HOTĂRÂRE nr. 186 din 20 februarie 2003privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 28 februarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Persoanele fizice şi cele juridice, cu domiciliul şi, respectiv, cu sediul în România, sunt obligate, potrivit legii şi în condiţiile prezentei hotărâri, la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune efectuat de Societatea Română de Radiodifuziune.  +  Articolul 2 (1) Taxa pentru serviciul public de radiodifuziune se plăteşte pe familie. Prin familie se înţelege: soţul, sotia, copiii, precum şi orice alte persoane, în cazul în care locuiesc în comun şi gospodăresc împreună. (2) Taxa pentru serviciul public de radiodifuziune se plăteşte şi de către persoanele care locuiesc singure.  +  Articolul 3Taxele pentru serviciul public de radiodifuziune pe categorii de plătitori sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Capitolul 2 Încasarea taxei pentru serviciul public de radiodifuziune  +  Articolul 4 (1) Taxa pentru serviciul public de radiodifuziune este lunară şi se va incasa de la persoanele fizice şi de la persoanele juridice de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. prin filialele sale, în baza unui contract de mandat, o dată cu plata energiei electrice consumate. (2) Persoanele juridice care îşi asigura pe cont propriu energia electrica şi nu au contract de furnizare a energiei electrice vor plati taxa direct Societăţii Române de Radiodifuziune. (3) Condiţiile concrete de efectuare a serviciilor prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite prin contractul de mandat.  +  Articolul 5 (1) Pentru neplata la termen a taxei pentru serviciul public de radiodifuziune plătitorii plătesc penalităţi pentru fiecare zi de întârziere. (2) Penalităţile se determina în conformitate cu metodologia de calcul a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. pentru întârzierea la plata a facturii de energie electrica.  +  Articolul 6Sunt scutite de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune familiile şi persoanele singure care beneficiază de ajutor social lunar, în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, azilurile de bătrâni, spitalele şi policlinicile de stat, unităţile militare, asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, instituţiile de învăţământ de stat (unităţile de învăţământ superior, căminele de copii, şcolile, creşele şi grădiniţele), misiunile diplomatice străine şi membrii acestora, persoanele fizice abonate la reţele de radioamplificare, salariaţii şi pensionării Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune, precum şi alte categorii prevăzute de lege.  +  Articolul 7 (1) Procedura de executare silită a persoanelor care se sustrag de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune este cea stabilită potrivit reglementărilor privind colectarea creanţelor bugetare, iar nivelul penalitatilor pentru plata cu întârziere a acestei taxe este cel stabilit, potrivit legii, pentru creanţele bugetare. (2) Constatarea cazurilor de sustragere de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, impunerea despăgubirilor civile, calculate la nivelul dublului taxei pentru o perioadă retroactivă de 3 ani, precum şi a penalitatilor de întârziere a plăţii se efectuează de persoane anume împuternicite de Societatea Română de Radiodifuziune. (3) Contravaloarea despăgubirilor civile şi a penalitatilor de întârziere revine în totalitate Societăţii Române de Radiodifuziune.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 8Începând cu luna februarie 2003 nivelul taxei pe categorii de plătitori, pentru serviciul efectuat de către Societatea Română de Radiodifuziune, este cel prevăzut în anexa.  +  Articolul 9Din sumele încasate de la persoanele fizice şi de la cele juridice Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. va deduce comisionul cuvenit, iar restul sumelor va fi virat în contul Societăţii Române de Radiodifuziune, la termenele şi în condiţiile stabilite prin contractul de mandat, care va cuprinde, pe lângă valoarea comisionului, şi modalităţile de încasare şi urmărire a creanţelor restante.  +  Articolul 10Societatea Română de Radiodifuziune poate emite precizări în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 516/1994 privind taxa de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 20 septembrie 1994, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 636/2001 privind nivelul taxei de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 13 iulie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Directorul generalal Societăţii Române de Radiodifuziune,Dragos SeuleanuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 20 februarie 2003.Nr. 186.  +  Anexă                                 LISTA         cuprinzând taxele pentru serviciul public de radiodifuziune
         
    Nr. crt.Denumirea categoriilor de plătitoriTaxa
    1.Persoane fizice15.000 lei/familie
    2.Persoane juridice, cu excepţia celor prevăzute la pct. 3400.000 lei/persoană juridică
    3.Persoane juridice care intră sub incidenţa dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, cu modificările ulterioare250.000 lei/persoană juridică
  --------------