HOTĂRÂREA 63 din 22 februarie 1994 (REGULAMENT *** Republicat)privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 11 iulie 1997    Notă *) Republicat în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 163 din 5 mai 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 7 mai 1997, dându-se articolelor o noua numerotare.Regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 24 martie 1994, şi a mai fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 30 septembrie 1994, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 4 august 1995 şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 23 ianuarie 1996.După ultima republicare, regulamentul a mai fost modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 224 din 4 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, prin Hotărârea Guvernului nr. 446 din 7 iunie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 19 iunie 1996 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.362 din 27 noiembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 4 decembrie 1996.1. Dispoziţii generale  +  Articolul 1.1Prevederile prezentului regulament se aplică pentru organizarea licitaţiilor în vederea achiziţiilor publice de bunuri şi de servicii, finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege în afară acestor bugete, din mijloace extrabugetare şi din credite externe garantate sau contractate direct de către stat.În sensul prezentului regulament, prin bunuri se înţelege produsele, echipamentele şi orice alte obiecte fizice, de orice fel şi cu orice fel de descriere, inclusiv bunurile imobile, iar prin servicii se înţelege serviciile legate de aceste bunuri, cat şi reparaţiile sau orice alte servicii, cu excepţia reparaţiilor capitale şi a demolarilor la construcţii şi instalaţii, pentru care se aplică prevederile legale privind achiziţiile de investiţii.  +  Articolul 1.2Prezentul regulament nu se aplică în cazul: a) achiziţiilor publice de bunuri şi de servicii care implica apărarea tarii, ordinea publică şi siguranţa naţionala, de natura armamentului, tehnicii de lupta, mijloacelor şi instalaţiilor speciale, precum şi celor care, datorită caracteristicilor specifice, nu pot fi folosite în mod curent în alte sectoare de activitate.De asemenea, vor fi excluse de la prevederile prezentului regulament achiziţiile de piese, accesorii, ansambluri, subansambluri, agregate sau instalaţii care constituie părţi componente ale bunurilor prevăzute la alineatul precedent sau care sunt folosite exclusiv la repararea ori la exploatarea acestora, ambalajele destinate exclusiv conservării bunurilor de mai sus, precum şi serviciile legate de furnizarea sau de repararea acestora.Procedurile de achiziţie a bunurilor şi serviciilor de natura celor prevăzute la alin. 1 şi 2 se aproba, în mod distinct, de către Guvern**); b) achiziţiilor publice de bunuri destinate păstrării indelungate în rezervele materiale naţionale, care se vor face în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 372/1992 privind modul de achizitionare şi valorificare a produselor din rezervele materiale naţionale, precum şi a altor achiziţii de bunuri şi de servicii care fac obiectul unor excluderi în baza unor reglementări legale ulterioare.----------- Notă **) Procedurile de achiziţie a bunurilor şi serviciilor de natura celor prevăzute la art. 1.2. lit. a) au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 689/1996, care, potrivit art. 107 alin. (4) din Constituţia României, a fost comunicată numai instituţiilor interesate.2. Organizarea procedurilor de licitaţii  +  Articolul 2.1Pentru organizarea licitaţiilor privind achiziţiile publice de bunuri şi de servicii, astfel cum au fost definite la art. 1.1., funcţia de îndrumare metodologică unitară revine Ministerului Finanţelor, care va elabora norme şi reglementări privind conţinutul documentelor licitaţiilor, conţinutul ofertelor, organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor.  +  Articolul 2.2În executarea funcţiei de îndrumare metodologică unitară, Ministerul Finanţelor are următoarele atribuţii: a) controlează respectarea regulilor de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor stabilite prin prezentul regulament; b) constata contravenţiile şi aplica sancţiunile - stabilite la art. 18, respectiv art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993***) - persoanei juridice achizitoare sau persoanelor vinovate; c) avizează deciziile luate de persoana juridică achizitoare ca răspuns la contestaţiile ofertanţilor; d) desemnează pe reprezentanţii săi în comisiile de licitaţie; e) organizează evidenta activităţilor de licitaţii pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii; f) îndrumă activitatea de informare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii referitoare la licitaţii.