HOTĂRÂRE nr. 229 din 4 martie 2003privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 18 martie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 44 din Legea cinematografiei nr. 630/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei  +  Articolul 1 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul cinematografiei, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Centrul Naţional al Cinematografiei are sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1.  +  Articolul 2Centrul Naţional al Cinematografiei îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii: a) libertatea de creaţie, de exprimare artistică şi de comunicare publică a filmelor cinematografice; b) afirmarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin promovarea filmelor cinematografice în circuitul mondial de valori; c) protejarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului cinematografiei naţionale; d) încurajarea iniţiativei private în domeniile creatiei, producţiei, finanţării, distribuţiei, difuzării şi exploatării filmelor cinematografice româneşti sau realizate cu participare românească; e) promovarea unui sistem concurential deschis, de acces la creditele financiare acordate din Fondul cinematografic.  +  Articolul 3Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte următoarele funcţii: a) funcţia de strategie, prin care se definesc obiectivele politicilor de dezvoltare a sectorului cinematografiei şi se asigura participarea la fundamentarea, elaborarea şi îndeplinirea Programului de guvernare în domeniul cinematografiei; b) funcţia de reglementare, prin care se asigura cadrul normativ şi instituţional necesar pentru organizarea şi funcţionarea activităţilor din domeniu; c) funcţia de administrare, prin care se realizează administrarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei naţionale şi gestionarea Fondului cinematografic; d) funcţia de reprezentare, prin care se asigura reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul cinematografiei; e) funcţia de autoritate de stat, prin care se asigura urmărirea şi controlul respectării reglementărilor în domeniul cinematografiei, precum şi aplicarea unitară a dispoziţiilor legale în cadrul instituţiilor şi agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa.  +  Articolul 4 (1) Pentru realizarea rolului sau Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. elaborează politica şi strategia sectoriala în domeniul cinematografiei;2. elaborează şi propune spre aprobare Guvernului proiecte de acte normative pentru domeniul sau de activitate;3. emite, potrivit legii, norme şi metodologii privind desfăşurarea activităţilor în domeniul cinematografiei;4. emite reglementări, norme şi instrucţiuni pentru unităţile din subordinea sau de sub autoritatea sa;5. participa la iniţierea şi la negocierea convenţiilor, acordurilor şi a altor înţelegeri internaţionale în domeniul cinematografiei, potrivit legii;6. propune încheierea unor convenţii, acorduri şi a altor înţelegeri de cooperare internationala, precum şi aderarea sau, după caz, ratificarea convenţiilor internaţionale din domeniul sau de competenţa;7. emite norme, asigura organizarea, funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografiei, ca instrument unitar de evidenta pentru persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei, precum şi de clasificare a filmelor, a salilor şi gradinilor de spectacol cinematografic;8. asigura protecţia publicului spectator prin norme privind clasificarea filmelor şi prin stabilirea condiţiilor de prezentare a acestora în cadrul salilor de cinematograf, precum şi a condiţiilor de comercializare sau de închiriere a filmelor înregistrate pe orice fel de suport;9. emite norme de clasificare a salilor şi gradinilor de spectacole cinematografice sau a oricăror alte spaţii autorizate în care se prezintă proiectii publice de filme, în funcţie de nivelul dotărilor tehnice şi al facilităţilor de confort şi de vizionare oferite publicului spectator;10. suspenda sau retrage înscrierile ori clasificarile emise, în cazul nerespectării dispoziţiilor legale;11. administrează, întreţine, dezvolta şi exploatează patrimoniul cinematografiei naţionale, definit potrivit legii;12. asigura resursele financiare pentru conservarea, restaurarea şi valorificarea filmelor cinematografice româneşti, precum şi a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei naţionale;13. poate închiria, concesiona sau vinde sali şi grădini de spectacole cinematografice aflate în patrimoniul cinematografiei naţionale, în condiţiile legii;14. poate închiria sau concesiona ori poate vinde bunuri din patrimoniul cinematografiei naţionale, potrivit legii;15. urmăreşte şi asigura, în condiţiile legii, alocarea resurselor bugetare în domeniul sau de activitate;16. colectează şi administrează, potrivit legii, Fondul cinematografic;17. organizează un sistem concurential deschis de evaluare şi selecţionare a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare şi asigura funcţionarea