ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 februarie 2003pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:I. persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă şi funcţionarii publici;II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la pct. I;III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri;IV. persoanele care realizează un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel puţin 3 salarii medii brute, şi care se afla în una dintre situaţiile următoare: a) asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari; b) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management; c) membri ai asociaţiei familiale; d) persoane autorizate sa desfăşoare activităţi independente; e) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora; f) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;V. persoanele care realizează prin cumul venituri brute pe an calendaristic, echivalente cu cel puţin 3 salarii medii brute, şi care se regăsesc în doua sau mai multe situaţii prevăzute la pct. IV. (2) Se pot asigura în sistemul public, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, persoanele care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la alin. (1), cele care nu se afla în plata unor prestaţii de asigurări sociale în sistemul public, cele care nu se regăsesc în situaţiile de la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c), precum şi cele care nu sunt asigurate în alte sisteme de asigurări sociale, neintegrate în sistemul public. (3) Salariul mediu brut este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat."2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, denumite în continuare angajatori, precum şi instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj pentru somerii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. III sunt obligate să depună în fiecare luna, la termenul stabilit de CNPAS, declaraţia privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat. Declaraţia se depune la casa teritorială de pensii în raza căreia se afla sediul angajatorului."3. Alineatul (4) al articolului 6 se abroga.4. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18 - (1) În sistemul public sunt contribuabili, după caz: a) asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale; b) angajatorii; c) persoanele juridice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. II, asimilate angajatorului în condiţiile prezentei legi; d) Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj; e) persoanele prevăzute la art. 5 alin. (2) care încheie contract de asigurare socială."5. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Contribuţia de asigurări sociale se datorează din momentul încadrării în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) sau de la data încheierii contractului de asigurare socială. (2) Contribuţia individuală de asigurări sociale se datorează de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, iar cota contribuţiei individuale de asigurări sociale se stabileşte prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. (3) Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajatori reprezintă diferenţa dintre nivelul cotelor de contribuţii de asigurări sociale stabilite diferenţiat, în funcţie de condiţiile de muncă, prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, şi nivelul cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale. (4) Asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2) datorează integral cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor de muncă în care îşi desfăşoară activitatea. (5) Contribuţia de asigurări sociale pentru şomeri se suporta integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă, cu excepţia plăţilor compensatorii şi a veniturilor de completare acordate salariaţilor din industria de apărare, în perioada de reducere temporară a activităţii. (6) Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plati compensatorii se suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj la nivelul cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale. (7) Contribuţia de asigurări sociale pentru salariaţii din industria de apărare, care beneficiază de venituri de completare, potrivit legii, în perioada de reducere temporară a activităţii, se suporta astfel: a) contribuţia individuală de asigurări sociale, de către salariaţi; b) contribuţia de asigurări sociale corespunzătoare contribuţiei datorate de angajator, din bugetul asigurărilor pentru şomaj. (8) Contribuţia de asigurări sociale datorată de contribuabilii prevăzuţi la art. 18 alin. (1) nu se impozitează."6. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II şi de angajatorii acestora se fac lunar de către angajatori. (2) Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale pentru şomeri se fac lunar de către instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj. (3) Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2) se face lunar de către aceştia, pe baza calculului efectuat şi comunicat de casele teritoriale de pensii la care sunt asiguraţi. (4) Plata contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (2), se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni, calculată de la data la care se face plata. În aceste situaţii stagiul de cotizare este corespunzător timpului efectiv parcurs în interiorul perioadei pentru care s-a efectuat plata."7. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale în cazul asiguraţilor o constituie: a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de muncă, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I, sau veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. II; b) venitul lunar asigurat, prevăzut în declaraţia sau în contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic de o pătrime din salariul mediu brut. (2) Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale pentru personalul român trimis în misiune permanenta în străinătate de către persoanele juridice din România este salariul brut lunar în lei, corespunzător funcţiei în care persoana respectiva este încadrată în ţara, inclusiv sporurile şi celelalte adaosuri care se acordă potrivit legii. (3) Baza de calcul prevăzută la alin. (1) şi (2) nu poate depăşi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut. (4) Salariul mediu brut este cel prevăzut la art. 5 alin. (3)."8. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 24 vor avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Baza lunară de calcul, la care angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale, o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II........................................................................ (3) Baza de calcul prevăzută la alin. (1) şi (2) nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul mediu al asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 5 salarii medii brute."9. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Contribuţia de asigurări sociale nu se datorează asupra sumelor reprezentând: a) prestaţii de asigurări sociale care se suporta din fondurile asigurărilor sociale sau din fondurile angajatorului şi care se plătesc direct de acesta, potrivit prezentei legi; b) drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul încetării raporturilor de muncă, încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, încetării mandatului sau a calităţii de membru cooperator, altele decât cele acordate potrivit legii pentru perioada de preaviz; c) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer, precum şi drepturile de autor; d) sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit; e) premii şi alte drepturi exceptate prin legi speciale. (2) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări sociale, prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), nu se iau în considerare la stabilirea cuantumului prestaţiilor de asigurări sociale."10. Alineatul (1) al articolului 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Contribuţia individuală de asigurări sociale, datorată de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, se retine integral din salariul sau, după caz, din venitul brut lunar al asiguratului şi se virează lunar de angajator la casa teritorială de pensii în raza căreia se afla sediul acestuia."11. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Termenele de plată a contribuţiei de asigurări sociale sunt: a) data stabilită pentru plata drepturilor salariale pe luna în curs, în cazul angajatorilor care efectuează plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata; b) data stabilită pentru plata chenzinei a 2-a, în cazul angajatorilor ce efectuează plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata; c) până la sfârşitul lunii pentru luna în curs, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2); d) până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor ce se suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. III."12. Alineatul (2) al articolului 37 va avea următorul cuprins:"(2) Stagiul de cotizare corespunzător contribuţiei de asigurări sociale datorate în condiţiile art. 21 alin. (6) se determina prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contribuţie individuală de asigurări sociale şi cota de contribuţie de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă în condiţii normale."13. Alineatul (4) al articolului 78 va avea următorul cuprins:"(4) Punctajul asiguratului, stabilit conform alin. (1) şi (2), nu poate fi mai mare de 5 puncte într-un an calendaristic."14. Alineatul (7) al articolului 78 va avea următorul cuprins:"(7) În cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) şi care în aceeaşi perioadă obţin venituri pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, la calculul punctajului anual al asiguratului se iau în considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate."15. Alineatul (2) al articolului 78^1 va avea următorul cuprins:"(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) persoanele care beneficiază de plati compensatorii, pentru care s-a achitat contribuţia din bugetul asigurărilor pentru şomaj. În aceste cazuri numărul de puncte se calculează prin raportarea sumei obţinute în urma aplicării coeficientului rezultat conform prevederilor art. 37 alin. (2) asupra drepturilor primite, la salariul mediu brut lunar comunicat de Institutul Naţional de Statistica pentru luna respectiva."16. La alineatul (1) al articolului 80 sintagma "salariul mediu brut pe economie" se înlocuieşte cu sintagma "salariul mediu brut".17. Articolul 83 va avea următorul cuprins:"Art. 83. - (1) Drepturile de pensie pentru limita de vârsta se acordă şi se plătesc de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost depusa în termen de 30 de zile de la această dată. (2) Drepturile de pensie anticipata sau pensie anticipata parţială se acordă şi se plătesc: a) de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost depusa în termenul prevăzut la alin. (1), dar nu înainte de data încetării calităţii