HOTĂRÂRE nr. 260 din 4 martie 2003pentru completarea art. 216 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 18 martie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 216 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, se completează cu un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:"(11) În cazul în care, ca urmare a selectării consultantului în baza unei proceduri a organismelor internaţionale finanţatoare, contractul de consultanţa cuprinde numai componenta fixa a onorariului, instituţia publică implicata, cu încunoştinţarea organismului internaţional finanţator, va încheia cu consultantul selectat un contract separat care va cuprinde componenta variabila a onorariului. Componenta variabila a onorariului va fi exprimată în procente şi nu va depăşi 3% din valoarea tranzacţiei. Prevederile contractului de consultanţa pentru plata componentei variabile a onorariului vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────Ministrul industrieişi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul Autorităţiipentru Privatizareşi AdministrareaParticipatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu Musetescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 4 martie 2003.Nr. 260.────────────