------------- Notă ***) Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995.  +  Articolul 2.3Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de licitaţie, persoana juridică achizitoare numeşte, prin decizie, pentru fiecare achiziţie publică de bunuri sau de servicii, o comisie de licitaţie.La licitaţiile organizate de regiile autonome pentru achiziţiile de bunuri de natura activelor corporale, finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege în afară acestor bugete şi din credite externe garantate sau contractate direct de stat, comisiile de licitaţie se numesc prin ordin al ministrului de resort sau, după caz, prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale.  +  Articolul 2.4Comisia de licitaţie verifica respectarea condiţiilor referitoare la publicitatea licitaţiei, prevăzute în prezentul regulament, răspunde de activitatea de deschidere, examinare, clarificare, evaluare şi acceptare a ofertelor, precum şi de respectarea procedurii de desfăşurare a licitaţiei.  +  Articolul 2.5Comisia de licitaţie este compusa din minimum 5 membri şi va cuprinde:- preşedintele comisiei, care este, de regula, un specialist al persoanei juridice achizitoare;- reprezentantul desemnat al Ministerului Finanţelor;- reprezentantul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, în cazul achiziţiilor publice de bunuri pentru stocul de mobilizare de la agenţii economici;- reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în cazul achiziţiilor publice de bunuri imobile;- reprezentantul ministerului de resort sau, după caz, al administraţiei publice locale, în cazul licitaţiilor organizate de regiile autonome pentru bunurile de natura activelor corporale finanţate din sursele prevăzute la art. 2.3 alin. 2;- alţi reprezentanţi, ca membri în comisia de licitaţie, care vor fi specialişti cu experienta profesională în domeniul achiziţiei publice respective şi cu probitate morala.  +  Articolul 2.6Onorariile participanţilor în comisiile de licitaţie, atât pentru achiziţii de bunuri şi de servicii, cat şi pentru investiţii, care nu sunt angajaţi permanenţi ai persoanei juridice achizitoare, se suporta de către persoana juridică achizitoare şi se plătesc după ce hotărârea de acceptare a rămas definitivă.Nu beneficiază de onorarii pentru activitatea desfăşurată în comisiile de licitaţie, în timpul programului normal de lucru, reprezentantul Ministerului Finanţelor, al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, al ministerului de resort şi, după caz, al administraţiei publice locale. De asemenea, nu se acordă onorarii pentru repetarea unor licitaţii.Cuantumul onorariilor şi, după caz, al celorlalte drepturi se stabileşte de persoana juridică achizitoare în condiţiile art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicată.  +  Articolul 2.7Organizatorul licitaţiei este persoana juridică achizitoare care răspunde de pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei.  +  Articolul 2.8Achiziţionarea de bunuri şi de servicii prin organizarea de licitaţii publice este obligatorie pentru bunurile şi, respectiv, serviciile de acelaşi fel a căror valoare totală pentru satisfacerea necesităţilor persoanei juridice achizitoare pe un întreg an bugetar este de peste 150 milioane lei.Pentru achiziţionarea de bunuri şi de servicii a căror valoare este inferioară limitei specificate la alineatul precedent, se poate folosi procedura selecţiei de oferte de preţ.Nu este admisă achiziţionarea la preţuri sau tarife superioare celor stabilite de Oficiul Concurentei, pentru bunurile şi serviciile din anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 3/1997, sau celor dispuse de alte autorităţi de reglementare împuternicite, pentru bunuri şi servicii stabilite prin hotărâre a Guvernului în temeiul art. 4 alin. (2) sau alin. (3) din Legea concurentei nr. 21/1996. Nu este admisă nici achiziţionarea de bunuri sau de servicii ale căror caracteristici, respectiv calităţi, depăşesc necesităţile concrete de utilizare ale persoanei juridice achizitoare.Pentru cheltuielile suplimentare ocazionate de realizarea unor achiziţii nejustificate se fac răspunzătoare persoanele vinovate, potrivit reglementărilor în vigoare.