de asigurat, în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III; b) de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost depusa în termenul prevăzut la alin. (1), în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V. (3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (2), ale căror cereri au fost depuse în termenul prevăzut la alin. (1), drepturile de pensie pentru limita de vârsta, pensie anticipata sau pensie anticipata parţială se acordă de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dar nu înainte de data încetării calităţii de asigurat. (4) În cazul persoanelor ale căror cereri de pensionare au fost depuse cu depăşirea termenului prevăzut la alin. (1), drepturile de pensie se acordă şi se plătesc: a) de la data depunerii cererii, în cazul pensiei pentru limita de vârsta; b) de la data depunerii cererii, dar nu înainte de data încetării calităţii de asigurat, în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III, care solicită pensie anticipata sau pensie anticipata parţială; c) de la data depunerii cererii, în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V, care solicită pensie pentru limita de vârsta, pensie anticipata sau pensie anticipata parţială; d) de la data depunerii cererii, dar nu înainte de data încetării calităţii de asigurat, în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (2), care solicită pensie pentru limita de vârsta, pensie anticipata sau pensie anticipata parţială."18. Alineatul (2) al articolului 84 va avea următorul cuprins:"(2) Drepturile de pensie de invaliditate se acordă şi se plătesc: a) de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, dacă cererea a fost depusa în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate; b) de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, dar nu înainte de data încetării calităţii de asigurat, dacă cererea a fost depusa în termenul prevăzut la lit. a), în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (2); c) de la data depunerii cererii, dar nu înainte de data încetării calităţii de asigurat, în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (2), ale căror cereri au fost depuse cu depăşirea termenului prevăzut la lit. a); d) de la data depunerii cererii, în cazul persoanelor care la data solicitării pensiei de invaliditate nu mai au calitatea de asigurat."19. După alineatul (3) al articolului 85 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Dacă persoana care solicită pensie de urmaş se regaseste în situaţia prevăzută la art. 5 alin. (2), drepturile de pensie se acordă conform prevederilor alin. (1)-(3), dar nu înaintea încetării calităţii de asigurat."20. Litera b) a alineatului (1) al articolului 92 va avea următorul cuprins:"b) beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale se regaseste în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I şi II;"21. Articolul 98 va avea următorul cuprins:"Art. 98. - (1) Asiguraţii sistemului public au dreptul, în afară de pensie, la: a) concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afară muncii, boli profesionale şi accidente de muncă; b) prestaţii pentru prevenirea imbolnavirilor şi recuperarea capacităţii de muncă; c) concediu şi indemnizaţie pentru maternitate; d) concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului; e) concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav; f) ajutor de deces. (2) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi e) asiguraţii care, în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical înscrise în certificatul de concediu medical, au un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni, realizat în condiţiile art. 37 şi/sau în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 38. (3) Persoanele care au dobândit, conform legii, calitatea de asigurat beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiţii de stagiu de cotizare, în cazul accidentelor de muncă, bolilor profesionale, urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei şi bolilor infectocontagioase din grupa A. Lista cuprinzând urgentele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A este stabilită prin hotărâre a Guvernului. (4) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. d) asiguraţii sistemului public care au realizat, în condiţiile art. 37 şi/sau în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a), un stagiu de cotizare de cel puţin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului. (5) Dreptul asiguraţilor la ajutor de deces nu este condiţionat de îndeplinirea unui stagiu de cotizare."22. Articolul 99 va avea următorul cuprins:"Art. 99. - (1) Baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a), b), c) şi e) se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical înscrise în certificatul de concediu medical, pe baza cărora s-a datorat sau, după caz, s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale în lunile respective, conform prevederilor art. 23, şi/sau drepturile prevăzute la alin. (9) sau (10), după caz, din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare. (2) Baza de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. d) se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 10 luni anterioare datei naşterii copilului, pe baza cărora s-a datorat sau, după caz, s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale în lunile respective, conform prevederilor art. 23, şi/sau drepturile prevăzute la alin. (9) sau (10), după caz, din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare. (3) În