport, categoria de clasificare şi de structura sportiva unde îşi desfăşoară activitatea.-------