HOTĂRÂRE nr. 144 din 6 februarie 2003pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă şi a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu excepţia autorilor muzicii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 10 martie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 131 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă metodologiile privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu excepţia autorilor muzicii, prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În relaţiile contractuale cu utilizatorii organismele de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale pot face reduceri ale cotelor procentuale sau sumelor forfetare prevăzute în anexele nr. 1-4, în măsura în care sunt abilitate de membrii lor.  +  Articolul 3Organismele de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale garantează utilizatorilor, prin contractele încheiate cu aceştia, pentru absenta oricăror alte pretenţii din partea titularilor de drepturi pe care îi reprezintă.  +  Articolul 4 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) refuzul nejustificat de a plati remuneraţiile prevăzute în anexele nr. 1-4, cu amendă de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei; b) nedepunerea de către utilizatori, la termen, la organismele de gestiune colectivă, a informaţiilor şi documentelor prevăzute la pct. 7 din anexa nr. 1, la pct. 6 din anexa nr. 2, la pct. 8 din anexa nr. 3 şi la pct. 6 din anexa nr. 4, cu amendă de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi persoanelor juridice.  +  Articolul 5Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 4 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit de directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.  +  Articolul 6Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 4 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, fiind aplicabile inclusiv dispoziţiile art. 28.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Directorul General al Oficiului Romanpentru Drepturile de Autor,Rodica ParvuMinistrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 6 februarie 2003.Nr. 144.  +  Anexa 1 METODOLOGIE privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale de către organismele de televiziune şi tabelul cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu excepţia autorilor muzicii1. Organismele de televiziune sunt obligate să obţină din partea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale autorizaţiile prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi sa plătească remuneraţiile corespunzătoare, inclusiv cele restante.2. Autorizaţiile eliberate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale acorda utilizatorilor dreptul de a emite sau de a transmite operele audiovizuale aflate în repertoriul pe care acesta îl gestionează.3. În cazul utilizării operelor audiovizuale în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de televiziune ori a unui distribuitor de servicii de programe de televiziune prin cablu, în generice de emisiuni sau în rubrici proprii ale acestora, producătorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii, are obligaţia de a obţine acordul expres al titularului de drepturi.4. Utilizatorii autorizaţi potrivit prevederilor pct. 1 şi 2 au obligaţia sa plătească trimestrial o remuneraţie reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor de opere audiovizuale. Remuneraţia se calculează procentual din încasările brute constând în veniturile brute lunare, conform tabelului următor şi prevederilor pct. 5 şi 6.
       
    Anul%
    2002*)2
    2003 şi următorii2
  ------------- Notă *) Pentru anul 2002 remuneraţiile se calculează în aceleaşi condiţii, având în vedere ca finalizarea negocierilor a avut loc în anul 2002, potrivit legii.5. Baza de calcul a remuneraţiei prevăzute la pct. 4 o constituie totalitatea încasărilor brute lunare din care se scad taxa pe valoarea adăugată, taxa locală de publicitate şi taxa pentru publicitatea la băuturi alcoolice.6. Pentru calculul sumei datorate se procedează astfel: la suma rezultată conform pct. 5 se aplică cota procentuală care reprezintă ponderea operelor audiovizuale din totalitatea timpului de emisie. La rezultatul astfel obţinut se aplică cota procentuală prevăzută în tabelul din prezenta metodologie.7. Organismele de televiziune au obligaţia sa pună la dispoziţie organismului de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale lista cuprinzând toate operele audiovizuale emise sau transmise în serviciile de programe. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismul de gestiune colectivă.8. Plata remuneraţiilor prevăzute la pct. 4, datorate de organismele de televiziune, se efectuează trimestrial. Termenul limita de plată este ziua a 20-a din trimestrul următor celui pentru care se efectuează plata.9. Pentru întârzieri la plata utilizatorii datorează penalităţi echivalente nivelului dobânzii de referinţa stabilit de Banca Naţionala a României, aferente sumelor neachitate la termen.
   +  Anexa 2 METODOLOGIE privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale de către distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu şi tabelul cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu excepţia autorilor muzicii1. Distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu pot utiliza opere audiovizuale numai în baza unor autorizaţii prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Utilizatorii au obligaţia de a obţine autorizaţiile de la organismele de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale.2. Autorizaţiile eliberate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale acorda utilizatorilor dreptul de a retransmite orice opera audiovizuala din repertoriul organismului de gestiune colectivă.3. În cazul utilizării operelor audiovizuale în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de televiziune ori a unui distribuitor de servicii de programe de televiziune prin cablu, în generice de emisiuni sau în rubrici proprii ale acestora, producătorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii, are obligaţia de a obţine acordul expres al titularului de drepturi.4. Utilizatorii autorizaţi potrivit prevederilor pct. 1 şi 2 au obligaţia sa plătească o remuneraţie unica reprezentând drepturile cuvenite titularilor de drepturi asupra operelor audiovizuale, calculată procentual din încasările brute lunare, potrivit tabelului de mai jos:
       
