ORDONANTA Nr. 59 din 24 august 1994privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internationala în baza acordurilor comerciale şi de plati guvernamentale
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 30 august 1994    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. f) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se autorizeaza Guvernul sa aprobe negocierea drepturilor şi obligaţiilor care decurg din acorduri comerciale şi de plati guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internationala. Acordurile comerciale şi de plati guvernamentale, în înţelesul prezentei ordonanţe, sunt cele convenite şi prin care s-au reglementat relaţii comerciale, de cooperare economică internationala şi de plati, din care decurg drepturi ori obligaţii ale părţii române, ce se derulează prin intermediul conturilor bancare şi sunt supuse în prealabil aprobării autorităţilor guvernamentale.  +  Articolul 2Drepturile şi obligaţiile părţii române, decurgind din acordurile menţionate la art. 1, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internationala, constituite în principal până la 31.12.1990, ca urmare a denunţării Convenţiei cu privire la decontările multilaterale în ruble transferabile şi cu privire la organizarea Băncii Internaţionale de Colaborare Economică, din 1963, vor fi încasate şi respectiv plătite, în conformitate cu reglementările bilaterale negociate şi aprobate potrivit prevederilor din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 3În vederea negocierii drepturilor şi obligaţiilor care decurg din acorduri comerciale şi de plati guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare, se constituie Comisia interdepartamentala pentru analiza şi avizarea ofertelor referitoare la nivelul şi gradul de recuperare şi de angajare, precum şi a modalităţilor de încasare a drepturilor şi de plată a obligaţiilor. Comisia interdepartamentala are în componenta sa un preşedinte şi zece membri, din care: trei vor reprezenta Ministerul Finanţelor, doi Ministerul Comerţului şi cîte unul Ministerul Afacerilor Externe, Banca Naţionala a României, Ministerul Industriilor, Fondul Proprietăţii de Stat şi Ministerul de Interne. La elaborarea avizelor comisiei interdepartamentale, reprezentantul Ministerului de Interne are calitatea de consultant. Membrii comisiei interdepartamentale vor fi nominalizaţi prin ordin al conducătorilor instituţiilor respective, iar în funcţia de preşedinte se va numi un secretar de stat din cadrul ministerului stabilit de Guvern ca administrator al acordurilor comerciale şi de plati.  +  Articolul 4Recuperarea drepturilor şi plata obligaţiilor care decurg din acorduri comerciale şi de plati guvernamentale, precum şi din aranjamente tehnice bancare se pot realiza total, parţial, reesalonat, în devize convertibile, în moneda locală sau de cont, prin import-export de mărfuri, executări de lucrări, investiţii, prestări de servicii, cesiuni cu titlu oneros şi prin alte modalităţi care pot fi convenite, ţinând seama atât de condiţiile concrete din ţara debitoare sau creditoare, cît şi de influenţa factorilor conjuncturali externi.  +  Articolul 5Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plati în lei, corespunzătoare operaţiunilor de plati şi încasări în valută efectuate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internationala, se asigura de Banca Română de Comerţ Exterior - S.A. sau de alte bănci comerciale cu sediul în ţara, selectate de comisia interdepartamentala, pe bază de oferte. Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plati în lei se aproba numai pe baza documentelor justificative prezentate de agenţii economici.  +  Articolul 6În vederea derulării acordurilor comerciale şi de plati guvernamentale, prin conturile de cliring, barter şi cooperare economică internationala, se va deschide la banca agreată ca agent, conform prevederilor art. 5, contul de efectuare a operaţiunilor în lei. Plăţile care se dispun din acest cont se vor efectua numai în măsura în care disponibilul acestuia acoperă cel puţin plăţile de efectuat către agenţii economici.  +  Articolul 7Operaţiunile de export-import decurgind din prevederile acordurilor comerciale şi de plati guvernamentale cu decontarea în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internationala se angajează de agenţii economici, numai pe bază de licenţe eliberate de Ministerul Comerţului, cu avizul Ministerului Finanţelor asupra stabilirii condiţiilor minime de derulare a operaţiunilor comerciale prin conturile de cliring, barter şi cooperare economică internationala.  +  Articolul 8Decontarea în lei a operaţiunilor de export se va face pe baza preţului intern de livrare la export, format în condiţiile legii şi certificat de exportator pe răspunderea acestuia, având ca limita maxima preţul extern exprimat în lei la cursul valutar din ziua încasării exportului, conform termenelor contractuale, iar decontarea importurilor se va efectua pe baza cursului valutar din ziua plăţii importurilor respective. Operaţiunile de export-import realizate de agenţii economici, în cadrul acordurilor guvernamentale derulate prin conturile de cliring, barter şi cooperare economică internationala, exprimate în ruble transferabile, se efectuează astfel: - exporturile se decontează pe baza preţurilor de livrare la export ale agenţilor economici, formate în condiţiile legii şi certificate de exportatori pe răspunderea acestora prin care se asigura acoperirea costurilor de producţie şi cheltuielile de livrare; - importurile se decontează având în vedere preţurile mondiale ale produselor ce fac obiectul operaţiunilor respective sau pe baza coeficienţilor de conversie stabiliţi prin protocoale sau alte înţelegeri guvernamentale.  +  Articolul 9Operaţiunile de export-import reglementate prin acordurile comerciale şi de plati guvernamentale, cu derulare prin conturile de cliring, barter şi cooperare economică internationala, cu plata la termen, pot fi efectuate numai cu aprobarea expresă a Guvernului.  +  Articolul 10Pentru plata obligaţiilor care decurg din acorduri comerciale şi de plati guvernamentale se vor utiliza sumele în lei constituite în contul deschis potrivit art. 6 şi, în completare, sumele aprobate anual prin bugetul statului, cu aceasta destinaţie. Din resursele menţionate anterior se vor restitui către trezoreria statului fondurile temporar avansate pentru decontarea producţiei destinate exportului, precum şi a exporturilor. Costurile aferente avansurilor respective se vor suporta din prevederile bugetului de stat pentru cheltuielile cu dobinzile la datoria publică.  +  Articolul 11Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor şi a Ministerului Comerţului, va aproba, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, instrucţiuni cu privire la modul de derulare a operaţiunilor financiare ce se efectuează prin conturile de cliring, barter şi cooperare economică internationala şi de organizare şi funcţionare a activităţii comisiei interdepartamentale.  +  Articolul 12Orice prevedere contrară prezentei ordonanţe se abroga. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul comerţului,Cristian Ionescu-------------------------