HOTĂRÂRE nr. 143 din 6 februarie 2003pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 10 martie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 131 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă metodologiile privind utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În relaţiile contractuale cu utilizatorii organismele de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme pot face reduceri ale cotelor procentuale sau sumelor forfetare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, în măsura în care sunt abilitate de membrii lor.  +  Articolul 3Organismele de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme garantează utilizatorilor, prin contractele încheiate cu aceştia, pentru absenta oricăror alte pretenţii din partea titularilor de drepturi pe care îi reprezintă.  +  Articolul 4 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) refuzul nejustificat de a plati remuneraţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, cu amendă de 100.000.000 lei la 500.000.000 lei; b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la pct. 8 sau 9 din anexa nr. 1, cu amendă de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei; c) utilizarea muzicii în serviciile de programe ale organismelor de televiziune peste ponderea declarata potrivit pct. 9 din anexa nr. 1, cu amendă de la 100.000.000 lei la 250.000.000 lei. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi persoanelor juridice.  +  Articolul 5Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 4 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit de directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.  +  Articolul 6Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 4 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, fiind aplicabile inclusiv dispoziţiile art. 28.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 71/2000 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarile prestaţiilor artistice muzicale fixate pe fonograme şi a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 3 februarie 2000.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Directorul general al Oficiului Romanpentru Drepturile de Autor,Rodica ParvuMinistrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 6 februarie 2003.Nr. 143.  +  Anexa 1 METODOLOGIEprivind utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, de către organismele de radiodifuziune, televiziune şi distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme1. Organismele de radiodifuziune, de televiziune şi distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu pot utiliza în cadrul propriilor servicii de programe fonograme publicate în scop comercial sau reproducerile acestora numai în baza unor autorizaţii prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Utilizatorii au obligaţia de a obţine autorizaţiile de la organismele de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme şi de a plati remuneraţiile corespunzătoare, inclusiv cele restante, potrivit tabelelor nr. 1-5.2. Autorizaţiile eliberate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme acorda utilizatorilor dreptul de a emite, de a transmite sau de a retransmite orice fonograma publicată în scop comercial ori o reproducere a acesteia.3. În cazul utilizării fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de radio, de televiziune ori a unui distribuitor de servicii de programe prin cablu, în generice de emisiuni sau rubrici proprii ale acestora, producătorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii, are obligaţia de a obţine acordul expres al producătorului de fonograme, care va fi comunicat în cel mult două zile de la solicitare.4. Utilizatorii autorizaţi potrivit prevederilor pct. 1 şi 2 au obligaţia sa plătească o remuneraţie unica reprezentând drepturile cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme, calculată procentual din încasările lunare constând în veniturile brute, potrivit tabelelor nr. 1, 2 şi 3.
      TABELUL Nr. 1
      -------------
      Organisme de radiodifuziune
      ─────────────────────────────
      Anul % lunar
      ─────────────────────────────
      2002 2,5
      2003 2,7
      2004 şi următorii 2,7
      ─────────────────────────────
      TABELUL Nr. 2
      -------------
      Organisme de televiziune şi Societatea Română de Televiziune
   
  Ponderea muzicii în programe Anul Până la 10% inclusiv Peste 10% până la 30% inclu- siv Peste 30% până la 50% inclusiv Peste 50%
  2002 2003 2004 şi următorii 0,2% 0,25% 0,3% 0,9% 1% 1,1% 1,1% 1,2% 1,4% 1,6% 1,7% 1,8%
      TABELUL Nr. 3
      -------------
      Distribuitori prin cablu
      ─────────────────────────────────
      Anul % lunar
      ─────────────────────────────────
      2002 0,7
      2003 0,8
      2004 şi următorii 0,9
      ─────────────────────────────────
  5. Prin excepţie de la prevederile pct. 4, Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) are obligaţia sa plătească o remuneraţie unica reprezentând drepturile cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme, calculată procentual din încasările lunare constând în veniturile brute, potrivit tabelului nr. 4.TABELUL Nr. 4-------------Societatea Română de Radiodifuziune─────────────────────────────────Anul % lunar─────────────────────────────────2002 1,92003 şi următorii 2─────────────────────────────────6. Remuneraţiile stabilite potrivit pct. 4 şi 5 nu pot fi mai mici decât sumele prevăzute în tabelul nr. 5.