    Anul%
    2002*)3
    2003 şi următorii3
  ------------ Notă *) Pentru anul 2002 remuneraţiile se calculează în aceleaşi condiţii, având în vedere ca finalizarea negocierilor a avut loc în anul 2002, potrivit legii.5. Pentru distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu baza de calcul o constituie totalitatea încasărilor brute lunare din care se scade taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul.6. Utilizatorii au obligaţia sa furnizeze lista completa a serviciilor de programe retransmise. Aceasta lista va fi comunicată lunar, până la data de 15 a lunii următoare.7. Lista serviciilor de programe împreună cu lista operelor audiovizuale retransmise, identificate de organismele de gestiune colectivă, constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate.8. Plata remuneraţiilor datorate de distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu se efectuează lunar. Termenul limita de plată este data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata.9. Pentru întârzieri la plata utilizatorii datorează penalităţi echivalente nivelului dobânzii de referinţa stabilit de Banca Naţionala a României, aferente sumelor neachitate la termen.
   +  Anexa 3 METODOLOGIE privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale în scop ambiental şi tabelul cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu excepţia autorilor muzicii1. Prin utilizarea operelor audiovizuale în scop ambiental se înţelege comunicarea acestora în spaţii publice, indiferent de modalitatea realizării comunicării către public.2. Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană fizica sau juridică autorizata, care utilizează în scop ambiental opere audiovizuale în spaţiile menţionate în tabelul de mai jos, deţinute cu orice titlu (de proprietate, de administrare, de închiriere, de subinchiriere etc.).3. Utilizatorii au obligaţia să obţină din partea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale autorizaţia pentru utilizarea operelor din repertoriul acestora şi sa plătească remuneraţii potrivit tabelului de mai jos.    TABEL    cuprinzând drepturile patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor audiovizuale în scop ambiental
             
      UtilizatoriRemuneraţii lunare (lei)
    A.Unităţi hoteliere:  
      1. Hoteluri până la categoria 3 stele în staţiuni turistice:  
        a)cu capacitate de cazare mică100.000
        b)cu capacitate medie (31-100 de camere)150.000
        c)cu capacitate mare250.000
      2. Hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv, din oraşe, altele decât staţiunile turistice:  
        a)cu capacitate de cazare mică100.000
        b)cu capacitate medie (31-100 de camere)300.000
        c)cu capacitate mare600.000
      3. Hoteluri de categoria 4 şi 5 stele1.000.000
      4. Moteluri, cabane, camping, sate de vacanţă100.000
    B.Unităţi rurale de agroturism50.000
  4. Remuneraţiile se reduc proporţional cu numărul efectiv de zile ale lunii în care în spaţiile respective a fost imposibila utilizarea operelor audiovizuale în scop ambiental.5. Remuneraţiile pot fi modificate periodic de către organismele de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale, conform prevederilor art. 131 alin. (7) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.6. Modificarea remuneraţiilor se va comunică utilizatorilor de către organismele de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale, prin cel puţin două anunţuri succesive, publicate în doua ziare de difuzare naţionala.7. Plata remuneraţiilor se efectuează trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului. Pentru întârzieri la plata utilizatorii datorează penalităţi echivalente nivelului dobânzii de referinţa stabilit de Banca Naţionala a României, aferente sumelor neachitate la termen.8. O dată cu efectuarea plăţii, în vederea repartizării corecte a remuneraţiilor încasate de către organismele de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale, utilizatorii au obligaţia sa comunice acestora informaţiile statistice, tehnice şi contabile aferente operelor audiovizuale utilizate în scop ambiental.
   +  Anexa 4 METODOLOGIE privind comunicarea publică în scop lucrativ a operelor audiovizuale din repertoriul organismelor de gestiune colectivă şi tabelul cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu excepţia autorilor muzicii1. Prin comunicarea publică a operelor audiovizuale în scop lucrativ se înţelege orice comunicare către public a acestora, prin orice mijloc tehnic, în spaţii de cinema, închise sau deschise, sali de cinema şi alte spaţii adecvate, în care publicul plăteşte bilete de acces şi/sau consumatii ori în care au loc acţiuni promotionale, publicitare, demonstrative şi altele asemenea.2. Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană fizica sau juridică ce organizează activităţi de natura celor enumerate la pct. 1.3. Utilizatorii au obligaţia să obţină din partea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale autorizaţia pentru utilizarea operelor audiovizuale şi sa plătească o remuneraţie reprezentând drepturile cuvenite autorilor de opere audiovizuale, calculată procentual din veniturile brute lunare din care se scade valoarea timbrelor instituite prin legislaţia în vigoare, potrivit urmatorului tabel: TABEL cuprinzând drepturile patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor audiovizuale în scop lucrativ
       
    Anul%
    2002*)1
    2003 şi următorii1
  -------------- Notă *) Pentru anul 2002 remuneraţiile se calculează în aceleaşi condiţii, având în vedere ca finalizarea negocierilor a avut loc în anul 2002, potrivit legii.4. Baza de calcul a remuneraţiei o reprezintă încasările brute din vânzarea de bilete, programe, materiale promotionale, consumatii etc. la locul reprezentatiei, din care se scad valoarea timbrelor instituite prin legislaţia în vigoare şi taxa pe valoarea adăugată.5. Plata remuneraţiilor se efectuează trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului. Pentru întârzieri la plata utilizatorii datorează penalităţi echivalente nivelului dobânzii de referinţa stabilit de Banca Naţionala a României, aferente sumelor neachitate la termen.6. O dată cu efectuarea plăţii, în vederea repartizării corecte a remuneraţiilor încasate de către organismele de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale, utilizatorii au obligaţia sa comunice acestora informaţiile statistice, tehnice şi contabile aferente operelor audiovizuale utilizate în scop lucrativ.-------