În cazul achiziţiei de bunuri şi de servicii de acelaşi fel, necesare persoanelor juridice achizitoare pentru a acoperi nevoile unui an bugetar, a căror valoare este sub 150 milioane lei, dacă nu este posibila obţinerea a cel puţin trei oferte de preţ, se va proceda astfel:- dacă în termenul menţionat în adresele prin care s-au solicitat minimum trei oferte au fost primite numai doua oferte, vor fi achiziţionate bunurile sau serviciile pentru care s-a prezentat preţul cel mai avantajos şi care corespund calitativ cerinţelor persoanei juridice achizitoare;- dacă un singur ofertant a răspuns la solicitare, persoana juridică achizitoare va achizitiona bunurile sau serviciile de la acesta, cu avizul ordonatorului de credite bugetare pentru achiziţia dintr-o singura sursa, sau va putea repeta cererea de oferte de preţ.Pentru achiziţionarea de bunuri sau de servicii cu valori mici, pentru care ofertanţii refuza să prezinte în scris oferte de preţ purtând semnatura şi ştampila acestora, conducătorul persoanei juridice achizitoare poate desemna salariaţii din subordinea sa care să testeze preţurile practicate la data respectiva şi să le consemneze sub semnatura proprie, cu viza salariatului cu atribuţii de control preventiv din unitate.  +  Articolul 2.9Achiziţiile publice de bunuri sau de servicii se fac de la producătorii sau comercianţii români, excepţie făcând următoarele cazuri, când la procedura de achiziţie pot participa şi ofertanţi străini:A. Când valoarea achiziţiei publice de bunuri sau de servicii depăşeşte 1.500.000.000 lei şi numai dacă şi contractanţii români se bucura de un tratament similar în cadrul procedurilor de achiziţie organizate de persoanele juridice achizitoare din ţările a căror naţionalitate o are contractantul străin.Acceptarea, în acest caz, la licitaţie, a ofertanţilor străini se va face numai pe baza confirmării scrise, date de către Ministerul Industriei şi Comerţului, prin care se certifica ca sunt îndeplinite condiţiile de reciprocitate prevăzute la alineatul precedent.B. Indiferent de valoarea bunurilor sau a serviciilor, în următoarele situaţii: a) bunurile sau serviciile ce urmează a se achizitiona nu se pot realiza de către agenţii economici autohtoni; b) bunurile sau serviciile ce urmează a se achizitiona nu pot fi realizate, de către agenţii economici autohtoni, în cantităţile şi sortimentele solicitate de către persoana juridică achizitoare.  +  Articolul 2.10În vederea achiziţionării de bunuri sau de servicii din import, persoana juridică achizitoare va întocmi o nota din care să rezulte următoarele:- necesitatea şi oportunitatea achiziţiei;- caracteristicile tehnice ale bunurilor sau calitatea serviciilor;- valoarea estimativă a achiziţiei;- existenta fondurilor destinate achiziţiei;- necesitatea achiziţiei din import şi încadrarea în una dintre condiţiile prevăzute la art. 2.9 lit. A şi B;- procedura de achiziţie ce se impune a fi utilizata.Nota cuprinzând elementele menţionate mai sus se aproba de către ordonatorul de credite bugetare.În cazul în care se impune ca bunurile sau serviciile să fie achiziţionate prin licitaţie publică, se elaborează caietul de sarcini potrivit prevederilor prezentului regulament.Caietul de sarcini pentru achiziţia de bunuri sau de servicii din import, întocmit pe baza notei prevăzute mai sus, se supune aprobării ordonatorului de credite bugetare şi a comisiei de licitaţie desemnate în acest scop.Comisia de licitaţie va aproba caietul de sarcini numai în cazul în care considera că nu exista o alternativa pentru achiziţia de bunuri sau de servicii similare din ţara.Aprobarea comisiei de licitaţie este valabilă numai în cazul votului favorabil a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi.În cazul în care nu se obţine votul favorabil a cel puţin 2/3 din numărul membrilor comisiei de licitaţie, nu se poate organiza licitaţia, situaţie în care ordonatorul de credite bugetare va lua măsura achiziţiei unor bunuri sau servicii similare din ţara, cu respectarea prevederilor legale.Cuantumul sumei prevăzute la art. 2.9 lit. A se va actualiza periodic de către Ministerul Finanţelor, în funcţie de evoluţia cursului de schimb valutar al D.S.T.  +  Articolul 2.11Licitaţia publică deschisă fără preselecţie este licitaţia care se organizează într-o singura etapa, pentru achiziţii de bunuri şi de servicii, la care pot participa, în număr nelimitat, ofertanţi interni sau externi care îndeplinesc condiţiile cuprinse în documentele licitaţiei, impuse de organizatori.  +  Articolul 2.12Licitaţia publică deschisă cu preselecţie este licitaţia organizată în doua etape distincte: în prima etapa participa toţi ofertanţii interesaţi şi care răspund anunţului publicitar, iar în a doua etapa participa numai ofertanţii selecţionaţi de comisia de licitaţie pe baza competitivitatii lor.Aceasta procedura se aplică pentru bunurile şi serviciile la care persoana juridică achizitoare doreşte sa selecţioneze în prealabil ofertanţii competenţi şi potenţiali, scopul primei etape constituindu-l întocmirea listei ofertanţilor selecţionaţi.  +  Articolul 2.13Licitaţia publică restrânsă este licitaţia în care:- bunul sau serviciul, datorită specificului sau, poate fi achiziţionat, de regula, de la un număr restrâns de ofertanţi;sau- a existat o licitaţie publică anterioară, nefinalizată prin încheierea unui contract.Anunţarea licitaţiei publice restrânse se face prin invitaţii adresate direct contractanţilor care răspund condiţiilor prevăzute la alineatul precedent. În acest caz, licitaţia nu poate fi organizată mai devreme de 3 zile lucrătoare de la data transmiterii invitaţiilor de participare.Numărul de participanţi la licitaţia publică restrânsă trebuie să fie de minimum trei.  +  Articolul 2.14Pentru a se asigura de participarea producătorilor interni la procedurile de licitaţie prevăzute la art. 2.11 şi 2.12, persoana juridică achizitoare, în afară anunţului publicitar, va invita în scris producători interni cunoscuţi.În cazul în care cunoaşte mai mulţi producători interni, persoana juridică achizitoare va invita în scris cel puţin trei dintre aceştia.În acest sens, producătorii vor confirma, în mod obligatoriu, primirea invitatiei de participare la licitaţie.În situaţia în care persoana juridică achizitoare a îndeplinit procedura de licitaţie publică deschisă fără preselecţie şi s-au prezentat doar doi ofertanţi cu oferte corespunzătoare condiţiilor din caietul de sarcini, comisia poate accepta oferta cu preţul cel mai mic. Dacă la licitaţie nu s-a prezentat nici un ofertant, comisia de licitaţie va putea hotărî fie repetarea licitaţiei, fie, ca urmare a inexistentei unei alternative, întocmirea notei justificative pentru achiziţia de la singurul furnizor intern al bunurilor sau al serviciilor în cauza.În cazul în care ofertele prezentate sunt necorespunzătoare sau s-a prezentat un singur ofertant cu oferta corespunzătoare, licitaţia se va repeta.În situaţia în care, ca urmare a repetarii licitaţiei, nu s-au prezentat oferte corespunzătoare sau s-a prezentat o singura oferta corespunzătoare, comisia de licitaţie va putea hotărî fie organizarea unei noi licitaţii, fie întocmirea notei justificative pentru achiziţia dintr-o singura sursa, neexistand alternative pentru achiziţia publică prin licitaţie.Nota justificativă se întocmeşte potrivit prevederilor art. 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993.Preţul din oferta acceptată în urma desfăşurării unei proceduri de licitaţie publică este ferm şi nu poate fi majorat la încheierea contractului de achiziţie şi nici ulterior pe toată perioada derulării contractului, decât în condiţiile prezentului regulament.Persoana juridică achizitoare poate să prevadă în caietul de sarcini şi în contractul de achiziţie ca pentru bunurile şi serviciile rămase de executat, preţurile sau tarifele, în lei, prevăzute în contract, pot fi majorate, cu acordul părţilor, în cazul în care contractantul nu poate continua livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor la preţurile sau tarifele la care au fost contractate, sau pot fi reduse, astfel: a) la produsele şi serviciile care fac obiectul unor măsuri de control stabilite prin hotărâre a Guvernului, în temeiul art. 4 alin. (2) sau alin. (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, preţurile se vor modifica conform formulei de ajustare prevăzute în actul normativ respectiv; b) la produsele şi serviciile ale căror preţuri şi tarife se formează liber, acestea se vor modifica în condiţii temeinic motivate, conform prevederilor din caietele de sarcini şi contractelor încheiate, fără a se putea