ORDONANTA Nr. 63 din 24 august 1994privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 30 august 1994  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. g) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1La efectuarea unor cheltuieli din fondurile publice de către autorităţile şi instituţiile publice se vor avea în vedere normativele de cheltuieli pe domenii de activitate, aprobate în condiţiile prevederilor legale.  +  Articolul 2Normativele de cheltuieli stabilite ca limite maxime actualizate în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile publice judeţene şi locale, precum şi de către instituţiile publice din subordinea acestora sunt redate în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile publice judeţene şi locale, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora aplica normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme şi pentru consumul de carburanţi, actualizate potrivit anexei 2.  +  Articolul 4Celelalte normative de cheltuieli, stabilite în condiţiile reglementărilor în vigoare, se aplică în continuare şi se vor actualiza de către Guvern sau alte instituţii abilitate, potrivit condiţiilor prevăzute prin dispoziţiile legale de aprobare a normativelor de cheltuieli respective.  +  Articolul 5Preşedinţia României, Senatul, Camera Deputaţilor, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, organele autorităţii judecătoreşti, precum şi autorităţile publice subordonate Parlamentului aplica normativele de cheltuieli specifice aprobate, care se pot actualiza în condiţiile reglementărilor proprii. În situaţia în care normativele de cheltuieli pentru aceste instituţii publice nu sunt aprobate prin legi sau hotărâri ori decizii ale organelor de conducere ale acestora, instituţiile respective pot aplica normativele stabilite pentru ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale prin prezenta ordonanţă sau, după caz, cele aprobate prin hotărâri ale Guvernului. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 LIMITE MAXIMEîn cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile publice judeţene şi locale, precum şi de către instituţiile publice din subordinea acestora
    Autorităţile publice şi persoanele care pot efectua acţiuni de protocolLimita maximă
    I. Organizarea de mese oficiale şi cocteiluri A. Limite valorice pentru mese oficiale oferite de:- lei/persoană -
     
    1. miniştri de stat, miniştri, secretari de stat şi cei cu funcţii asimilate acestora, prefecţii judeţelor, al municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov, preşedinţii consiliilor judeţene şi al Consiliului Sectorului Agricol Ilfov, primarii municipiilor reşedinţă de judeţ şi primarul general al Capitalei, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale25.700
    2. subsecretari de stat şi cei cu funcţii asimilate acestora, subprefecţii judeţelor, ai municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov, vicepreşedinţii consiliilor judeţene şi ai Consiliului Sectorului Agricol Ilfov, viceprimarii municipiilor, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, directorii generali şi directorii din ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale19.400
    B. Limite valorice pentru cocteiluri care pot fi oferite de către persoanele menţionate la pct. 1 şi 2 de mai sus5.800
    II. Invitarea în ţară a unor delegaţii pe cheltuiala părţii române
    A. Cheltuieli zilnice de masă pentru:- lei/persoană/zi -
     
    1. delegaţiile conduse de miniştri de stat, miniştri şi pentru invitaţii miniştrilor de stat, miniştrilor şi ai celor cu funcţii asimilate acestora, ai prefecţilor judeţelor, al municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov, ai preşedinţilor consiliilor judeţene şi al Consiliului Sectorului Agricol Ilfov, primarului general al Capitalei şi conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale38.700
    2. invitaţii secretarilor de stat, subsecretarilor de stat şi ai celor cu funcţii asimilate acestora, ai subprefecţilor judeţelor, al municipiului Bucureşti şi ai sectorului agricol Ilfov, ai vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi ai Consiliului Sectorului Agricol Ilfov, ai primarilor municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti32.200
    3. invitaţii directorilor generali şi ai directorilor din ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale25.700
    B. Alte cheltuieli:  
    1. cafele, apă minerală, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul tratativelor sau şedinţelor, în limită de:3.000
    2. cadouri în limită de:99.300 lei/delegaţie
    III. Cheltuieli pentru însoţitori:- lei/persoană/zi -
    - însoţitorii delegaţilor străini care se deplasează în altă localitate beneficiază de masă şi cazare în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului
     
