LEGE nr. 58 din 28 februarie 2003pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 7 iulie 1997, cu completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Consiliul Economic şi Social este instituţie publică de interes naţional, tripartita, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului social la nivel naţional dintre patronat, sindicate şi Guvern şi a climatului de stabilitate şi pace socială."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Consiliul Economic şi Social are rol consultativ în stabilirea strategiilor şi politicilor economice şi sociale, în aplanarea starilor conflictuale la nivel de ramura sau la nivel naţional apărute între partenerii sociali, precum şi în realizarea, promovarea şi dezvoltarea dialogului social şi a solidarităţii sociale."3. După articolul 2 se introduce articolul 2^1 cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - (1) Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu de către iniţiatorii proiectelor de acte normative şi ai proiectelor de programe şi strategii nematerializate în proiecte de acte normative, din domeniul sau de competenţa. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative şi la proiectele de programe şi strategii. (2) Consiliul Economic şi Social se poate autosesiza sau poate fi sesizat de orice autoritate publică ori de patronatele şi sindicatele reprezentative asupra unor stări de fapt, evolutii sau evenimente economico-sociale de interes naţional. În urma acestor sesizări Consiliul Economic şi Social emite puncte de vedere şi recomandări."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Consiliul Economic şi Social analizează situaţia economică şi socială a tarii şi face propuneri Guvernului şi Parlamentului, în condiţiile prevăzute de lege, privind: a) restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale; b) privatizarea, funcţionarea şi creşterea competitivitatii agenţilor economici; c) relaţiile de muncă şi politica salariala; d) protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii; e) învăţământul, cercetarea şi cultura; f) politicile monetare, financiare, fiscale şi de venituri."5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Pentru îndeplinirea rolului consultativ în soluţionarea problemelor prevăzute la art. 5 Consiliul Economic şi Social are următoarele atribuţii principale: a) analizează şi avizează proiectele de hotărâri şi de ordonanţe ale Guvernului şi proiectele de lege ce urmează a fi prezentate spre adoptare Parlamentului; b) analizează şi avizează proiectele de programe şi strategii nematerializate în proiecte de acte normative, înainte de adoptarea lor; c) semnaleaza Guvernului sau Parlamentului apariţia unor fenomene economice şi sociale care impun elaborarea unor noi acte normative; d) analizează cauzele starilor conflictuale apărute la nivel naţional sau de ramura şi face propuneri de rezolvare a acestora în interes naţional; e) elaborează, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din proprie iniţiativă, analize şi studii privind realitatile economice şi sociale; f) elaborează şi susţine implementarea de strategii, programe, metodologii şi standarde în domeniul dialogului social; g) urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din Convenţia nr. 144/1976 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privitoare la consultarile tripartite destinate sa promoveze aplicarea normelor internaţionale ale muncii, adoptată la 2 iunie 1976 la Geneva, ratificată de România prin Legea nr. 96/1992."6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Iniţiatorii proiectelor de acte normative şi de programe şi strategii naţionale sau sectoriale care privesc domeniile prevăzute la art. 5 au obligaţia de a solicita pentru acestea avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social. (2) Avizul prevăzut la alin. (1) va însoţi obligatoriu proiectul de act normativ, de program sau strategie până la adoptare."7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 7 Consiliul Economic şi Social are obligaţia de a analiza proiectele de acte normative, de programe şi strategii primite şi de a transmite avizul sau, după cum urmează: a) în termen de 10 zile calendaristice de la primirea solicitării, în cazul proiectelor de hotărâri şi de ordonanţe ale Guvernului sau, după caz, de legi ordinare; b) în termen de 20 de zile calendaristice de la primirea solicitării, în cazul proiectelor de legi organice şi în cazul proiectelor de programe şi strategii nematerializate în acte normative. (2) Depăşirea termenelor prevăzute la alin. (1) da dreptul iniţiatorului sa adopte strategiile şi programele nematerializate în proiecte de acte normative şi sa transmită proiectele de acte normative spre adoptare fără avizul Consiliului Economic şi Social, cu menţionarea acestei situaţii."8. Articolele 9 şi 10 se abroga.9. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Consiliul Economic şi Social este compus dintr-un număr de 27 de membri care constituie plenul Consiliului Economic şi Social, numiţi de partenerii sociali, după cum urmează: a) 9 membri numiţi, de comun acord, de confederatiile patronale reprezentative la nivel naţional; b) 9 membri numiţi, de comun acord, de confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional; c) 9 membri numiţi de Guvern."10. După alineatul (1) al articolului 13 se introduc alineatele (1^1)-(1^5) cu următorul cuprins:"(1^1) Repartizarea locurilor între confederatiile patronale reprezentative la nivel naţional se realizează de comun acord, înainte de nominalizarea reprezentanţilor acestora în cadrul Consiliului Economic şi Social.(1^2) Repartizarea locurilor între confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional se realizează de comun acord, înainte de nominalizarea reprezentanţilor acestora în cadrul Consiliului Economic şi Social.