HOTĂRÂRE nr. 235 din 4 martie 2003pentru aprobarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 13 martie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 4 martie 2003.Nr. 235.  +  Anexa 1 NORMEprivind modul de nominalizare a membrilorComitetului pentru Audit Public Intern  +  Articolul 1 (1) Comitetul pentru Audit Public Intern este un organism cu caracter consultativ, care funcţionează pe lângă Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern din Ministerul Finanţelor Publice. (2) Comitetul pentru Audit Public Intern este format din: a) preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România; b) 2 profesori universitari cu specialitate în domeniul auditului public intern; c) 3 specialişti cu înaltă calificare în domeniul auditului public intern; d) 2 experţi în contabilitate publică; e) 1 expert în domeniul juridic; f) 1 expert în sisteme informatice; g) directorul general al Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern.  +  Articolul 2 (1) Membrii Comitetului pentru Audit Public Intern, cu excepţia preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România şi a directorului general al Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern, sunt selectaţi în baza propunerilor formulate de ministere şi instituţii publice, ca urmare a scrisorilor de intenţie adresate în acest scop de către ministrul finanţelor publice. (2) Pentru desemnarea profesorilor universitari cu specialitate în domeniul auditului public intern se vor consulta cel puţin 5 instituţii de învăţământ superior din România. (3) Desemnarea auditorilor specialişti cu o înaltă calificare în domeniul auditului public intern se efectuează prin consultarea următoarelor instituţii publice: a) ministere cu atribuţii economice, respectiv Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; b) ministere cu atribuţii sociale, respectiv Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale; c) instituţii publice din sistemul de apărare naţionala, ordine publică, securitate şi siguranţa, respectiv Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Informaţii Externe. (4) Pentru desemnarea experţilor în domeniul contabilităţii publice se va consulta Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, precum şi Asociaţia Generală a Economistilor din România. (5) Pentru desemnarea de experţi în domeniul juridic se va consulta Ministerul Justiţiei, iar pentru desemnarea de experţi în sisteme informatice se va consulta Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei. (6) Instituţiile nominalizate la alin. (2)-(5) formulează propuneri în termen de 10 zile de la primirea scrisorilor de intenţie. (7) Persoanele desemnate depun la Secretariatul tehnic al Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern un curriculum vitae detaliat, precum şi alte materiale reprezentative privind activitatea lor. (8) Ministrul finanţelor publice, pe baza analizei documentaţiei prezentate, precum şi a consultărilor directe cu persoanele nominalizate, aproba prin ordin lista membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3 (1) Calitatea de membru al Comitetului pentru Audit Public Intern încetează în următoarele situaţii: a) la cerere; b) în cazul incapacităţii de a-şi exercită atribuţiile o perioadă mai mare de 6 luni; c) în cazul unei condamnări penale aplicate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă; d) deces. (2) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) este de competenţa preşedintelui Comitetului pentru Audit Public Intern, care le aduce la cunoştinţa ministrului finanţelor publice. (3) Încetarea calităţii de membru în situaţiile prevăzute la alin. (1) se dispune prin ordin al ministrului finanţelor publice, la sesizarea preşedintelui Comitetului pentru Audit Public Intern. (4) Locul de membru al Comitetului pentru Audit Public Intern devenit vacant se ocupa după aceeaşi procedura utilizata la numirea acestuia.  +  Articolul 4 (1) Directorul general al Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern este numit de ministrul finanţelor publice numai după obţinerea avizului favorabil al Comitetului pentru Audit Public Intern şi a rezultatului obţinut în urma parcurgerii etapelor de selecţie stabilite în desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice. (2) În vederea obţinerii avizului candidaţii pentru funcţia de director general depun la Secretariatul tehnic al Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern un curriculum vitae detaliat privind activitatea în domeniul auditului, precum şi alte documente reprezentative privind activitatea lor. (3) Comitetul pentru Audit Public Intern analizează materialul documentar al fiecărui candidat şi efectuează consultări directe cu persoanele nominalizate în legătură cu activitatea profesională desfăşurată, conform procedurii prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului pentru Audit Public Intern, urmând ca în termen de 10 zile sa emita şi sa comunice avizul favorabil sau nefavorabil, după caz.  +  Articolul 5 (1) Directorul general al Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern poate fi eliberat din funcţie de către ministrul finanţelor publice numai cu avizul Comitetului pentru Audit Public Intern. (2) Ministrul finanţelor publice îşi exprima intenţia de eliberare din funcţie a directorului general al Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern printr-o scrisoare adresată Comitetului pentru Audit Public Intern, însoţită de motivatia corespunzătoare. (3) Comitetul pentru Audit Public Intern analizează motivele, efectuează investigaţiile necesare şi în termen de 10 zile prezintă avizul favorabil sau nefavorabil la cererea de eliberare din funcţie a directorului general al Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern.--------------