      TABELUL Nr. 5
      -------------
      Remuneraţii minime lunare
   
  ┌──────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────┐ │ │Organisme │ Organisme de televiziune │Distri- │ │ │de radio- ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤buitori │ │ Anul │difuziune,│Până la │Peste 10% │Peste 30% │Peste 50% │prin cablu│ │ │inclusiv │10% inclu-│până la │până la │muzica în │ │ │ │SRR │siv muzica│30% inclu-│50% inclu-│programe │ │ │ │ │în progra-│siv muzica│siv muzica│ │ │ │ │ │me │în progra-│în progra-│ │ │ │ │ │ │me │me │ │ │ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2002 şi │10.000.000│ 5.000.000│15.000.000│25.000.000│50.000.000│10.000.000│ │următorii │ lei │ lei │ lei │ lei │ lei │ lei │ └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘7. Baza de calcul a remuneraţiei prevăzute la pct. 4 şi 5, reprezentând drepturile cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme, o constituie totalitatea încasărilor brute lunare din care se scad taxa pe valoarea adăugată, taxa locală de publicitate, taxa pentru publicitatea la băuturi alcoolice, taxa pentru fondul cinematografic naţional şi alocaţia bugetară, după caz. Pentru distribuitorii de programe de televiziune prin cablu baza de calcul o constituie totalitatea încasărilor brute lunare din care se scade taxa pe valoarea adăugată.8. Organismele de radiodifuziune şi de televiziune au obligaţia sa pună la dispoziţie organismelor de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme lista completa a fonogramelor utilizate în serviciile de programe. Distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu au obligaţia sa furnizeze lista completa a serviciilor de programe retransmise. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismele de gestiune colectivă respective şi vor fi comunicate trimestrial, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor.9. O dată cu efectuarea plăţilor organismele de televiziune au obligaţia sa pună la dispoziţie organismelor de gestiune colectivă o situaţie din care să rezulte ponderea muzicii în durata totală a serviciului de programe, pe baza înregistrărilor obligatorii, integrale şi simultane, în timp real, păstrate o perioadă de 30 de zile după data difuzării.10. În situaţia în care organismele de radiodifuziune sau de televiziune utilizează serviciile unor societăţi de intermediere a serviciilor publicitare, baza de calcul a remuneraţiei reprezentând drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme o constituie încasările societăţii de intermediere în contul publicităţii difuzate de utilizatorii respectivi, astfel: a) dacă încasările din publicitate ale utilizatorilor sunt mai mari de 60% din încasările societăţii de intermediere, baza de calcul a remuneraţiei este reprezentată de încasările organismului de radiodifuziune sau de televiziune; b) dacă încasările din publicitate ale utilizatorilor sunt mai mici de 60% din încasările societăţii de intermediere, baza de calcul a remuneraţiei este de 60% din încasările societăţii de intermediere.11. Plata remuneraţiilor datorate de organismele de radiodifuziune şi de televiziune se efectuează trimestrial. Termenul limita de plată este data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se face plata.12. Plata remuneraţiilor datorate de distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu se efectuează lunar. Termenul limita de plată este data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata.13. Pentru întârzieri la plata utilizatorii datorează penalităţi echivalente nivelului dobânzii de referinţa stabilit de Banca Naţionala a României, aferente sumelor neachitate la termen.