situaţia în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 98 alin. (3) baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare la care s-a datorat sau, după caz, s-a achitat contribuţia de asigurări sociale din lunile respective sau, după caz, venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia de asigurări sociale. (4) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, se plătesc zilele lucrătoare. (5) Pentru calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale se iau în considerare numărul de zile lucrătoare pentru care s-a datorat sau, după caz, s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale şi/sau numărul de zile lucrătoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile din care se constituie baza de calcul. (6) La stabilirea numărului de zile lucrătoare din luna în care se acordă dreptul de asigurări sociale se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale în care nu se lucrează. (7) În cazul în care baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale cuprinde şi perioade anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv perioade de şomaj recunoscute ca vechime în munca, la calculul indemnizaţiilor se iau în considerare pentru aceste perioade, după caz, veniturile lunare care, potrivit legii, au constituit baza de calcul a drepturilor respective sau sumele cu titlu de drepturi băneşti primite în calitate de somer. (8) Pentru perioadele anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi, care au constituit vechime în munca recunoscută la stabilirea pensiilor, în condiţiile art. 160, altele decât perioadele de şomaj, baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie salariul minim brut pe ţara din perioadele respective. (9) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c), inclusiv cele realizate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale se utilizează salariul minim brut pe ţara din perioadele respective. (10) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a), inclusiv cele realizate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale se utilizează cuantumul drepturilor de asigurări sociale de care s-a beneficiat în perioadele respective. (11) În cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) şi care în aceeaşi perioadă obţin venituri pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, la calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale ulterioare se iau în considerare, prin cumulare, veniturile realizate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate, fără a depăşi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut prevăzut la art. (5) alin. (3)."23. Articolul 102 va avea următorul cuprins:"Art. 102. - Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli profesionale sau accidente de muncă se suporta din prima zi de incapacitate temporară de muncă şi până la data încetării acesteia sau pensionării, astfel: a) de către angajator, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II; b) de către angajatorul prestator al cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare sau al altor forme de pregătire profesională pentru şomeri, organizate potrivit legii, pentru situaţiile prevăzute la art. 100 alin. (3); c) de bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V; d) de bugetul asigurărilor sociale de stat, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, precum şi al celor prevăzuţi la alin. (1) pct. III, aflaţi la cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau alte forme de pregătire profesională, organizate potrivit legii, dacă bolile profesionale sau accidentele de muncă s-au produs din vina acestora."24. Articolul 108 va avea următorul cuprins:"Art. 108. - (1) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se determina prin aplicarea unui procent de 75% la baza de calcul stabilită conform art. 99 alin. (1). (2) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă determinata de boala profesională, accident de muncă sau cazuri asimilate acestuia, tuberculoza, SIDA, cancer de orice tip, precum şi de boala infectocontagioasa din grupa A şi urgente medico-chirurgicale stabilite în condiţiile prevăzute la art. 98 alin. (3) este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 99 alin. (1) sau (3), după caz."25. Alineatul (2) al articolului 112 va avea următorul cuprins:"(2) Cuantumul lunar al indemnizaţiilor prevăzute la art. 110 şi 111 este egal cu diferenţa dintre baza de calcul stabilită conform art. 99 alin. (1) şi venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau prin reducerea timpului normal de muncă, fără a depăşi 25% din baza de calcul."26. Alineatul (2) al articolului 113 va avea următorul cuprins:"(2) Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru carantina reprezintă 75% din baza de calcul stabilită conform art. 99 alin. (1)."27. Alineatul (1) al articolului 120 va avea următorul cuprins:"Art. 120. - (1) Cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 99 alin. (1)."28. Articolul 122 va avea următorul cuprins:"Art. 122. - (1) Beneficiază, la cerere, de indemnizaţia pentru creşterea copilului, optional, unul dintre părinţi, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare prevăzute la art. 98 alin. (4). (2) Beneficiază de indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre părinţi, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare prevăzute la art. 98 alin. (2). (3) Beneficiază de aceleaşi drepturi, dacă îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru acordarea acestora, şi asiguratul care, în condiţiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, căruia i s-au încredinţat copii sau i-au fost dati în plasament."29. Articolul 125 va avea următorul cuprins:"Art. 125. - (1) Cuantumul lunar al indemnizaţiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a) este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 99 alin. (2). Suma neta reprezentând indemnizaţia pentru creşterea copilului nu poate fi mai mare decât 85% din salariul mediu net prognozat anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. (2) Cuantumul lunar al indemnizaţiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. b) este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 99 alin. (1)."30. Articolul 129 va avea următorul cuprins:"Art. 129. - În cazul în care angajatorul îşi încetează activitatea sau a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă al asiguratului, drepturile de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a), c), d), e) şi f) şi la art. 109 alin. (1) lit. c), care s-au născut anterior ivirii acestor situaţii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de către casele teritoriale de pensii, urmând să fie recuperate de la angajator, după caz, conform legii."31. Articolul 133 va avea următorul cuprins:"Art. 133. - (1) Calculul şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a), b), c) şi e) se fac pe baza certificatului medical emis în condiţiile legii, care constituie ordin de plată. (2) Calculul şi plata indemnizaţiei de asigurări sociale se fac lunar de către: a) angajator, cel mai târziu o dată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II; b) instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru şomeri; c) casa teritorială de pensii, în termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2). (3) Cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale acordate pe o perioadă mai mare de 90 de zile se poate indexa o dată cu indexarea valorii punctului de pensie, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului."32. Litera a) a articolului 135 va avea următorul cuprins:"a) angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, respectiv al unui membru de familie al acestuia;"33. Alineatul (4) al articolului 138 se abroga.34. Alineatul (2) al articolului 167^2 va avea următorul cuprins:"(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III, cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depun de către angajator sau instituţia care efectuează plata drepturilor de şomaj, după caz, în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, la casa teritorială de pensii în raza căreia se afla domiciliul asiguratului."35. După alineatul (2) al articolului 194 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) La acordarea indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a)-e), baza de calcul se constituie conform art. 99 alin. (1), (2) sau (3), după caz, numai din veniturile realizate în lunile în care persoana a fost asigurata în sistemul public de pensii."  +  Articolul IIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă încetează de drept: a) declaraţiile de asigurare depuse în baza prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 de către persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. f), g), h) şi i) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost reglementate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; b) contractele de asigurare socială încheiate de către persoanele care şi-au completat venitul asigurat până la plafonul prevăzut de lege, în temeiul art. 5 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost reglementate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul III (1) Perioadele în care persoanele ale căror declaraţii sau contracte de asigurare socială încetează de drept conform art. II, care au fost asigurate pe baza declaraţiei sau contractului de asigurare socială în baza legislaţiei în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie stagiu de cotizare, în condiţiile legii, dacă se face dovada achitării contribuţiei de asigurări sociale, iar perioadele în care s-a beneficiat de indemnizaţii de asigurări sociale constituie perioade asimilate stagiului de cotizare. (2) Veniturile asigurate pe baza cărora s-a plătit contribuţia de asigurări sociale şi cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de care au beneficiat persoanele prevăzute la alin. (1) se iau în calcul la stabilirea drepturilor de pensie sau la recalcularea pensiei, în condiţiile legii. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) referitoare la stagiul de cotizare şi la stabilirea drepturilor de pensie se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care au fost asigurate conform art. 5 alin. (1) pct. VI din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă salariul mediu net utilizat la stabilirea sumei nete reprezentând cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului este de 4.956.000 lei. (5) Drepturile de asigurări sociale, cuvenite sau aflate în plata, calculate potrivit reglementărilor în vigoare anterioare prezentei ordonanţe de urgenţă, se achită în continuare, până la sfârşitul perioadei de acordare prevăzute de lege.  +  Articolul IVPentru anul 2003 cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este cea prevăzută de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul VLegea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 27 februarie 2003.Nr. 9.-------------