    - cheltuieli de masă pentru şoferi6.500
    IV. Alte prevederi
    1. fondul la dispoziţia conducătorului ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prefecturilor judeţene, a municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov, a preşedinţilor consiliilor judeţene şi al Consiliului Sectorului Agricol Ilfov, a primarului general al Capitalei- lei/salariat din aparatul propriu - 8.800
    Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare şi trataţii în limită de:- lei/invitat/zi - 1.050
    2. fondul la dispoziţia rectorului- lei/salariat din aparatul propriu - 5.700
    Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare şi trataţii în limită de:- lei/invitat/zi - 800
  În cadrul limitei maxime prevăzute în anexa nr. 1, conducătorii instituţiilor menţionate pot aproba niveluri inferioare de cheltuieli, în funcţie de condiţiile specifice şi de modul de desfăşurare a acţiunii, precum şi în raport cu sursele de finanţare ce pot fi atrase, în condiţiile legii, la realizarea acestora. Periodic, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor, Ministerul Finanţelor va actualiza limitele maxime aprobate în prezenta anexa. În cazuri excepţionale, prin hotărâre a Guvernului se pot aproba alte normative de cheltuieli pentru acţiuni de protocol cu caracter deosebit, pe bază de justificări fundamentate. De asemenea, prin hotărâre a Guvernului se aproba şi alte măsuri necesare desfăşurării acţiunilor de protocol în ţara şi în străinătate. Până la aprobarea unor normative de cheltuieli pentru acţiunile de protocol specifice activităţii, autorităţile prevăzute la art. 5 din ordonanţa şi Secretariatul General al Guvernului pot majoră limitele prevăzute în prezenta anexa cu până la 50%, cu aprobarea conducătorilor acestor instituţii.
   +  Anexa 2 NORMATIVprivind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi
    I. Normativ privind dotarea cu autoturisme
    A. Ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi servicii publice descentralizate ale acestora
    1. Ministru de stat, ministru1 autoturism
    2. Secretar de stat, subsecretar de stat şi cei cu funcţii asimilate acestora - conducători ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale1 autoturism
    3. Secretari de stat şi cei cu funcţii asimilate acestora1 autoturism
    4. Subsecretari de stat şi cei cu funcţii asimilate acestoracâte 1 autoturism la 2 persoane cu astfel de funcţii, în parc comun
    5. Se mai pot folosi, în parc comun, autoturisme de către ministere, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în funcţie de numărul de personal, astfel:  
    - personal aparat propriu sub 100 posturi1 autoturism
    - personal aparat propriu 101 - 250 posturi2 autoturisme
    - personal aparat propriu 251 - 400 posturi3 autoturisme
    - personal aparat propriu 401 - 700 posturi4 autoturisme
    - personal aparat propriu 701 - 1.000 posturi6 autoturisme
    - personal aparat propriu peste 1.000 posturi8 autoturisme
    6. Pentru serviciile publice descentralizate ale ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi pentru instituţiile publice se vor menţine în dotare autoturismele de serviciu în parc comun, dacă a fost aprobată de către Guvern o asemenea dotare, inclusiv consumul de carburant aprobat  
    7. La Prefectura Municipiului Bucureşti şi Sectorului Agricol Ilfov1 autoturism pentru prefect 4 autoturisme pentru parcul comun
    8. La prefecturile judeţene1 autoturism pentru prefect 3 autoturisme pentru parcul comun
    B. Organe ale administraţiei publice locale  
    a) La Consiliul Local al Municipiului Bucureşti1 autoturism pentru primarul general al Capitalei 4 autoturisme pentru parcul comun
    b) La consiliile judeţene şi la Consiliul Sectorului Agricol Ilfov1 autoturism pentru preşedinte 3 autoturisme pentru parcul comun
    c) La consiliile municipiilor reşedinţă de judeţ şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti1 autoturism pentru primar 1 autoturism pentru parcul comun
    d) La consiliile municipiilor care nu sunt reşedinţă de judeţ şi ale oraşelor cu peste 10.000 locuitori1 autoturism pentru parcul comun
    II. Normativ privind consumul lunar de carburanţi - Ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale- litri/lună/vehicul -
    300
    - Prefectura Municipiului Bucureşti şi Sectorului Agricol Ilfov300
    - Prefecturile judeţene250
    - Consiliile judeţene, Consiliul Local al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Sectorului Agricol Ilfov250
    - Consiliile municipiilor reşedinţă de judeţ şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti200
    - Consiliile municipiilor care nu sunt reşedinţă de judeţ şi ale oraşelor cu peste 10.000 locuitori150
    - Alte instituţii publice150
  Numărul de autoturisme şi consumul de carburanţi pentru activităţile specifice desfăşurate de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice din subordinea ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale se aproba prin hotărâre a Guvernului. Nu se considera depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autoturisme aprobat fiecărei instituţii. În cazuri excepţionale, prin hotărâre a Guvernului se pot aproba alte normative de dotare cu autoturisme şi consumuri lunare de carburanţi, pe bază de justificări fundamentate. ---------------------------