(1^3) Fiecare confederatie patronala şi sindicala reprezentativa la nivel naţional care deţine unul sau mai multe locuri în Consiliul Economic şi Social nominalizeaza persoana sau persoanele, după caz, care urmează sa reprezinte confederatia în cadrul Consiliului Economic şi Social.(1^4) Guvernul poate hotărî înlocuirea a câte unui membru care reprezintă Guvernul cu câte un reprezentant al altor asociaţii profesionale, organizaţii neguvernamentale şi altor asemenea organizaţii ale societăţii civile.(1^5) Procedura de înlocuire a membrilor Consiliului Economic şi Social numiţi de Guvern se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social."11. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"(2) Sunt reprezentative la nivel naţional confederatiile naţionale sindicale şi patronale care au dobândit aceasta calitate potrivit legislaţiei în vigoare."12. Litera d) a articolului 14 va avea următorul cuprins:"d) nu au antecedente penale."13. Litera d) a alineatului (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"d) în situaţia în care plenul Consiliului Economic şi Social sau, după caz, confederatia patronala, confederatia sindicala sau Guvernul, care l-a numit, cere revocarea sa;"14. După litera e) a alineatului (1) al articolului 18 se introduce litera f) cu următorul cuprins:"f) în situaţia în care confederatia patronala sau confederatia sindicala care l-a nominalizat îşi pierde calitatea de organizaţie reprezentativa la nivel naţional."15. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - În situaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-e) confederatia patronala, confederatia sindicala sau Guvernul, după caz, va numi un nou membru, numire care va fi transmisă spre validare potrivit art. 16."16. Alineatul (2) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"(2) Comisiile de specialitate permanente sunt, în principal, următoarele: a) Comisia pentru restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale; b) Comisia pentru privatizarea, funcţionarea şi creşterea competitivitatii agenţilor economici; c) Comisia pentru relaţiile de muncă şi politica salariala; d) Comisia pentru protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii; e) Comisia pentru învăţământ, cercetare şi cultura; f) Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale şi de venituri."17. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Numărul membrilor comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic şi Social este de minimum 9 persoane, repartizaţi în mod egal între partenerii sociali reprezentaţi."18. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Funcţionarea Consiliului Economic şi Social este asigurata de: a) plen; b) biroul executiv; c) preşedinte şi vicepreşedinţi; d) secretarul general."19. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Plenul asigura conducerea generală a Consiliului Economic şi Social şi are următoarele atribuţii principale: a) alege, la propunerea partenerilor sociali, preşedintele şi îl propune spre validare Parlamentului; b) îi alege, la propunerea partenerilor sociali, pe cei 2 vicepreşedinţi şi pe membrii biroului executiv; c) adopta regulamentul de organizare şi funcţionare; d) stabileşte componenta comisiilor de specialitate permanente; e) aproba proiectul propriu al bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi raportul privind execuţia bugetară; f) adopta propunerile de hotărâri elaborate de comisiile de specialitate; g) avizează proiecte de acte normative şi proiecte de programe şi strategii; h) numeşte secretarul general al Consiliului Economic şi Social."20. Alineatul (2) al articolului 27 va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care nu se realizează consensul, hotărârile se adoptă prin vot, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor Consiliului Economic şi Social prezenţi."21. După alineatul (1) al articolului 28 se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Funcţiile de preşedinte, respectiv vicepreşedinte, sunt asigurate prin rotaţie de fiecare partener social. Pentru funcţia de preşedinte rotatia se va efectua cu respectarea duratei fiecărui mandat."22. Alineatul (1) al articolului 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Preşedintele Consiliului Economic şi Social este validat de Parlament, pe o perioadă de 4 ani, la propunerea plenului Consiliului Economic şi Social, adoptată cu o majoritate de trei pătrimi din numărul total al membrilor."23. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Preşedintele Consiliului Economic şi Social reprezintă consiliul în relaţiile cu terţii, potrivit hotărârilor luate în plen sau în biroul executiv."24. Literele b) şi c) ale alineatului (1) al articolului 35 vor avea următorul cuprins:"b) salariile angajaţilor Secretariatului tehnic al Consiliului Economic şi Social, stabilite pe baza prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 386/2001; c) indemnizaţiile pentru cei 27 de membri ai Consiliului Economic şi Social şi pentru 54 de membri ai comisiilor de specialitate permanente, care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic şi Social;"25. După litera d) a alineatului (1) al articolului 35 se introduce litera e) cu următorul cuprins:"e) contribuţiile datorate de angajator asupra sumelor reprezentând salarii şi indemnizaţii plătite persoanelor prevăzute la lit. b) şi c), conform reglementărilor în domeniu."26. Alineatul (2) al articolului 35 se abroga.27. La articolul 36 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Angajaţii Secretariatului tehnic al Consiliului Economic şi Social nu au statut de funcţionari publici."28. La capitolul VI - Dispoziţii finale, articolele 40, 41 şi 42 se abroga.  +  Articolul 2Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 24, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.  +  Articolul 3Legea nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 7 iulie 1997, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 28 februarie 2003.Nr. 58.-------