   +  Anexa 2 METODOLOGIEprivind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi tabelul cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme1. Prin comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora se înţelege comunicarea acestora în spaţii publice, indiferent de modalitatea realizării comunicării, prin întrebuinţarea unor mijloace mecanice sau electroacustice (instalaţii de amplificare, aparatura de redare a înregistrărilor sonore sau audiovizuale, receptoare radio sau televizoare, echipament informatic etc.).2. Sunt utilizatori, în sensul prezentei metodologii, orice persoane fizice sau juridice autorizate, care folosesc cu orice titlu (de proprietate, de administrare, de închiriere, de subinchiriere etc.) spaţii în care sunt comunicate fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora.3. Utilizatorii au obligaţia să obţină din partea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme autorizaţia pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi sa plătească remuneraţii lunare, potrivit tabelului din prezenta anexa, indiferent de durata efectivă a utilizării.4. Obligaţia de plată a remuneraţiilor revine deţinătorului, cu orice titlu, al spaţiului în care are loc comunicarea publică.5. În situaţia subinchirierii parţiale a unui spaţiu în care are loc comunicarea publică, deţinătorii, cu orice titlu, ai spaţiilor închiriate vor plati remuneraţii distincte dacă utilizează surse proprii de sunet sau de sunet şi imagine.6. Organismele de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme pot numi unul sau doi delegaţi pentru monitorizarea comunicării fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora.Delegaţii au acces liber la concerte, discoteci, baruri, spectacole etc. numai în baza legitimatiilor emise de organismele de gestiune colectivă şi a delegatiilor care indica ora şi scopul accesului.Delegaţii pot utiliza echipamente de înregistrare audio portabile în spaţiile în care sunt comunicate fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora.7. Comunicarea către utilizatori a modificării remuneraţiilor pe baza prevederilor art. 131 alin. (7) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe se face de către organismele de gestiune colectivă prin cel puţin două anunţuri succesive publicate în doua ziare de difuzare naţionala.8. Plata remuneraţiilor datorate de utilizatori se efectuează lunar, până cel târziu în ultima zi a lunii respective.9. Pentru întârzieri la plata utilizatorii datorează penalităţi echivalente nivelului dobânzii de referinţa stabilit de Banca Naţionala a României, aferente sumelor neachitate la termen.TABELcuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                           Remuneraţii (lei)                                                       ─────────────────────────               Utilizatori Producători Artişti                                                       de fonograme interpreţi                                                                       sau                                                                     executanţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    0 1 2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A. Unităţi de alimentaţie (restaurante, cafenele,    braserii, baruri, fast-fooduri, cofetarii sau    unităţi asimilate), sali de jocuri ori cazinouri*) 1. În oraşe sau în staţiuni turistice:   a) cu suprafaţa de până la 100 mp inclusiv 50.000 50.000   b) cu suprafaţa cuprinsă între 101 mp şi      200 mp inclusiv 75.000 75.000   c) cu suprafaţa cuprinsă între 201 mp şi      500 mp inclusiv 100.000 100.000   d) cu suprafaţa de peste 500 mp 150.000 150.000 2. În comune şi sate:  a) cu suprafaţa de până la 50 mp inclusiv 25.000 25.000  b) cu suprafaţa de peste 50 mp 30.000 30.000  B. Discoteci 1,5% din 1,5% din                                                        încasările încasările                                                          brute brute  C. Unităţi comerciale sau de prestări de servicii**) 1. În oraşe sau în staţiuni turistice:   a) cu suprafaţa de