HOTĂRÂRE nr. 247 din 4 martie 2003privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenta a salariaţilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 14 martie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte metodologia de întocmire a registrului general de evidenta a salariaţilor, înregistrările care se efectuează, precum şi orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestuia.  +  Articolul 2 (1) Încadrarea în munca a unei persoane se realizează, potrivit Codului muncii, numai prin încheierea unui contract individual de muncă în temeiul căruia persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. (2) Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa un registru general de evidenta a salariaţilor, denumit în continuare registru.  +  Articolul 3În termen de 10 zile lucrătoare de la data începerii activităţii, angajatorul are obligaţia de a inregistra registrul la inspectoratul de muncă în a cărui raza teritorială îşi are sediul sau domiciliul, după caz.  +  Articolul 4 (1) Registrul se întocmeşte în regim tipizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi devine document oficial de la data înregistrării. (2) Prima pagina a registrului cuprinde elementele de identificare a angajatorului, numărul de înregistrare la inspectoratul teritorial de muncă, precum şi numărul de file ale registrului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (3) Registrul se numeroteaza pe fiecare pagina şi va purta obligatoriu pe toate paginile ştampila inspectoratului teritorial de muncă. (4) La solicitarea inspectoratului teritorial de muncă, registrul se întocmeşte şi în format electronic. (5) Evidenta registrelor la inspectoratul teritorial de muncă se face într-un registru special, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (6) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5 (1) Angajatorul are obligaţia completării registrului în ordinea încheierii contractelor individuale de muncă. (2) Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariaţilor, data încheierii contractului, data începerii activităţii, modificarea şi suspendarea contractului, durata acestuia, durata muncii exprimată în ore/zi, ocupaţia (funcţia şi/sau meseria), salariul de baza prevăzut la data încheierii contractului, data şi temeiul legal în baza căruia încetează contractul. (3) Înscrierile prevăzute la alin. (2) se efectuează la data încheierii, modificării sau suspendării contractului individual de muncă, precum şi la data emiterii actului privind încetarea contractului individual de muncă. (4) Corectarea erorilor materiale din cuprinsul registrului se face prin bararea datelor înscrise eronat, astfel încât să se poată citi vechea înregistrare, înscriindu-se dedesubt în culoare roşie datele exacte. În cazul în care înscrierea nu se poate face dedesubt, se bareaza întregul rând şi se face trimitere la noul rând care conţine datele exacte.  +  Articolul 6Registrul se păstrează la sediul sau domiciliul angajatorului.  +  Articolul 7 (1) Registrul se pune la dispoziţie inspectorului de muncă sau altor autorităţi publice, la solicitarea acestora, în condiţiile legii. (2) Inspectorul de muncă are dreptul de a retine registrul pentru o perioadă de maximum 10 zile lucrătoare în vederea verificării completării corecte a acestuia, în concordanta cu documentele existente în dosarul personal al salariatului. (3) Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puţin: actele necesare angajării, contractul individual de muncă care va cuprinde salariul şi elementele constitutive ale acestuia potrivit legii, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, precum şi orice alte documente care certifica legalitatea şi corectitudinea completărilor din registru. (4) La solicitarea salariatului, angajatorul este obligat sa îi elibereze o copie a dosarului personal, precum şi a filei din registru care cuprinde înscrieri referitoare la acel salariat.  +  Articolul 8Registrul se depune, în termen de 15 zile lucrătoare de la încetarea activităţii angajatorului, la inspectoratul teritorial de muncă la care a fost înregistrat, completat cu toate înregistrările la zi.  +  Articolul 9 (1) Inspectoratul teritorial de muncă poate aproba, la cererea motivată a angajatorului, înregistrarea unui nou registru numai în următoarele situaţii: a) registrul existent este completat în întregime; b) registrul a fost pierdut sau distrus; c) registrul a fost deteriorat, iar completarea acestuia cu noi date nu se mai poate face. (2) Cererea se depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data intervenirii situaţiilor prevăzute la alin. (1). (3) În cazul în care registrul a fost deteriorat, datele cuprinse în acesta se copiaza în noul registru în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării noului registru. Registrul deteriorat se depune la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 5 zile lucrătoare de la data completării noului registru. (4) În situaţia în care registrul a fost pierdut, distrus sau datele nu mai sunt lizibile, angajatorul are obligaţia de a reface înscrierile, în termen de 10 zile lucrătoare, pe baza documentelor existente la dosarul personal.  +  Articolul 10 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de angajatori, persoane fizice sau juridice: a) neincheierea în forma scrisă a contractului individual de muncă; b) neinfiintarea registrului şi/sau neînregistrarea acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în termenele prevăzute de prezenta hotărâre; c) refuzul de a pune la dispoziţie inspectorului de muncă registrul, precum şi dosarul personal al salariaţilor; d) necompletarea registrului în conformitate cu prevederile art. 5; e) neîndeplinirea de către angajator a obligaţiilor prevăzute la art. 9; f) nedepunerera registrului la inspectoratul teritorial de muncă unde a fost înregistrat, în termen de 15 zile de la data încetării activităţii. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei. (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei. (4) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. f) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă. (6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11Angajatorii au obligaţia de a achită inspectoratelor teritoriale de muncă comisionul de 0,25%, respectiv de 0,75% din fondul lunar de salarii, datorat în baza art. 12 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca, cu modificările şi completările ulterioare, până la data finalizarii operaţiunilor de eliberare a carnetelor de muncă.  +  Articolul 12 (1) Angajatorii care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi desfăşoară activitatea au obligaţia infiintarii registrului în termen de 60 de zile calendaristice. (2) Registrul înfiinţat potrivit alin. (1) se completează până la 31 decembrie 2003.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 935/1999 privind stabilirea condiţiilor în care pot presta munca persoanele care nu încheie contracte individuale de muncă şi modul de utilizare a sumelor reprezentând comisionul perceput de inspectoratele teritoriale de muncă, respectiv de direcţiile de muncă şi protecţie socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 17 noiembrie 1999.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 4 martie 2003.Nr. 247.  +  Anexa 1
                 REGISTRU GENERAL DE EVIDENTA A SALARIAŢILOR
  Numa- rul con- trac- tului indi- vi- dual de munca Nume- le şi prenu mele sala- ria- tului Date de iden- tifi- care a sala- ria- rului *) Data în- che- ie- rii con- trac tu- lui în- di- vi- dual de mun- ca Data în- ce- pe- rii ac- ti- vi- ta- tii Dura- ta con- trac- tului în- di- vi- dual de munca Dura- ta mun- cii (ore/ zi) Du- rata pe- ri- oa- dei de pro- ba Locul de munca Ocu- pa- tia **) (fun ctia şi/ sau me- se- ria) Sala- riul de baza ***) Modi- fica- rea, sus- pen- darea con- trac- tului în- di- vi- dual de munca Data ince- tarii con- trac- tului în- di- vi- dual de munca Te- me- iul le- gal al în- ce- ta- rii con- trac tu- lui în- di- vi- dual de mun- ca
  -------------- Notă *) Domiciliul/reşedinţa, actul de identitate, codul numeric personal. Notă **) Se va menţiona inclusiv codul ocupaţiei respective prevăzut în Clasificarea ocupatiilor din România. Notă ***) Prevăzut la data încheierii contractului individual de muncă.NOTĂ:Registrul general de evidenta a salariaţilor se întocmeşte pe hârtie format A3 şi va conţine 100 de file.Modelul-cadru al contractului individual de muncă se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.
   +  Anexa 2 ┌─────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ .................................. │ │ │ │ (denumirea angajatorului) │ │ Nr. de înregistrare .............. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ .................................. │ │ Seria*) .......................... │ │ (sediul angajatorului) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Inspectoratul teritorial │ │ .................................. │ │ de muncă ......................... │ │ (denumirea filialei, sucursalei, │ │ │ │ agenţiei, reprezentantei sau a │ │ │ │ altui asemenea sediu secundar) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ .................................. │ │ │ │ (adresa filialei, sucursalei, │ │ │ │ agenţiei, reprezentantei sau a │ │ │ │ altui asemenea sediu secundar) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ .................................. │ │ │ │ (nr. de înregistrare la │ │ │ │ registrul comerţului) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘                 REGISTRU GENERAL DE EVIDENTA A SALARIAŢILOR------------ Notă *) Rezultată în urma numerotarii paginilor registrului.
   +  Anexa 3
                           REGISTRU SPECIAL
  Nr. crt. Data Denumirea angajatorului Sediul/adresa angajatorului Numărul certifi- catului unic de inregis- trare Numărul de registre generale eliberate angajato- rului Numărul de inregis- trare*) Seria**)
  -------------- Notă *) La inspectoratul teritorial de muncă. Notă **) Rezultată în urma numerotarii paginilor registrului.-------