HOTĂRÂRE nr. 196 din 20 februarie 2003privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Secretariatului Naţional Roman al Reţelei Universitatilor de la Marea Neagra
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 4 martie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Secretariatul Naţional Roman (S.N.R.) al Reţelei Universitatilor de la Marea Neagra (R.U.M.N.), denumit în continuare S.N.R.- R.U.M.N., instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (2) S.N.R.-R.U.M.N. are sediul în municipiul Constanta, bd. Mamaia nr. 124, la Universitatea "Ovidius" din Constanta.  +  Articolul 2Spaţiile de lucru, mobilierul, echipamentele şi utilitatile aferente sediului S.N.R.-R.U.M.N. sunt asigurate de Universitatea "Ovidius" din Constanta pe baza protocolului de predare-preluare încheiat între părţile interesate şi a bilanţului contabil de la data de 31 decembrie 2002, precum şi din alte surse, în condiţiile legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 3 (1) S.N.R.-R.U.M.N. este instituţia oficială de reprezentare, la nivel naţional, în activitatea curenta a Reţelei Universitatilor de la Marea Neagra, denumita în continuare R.U.M.N. (2) S.N.R.-R.U.M.N. are următoarele atribuţii principale: a) promovează R.U.M.N. şi difuzează sistematic informaţii despre activităţile din cadrul R.U.M.N. către universităţi din ţara şi din străinătate, instituţii şi alte organizaţii interesate; b) susţine realizarea şi dezvoltarea activităţilor asumate de către universităţile, instituţiile şi organizaţiile membre ale R.U.M.N.; c) promovează interesele universitatilor din România şi sprijină comunicarea dintre universităţile, instituţiile şi organizaţiile membre ale R.U.M.N.; d) actualizează şi dezvolta secţiunea privind România din baza de date a R.U.M.N.; e) disemineaza informaţiile specifice prin studii de impact şi buletine informative; f) utilizează resursele financiare şi materiale potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 4 (1) În anul 2003 finanţarea S.N.R.-R.U.M.N. se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în limita sumelor alocate. (2) Cu începere din anul 2004 finanţarea S.N.R.- R.U.M.N. se asigura din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (3) Veniturile proprii ale S.N.R.-R.U.M.N. se constituie din: contribuţii ale universitatilor membre ale R.U.M.N., contribuţii ale agenţilor economici, realizarea de proiecte, acordarea de consultanţa, sponsorizări, donaţii şi alte surse în condiţiile legii. (4) S.N.R.-R.U.M.N. prezintă Ministerului Educaţiei şi Cercetării propuneri de buget şi situaţii financiare elaborate în conformitate cu normele metodologice specifice emise de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale S.N.R.-R.U.M.N. se aproba prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) S.N.R.-R.U.M.N. este condusă de un director numit prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în condiţiile legii. (3) Cheltuielile de personal şi numărul de posturi aferente S.N.R.-R.U.M.N. se încadrează în fondurile şi în numărul maxim de posturi aprobate pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Numărul maxim de posturi aferent S.N.R.-R.U.M.N. este de 5. (4) Salarizarea personalului se face potrivit legislaţiei în vigoare. (5) S.N.R.-R.U.M.N. poate angaja colaboratori externi în condiţiile legii.  +  Articolul 6Litera A "Instituţii de învăţământ şi alte unităţi subordonate" din anexa nr. 3 "Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, exceptând unităţile de cercetare ştiinţifică" la Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu poziţia XXXII cu următorul cuprins:"XXXII. Secretariatul Naţional Roman al Reţelei Universitatilor de la Marea Neagra - Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuBucureşti, 20 februarie 2003.Nr. 196.---------