până la 100 mp inclusiv 25.000 25.000   b) cu suprafaţa cuprinsă între 101 mp şi      200 mp inclusiv 50.000 50.000   c) cu suprafaţa cuprinsă între 201 mp şi      500 mp inclusiv 75.000 75.000   d) cu suprafaţa de peste 500 mp 100.000 100.000 2. În comune şi sate:  a) cu suprafaţa de până la 200 mp inclusiv 25.000 25.000  b) în spaţii cu suprafaţa de peste 201 mp 40.000 40.000 3. Standuri mobile, vehicule publicitare care    activează în spaţii publice 50.000 50.000  D. Sport şi agrement 1. Stadioane:  a) până la 10.000 de locuri inclusiv 125.000 125.000  b) peste 10.000 de locuri 50 lei/scaun 50 lei/scaun 2. Piscine, plaje, stranduri, părţii de schi 25.000 25.000 3. Patinoare deschise publicului 50.000 50.000 4. Şcoli de dans, şcoli de balet, centre de    sănătate şi de gimnastica 50.000 50.000 5. Sali de sport, patinoare şi piscine de    antrenament sportiv 25.000 25.000 6. Parcuri de distractie 75.000 75.000 7. Oraşele ale copiilor, serbari, alte activităţi    dedicate copiilor 50.000 50.000  E. Turism***) 1. Hoteluri până la categoria trei stele, situate    în staţiuni turistice:  a) cu capacitate de cazare mica 25.000 25.000  b) cu capacitate de cazare medie (31-100 de camere) 50.000 50.000  c) cu capacitate de cazare mare 75.000 75.000 2. Hoteluri până la categoria trei stele, altele    decât cele menţionate la pct. 1:  a) cu capacitate de cazare mica 30.000 30.000  b) cu capacitate de cazare medie (31-100 de camere) 50.000 50.000  c) cu capacitate de cazare mare 100.000 100.000 3. Hoteluri de categoria patru şi cinci stele 200.000 200.000 4. Moteluri, cabane, campinguri şi sate de vacanta 25.000 25.000 5. Unităţi de cazare agroturistice, popasuri    turistice, pensiuni 25.000 25.000   F. Transporturi****) 1. Transporturi rutiere de pasageri:  a) autobuze, troleibuze, tramvaie 10.000 10.000  b) microbuze şi taxiuri 25.000 25.000  c) autocare în transport intern şi internaţional:     - intern 50.000 50.000     - extern 100.000 100.000     - combinat 75.000 75.000  d) vehicule de agrement, atelaje, remorci, platforme 25.000 25.000 2. Transporturi feroviare:  a) trenuri de pasageri în trafic intern 75.000 75.000  b) trenuri de pasageri în trafic internaţional 100.000 100.000  c) vagoane-restaurant sau bar în trafic intern 75.000 75.000  d) vagoane-restaurant sau bar în trafic internaţional 100.000 100.000 3. Transport aerian:  a) zboruri interne 75.000 75.000  b) zboruri continentale 150.000 150.000  c) zboruri transcontinentale 300.000 300.000 4. Transport pe apa:  a) ambarcatiuni de agrement pe lacuri 25.000 25.000  b) transporturi fluviale de agrement 75.000 75.000 5. Transport pe cablu:  a) telecabine 25.000 25.000  b) lifturi şi ascensoare 5.000 5.000  c) spaţii de asteptare 15.000 15.000 6. Aeroporturi:  a) interne 75.000 75.000  b) internaţionale 100.000 100.000 7. Gări şi staţii de metrou:  a) în Bucureşti şi în municipii reşedinţa de judeţ 50.000 50.000  b) în alte oraşe 40.000 40.000  c) sali de asteptare clasa I 30.000 30.000 8. Autogări: 25.000 25.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------- Notă *) La calculul suprafeţelor vor fi luate în considerare spaţiile comerciale utile, inclusiv ringurile de dans. Dacă acelaşi spaţiu este utilizat pentru mai multe activităţi, remuneraţiile reprezentând drepturile cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme se vor plati pentru fiecare activitate. Notă **) La calculul suprafeţelor vor fi luate în considerare spaţiile comerciale utile. Notă ***) Remuneraţiile prevăzute pentru unităţile de cazare se percep numai în cazul existenţei echipamentelor radio-TV în camere. Notă ****) La transportul aerian sumele forfetare sunt aplicabile pentru fiecare cursa, dar numai în cazul aeronavelor dotate cu echipament de ascultare pentru pasageri. Pentru mijloacele de transport neutilizate mai mult de 20 de zile pe luna nu se plătesc remuneraţii. La transporturile de pasageri rutiere, feroviare şi pe apa sumele sunt datorate numai pentru mijloacele de transport dotate cu echipament specific (difuzare, amplificare, ascultare, după caz).-------