depăşi preţul sau tariful practicat către alţi beneficiari, mentinandu-se, totodată, avantajul stabilit la licitaţie în raport cu preţul pieţei produsului sau serviciului respectiv.La majorarea preţurilor şi, respectiv, a tarifelor bunurilor sau serviciilor contractate pot fi avute în vedere cel mult influentele primite ca urmare a majorării preţurilor sau a tarifelor menţionate la alineatul precedent, precum şi încadrarea în creditele bugetare aprobate prin bugetul propriu al persoanei juridice achizitoare.3. Publicitatea  +  Articolul 3.1Organizatorul licitaţiei va face anunţuri publicitare în presa interna sau, după caz, în presa internationala, cu minimum 10 zile înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor.  +  Articolul 3.2Publicarea anunţului referitor la licitaţie se face astfel:- într-o publicaţie cu circulaţie la nivel naţional, în cazul licitaţiilor cu participarea ofertanţilor interni;- într-o publicaţie cu circulaţie la nivel naţional şi într-una de circulaţie internationala, în cazul licitaţiilor cu participarea atât a ofertanţilor interni, cat şi a ofertanţilor străini;- într-o publicaţie de circulaţie internationala, în cazul licitaţiilor internaţionale cu participarea numai a ofertanţilor străini. Stabilirea publicaţiei se va face prin solicitarea de oferte de la un număr de cel puţin 3 ofertanţi şi prin selectarea ofertei cu tariful de publicare cel mai scăzut.  +  Articolul 3.3În situaţia în care se urmăreşte şi atragerea ofertanţilor străini, licitaţia va fi cu participare internationala, caz în care publicarea anunţului publicitar de licitaţie se face în cel puţin un cotidian de larga circulaţie internationala sau, după caz, într-o publicaţie internationala de specialitate.  +  Articolul 3.4Conţinutul minim al anunţului publicitar al licitaţiei va fi:- denumirea şi sediul persoanei juridice achizitoare;- forma şi obiectul licitaţiei;- condiţiile de participare;- locul de unde se pot obţine documentele licitaţiei şi alte informaţii;- locul şi data limita de depunere a ofertelor.În funcţie de specificul achiziţiei publice de bunuri sau de servicii, comisia de licitaţie poate solicita persoanei juridice achizitoare includerea în anunţul publicitar şi a altor elemente, ţinând seama şi de normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 3.5Publicarea anunţului pentru forma de licitaţie publică deschisă cu preselecţie se face în mod similar cu cel prezentat la art. 3.4., cu precizarea ca se organizează preselecţia ofertanţilor. În vederea preselecţiei, organizatorul licitaţiei transmite, prin posta sau prin ridicarea directa de la sediul sau, informaţii tehnice şi economice privind licitaţia, precum şi instrucţiuni de prezentare a documentelor pentru preselecţie.De regula, documentele pentru preselecţie pe care ofertantul le transmite persoanei juridice achizitoare se referă la: informaţii privind caracteristicile tehnico-economice ale producţiei, calificarea personalului, documente privind situaţia financiară, scrisori de recomandare.După primirea documentelor pentru preselecţie de la ofertanţi, în prima etapa, comisia de licitaţie le studiază, compara performanţele acestora şi întocmeşte lista ofertanţilor selecţionaţi. Organizatorul licitaţiei are obligaţia de a comunică tuturor ofertanţilor participanţi, în scris, rezultatul preselecţiei, pe baza hotărârii comisiei de licitaţie.Numărul de ofertanţi selecţionaţi trebuie să fie de minimum 3 (trei).  +  Articolul 3.6Invitaţiile de participare la licitaţia publică restrânsă se transmit numai anumitor ofertanţi, selecţionaţi de persoana juridică achizitoare.Ofertanţii care primesc invitaţia de participare la licitaţie, dacă doresc sa participe, transmit în scris organizatorului licitaţiei cererea de includere pe lista ofertanţilor potenţiali. Ofertanţii care nu primesc invitaţii nu pot sa participe la licitaţia publică restrânsă.Documentele licitaţiei se pun la dispoziţie, contra cost, numai ofertanţilor care au transmis organizatorului licitaţiei cererea de includere pe lista ofertanţilor potenţiali.  +  Articolul 3.7Documentaţia referitoare la licitaţie, pusă la dispoziţia ofertanţilor interesaţi de către persoana juridică achizitoare, va cuprinde, în principal: a) sediul persoanei juridice achizitoare căreia trebuie să i se transmită oferta; b) locul unde se pot solicita informaţii suplimentare; c) limbile de circulaţie internationala în care se poate depune oferta (oferta se va depune obligatoriu în limba română); d) data limita până la care se poate depune oferta; e) condiţiile cu caracter economic, tehnic şi de calitate, garanţiile financiare, precum şi alte informaţii şi documente solicitate ofertantului de către persoana juridică achizitoare; f) specificaţia completa a bunurilor şi a serviciilor supuse achiziţiei: descrierea bunurilor şi a serviciilor, natura, cantitatea şi calitatea acestora, termenele, condiţiile de livrare sau de furnizare, de recepţie şi de plată, inclusiv certificatele de conformitate la care trebuie să răspundă bunul sau serviciul respectiv; g) criteriile de acceptare a ofertei, inclusiv orice elemente, altele decât preţul, care se iau în considerare în evaluarea ofertelor, precum şi elementele de calcul care se includ în evaluarea preţurilor de oferta, cum ar fi: costul transportului, valoarea asigurării bunului, iar în cazul bunurilor din import, taxele vamale şi alte taxe şi impozite la frontiera, precum şi moneda de plată; h) modalitatea şi condiţiile de plată; i) orice alte termene şi/sau condiţii.  +  Articolul 3.8Contravaloarea documentelor de licitaţie se stabileşte de către persoana juridică achizitoare, fără să poată depăşi costul multiplicării acestora.4. Prezentarea, primirea, deschiderea şi acceptarea ofertelor  +  Articolul 4.1Prezentarea şi primirea ofertelor se vor face în următoarele condiţii:- ofertele se depun sau se transmit prin posta, cu scrisoare recomandată, semnată de persoanele împuternicite de ofertantul interesat;- ofertele depuse până la data şi ora precizate pentru depunere se vor păstra de persoana juridică achizitoare sub cheie, după ce persoana imputernicita de aceasta a verificat dacă plicurile şi sigiliile sunt intacte.  +  Articolul 4.2Deschiderea ofertelor se va face în prezenta membrilor comisiei de licitaţie şi a reprezentanţilor ofertanţilor.La deschiderea licitaţiei, preşedintele comisiei de licitaţie va anunta numele sau, după caz, denumirea ofertanţilor, după care va deschide plicurile.În continuare, va anunta clar: numele sau, după caz, denumirea ofertanţilor; valorile ofertelor; propunerile de oferte alternative, inclusiv valorile şi caracteristicile principale ale acestora; notificările în scris referitoare la modificările sau la retragerile de oferte, în cazul în care exista; existenta garanţiilor de participare solicitate; orice alte detalii pe care comisia de licitaţie le considera necesare.  +  Articolul 4.3După deschiderea ofertelor şi anunţarea ofertanţilor, comisia de licitaţie va întocmi, pentru propriile sale evidente, un proces-verbal în care se vor consemna datele menţionate la art. 4.2. alin. 3.Procesul-verbal se va citi în prezenta participanţilor şi va fi semnat de membrii comisiei de licitaţie şi de către reprezentanţii ofertanţilor.  +  Articolul 4.4Ofertele pentru care s-au transmis notificări de retragere sau ofertele întârziate se vor înapoia ofertanţilor fără a fi deschise.  +  Articolul 4.5După deschiderea în public a ofertelor, acestea se vor păstra sub cheie.  +  Articolul 4.6Comisia de licitaţie procedează, pe loc sau în zilele următoare, la verificarea modului în care fiecare oferta răspunde cerinţelor prevăzute în documentele licitaţiei şi, ulterior, trece la examinarea, clarificarea şi evaluarea în detaliu a ofertelor.  +  Articolul 4.7În scopul examinării, evaluării şi comparării obiective a ofertelor, comisia de licitaţie poate cere ofertanţilor, individual, să-şi clarifice sau să-şi corecteze ofertele.Solicitarea de clarificare şi răspunsul aferent se vor face în scris, dar nu se va permite nici o modificare a valorii sau a conţinutului ofertei, exceptând cazurile în care se solicita corecţia erorilor aritmetice sau a greşelilor materiale descoperite de comisia de licitaţie în cursul examinării ofertelor.  +  Articolul 4.8În situaţia în care ofertantul nu poate corecta sau clarifica ulterior, conform art. 4.7., erorile sau omisiunile din oferta, spre a deveni corespunzătoare cu documentele licitaţiei, comisia de licitaţie va respinge oferta.  +  Articolul 4.9Evaluarea ofertelor se face de către comisia de licitaţie, prin simpla apreciere a preţului sau prin apreciere prin punctaj, care reprezintă rezultatul aplicării unor coeficienţi stabiliţi în prealabil de către comisia de licitaţie prin caietul de sarcini, avându-se în vedere elementele principale ale bunurilor sau serviciilor solicitate.  +  Articolul 4.10Comisia de licitaţie întocmeşte o hotărâre de acceptare a ofertei în 2 (doua) exemplare, în cel mult 10 zile de la data şedinţei de licitaţie, dintre care un exemplar poate fi luat de către reprezentantul Ministerului Finanţelor.Hotărârea va cuprinde:- numele membrilor comisiei de licitaţie;- nominalizarea ofertantului a cărui oferta a fost acceptată;- justificarea criteriilor tehnice, economice şi de calitate pe baza cărora a fost acceptată oferta;- semnăturile tuturor membrilor comisiei de licitaţie;- data întocmirii.  +  Articolul 4.11În cazul evaluării ofertelor pe bază de simpla apreciere, hotărârea de acceptare a ofertei se adoptă în favoarea ofertei cu preţul cel mai scăzut şi care întruneşte calităţile tehnice şi de execuţie minimale cerute prin caietul de sarcini.În sistemul de punctaj adoptat, ponderea preţului ofertei va fi de minimum 70% din numărul total de puncte.În cazul în care sunt oferite atât produse indigene, cat şi produse din import, pentru produsele indigene se va acorda o marja de preferinta de 20% la punctajul realizat pentru preţ, dacă bunurile sunt oferite direct de producător, şi de 10% în cazul în care sunt oferite de alt furnizor.  +  Articolul 4.12Membrii comisiei de licitaţie, care nu sunt de acord cu hotărârea de acceptare a ofertei, vor preciza, în scris, anexate la hotărâre, motivele de divergenta.  +  Articolul 4.13Hotărârea de acceptare a ofertei în favoarea unui ofertant constituie actul în baza căruia persoana juridică achizitoare încheie contractul de achiziţie publică în condiţiile reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 4.14După notificarea, printr-o scrisoare de acceptare, a ofertei către ofertantul câştigător se procedează la semnarea contractului de achiziţie publică înainte de expirarea termenului de valabilitate a ofertei.În termen de 10 zile de la data hotărârii de acceptare a ofertei, persoana juridică achizitoare va transmite celorlalţi ofertanţi scrisori prin care sunt anuntati ca ofertele lor nu au fost acceptate.5. Specificaţii tehnice  +  Articolul 5.1La redactarea caietelor de sarcini sau a specificatiilor tehnice pentru bunurile ce urmează a fi achiziţionate prin licitaţii publice, persoana juridică achizitoare va ţine seama de: a) necesitatea definirii bunului în funcţie de parametrii tehnico-calitativi ai acestuia şi mai puţin în raport cu aspectul sau forma lui; b) încadrarea în standarde şi norme internaţionale sau în reglementări şi norme naţionale recunoscute pe plan internaţional.  +  Articolul 5.2Caietele de sarcini sau specificaţiile tehnice nu vor impune o anumită marca de fabrica sau de comerţ, un model sau un tip de bun şi nici nu vor indica o origine a mărfii sau un producător determinat.  +  Articolul 5.3În scopul obţinerii de consultaţii şi date sau informaţii, necesare la elaborarea caietului de sarcini sau a specificatiilor tehnice, persoana juridică achizitoare nu va apela la agenţi economici care ar putea avea interese în desfăşurarea licitaţiei.  +  Articolul 5.4Caietul de sarcini va fi pus la dispoziţia ofertanţilor numai după aprobarea lui de către ordonatorul de credite bugetare.6. Dispoziţii finale  +  Articolul 6.1Până la aprobarea legii bugetului de stat, persoanele juridice achizitoare pot organiza proceduri de achizitionare de bunuri pentru consumul curent din prima parte a anului, ţinând seama de nivelul creditelor bugetare ce pot fi utilizate cu acea destinaţie, potrivit legii, în perioada respectiva.  +  Articolul 6.2Organizarea procedurilor de achiziţie se poate realiza pentru bunuri de folosinţă îndelungată şi cu ciclu lung de fabricaţie (minimum 6 luni), precum şi pentru servicii ce pot fi contractate pe perioade determinate, în baza unor acte normative, şi în cazul în care în anul bugetar curent este asigurata numai o parte din fondurile necesare, diferenţa urmând a fi alocata în perioadele următoare.  +  Articolul 6.3În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament, Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice*) în aplicarea acestuia.------------ Notă *) Normele metodologice nr. 45.184 din 19 ianuarie 1996 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 24 mai 1996 şi au fost modificate prin Normele metodologice nr. 47.735 din 19 noiembrie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 30 decembrie 1996.---------------