ORDONANTA Nr. 65 din 19 august 1994privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 30 august 1994    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit k) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Calitatea de expert contabil şi contabil autorizat  +  Articolul 1Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au aceasta calitate, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 2Expertul contabil este persoana care a dobândit aceasta calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa profesională de a verifica şi de a aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economico-financiare şi de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a verifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi. Asupra constatărilor, concluziilor, opiniilor şi şi recomandărilor sale, expertul contabil întocmeşte raport. Expertul contabil poate, de asemenea, sa organizeze şi sa conducă contabilitatea societăţilor comerciale şi sa analizeze, prin procedee specifice contabilităţii, situaţia economică, financiară şi fiscală a acestora. Contabilul autorizat este persoana care a dobândit aceasta calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are capacitatea de a tine contabilitatea şi de a întocmi bilanţul contabil.  +  Articolul 3Calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat se dobândeşte pe bază de examen.  +  Articolul 4 (1) Poate dobîndi calitatea de expert contabil persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are capacitatea de exerciţiu deplina; b) are studii economice superioare în specialitatea contabilitate-finanţe, cu diploma recunoscută de Ministerul Învăţământului, şi practica în specialitate de cel puţin 3 ani; c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale; d) a reuşit la examenul de expert contabil. (2) La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii şi conferentiarii universitari, doctorii în economie, doctorii-docenti, cu specialitatea finanţe contabilitate, sunt scutiţi de susţinerea examenului pentru dobindirea calităţii de expert contabil, cu îndeplinirea condiţiilor de la lit. a) şi c).  +  Articolul 5Poate dobîndi calitate de contabil autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are capacitatea de exerciţiu deplina; b) are studii economice superioare şi o practica în specialitatea contabilitate de cel puţin 2 ani sau studii economice medii şi o practica în specialitate de cel puţin 4 ani; c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale; d) a reuşit la examenul de contabil autorizat.  +  Capitolul II Exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat  +  Secţiunea I Expertul contabil  +  Articolul 6Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări: a) tine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifica şi certifica bilanţul contabil; b) acorda asistenţa privind organizarea şi ţinerea contabilităţii; c) efectuează analize economico-financiare, audit financiar-contabil şi evaluări patrimoniale; d) efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege; e) executa alte lucrări cu caracter financiar-contabil, fiscal, de organizare administrativă şi informatica; f) îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzori la societăţile comerciale.  +  Articolul 7Experţii contabili pot să-şi exercite profesia individual ori se pot constitui în societăţi comerciale potrivit legii.  +  Articolul 8Societăţile comerciale de expertiza contabila trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil; b) majoritatea acţionarilor sau asociaţilor să fie experţi contabili şi să deţină majoritatea acţiunilor sau a părţilor sociale; c) consiliul de administraţie al societăţii comerciale să fie ales în majoritate dintre actionarii sau asociaţii experţi contabili; d) acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală.  +  Secţiunea a II-a Contabilul autorizat  +  Articolul 9Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări: a) tine contabilitatea operaţiunilor economico-financiare prevăzute în contract; b) întocmeşte bilanţul contabil; c) contabilul autorizat cu studii superioare poate să verifice şi sa certifice bilanţul contabil şi sa îndeplinească obligaţiile prevăzute de lege pentru cenzorii numiţi la societăţile comerciale.  +  Articolul 10Contabilii autorizaţi pot să-şi exercite profesia individual ori în societăţi comerciale de expertiza contabila.  +  Secţiunea a III-a Dispoziţii comune privind experţii contabili şi contabilii autorizaţi  +  Articolul 11Experţii contabili şi contabilii autorizaţi nu pot să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau pentru instituţiile unde sunt salariaţi şi nici pentru cei cu care acestea sunt în raporturi contractuale sau se afla în concurenta.  +  Articolul 12Experţii contabili şi contabilii autorizaţi garantează răspunderea civilă privind activitatea desfăşurată, prin subscrierea unei poliţe de asigurare sau prin vărsarea unei contribuţii la fondul de garanţii.  +  Articolul 13Relaţiile experţilor contabili, contabililor autorizaţi şi societăţilor comerciale de profit cu clienţii se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părţi.  +  Articolul 14Experţii contabili şi contabilii autorizaţi primesc, pentru lucrările efectuate individual, onorariile stabilite prin contract sau de către organul care a dispus efectuarea lucrării. Obligaţia calculării şi varsarii impozitului aferent sumelor plătite drept onorarii de societăţi comerciale pentru lucrările ce li s-au executat în condiţiile prezentei ordonanţe revine acestora. Pentru onorariile încasate de la persoane fizice, obligaţia stabilirii şi virarii la buget, potrivit legii, a impozitului aferent revine expertului contabil sau contabilului autorizat care a executat lucrarea individual.  +  Secţiunea a IV-a Răspunderile experţilor contabili şi ale contabililor autorizaţi  +  Articolul 15Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund, în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil şi penal, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 16Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite, sunt următoarele : a) mustrare; b) avertisment scris; c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de timp de la trei luni la un an; d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat. Abaterile în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi  +  Secţiunea I Organizarea şi atribuţiile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi  +  Articolul 17Se înfiinţează Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, persoana juridică de utilitate publică şi autonomă, din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă, având sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 18Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi îşi constituie filiale, fără personalitate juridică, în resedintele de judeţ şi în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 19Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi are următoarele atribuţii: a) organizează examenele pentru dobindirea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, conform regulamentului elaborat împreună cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Învăţământului, aprobat prin hotărârea Guvernului; b) organizează evidenta experţilor contabili, a contabililor autorizaţi şi a societăţilor comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului; c) asigura buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi; d) elaborează şi publică normele privind activitatea profesională şi conduita etica a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi, ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil; e) elaborează, în colaborare cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, standardele privind evaluarea societăţilor comerciale, precum şi a unor active sau bunuri ale acestora; f) sprijină formarea şi perfecţionarea profesională a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi; g) apara prestigiul şi independenta profesională a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, organisme specializate, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate; h) colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţara şi din străinătate; i) editează publicaţii de specialitate; j) alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.  +  Secţiunea a II-a Secţiunile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi  +  Articolul 20Activitatea de expert contabil şi de contabil autorizat poate fi exercitată numai de persoanele fizice şi juridice, membrii ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, înscrişi în tablou. Tabloul se publică anual în Monitorul Oficial al României. Organizarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi se face pe doua secţiuni: - Secţiunea experţilor contabili şi - Secţiunea contabililor autorizaţi. Organizarea şi funcţionarea secţiunilor se stabilesc prin regulament.  +  Articolul 21Înscrierea în Tabloul Corpului a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi se face, la cerere, de către filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, dacă cei în cauza fac dovada ca îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a) şi c), respectiv art. 5 lit. a) şi c). Contestaţia împotriva respingerii cererii de înscriere în Tabloul Corpului se face în termen de 30 de zile de la comunicare şi se soluţionează de conducerea secţiunii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi în termen de 30 de zile. Hotărârile date de secţiune pot fi atacate de organul de conducere al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. După înscrierea în tablou, experţii contabili şi contabilii autorizaţi depun jurămînt scris. Jurămîntul are următoarea formulare: "Jur sa aplic în mod corect şi fără partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ale Codului privind conduita etica şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, sa păstrez secretul profesional şi sa aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce imi revin în calitate de expert contabil (contabil autorizat) ".  +  Articolul 22Membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi au obligaţia sa plătească cotizaţiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului. De asemenea, sunt radiati din evidenta experţii contabili şi contabilii autorizaţi care au suferit o condamnare de natura celor prevăzute la art. 4 lit. c) sau la art.5 lit. c), ori au savirsit abateri grave de alta natura, prevăzute în regulament, precum şi cei care nu depun în contul bugetului statului, în termenul şi la nivelul prevăzut de lege, impozitul asupra onorariilor încasate de la persoane fizice.  +  Articolul 23Societăţile comerciale de expertiza contabila, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi ai Contabililor Autorizaţi, au obligaţia sa comunice filialelor acestuia toate modificările intervenite în componenta asociaţilor sau acţionarilor lor.  +  Articolul 24Publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat se efectuează sau se autorizeaza de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, în interesul profesiei membrilor săi.  +  Articolul 25Persoanele fizice sau juridice străine, care nu au domiciliul sau, după caz, sediul în România, pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, dacă în ţările lor au aceasta specializare, în condiţiile stabilite prin convenţii bilaterale încheiate în acest scop de România cu alte state şi dacă au susţinut examenul vizind cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul organizării şi funcţionarii societăţilor comerciale, precum şi a celei fiscale şi contabile.  +  Secţiunea a III-a Organele de conducere al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi  +  Articolul 26Organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi sunt: Conferinţa naţionala, Consiliul superior al Corpului şi Biroul permanent al Consiliului superior. La filiale, organele de conducere sunt: adunarea generală, consiliul filialei şi biroul permanent al acestuia.  +  Articolul 27Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a filialelor sale se controlează de către cenzori aleşi de Conferinţa naţionala şi, respectiv, de adunările generale.  +  Articolul 28Organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi se stabileşte prin Regulamentul aprobat de Conferinţa naţionala, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 29Conferinţa naţionala a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se constituie din membrii Consiliului superior, membrii consiliilor filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi cîte un reprezentant la 50 membri din fiecare filiala. Conferinţa naţionala este legal constituită cu participarea majorităţii membrilor prevăzuţi la alin. 1, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Prima conferinţa va fi formată din preşedinţii filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi delegaţii experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, în condiţiile alin. 1. Dacă, la prima convocare, nu se întruneşte numărul necesar este convocată din nou Conferinţa naţionala, care este legal constituită cu participarea a cel puţin 40% din numărul membrilor şi reprezentanţilor prevăzuţi la alin. 1.  +  Articolul 30Conferinţa naţionala are următoarele atribuţii: a) stabileşte direcţiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat; b) aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi Codul privind conduita etica şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, avizate de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei; c) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi; d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a filialelor acestuia, precum şi pentru aparatul propriu al acestora; e) alege şi revoca membrii Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ai comisiei de cenzori a acestuia; f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 31Preşedintele Consiliului superior convoacă şi conduce şedinţele Consiliului superior şi îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de acestea pentru buna exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat. Preşedintele Consiliului superior reprezintă Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi în faţa autorităţilor publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţara şi din străinătate.  +  Articolul 32Pe lângă Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi funcţionează Comisia superioară de disciplina, compusa din cinci membri titulari şi cinci supleanţi, astfel: a) un preşedinte, expert contabil, desemnat de Consiliul superior dintre membrii înscrişi în evidenta Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, care se bucura de autoritate profesională şi morala deosebită; b) doi membri ai Consiliului superior, desemnaţi de acesta; c) doi membri, desemnaţi de ministrul finanţelor. În aceleaşi condiţii se desemnează supleanţii. Comisia superioară de disciplina aplica sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 16 şi soluţionează contestaţiile la hotărârile disciplinare pronunţate de comisiile de disciplina ale filialelor. Contestaţiile împotriva hotărîrilor aplicate de Comisia superioară de disciplina se depun la Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi care decide.  +  Articolul 33Adunarea generală a filialelor este formată din membrii experţi contabili şi contabili autorizaţi cu domiciliul stabilit în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, după caz. Adunarea generală a filialei este legal constituită cu participarea majorităţii membrilor prevăzuţi la alin. 1, iar hotărârile sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritatea celor prezenţi. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, se convoacă din nou adunarea generală, care este legal constituită cu participarea a cel puţin 40% din numărul membrilor prevăzuţi la alin. 1.  +  Articolul 34Adunarea generală a filialei are următoarele atribuţii: a) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei şi execuţia acestuia; b) asigura buna exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat pe plan local; c) alege şi revoca membrii consiliului filialei Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi cenzorii; d) propune, dintre membrii săi, candidaţi pentru Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi; e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege şi de regulament sau hotărîte de Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.  +  Articolul 35Pe lângă consiliul filialei funcţionează o comisie de disciplina, compusa din cinci membri titulari şi cinci supleanţi: a) un preşedinte desemnat dintre experţii contabili, membrii ai filialei, care se bucura de autoritate profesională şi morala deosebită; b) doi membri desemnaţi de consiliul filialei; c) doi membri desemnaţi de ministrul finanţelor. În aceleaşi condiţii se desemnează supleanţii. Comisia de disciplina a filialei aplica sancţiunile prevăzute la art. 16 lit. a), b) şi c).  +  Articolul 36Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi filiale sale îşi acoperă cheltuielile din venituri, care se constituie din: - taxa de înscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat; - taxa de înscriere în evidenta Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi; - cotizaţiile membrilor stabilite pe transe de venituri; - încasări din vânzarea publicaţiilor proprii; - donaţii; - alte venituri din activitate Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a filialelor sale, stabilite prin regulament. O parte din veniturile realizate de filiale se vărsa la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, potrivit normelor stabilite în regulament.  +  Capitolul IV Reprezentanţii Ministerului Finanţelor  +  Articolul 37Pe lângă Consiliului superior, precum şi pe lângă consiliile filialelor funcţionează cîte un reprezentant al Ministerului Finanţelor care urmăreşte ca hotărârile şi a măsurile luate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi de filialele sale să respecte întocmai reglementările în vigoare.  +  Articolul 38Reprezentantul Ministerului Finanţelor de pe lângă Consiliul superior are următoarele îndatoriri: a) asista la Conferinţa naţionala, la şedinţele Consiliului superior şi ale Comisiei superioare de disciplina; b) sesizează Consiliul superior asupra deciziilor Comisiei superioare de disciplina pe care le considera nelegale; c) sesizează ministrul finanţelor ori de cîte ori hotărârile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi contravin reglementărilor legale. Hotărârile respective devin aplicabile numai după pronunţarea acestuia.  +  Articolul 39Reprezentantul Ministerului Finanţelor de pe lângă consiliul filialei are următoarele atribuţii: a) asista la şedinţele consiliului filialei, ale comisiei de disciplina şi la adunările generale ale filialei; b) sesizează Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în evidenta acestuia de către consiliile filialelor, pe care le considera nelegale; c) sesizează Comisia superioară de disciplina cu privire la hotărârile comisiei de disciplina a filialei pe care le considera nelegale; d) sesizează reprezentantul Ministerului Finanţelor de pe lângă Consiliul superior asupra hotărîrilor consiliului filialei, care contravin reglementărilor legale, precum şi cu privire la cazurile prevăzute la lit. b şi c).  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 40Persoanele care au calitatea de expert contabil în condiţiile Decretului nr. 79/1971 privind expertiza contabila şi expertiza tehnica îşi păstrează aceasta calitate dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a) şi c).  +  Articolul 41Organizarea adunărilor generale de constituire a filialelor, precum şi a primei conferinţe naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se va asigura de Ministerul Finanţelor, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 42Atribuţiile direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti privind activitatea de expertiza judiciară contabila şi tehnica, referitoare la evidenta şi recomandarea experţilor, urmărirea încasării onorariilor şi plata acestora, potrivit legii, trec la tribunalele judeţene şi al municipiului Bucureşti. Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, vor preda tribunalelor judeţene şi al municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la înfiinţarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, evidentele experţilor contabili şi experţilor tehnici, arhiva expertizei tehnice, precum şi lucrările curente privind expertiza contabila şi expertiza tehnica judiciară, în vederea asigurării desfăşurării activităţii de expertiza judiciară conform reglementărilor legale. Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. 1 şi 2, se suplimenteaza statele de funcţii ale tribunalelor cu cîte un post de inspector de specialitate sau de referent, iar cel al Tribunalului Municipiului Bucureşti cu trei asemenea posturi.  +  Articolul 43Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor vira în contul filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi soldul privind cota de 10% reţinută din onorariile încasate pentru expertize contabile. Soldul provenit din cota de 10% asupra onorariilor pentru expertiza tehnica se va vira în contul Ministerului Justiţiei - Biroul central pentru expertize tehnice, deschis la Casa de Economii şi Consemnaţiuni.  +  Articolul 44Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe prevederile referitoare la organizarea expertizei contabile din Decretul nr. 79/1971 privind expertiza contabila şi expertiza tehnica se abroga. Prevederile din Decretul nr. 79/1971 care privesc expertiza tehnica rămân în vigoare. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu-----------------------