ORDIN nr. 64 din 28 februarie 2003pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 4 martie 2003    Având în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii şi solidarităţii sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul-cadru al contractului individual de muncă, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Contractul individual de muncă încheiat între angajator şi salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru. (2) Prin negociere între părţi contractul individual de muncă poate cuprinde şi clauze specifice, potrivit legii.Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuBucureşti, 28 februarie 2003.Nr. 64.  +  Anexa 1 CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂîncheiat şi înregistrat sub nr. .../... în registrul generalde evidenta a salariaţilor*)------------ Notă *) Până la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de muncă va fi înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, cu menţionarea pe contract a acestui număr.A. Părţile contractuluiAngajator - persoana juridică/fizica .........................., cu sediul/domiciliul în ......................., înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din ........ sub nr. ....., cod fiscal ..................., telefon ...................., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ....................,şisalariatul/salariata - domnul/doamna .............................., domiciliat/domiciliata în localitatea ..............., str. ............ nr. ...., judeţul ..........., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/pasaportului seria ...... nr. ......, eliberat/eliberata de ................ la data de ................., CNP ................., permis de muncă seria ........ nr. .......... din data ...............,am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:B. Obiectul contractului: ......................................C. Durata contractului: a) nedeterminată, salariatul/salariata ....................... urmând sa înceapă activitatea la data de ....................; b) determinata, de ........... luni, pe perioada cuprinsă între data de .................... şi data de ........................../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.D. Locul de muncă1. Activitatea se desfăşoară la .................................2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel: ...............................E. Felul munciiFuncţia/meseria ........................................ conform Clasificarii ocupatiilor din RomâniaF. Atribuţiile postuluiAtribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexa la contractul individual de muncă*).--------- Notă *) Până la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de muncă va fi înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, cu menţionarea pe contract a acestui număr.G. Condiţii de muncă1. Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase.2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.H. Durata muncii1. O norma întreaga, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi, ............ ore/săptămâna. a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: .................... (ore zi/ore noapte/inegal). b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.2. O fracţiune de norma de .......... ore/zi (cel puţin 2 ore/zi), .......... ore/săptămâna. a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: .................... (ore zi/ore noapte). b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forta majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecinţelor acestora.I. ConcediulDurata concediului anual de odihnă este de .................... zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (norma întreaga, fracţiune de norma).De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ............ .J. Salarizare1. Salariul de baza lunar este de .................... lei, din care: a) sporuri ........................................; b) indemnizaţii ........................................; c) alte adaosuri ........................................;2. Orele suplimentare prestate în afară programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sarbatori legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.3 Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ............ .K. Drepturi specifice legate de sănătatea şi securitatea în munca: a) echipament de protecţie ....................; b) echipament de lucru ..........................; c) antidoturi ..............................................; d) alimentaţie de protecţie ......................; e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în munca ............... .L. Alte clauze: a) perioada de proba este de .......................; b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de .............. zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă; c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă; d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi şi în contractul individual de muncă; e) alte clauze.M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusa; b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; c) dreptul la concediu de odihnă anual; d) dreptul la egalitate de sanse şi de tratament; e) dreptul la securitate şi sănătate în munca; f) dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale.2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fisei postului; b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: a) sa dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; b) sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege; b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; c) sa informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă; d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.N. Dispoziţii finalePrevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. ...../....... la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a judeţului/municipiului .........................../Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competenţa material şi teritorial, potrivit legii.Angajator, Salariat,.................. ..............Reprezentant legal,........................Pe data de ................................... prezentul contract încetează în temeiul art. ............ din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.Angajator,............---------