comisiilor de evaluare a proiectelor şi de acordare a sprijinului financiar;18. acorda, în conformitate cu dispoziţiile legale, credit financiar rambursabil pentru producţia, distribuţia, difuzarea şi exploatarea filmelor româneşti;19. asigura, în condiţiile legii, credite financiare nerambursabile pentru conservarea, întreţinerea şi modernizarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cinematografiei naţionale, precum şi pentru relansarea distribuţiei, difuzării şi exploatării unor filme româneşti;20. analizează modul de utilizare a creditelor acordate şi dispune, potrivit legii, măsuri de recuperare a fondurilor alocate, în situaţia nerespectării prevederilor contractelor de creditare;21. promovează introducerea filmelor româneşti în circuitul mondial de valori;22. poate sprijini financiar, în condiţiile legii, organizarea unor festivaluri cinematografice, participarea filmelor şi a cineaştilor români la manifestări interne şi internaţionale;23. iniţiază, organizează şi sprijină financiar, în condiţiile legii, orice alte forme de punere în valoare a creatiei cinematografice româneşti şi a patrimoniului cinematografiei naţionale;24. acorda anual Premiul Naţional al Cinematografiei şi poate institui premii pentru creaţia şi producţia de filme româneşti;25. elaborează indicatori statistici de specialitate şi asigura colectarea datelor statistice pentru domeniul sau de activitate;26. editează, publică şi comercializează Anuarul statistic al cinematografiei, alte publicaţii de specialitate şi poate sprijini editarea unor asemenea publicaţii;27. poate edita şi publică, direct sau în colaborare, cu respectarea prevederilor legislaţiei privind dreptul de autor, pe orice fel de suport, reproduceri ale filmelor româneşti şi le comercializează;28. stabileşte preţurile şi tarifele pentru serviciile pe care le prestează şi care, potrivit legii, constituie venit la Fondul cinematografic, precum şi pentru cele prestate de instituţiile subordonate;29. sprijină activităţi de formare şi perfecţionare a personalului şi realizează atestarea personalului de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în cadrul echipelor de filmare sau al altor instituţii cinematografice, pentru care nu exista forme speciale de şcolarizare; eliberează certificate de libera practica în domeniul cinematografiei;30. exercita atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu privire la instituţiile publice din subordine şi la agenţii economici care funcţionează sub autoritatea sa;31. colaborează cu organizaţiile profesionale de cineasti, în scopul sprijinirii şi ocrotirii statutului cineaştilor în România;32. colaborează, în condiţiile legii, cu sindicatele şi patronatul din domeniul cinematografiei, precum şi cu alte structuri ale societăţii civile;33. controlează respectarea reglementărilor în domeniul cinematografiei şi aplica sancţiunile corespunzătoare, în conformitate cu dispoziţiile legale;34. reprezintă România în organismele internaţionale sau interguvernamentale cu activitate în domeniul cinematografiei, precum Fondul Eurimages, Europa Cinemas, Observatorul European al Audiovizualului, Reţeaua Cinematografica Sud-Est Europeană. (2) Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte, în aplicarea Programului de guvernare, orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale, în scopul dezvoltării cinematografiei naţionale şi al promovării filmului românesc.  +  Articolul 5 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei este abilitat să solicite şi sa primească de la instituţiile publice şi persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cinematografiei date şi informaţii necesare în vederea exercitării competentelor sale. (2) Centrul Naţional al Cinematografiei centralizează şi prelucreaza datele statistice primare referitoare la activităţile din domeniul cinematografiei. (3) În exercitarea atribuţiilor sale Centrul Naţional al Cinematografiei colaborează cu ministerele şi celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autorităţi publice şi cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale.  +  Capitolul 2 Conducerea Centrului Naţional al Cinematografiei  +  Articolul 6 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei este condus de un preşedinte şi de un vicepreşedinte, numiţi prin hotărâre a Guvernului. (2) Preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţi publice, instituţii şi organizaţii, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoane fizice, din ţara sau din străinătate. (3) Preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei este ordonator principal de credite. (4) Preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul propriu şi conducerile instituţiilor publice subordonate, precum şi ale agenţilor economici cu capital integral sau majoritar de stat aflaţi sub autoritatea Centrului Naţional al Cinematografiei. Pentru societăţile comerciale aflate sub autoritatea sa Centrul Naţional al Cinematografiei exercita drepturile şi obligaţiile ce revin statului în calitate de acţionar majoritar. (5) Preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei aproba, prin ordin, regulamentele de organizare şi funcţionare, precum şi statele de funcţii ale instituţiilor publice subordonate. (6) În exercitarea atribuţiilor care îi revin preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei emite, în condiţiile legii, ordine cu caracter normativ.  +  Articolul 7 (1) Atribuţiile vicepreşedintelui se stabilesc prin ordin al preşedintelui Centrului Naţional al Cinematografiei. (2) Preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei poate delega vicepreşedintelui unele dintre atribuţiile ce îi revin, în condiţiile legii.  +  Articolul 8 (1) Secretarul general al Centrului Naţional al Cinematografiei este funcţionar public de cariera şi se numeşte în funcţie prin ordin al preşedintelui Centrului Naţional al Cinematografiei. (2) Funcţia de secretar general se ocupa prin examen sau prin concurs în condiţiile legii. (3) Secretarul general asigura stabilitatea şi continuitatea politicilor şi strategiei Centrului Naţional al Cinematografiei, exercita atribuţiile şi responsabilităţile stabilite potrivit legii, asigură realizarea legăturilor functionale dintre structurile Centrului Naţional al Cinematografiei. (4) Secretarul general poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional al Cinematografiei sau încredinţate de preşedinte.  +  Articolul 9 (1) Colegiul Consultativ al Cinematografiei, denumit în continuare Colegiu, este organism consultativ de specialitate al Centrului Naţional al Cinematografiei. (2) Colegiul este format din 9 membri propuşi de preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei dintre personalităţi ale cinematografiei naţionale, cu consultarea uniunilor şi asociaţiilor de creatori. (3) Componenta nominală a Colegiului se aproba prin hotărâre a Guvernului. (4) Colegiul este condus de un preşedinte ales de membrii acestuia. (5) Secretariatul lucrărilor Colegiului este asigurat de personalul Centrului Naţional al Cinematografiei. (6) Colegiul se întruneşte în şedinţe lunare şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui Colegiului, din proprie iniţiativă sau la solicitarea preşedintelui Centrului Naţional al Cinematografiei. (7) Colegiul emite avize în legătură cu: a) programul naţional de cultura cinematografica elaborat de Centrul Naţional al Cinematografiei; b) promovarea şi reprezentarea pe plan internaţional a cinematografiei naţionale; c) regulamentele pentru acordarea Premiului Naţional al Cinematografiei şi a altor premii instituite de Centrul Naţional al Cinematografiei; d) iniţierea unor festivaluri ale filmului românesc sau internaţional; e) priorităţile de alocare a sumelor din Fondul cinematografic pentru conservarea şi restaurarea patrimoniului cinematografiei naţionale. (8) Organizarea şi funcţionarea Colegiului se stabilesc prin regulament propriu, aprobat de membrii acestuia. (9) Fondurile necesare pentru funcţionarea Colegiului se suporta din veniturile proprii realizate de Centrul Naţional al Cinematografiei. (10) Indemnizaţia lunară cuvenită fiecărui membru al Colegiului, indiferent de numărul şedinţelor, nu poate depăşi 12% din indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de secretar de stat.  +  Capitolul 3 Structura organizatorică a Centrului Naţional al Cinematografiei  +  Articolul 10 (1) Structura organizatorică a Centrului Naţional al Cinematografiei este prevăzută în anexa nr. 1; în cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui Centrului Naţional al Cinematografiei, se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări în domeniul cinematografiei, stabilindu-se numărul posturilor de conducere. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Centrului Naţional al Cinematografiei se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional al Cinematografiei, aprobat prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 11 (1) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aproba prin ordin al preşedintelui Centrului Naţional al Cinematografiei, în condiţiile legii. (2) Numărul maxim de posturi al Centrului Naţional al Cinematografiei este de 38, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului preşedintelui, stabilite potrivit legii. (3) Personalul necesar pentru desfăşurarea activităţilor Centrului Naţional al Cinematografiei se numeşte sau se angajează, după caz, cu respectarea dispoziţiilor legale, în limita numărului de posturi aprobat. (4) Preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei poate constitui comisii de specialitate şi alte organisme consultative, care să contribuie la realizarea reformei în domeniul cinematografiei şi la colaborarea cu structurile societăţii civile. (5) Salarizarea funcţiilor publice din aparatul propriu al Centrului Naţional al Cinematografiei se face potrivit anexei nr. II la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici. (6) Salarizarea personalului contractual din aparatul propriu al Centrului Naţional al Cinematografiei se face potrivit prevederilor aplicabile personalului din instituţiile publice, salarizat în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, iar pentru personalul contractual al Arhivei Naţionale de Filme se aplică prevederile corespunzătoare salarizarii personalului contractual din unităţile bugetare de subordonare centrala.  +  Articolul 12Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului Naţional al Cinematografiei se finanţează integral de la bugetul de stat.  +  Articolul 13Plata cotizaţiilor anuale datorate, potrivit legii, organismelor internaţionale de profil se suporta din bugetul Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 14 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei are în dotare un autoturism, în parc propriu, pentru transportul personalului, cu un consum lunar mediu de 300 litri de carburant. (2) Pentru îndeplinirea activităţilor specifice Centrul Naţional al Cinematografiei are în dotare 3 autovehicule pentru transport de persoane şi de marfa, cu un consum lunar mediu de 300 litri de carburant pentru fiecare autovehicul.  +  Articolul 15 (1) Instituţiile publice care funcţionează în subordinea Centrului Naţional al Cinematografiei sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Sub autoritatea Centrului Naţional al Cinematografiei funcţionează Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România Film", precum şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 16Centrul Naţional al Cinematografiei va prelua, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol de predare-primire, acţiunile aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului la societăţile comerciale din cinematografie, respectiv Societatea Comercială Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A., Societatea Comercială Studioul Cinematografic "Rofilm" - S.A., Societatea Comercială Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 807/2001 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 31 august 2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Preşedintele CentruluiNaţional al Cinematografiei,Decebal MitulescuMinistrul culturii şi cultelor,Razvan Theodorescup. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 4 martie 2003.Nr. 229.  +  Anexa 1                                    Numărul maxim de posturi: 38, exclusiv                                    demnitarii şi cabinetul preşedintelui                      STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A                 CENTRULUI NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI      ┌───────────────┐ ┌─────────────┐      │ COLEGIUL │ ┌──────────┐ ┌───┤ CABINETUL │      │CONSULTATIV AL │..........│PREŞEDINTE│ │ │PREŞEDINTELUI│      │CINEMATOGRAFIEI│ └─────┬────┘ │ └─────────────┘      └───────────────┘ │ │ ┌─────────────┐                                       │ │ │SERVICIUL │                                       │ │ │LEGISLAŢIE, │                                       ├───────────────┼───┤REGLEMENTĂRI,│                                       │ │ │CONTENCIOS │                                       │ │ └─────────────┘                                       │ │ ┌──────────┐                                       │ └───┤ AUDIT │                                       │ └──────────┘                               ┌───────┴──────┐                               │VICEPREŞEDINTE│                               └───────┬──────┘                                       │                                       │                                       │                              ┌────────┴───────┐                              │SECRETAR GENERAL│                              └────────┬───────┘                                       │                                       │                                       │       ┌────────────────┬──────────────┼───────────┬────────────────┐       │ │ │ │ │       │ │ │ │ │┌──────┴────────┐┌──────┴───────┐┌─────┴─────┐┌────┴─────┐┌─────────┴────────┐│ Direcţia ││ Direcţia ││Direcţia ││Direcţia ││Direcţia relaţii ││ Registrul ││ Fondul ││patrimoniu,││economică,││externe, cooperare││cinematografiei││cinematografic││dezvoltare,││buget, ││ internationala │└───────────────┘└──────────────┘│investiţii ││finanţe │└──────────────────┘                                 └───────────┘└──────────┘  +  Anexa 2                    INSTITUŢIILE PUBLICE    care funcţionează în subordinea Centrului Naţional al Cinematografiei
    Denumirea instituţieiSursa de finanţare
    Arhiva Naţională de FilmeVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  NOTĂ:Unitatea menţionată poate utiliza un număr maxim de 130 de posturi.
   +  Anexa 3PERSOANELE JURIDICEaflate sub autoritatea Centrului Naţional al Cinematografiei1. Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România Film"2. Societatea Comercială Studioul Cinematografic "Rofilm" - S.A.3. Societatea Comercială Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A.4. Societatea Comercială Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A.-------