HOTĂRÂRE nr. 102 din 30 ianuarie 2003privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 27 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei hotărâri stabilesc condiţiile de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii, denumite în continuare produse.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează: a) agrement tehnic pentru produs - specificaţie tehnica ce exprima o evaluare tehnica favorabilă a adecvarii unui produs la utilizarea preconizata, bazată pe satisfacerea cerinţelor esenţiale aplicabile construcţiei în care produsul urmează a fi utilizat; b) atestarea conformitatii produselor pentru construcţii - sistem procedural prin care este evaluată şi stabilită conformitatea produselor pentru construcţii cu specificaţiile tehnice aplicabile, în vederea aplicării marcajului de conformitate; c) construcţii - orice obiect care este construit sau rezultă din operaţii şi/sau lucrări de construcţii şi este fixat de pământ, termenul desemnând atât clădirile, cat şi lucrările de inginerie civilă; d) documente tehnice directoare - ghiduri, regulamente şi proceduri emise în temeiul prezentei hotărâri şi în scopul aplicării acesteia; e) familie de produse - grup de produse generice care au utilizări prevăzute similare, cum ar fi: finisaje pentru pereţi interiori sau învelitori de acoperis; f) ghid - reglementare care cuprinde metode şi procedee detaliate de satisfacere a cerinţelor aplicate; g) laboratoare de încercări în domeniul produselor pentru construcţii - laboratoare care măsoară, examinează, incearca, etaloneaza sau determina caracteristicile ori performanţele produselor; h) organe de control - organe ale administraţiei publice centrale care răspund de supravegherea pieţei produselor pentru construcţii; i) organism de inspecţie în domeniul produselor pentru construcţii - organisme independente, având organizarea şi personalul cu competenţa şi integritatea necesare pentru a executa, conform unor criterii specificate, funcţii precum: evaluarea, recomandarea acceptării şi auditul ulterior al operaţiilor de control al producţiei realizate de producător, precum şi esantionarea şi evaluarea produselor conform criteriilor specificate; j) persoana responsabilă cu introducerea pe piaţa - persoana juridică sau fizica cu sediul pe teritoriul României, care reprezintă prima veriga pe piaţa produselor pentru construcţii pentru un produs individualizat; aceasta poate fi, după caz, producătorul, reprezentantul autorizat al producătorului sau importatorul; k) piaţa produselor pentru construcţii - întreaga arie acoperită de lantul de distribuţie a produselor pentru construcţii pe teritoriul României, de la persoana responsabilă cu introducerea pe piaţa la consumatorul final, inclusiv santierele de construcţii; l) produs pentru construcţii - orice produs fabricat în scopul de a fi incorporat în mod permanent în construcţii, termenul desemnând materiale, elemente şi componente, individuale sau alcatuind un set, inclusiv pentru sisteme prefabricate sau instalaţii, plasate pe piaţa în forma în care urmează a fi încorporate, asamblate, aplicate sau instalate în construcţii prin operaţii/lucrări de construcţii; m) produs generic - denumirea unui grup de produse pentru construcţii la modul general, pentru întreaga piaţa europeană sau internationala, cum ar fi: tapete în suluri pentru pereţi, care fac parte din familia finisajelor pentru pereţi interiori; n) produs individualizat - produs pentru construcţii provenit de la un producător individualizat, respectiv produsul căruia i se aplică marcajul de conformitate CS sau CE; o) specificaţie tehnica - document care stabileşte caracteristicile unui produs, cum ar fi niveluri de calitate, performanta, securitate sau dimensiuni, inclusiv cerinţe care se aplică produsului cu privire la denumirea sub care acesta este comercializat, terminologie, simboluri, încercări şi metode de încercare, ambalare, marcare sau etichetare şi proceduri pentru evaluarea conformitatii; p) utilizare preconizata - rol sau funcţie care urmează a fi îndeplinită de produs pentru satisfacerea cerinţelor esenţiale ale construcţiei.  +  Capitolul 2 Introducerea pe piaţa a produselor  +  Articolul 3Se admite introducerea pe piaţa a produselor numai dacă sunt adecvate pentru utilizarile preconizate, încât construcţiile în care urmează a fi încorporate, asamblate, aplicate sau instalate, dacă sunt corect proiectate şi executate, pot sa satisfacă cerinţele esenţiale ale construcţiilor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4 (1) În cazul în care produselor le sunt aplicabile şi alte reglementări, care se referă la alte aspecte şi care impun, de asemenea, aplicarea marcajului de conformitate CS sau CE, acest marcaj trebuie să indice conformitatea produselor cu prevederile tuturor reglementărilor aplicabile. (2) Dacă totuşi unele dintre aceste reglementări lasă la alegerea producătorului, pentru o perioadă tranzitorie specificată în acestea, procedura ce urmează a fi respectata în privinta marcajului de conformitate CS sau CE, existenta marcajului va indica numai conformitatea cu reglementările respectate de producător, acesta trebuind sa înscrie pe documentele care însoţesc produsul indicativele de referinţa ale reglementărilor respectate. (3) Autorităţile publice pot reglementa cerinţe specifice de protecţie a sănătăţii şi integrităţii fizice a persoanelor şi, în special, a lucrătorilor care utilizează produsele. Respectivele reglementări nu pot aduce modificări care contravin prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5 (1) Cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 sunt aplicabile numai construcţiilor şi pot influenţa caracteristicile tehnice ale unui produs. Unei construcţii îi pot fi aplicabile una, mai multe sau toate cerinţele esenţiale; acestea trebuie respectate pe perioada de viaţa a construcţiei rezonabila din punct de vedere economic. (2) Pentru evaluarea exactă şi unitară a diferenţelor posibile determinate de condiţiile geografice sau climatice ori de modul tradiţional de viaţa, precum şi de nivelurile diferite de protecţie ce pot fi predominante pe plan naţional, regional sau local, clasele şi sistemele de clasificare pentru cerinţele esenţiale, adoptate la nivel european, se utilizează conform ghidurilor prevăzute la alin. (3) şi/sau altor documente tehnice directoare. (3) Cerinţele esenţiale vor fi transpuse de către Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii, denumit în continuare Consiliu, într-o formă concretă, reprezentând interpretarea lor în termeni tehnici la nivelul părţilor/elementelor de construcţii şi la nivelul produselor şi caracteristicilor implicate, în cadrul unor ghiduri de interpretare a cerinţelor esenţiale. Aceste ghiduri vor fi utilizate ca referinţe tehnice la elaborarea şi/sau recunoaşterea specificatiilor tehnice, prevăzute la art. 7 alin. (3), precum şi pentru reglementările tehnice în construcţii. (4) Caracteristicile tehnice ale produselor, care reflecta adecvarea lor la utilizarile preconizate, se definesc concret şi în termeni de performanţă în specificaţii tehnice.  +  Articolul 6 (1) Pentru produsele menţionate la art. 3 se accepta prezumţia ca ele sunt adecvate pentru utilizarile preconizate, permitand construcţiilor la care sunt folosite, cu condiţia ca cele din urma să fie corect proiectate şi executate, sa satisfacă cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, atunci când produsele respective poarta marcajul naţional de conformitate CS sau marcajul european de conformitate CE, care indica satisfacerea prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv procedurile de evaluare a conformitatii prevăzute în cap. V, precum şi, dacă este cazul, procedura prevăzută în cap. IV. (2) Marcajul naţional de conformitate CS, prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, se aplică la produse fabricate în România şi în tari din afară Uniunii Europene. (3) Marcajul european de conformitate CE, prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, este recunoscut în cazul în care acesta este aplicat pe produse fabricate în statele membre ale Uniunii Europene. (4) Modelele pentru marcajele de conformitate CS şi CE, prevăzute la alin. (2) şi (3), se completează cu prevederile art. 34.  +  Articolul 7 (1) Pot fi introduse pe piaţa şi utilizate în scopurile prevăzute, fără alte restrictii legale, numai produsele care poarta marcajul de conformitate CS sau CE. (2) Marcajul de conformitate CS indica faptul ca produsele sunt conforme cu specificaţiile tehnice relevante, recunoscute ca referinţe în acest scop conform prevederilor cap. III, care pot fi: a) standarde naţionale ce transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene; sau b) agremente tehnice pentru produs, eliberate conform procedurii prevăzute la cap. IV; sau c) alte specificaţii tehnice prevăzute la art. 14, dacă nu exista specificaţii tehnice armonizate, denumite alte specificaţii tehnice recunoscute. (3) În sensul prezentei hotărâri, standardele şi agrementele tehnice sunt considerate specificaţii tehnice, iar standardele şi agrementele tehnice prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) sunt denumite generic specificaţii tehnice armonizate.  +  Articolul 8 (1) Lista cuprinzând familiile de produse care, în temeiul prezentei hotărâri, trebuie să poarte marcajul de conformitate CS sau CE este prevăzută în anexa nr. 2. (2) Lista prevăzută în anexa nr. 2 va fi actualizată periodic, prin corelare cu lista prevăzută la art. 13, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 9Atunci când un producător sau reprezentantul sau autorizat nu a aplicat ori a aplicat doar parţial specificaţiile tehnice prevăzute la art. 7 alin. (2), iar acestea prevăd pentru atestarea conformitatii produselor sistemele definite la art. 30 lit. E şi F, produsele respective pot fi introduse pe piaţa după ce conformitatea este atestata prin procedura prevăzută la art. 30 lit. E.  +  Articolul 10 (1) Marcajul de conformitate CS semnifica faptul ca produsele satisfac cerinţele art. 7 alin. (2) şi ale art. 13. (2) Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România are responsabilitatea pentru aplicarea marcajului de conformitate CS pe produs, pe o eticheta ataşată produsului, pe ambalaj sau pe documentele comerciale insotitoare, potrivit prevederilor cap. V. (3) În cazul produselor introduse pe piaţa cu marcajul de conformitate CE aplicat, persoana responsabilă cu introducerea pe piaţa are obligaţia să deţină şi să prezinte la cererea autorităţilor de control documentele doveditoare privind atestarea conformitatii, inclusiv specificaţia tehnica de referinţa, în copie, şi o traducere în limba română.  +  Articolul 11 (1) Este interzisă obstructionarea, prin reglementări impuse de autorităţi publice sau de organisme private abilitate de către autorităţi ori aflate în poziţie de monopol, a liberei circulatii sau a folosirii în scopurile prevăzute a produselor care satisfac prevederile prezentei hotărâri. (2) Reglementările existente şi cele care vor fi promovate ulterior, indiferent de nivelul de aprobare, care conţin dispoziţii referitoare la fabricarea, comercializarea sau utilizarea produselor, trebuie să fie armonizate pe baza prevederilor prezentei hotărâri şi a celor stabilite prin documentele tehnice directoare, în sensul art. 2 lit. d). (3) Reglementările care conţin prevederi referitoare la niveluri de performanţă impuse construcţiilor şi/sau produselor trebuie să fixeze aceste niveluri numai în cadrul clasificarilor precizate conform art. 5 alin. (2), putând folosi, după caz, toate clasele, o parte din ele sau o singura clasa. (4) Atunci când reglementările implica referiri la standarde sau la alte specificaţii ori documente tehnice, referinţele trebuie să fie numai de natura celor prevăzute la art. 12 alin. (2).  +  Capitolul 3 Specificaţii tehnice de referinţa şi documente tehnice directoare  +  Articolul 12 (1) Referinţele pentru conformitatea produselor şi aplicarea marcajului de conformitate CS sunt specificaţiile tehnice prevăzute la art. 7 alin. (2), ale căror indicative sunt publicate potrivit prevederilor art. 13. (2) Pentru alinierea reglementărilor potrivit cerinţelor prezentei hotărâri se vor utiliza ca referinţe, în plus faţă de specificaţiile tehnice menţionate la alin. (1), standardele şi documentele tehnice directoare de felul celor prezentate mai jos, ale căror indicative sunt publicate potrivit prevederilor art. 13: a) standardele naţionale care transpun standardele europene referitoare la terminologie, metode de încercare sau alte metode de lucru, care servesc la aplicarea specificatiilor tehnice armonizate; b) standardele naţionale care transpun standardele europene ce tratează proiectarea şi execuţia construcţiilor; c) ghidurile prevăzute la art. 5 alin. (3); d) regulamentele specifice cu privire la clasificari, proceduri şi alte cerinţe, stabilite la nivel european şi acceptate de România; e) alte documente tehnice româneşti care transpun documente relevante elaborate la nivel comunitar, precum ghidurile pentru agrementele tehnice europene, ghidurile şi comunicările Comisiei CE etc.  +  Articolul 13 (1) Specificaţiile tehnice şi documentele tehnice directoare recunoscute ca referinţe în domeniul reglementat de prezenta hotărâre sunt prevăzute în Lista specificatiilor tehnice şi a documentelor tehnice directoare de referinţa în domeniul produselor pentru construcţii şi al construcţiilor, care se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Lista prevăzută la alin. (1) se elaborează şi se actualizează periodic de către Consiliul prevăzut la art. 49, pe măsura ce diferitele categorii de documente se adoptă de către organizaţiile investite cu atribuţii în acest sens şi potrivit prevederilor art. 15.  +  Articolul 14 (1) Prin alte specificaţii tehnice, la care se face referire în art. 7 alin. (2) lit. c), se înţelege următoarele: a) standarde naţionale referitoare la produse, altele decât cele prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a); b) agremente tehnice în construcţii, definite şi eliberate în temeiul Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare. (2) Astfel de specificaţii tehnice pot fi luate în considerare pentru recunoaştere ca referinţe, din iniţiativa autorităţilor competente sau a Consiliului, numai în absenta specificatiilor tehnice armonizate. (3) Specificaţiile tehnice prevăzute la alin. (1) sunt supuse procedurii de recunoaştere prevăzute la art. 15, iar indicativele celor acceptate vor fi incluse în lista prevăzută la art. 13.  +  Articolul 15 (1) În vederea recunoaşterii ca referinţe în domeniul prezentei hotărâri, textul integral al specificatiilor tehnice prevăzute la art. 14 este examinat şi evaluat în raport cu prevederile ghidurilor prevăzute la art. 5 alin. (3) de către Consiliu, care decide asupra acceptării specificatiilor tehnice, dacă respectarea acestora poate să asigure prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1. (2) Din iniţiativa autorităţilor competente prevăzute la art. 47 sau a Consiliului, atunci când acestea considera ca specificaţii tehnice naţionale recunoscute deja nu mai îndeplinesc condiţiile necesare pentru prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale, specificaţiile tehnice respective sunt resupuse analizei Consiliului, care decide menţinerea sau retragerea recunoaşterii acordate; decizia este adusă la cunoştinţa tuturor autorităţilor şi entitatilor interesate. (3) Procedura prevăzută la alin. (1) este valabilă şi pentru celelalte categorii de standarde şi documente tehnice, dacă se considera ca acestea nu mai corespund în raport cu cerinţele esenţiale.  +  Articolul 16 (1) Agrementul tehnic pentru produs (ATP), instrumentul naţional care transpune agrementul tehnic european, este solicitat şi acordat în situaţiile şi conform regulilor procedurale şi tehnice prevăzute în cap. IV. (2) Agrementele tehnice pentru produs se accepta de drept ca referinţe pentru produsele acoperite de agrementele respective, iar indicativele lor se includ în lista prevăzută la art. 13. (3) Agrementele tehnice europene, eliberate în oricare stat membru al Uniunii Europene, se accepta ca referinţe pentru produsele acoperite de agrementele respective. Agrementele tehnice europene se traduc şi se adoptă, pe baza unei metodologii care va fi elaborata de către Consiliu ca document tehnic director, iar indicativele lor se includ în lista prevăzută la art. 13.  +  Articolul 17Documentele tehnice directoare, prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. c), d) şi e), se elaborează, din iniţiativa autorităţilor competente, de către Consiliu sau de alte organizaţii ori organisme abilitate în acest sens şi se aproba prin ordine comune ale ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi ministrului industriei şi resurselor şi/sau ministrului administraţiei publice, după caz.  +  Articolul 18Regulile de procedura privind elaborarea şi/sau recunoaşterea diferitelor categorii de referinţe tehnice, precum şi cele referitoare la derularea relaţiilor şi a schimbului de informaţii dintre autorităţile publice/instituţiile implicate în aceste activităţi se stabilesc şi se aproba ca documente tehnice directoare.  +  Capitolul 4 Agrementul tehnic pentru produs  +  Articolul 19 (1) Agrementul tehnic pentru produs poate fi acordat pentru produsele prevăzute la art. 6 alin. (2), aflate în următoarele situaţii: a) produse pentru care nu exista nici standarde, în sensul art. 7 alin. (2) lit. a), nici alte specificaţii tehnice recunoscute, în sensul art. 14 alin. (1) lit. a); b) produse care se abat în mod semnificativ de la specificaţiile tehnice prevăzute la lit. a). (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică la acordarea unui agrement tehnic pentru produs şi atunci când pentru produsul respectiv este începută elaborarea unui standard naţional, dacă exista deja un ghid pentru agrementul tehnic pentru produs corespunzător acelui produs. Valabilitatea acestui agrement tehnic este limitată până la intrarea în vigoare a standardului naţional. (3) Durata de valabilitate a agrementului tehnic pentru produs este de maximum 5 ani, cu posibilitatea de prelungire a acesteia, dar nu mai mult de 2 ani.  +  Articolul 20 (1) Agrementele tehnice pentru produs se întocmesc, potrivit prevederilor art. 22 şi 23, de către organisme specializate cu sediul în România, abilitate în acest scop de autorităţile competente şi denumite în continuare organisme de agrementare ATP. (2) Agrementul tehnic pentru produs se eliberează de către Consiliu pentru un produs individualizat, la solicitarea producătorului sau a reprezentantului sau autorizat, după aprobarea acestuia de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. Derogarile de la prevederile art. 19 alin. (1) se stabilesc de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (3) Costurile generate de elaborarea agrementelor tehnice pentru produs se stabilesc de organismele de agrementare ATP şi se suporta de solicitant.  +  Articolul 21 (1) Abilitarea organismelor de agrementare ATP prevăzute la art. 20 alin. (2) se face în urma unei evaluări specifice, iar lista organismelor abilitate se stabileşte prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei sau, după caz, prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al altor autorităţi interesate, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În vederea abilitarii, organismele de agrementare ATP trebuie să satisfacă cerinţele prezentei hotărâri, în special următoarele criterii generale de capabilitate: a) evaluarea adecvarii la utilizare a unor produse noi pe baza cunoştinţelor ştiinţifice şi practice; b) luarea deciziilor impartiale în raport cu interesele producătorilor implicaţi sau ale reprezentanţilor acestora; şi c) corelarea contribuţiilor tuturor părţilor interesate într-o evaluare echilibrata. (3) Procedura de abilitare a organismelor de agrementare ATP se elaborează de către Consiliu, ca document tehnic director.  +  Articolul 22 (1) Agrementul tehnic pentru produs se bazează pe examinari, încercări şi pe o evaluare a produsului bazată pe ghidurile de interpretare prevăzute la art. 5 alin. (3) şi pe ghidurile pentru agrementul tehnic pentru produs, prevăzute la art. 24, referitoare la acel produs sau la familia de produse corespunzătoare. (2) Dacă ghidurile prevăzute la art. 24 nu exista, agrementul tehnic pentru produs se poate elabora prin referire la cerinţele esenţiale şi la ghidurile de interpretare a acestora, cu evaluarea produsului adoptată în comun de toate organismele de agrementare ATP. Dacă organismele de agrementare ATP nu pot cădea de acord, cazul se transfera spre soluţionare Consiliului.  +  Articolul 23 (1) O cerere pentru un agrement tehnic pentru produs poate fi facuta de un producător sau de reprezentantul sau autorizat numai unui singur organism de agrementare ATP. (2) Organismele de agrementare ATP iniţiază şi derulează procedurile de agrementare sub coordonarea Consiliului. (3) Regulile comune de procedura pentru solicitarea, elaborarea şi acordarea agrementului tehnic armonizat şi formatul de prezentare al acestuia vor fi stabilite într-un regulament specific, elaborat de Consiliu, ca document tehnic director. (4) Sub coordonarea Consiliului, organismele de agrementare ATP trebuie să îşi acorde unul altuia tot sprijinul necesar. (5) Organismele de agrementare ATP tiparesc agrementele tehnice elaborate şi comunică indicativele acestora organismelor notificate interesate. La cererea unui organism de agrementare, acestuia i se transmite setul complet de documente care susţin agrementul acordat.  +  Articolul 24 (1) La propunerea Consiliului, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei stabileşte domeniile în care se pot elabora ghiduri pentru agrementul tehnic pentru produs, care vor corespunde domeniilor în care exista ghiduri pentru agremente tehnice europene şi/sau în care au fost acordate agremente tehnice europene fără ghiduri. (2) Ghidurile pentru agrementul tehnic pentru produs privind un produs sau o familie de produse vor conţine, în special, următoarele: a) lista ghidurilor de interpretare, prevăzute la art. 5 alin. (3), relevante în materie; b) cerinţele specifice pentru produse, în sensul cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr. 1; c) metodele de încercare; d) metoda de evaluare şi interpretare a rezultatelor încercărilor; e) procedurile de inspecţie şi atestare a conformitatii, în sensul cap. V; f) perioada de valabilitate a agrementului tehnic pentru produs. (3) Ghidurile pentru agrementul tehnic pentru produs se elaborează de către Consiliu şi se aproba ca documente tehnice directoare. Consiliul pune aceste ghiduri la dispoziţia utilizatorilor contra cost.  +  Capitolul 5 Atestarea conformitatii produselor şi marcajul naţional de conformitate CS  +  Articolul 25Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, răspunde de conformitatea produsului cu specificaţia tehnica de referinţa relevanta şi de aplicarea şi utilizarea marcajului de conformitate CS.  +  Articolul 26 (1) Răspunderea pentru conformitatea produselor impune ca: a) pentru toate produsele producătorul sa dispună de un sistem de control intern al producţiei apt să asigure ca producţia este conformă cu specificaţiile tehnice relevante; sau b) pentru anumite produse, pe lângă sistemul de control intern al producţiei, sa intervină un organism de certificare notificat pentru a evalua şi a supraveghea controlul producţiei sau produsul. (2) Sistemul de control intern al producţiei exercitat permanent de producător trebuie să conţină toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător, documentate în mod sistematic sub forma unor politici şi proceduri scrise. Documentaţia scrisă asupra sistemului de control intern al producţiei trebuie să asigure stabilirea corespondentei cu elementele aplicabile ale unui sistem de asigurare a calităţii, selectate pe baza standardelor din familia ISO 9000, şi să permită verificarea realizării caracteristicilor cerute pentru produs şi a modului efectiv de operare a sistemului de control intern al producţiei.  +  Articolul 27 (1) Conformitatea produselor este evaluată numai în raport cu specificaţiile tehnice, utilizându-se sisteme de atestare a conformitatii alcătuite pe baza unor metode de control şi evaluare specifice acestui domeniu, potrivit prevederilor prezentei hotărâri. (2) Metodele specifice pentru controlul şi evaluarea conformitatii produselor sunt următoarele: a) încercări iniţiale de tip ale produsului, de către producător sau de un organism notificat; b) încercări pe esantioane prelevate de la locul producţiei potrivit unui plan de încercări prestabilit, de către producător sau de un organism notificat; c) încercări prin sondaj pe esantioane prelevate de la locul producţiei, de pe piaţa sau dintr-un şantier, de către producător sau de un organism notificat; d) încercări pe esantioane prelevate dintr-un lot pregătit pentru livrare sau deja livrat, de către producător sau de un organism notificat; e) controlul intern al producţiei; f) inspecţia iniţială a locului de producţie şi a controlului intern al producţiei, de către un organism notificat; g) supravegherea, aprecierea şi evaluarea continua a controlului intern al producţiei, de către un organism notificat.  +  Articolul 28 (1) Sistemele de atestare care pot fi utilizate sunt cele prevăzute la art. 30. Sistemul aplicabil unui anumit produs sau unei familii de produse determinate este stabilit de Consiliu prin regulament specific, elaborat ca document tehnic director, şi se prevede în specificaţiile tehnice de referinţa pentru produsele respective. (2) Sistemele indicate prin regulamentul menţionat la alin. (1) se stabilesc astfel încât pentru fiecare situaţie să fie impus sistemul cel mai puţin oneros posibil care să fie compatibil cu cerinţele de securitate, pe baza următoarelor criterii: a) importanţa rolului produsului în raport cu cerinţele esenţiale, în special cele legate de sănătate şi securitate; b) natura produsului; c) incidenţa pe care variatia caracteristicilor produsului o poate avea asupra functionalitatii sale; d) probabilitatea de aparitie a defectelor în timpul fabricaţiei produsului.  +  Articolul 29 (1) Procedurile aferente sistemelor prevăzute la art. 30, care conduc la rezultate pozitive, se finalizează cu întocmirea unui document ce poate fi, după caz: a) în situaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a), o declaraţie de conformitate CS pentru produs, întocmită de către producător sau reprezentantul sau autorizat, în urma aplicării sistemelor de atestare a conformitatii prevăzute la lit. C, D, E şi F ale art. 30; sau b) în situaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. b), un certificat de conformitate CS pentru un sistem de control şi supraveghere a producţiei sau pentru produs, eliberat de către un organism de certificare notificat, în urma aplicării sistemelor de atestare a conformitatii prevăzute la lit. A, B şi C ale art. 30. (2) În situaţia prevăzută la art. 6 alin. (3), documentele de atestare corespondente vor fi Declaraţia de conformitate CE sau, respectiv, Certificatul de conformitate CE.  +  Articolul 30Sistemele de atestare a conformitatii produselor se definesc în funcţie de repartizarea sarcinilor între producător şi organismele notificate şi se codifica într-o notatie numerică de la 1 la 4, exprimand nivelul de exigenta în ordine descrescătoare, după cum urmează:A. Sistem 1+: Certificarea conformitatii produsului de către un organism de certificare notificat, pe baza următoarelor sarcini efectuate de producător şi de organisme notificate:1. sarcinile producătorului: a) controlul intern al producţiei; b) încercări pe esantioane prelevate de la locul producţiei după un plan de încercări prestabilit;2. sarcinile organismelor notificate: a) încercări iniţiale de tip ale produsului; b) inspecţia iniţială a locului de producţie şi a controlului intern al producţiei; c) supravegherea continua, evaluarea şi acceptarea controlului intern al producţiei; d) încercări prin sondaj pe esantioane prelevate de la locul producţiei, de pe piaţa sau de pe santiere.B. Sistem 1: Certificarea conformitatii produsului de către un organism de certificare notificat, pe baza următoarelor sarcini efectuate de producător şi de organisme notificate:1. sarcinile producătorului: a) controlul intern al producţiei; b) încercări pe esantioane prelevate de la locul producţiei după un plan de încercări prestabilit;2. sarcinile organismelor notificate: a) încercări iniţiale de tip ale produsului; b) inspecţia iniţială a locului producţiei şi a controlului intern al producţiei; c) supravegherea continua, evaluarea şi acceptarea controlului intern al producţiei.C. Sistem 2+: Declaraţie de conformitate (de primul tip) data de producător, pe baza următoarelor sarcini efectuate de el însuşi şi de organisme notificate:1. sarcinile producătorului: a) încercări iniţiale de tip ale produsului; b) controlul intern al producţiei; c) încercări pe esantioane prelevate de la locul producţiei după un plan de încercări prestabilit;2. sarcinile organismelor notificate: a) certificarea controlului intern al producţiei, pe baza:- inspecţiei iniţiale a locului producţiei şi a controlului intern al producţiei;- supravegherii continue, evaluării şi acceptării controlului intern al producţiei.D. Sistem 2: Declaraţia de conformitate a produsului (de primul tip) data de producător, pe baza următoarelor sarcini efectuate de el însuşi şi de organisme notificate:1. sarcinile producătorului: a) încercări iniţiale de tip ale produsului; b) controlul intern al producţiei; c) încercări pe esantioane prelevate de la locul producţiei după un plan de încercări prestabilit;2. sarcinile organismelor notificate: a) certificarea controlului intern al producţiei, pe baza:- inspecţiei iniţiale a locului de producţie şi a controlului intern al producţiei.E. Sistem 3: Declaraţia de conformitate a produsului (de al doilea tip) data de producător, pe baza următoarelor sarcini efectuate de el însuşi şi de un laborator notificat:1. sarcinile producătorului: a) controlul intern al producţiei;2. sarcinile laboratorului notificat: a) încercări iniţiale de tip ale produsului.F. Sistem 4: Declaraţia de conformitate a produsului (de al treilea tip) data de producător, pe baza următoarelor sarcini efectuate de el însuşi: a) încercări iniţiale de tip ale produsului; b) controlul intern al producţiei.  +  Articolul 31 (1) Certificatul de conformitate CS sau CE eliberat de organismul de certificare notificat trebuie să indice informaţiile prevăzute în anexa nr. 3 pct. 3. (2) Declaraţia de conformitate CS sau CE data de producător sau reprezentantul sau autorizat trebuie să indice informaţiile prevăzute în anexa nr. 3 pct. 4.  +  Articolul 32Produsele fabricate la bucata sau ca unicate fac doar obiectul unei declaraţii de conformitate de al treilea tip, conform prevederilor art. 30 lit. F, cu excepţia unor dispoziţii contrare prevăzute în specificaţiile tehnice pentru produsele susceptibile de a avea efecte importante asupra sănătăţii şi securităţii.  +  Articolul 33Marcajul de conformitate CS nu poate fi aplicat decât după eliberarea, în condiţiile prevăzute la art. 28 şi 30, a documentului care atesta conformitatea produsului cu specificaţiile tehnice aplicabile acestuia.  +  Articolul 34 (1) Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, aplica marcajul de conformitate CS pe produs, pe o eticheta ataşată acestuia, pe ambalaj sau pe documentele comerciale insotitoare, după cum este indicat în specificaţia tehnica relevanta. (2) Dacă astfel de indicaţii lipsesc din specificaţiile tehnice, marcajul va fi înscris pe o eticheta ataşată produsului sau ambalajului, după caz, ori pe documentele comerciale insotitoare. (3) Marcajul de conformitate CS trebuie să fie însoţit de informaţiile asociate marcajului, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1. (4) Marcajul de conformitate CE este urmat de informaţiile asociate marcajului, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2.  +  Articolul 35Orice alte marcaje pot fi aplicate pe produs, pe o eticheta ataşată ambalajului sau pe documentele comerciale insotitoare, cu condiţia sa nu afecteze vizibilitatea ori lizibilitatea marcajelor de conformitate CS sau CE şi sa nu induca erori asupra semnificatiei lor.  +  Articolul 36Sistemele de atestare a conformitatii produselor sunt prevăzute schematic în anexa nr. 4.  +  Capitolul 6 Organisme notificate  +  Articolul 37 (1) Pentru executarea procedurilor de atestare a conformitatii produselor se desemnează şi se notifica următoarele tipuri de organisme: a) organisme de certificare; b) organisme de inspecţie; c) laboratoare de încercări. (2) În situaţiile prevăzute la art. 30 lit. A, B, C şi D, cele trei activităţi desfăşurate de organismele menţionate la alin. (1) pot fi îndeplinite de acelaşi organism sau de organisme diferite, în cazul din urma organismele de inspecţie şi laboratoarele de încercări implicate în atestarea conformitatii executandu-şi sarcinile în numele organismului de certificare. (3) Autoritatea competenţa pentru desemnarea şi/sau notificarea organismelor pentru evaluarea conformitatii produselor prevăzute în anexa nr. 2 pct. 5 şi 45 este Ministerul Administraţiei Publice. (4) Autoritatea competenţa pentru desemnarea şi/sau notificarea organismelor pentru evaluarea conformitatii produselor prevăzute în anexa nr. 2, cu excepţia pct. 5 şi 45, este Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (5) Procedura de desemnare a organismelor în domeniul produselor pentru construcţii se elaborează şi se aproba prin ordin de către ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. (6) Lista organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcţii se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 38În certificatul de recunoaştere al organismelor definirea domeniului pentru care se face desemnarea se realizează prin consemnarea următoarelor informaţii: a) abilitarea organismului pentru efectuarea sarcinilor legate de atestarea conformitatii produselor; b) produsele şi/sau familiile de produse prevăzute în anexa nr. 2, care intră în competentele sale; c) natura sarcinilor care îi pot fi încredinţate, dintre cele prevăzute la art. 30.  +  Articolul 39 (1) Evaluarea iniţială şi supravegherea sistematica a organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii se fac pe baza unor criterii specificate, incluzând următoarele condiţii minimale ce trebuie îndeplinite permanent de aceste organisme: a) sa dispună de personal specializat şi de necesarul de mijloace şi echipamente adecvate; b) personalul sa dovedească competenţa tehnica şi integritate profesională; c) conducerea şi personalul tehnic sa acţioneze impartial la efectuarea încercărilor, la întocmirea rapoartelor, la eliberarea certificatelor şi la executarea supravegherii, în raport cu toate sferele, grupurile sau persoanele care au un interes direct ori indirect asupra produselor; d) să fie asigurată păstrarea secretului profesional de către personalul implicat; e) să deţină o asigurare de răspundere civilă, atunci când răspunderea nu revine statului prin lege. (2) Cuantumul asigurării se stabileşte de autorităţile competente de la caz la caz, în funcţie de domeniul pentru care se face desemnarea.  +  Capitolul 7 Supravegherea pieţei  +  Articolul 40 (1) Organele de control pentru supravegherea pieţei produselor sunt: a) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., care funcţionează în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru toate produsele/familiile de produse; b) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, care funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei Publice, potrivit legii, pentru produsele/familiile de produse cu rol în satisfacerea cerinței de siguranţă la foc. (2) Modul de coordonare şi colaborare, inclusiv repartizarea competentelor, între cele doua instituţii va fi stabilit de autorităţile competente prin reglementări specifice.  +  Articolul 41 (1) Activităţile de supraveghere a pieţei constau în: a) monitorizarea produselor introduse pe piaţa, pentru a verifica dacă ele corespund prevederilor prezentei hotărâri; b) aplicarea măsurilor necesare pentru asigurarea conformitatii, atunci când sunt constatate abateri. (2) Principalele atribuţii specifice ce revin organelor de control sunt: a) sa verifice periodic obiectivele comerciale şi industriale, depozitele, santierele şi construcţiile; b) sa organizeze controale inopinate şi verificări punctuale; c) sa ia mostre de produse, să le examineze şi să le testeze, dacă este posibil; d) să solicite toate informaţiile şi/sau documentele necesare; e) sa impună acţiunile împotriva neconformitatilor constatate, potrivit principiului proportionalitatii cu gradul de neconformitate. (3) Organele de control pot subcontracta sarcinile tehnice de încercări şi control altor organisme specializate, cu condiţia să se asigure ca informaţiile furnizate de acestea sunt impartiale. Responsabilitatea deciziilor luate în baza unor astfel de informaţii revine organelor de control. (4) Sarcinile tehnice de supraveghere a pieţei pot fi subcontractate numai unor organisme independente.  +  Articolul 42 (1) Produsele se introduc pe piaţa numai însoţite de documentele de atestare a conformitatii care se impun potrivit prevederilor alin. (2) şi (3). (2) Orice persoană fizica sau juridică ce introduce pe piaţa ori utilizează un produs marcat CS sau CE trebuie să fie în măsura sa dovedească, la cererea organelor de control, atestarea conformitatii produsului prin unul dintre documentele prevăzute la art. 29, corespunzător sistemului de atestare prestabilit pentru produsul respectiv. (3) Persoana responsabilă cu introducerea pe piaţa a produsului trebuie să pună la dispoziţie organelor de control, în plus, dosarul conţinând rapoartele de încercări, procesele-verbale de control, certificatele şi toate celelalte documente care atesta conformitatea.  +  Articolul 43Atunci când organele de control constata ca marcajul de conformitate CS sau CE a fost aplicat în mod nejustificat ori în mod necorespunzător pe un produs sau a fost incorect utilizat, inclusiv în ceea ce priveşte documentele aferente, persoana responsabilă cu introducerea pe piaţa este obligată sa aducă produsul în conformitate cu cerinţele privitoare la marcaj până la o dată convenită de comun acord cu autoritatea din domeniu. În această perioadă este interzisă introducerea pe piaţa a produselor neconforme, iar cele care circulă deja pe piaţa trebuie retrase în cel mai scurt timp posibil.  +  Articolul 44 (1) În situaţii de natura celor prevăzute la art. 43 organele de control au următoarele obligaţii: a) sa informeze în scris, în termen de 72 de ore, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei despre orice astfel de măsura, indicând motivele măsurii adoptate; b) sa comunice în scris părţii implicate, de îndată, măsura luată, motivele pe care se bazează aceasta, demersurile legale ce pot fi întreprinse de partea implicata şi termenele disponibile pentru iniţierea acestora. (2) Informarea prevăzută la alin. (1) trebuie să indice expres dacă neconformitatea este determinata de: a) nerespectarea art. 6, dacă produsul nu este acoperit de nici una dintre categoriile de specificaţii tehnice prevăzute la art. 7; b) aplicarea incorectă a specificatiilor tehnice prevăzute la art. 7; c) deficiente ale specificatiilor tehnice. (3) În termen de 30 de zile de la primirea informărilor prevăzute la alin. (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei analizează situaţiile semnalate, inclusiv prin consultarea părţilor interesate, după caz, şi decide asupra măsurilor aplicabile.  +  Articolul 45În situaţia prevăzută la art. 44 alin. (2) lit. c) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va iniţia aplicarea procedurii prevăzute la art. 15 alin. (2).  +  Capitolul 8 Sancţiuni  +  Articolul 46 (1) Faptele de încălcare a dispoziţiilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează, conform Legii nr. 608/2001, după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 7, 9, art. 10 alin. (1) şi (3) şi ale art. 42, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea utilizării şi a introducerii pe piaţa a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 28, 29 şi 32, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării sau utilizării produsului până la o dată stabilită de organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 33, 34 şi 35, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea introducerii pe piaţa a produselor nemarcate sau marcate incorect; d) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 43, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea utilizării şi a introducerii pe piaţa a produselor neconforme; e) nerespectarea obligaţiilor de către organismele abilitate pentru agrementul tehnic pentru produs şi de către organismele notificate pentru atestarea conformitatii produselor, care, nemaiindeplinind condiţiile iniţiale, continua să execute astfel de sarcini, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi retragerea abilitarii/desemnării. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de persoane împuternicite/abilitate din cadrul organelor de control prevăzute la art. 40 alin. (1). (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 47 (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei deţine, în cadrul competentelor sale ca autoritate de stat în domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, şi competentele ce decurg din prezenta hotărâre cu referire la produsele pentru construcţii, în calitate de autoritate competentă în condiţiile Legii nr. 608/2001. (2) Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin în acest domeniu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei elaborează reglementări care se aproba prin hotărâri ale Guvernului sau prin ordine comune cu alte autorităţi interesate ori prin ordine ale ministrului, după caz.  +  Articolul 48Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 49În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri se va înfiinţa, potrivit prevederilor legale în vigoare, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii, instituţie publică ce va funcţiona în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 50 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 2 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga: Regulamentul privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii, prevăzut în anexa nr. 6, şi Regulamentul privind certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii, prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 877/1999 privind obligativitatea furnizorilor de materiale, elemente de construcţii şi produse destinate construcţiilor de a efectua încercări şi analize de laborator numai prin laboratoare autorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 4 noiembrie 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescup. Ministrul de interne,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 102.  +  Anexa 1CERINŢELE ESENŢIALE ALE CONSTRUCŢIILOR1. Rezistenta mecanică şi stabilitateConstrucţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât incarcarile susceptibile de a se exercită asupra lor în timpul construirii şi în exploatare sa nu determine nici unul dintre evenimentele următoare: a) prăbuşirea în întregime sau a unei părţi din construcţie; b) deformatii de o mărime inadmisibila; c) deteriorări ale unor părţi ale construcţiei, ale instalaţiilor sau echipamentelor inglobate, ca rezultat al unor deformatii importante ale structurii portante; d) distrugeri din evenimente accidentale, disproportionate ca mărime în raport cu cauzele primare.2. Siguranţa la focConstrucţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât, în cazul izbucnirii unui incendiu în faza de utilizare a acestora, să se asigure:- stabilitatea la foc a construcţiei pentru o perioadă determinata;- protecţia şi evacuarea utilizatorilor, ţinând seama de destinaţia construcţiei;- limitarea pierderilor de bunuri;- preîntâmpinarea propagarii incendiilor (limitarea propagarii incendiului în interiorul construcţiei şi la vecinătăţi);- protecţia pompierilor şi a altor forte care intervin pentru evacuarea şi salvarea personalului surprins în interior, protejarea bunurilor periclitate, limitarea şi stingerea incendiului şi înlăturarea efectelor negative ale acestuia.3. Igiena, sănătate şi mediu înconjurătorConstrucţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât sa nu constituie o ameninţare pentru igiena şi sănătatea ocupantilor sau a vecinilor, în special ca urmare a:- degajarii de gaze toxice;- prezentei în aer a unor particule sau gaze periculoase;- emisiei de radiatii periculoase;- poluarii sau contaminarii apei ori solului;- evacuarii defectuoase a apelor reziduale, a fumului şi a deşeurilor solide sau lichide;- prezentei umiditatii în părţi ale construcţiei sau pe suprafeţele interioare ale acesteia.4. Securitate în exploatareConstrucţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât utilizarea sau funcţionarea lor sa nu prezinte riscuri inacceptabile de accidentare, precum: alunecare, cadere, lovire, ardere, electrocutare, ranire ca urmare a unei explozii.5. Protecţie împotriva zgomotuluiConstrucţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât zgomotul perceput de ocupanti sau de persoanele aflate în apropiere să fie menţinut la un nivel atât de scăzut încât sa nu afecteze sănătatea acestora şi să le permită sa doarma, să se odihneasca şi sa lucreze în condiţii satisfăcătoare.6. Economia de energie şi izolarea termicaConstrucţiile şi instalaţiile lor de încălzire, de răcire şi ventilare trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât consumul de energie necesar pentru utilizarea construcţiei sa rămână scăzut în raport cu condiţiile climatice locale, însă fără a afecta confortul termic al ocupantilor.  +  Anexa 2LISTAcuprinzând familiile de produse pentru construcţii supuseobligaţiei de aplicare a marcajului de conformitate CS sau CE1. Cimenturi, varuri de construcţii şi alţi lianti hidraulici2. Oţel-beton şi oţel pentru precomprimarea betonului3. Imbinari structurale4. Produse din lemn pentru structuri şi produse auxiliare5. Mijloace fixe pentru alarmare/detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul fumului, limitarea propagarii incendiului şi pentru prevenirea exploziilor6. Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie7. Produse din ipsos8. Obiecte sanitare9. Pereţi cortina10. Panouri pe bază de lemn11. Produse de baza şi auxiliare pentru zidărie12. Pardoseli13. Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare14. Piese de fixare pentru lemn pentru structuri15. Coşuri de fum, burlane şi alte produse specifice16. Geotextile17. Produse pentru instalaţii de ape uzate18. Produse termoizolante19. Membrane şi foi pentru hidroizolatii20. Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă21. Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat22. Produse pentru prepararea betonului, mortarului şi pastei de ciment23. Adezivi pentru construcţii24. Aparate de încălzire a spaţiului (exclusiv aparatele de încălzire electrice, aparatele cu ardere de combustibili gazosi şi aparatele proiectate special pentru utilizare în procese industriale desfăşurate în incinte industriale)25. Ţevi, rezervoare şi produse auxiliare fără contact cu apa destinată consumului uman26. Agregate minerale27. Finisaje pentru pereţi interiori şi exteriori şi pentru plafoane28. Învelitori, luminatoare, lucarne şi produse auxiliare pentru acoperisuri29. Produse pentru construcţia drumurilor30. Sticla plana, sticlă profilata şi produse din sticlă turnata31. Seturi de componente pentru vitraje cu rol structural la pereţi cortina32. Ancore metalice pentru utilizare în beton (tip sarcina grea)33. Ancore metalice pentru utilizare în beton pentru fixarea sistemelor uşoare34. Ancore metalice de injecţie pentru utilizare în zidărie35. Ancore din plastic pentru utilizare în beton şi zidărie36. Sisteme compozite de izolare termica la exteriorul clădirilor, incluzând tencuiala37. Sisteme de membrane hidroizolatoare flexibile pentru acoperis, cu fixare mecanică38. Seturi de componente pentru pereţi despartitori interiori39. Sisteme de cofraje pierdute neportante, bazate pe blocuri sau panouri din materiale izolante şi, uneori, beton40. Seturi de componente de posttensionare pentru structuri precomprimate41. Seturi de componente aplicate lichid pentru hidroizolatii la acoperis42. Seturi de componente pentru acoperisuri translucide autoportante (cu excepţia celor pe bază de sticlă)43. Seturi de componente pentru scări prefabricate44. Grinzi şi stâlpi din compozite uşoare pe bază de lemn45. Produse cu rol de protecţie la foc46. Seturi de clădiri prefabricate cu cadre şi barne din lemn47. Seturi de componente pentru izolarea pardoselilor flotante contra vibratiilor şi zgomotelor de impact48. Seturi de componente pentru izolarea pereţilor contra vibratiilor şi zgomotului49. Plăcuţe din oţel inoxidabil pentru imbinarea pereţilor50. Seturi de componente pentru prea-plin de ape uzate51. Sine în U pentru insertii de fixare în beton52. Seturi de componente de ancorare chimica53. Set de ancorare din beton epoxi/poliester armat cu fibre de sticlă/mortar epoxi pentru reparaţii structurale54. Panouri portante cu schelet din lemn55. Panouri compozite uşoare56. Sistem de acoperire la interior din ipsos armat cu fibre57. Membrane de etansare preformate pentru perete dublu58. Racorduri şi mufe pentru bare de armare standard59. Plăci ondulate din oţel pentru sisteme de planşee mixte60. Lamba (dispozitiv special) de asamblare a stalpilor portanti prefabricati din beton61. Sabot de ancorare pentru stâlpi portanti prefabricati din beton62. Rosturi de dilatare pentru poduri rutiereNOTĂ:Poziţiile 1-30 reprezintă familii de produse acoperite de standarde europene armonizate.Poziţiile 31-62 reprezintă produse pentru care au fost eliberate până în prezent agremente tehnice europene.  +  Anexa 3MARCAJE DE CONFORMITATE ŞI DOCUMENTEDE ATESTAREA CONFORMITATII1. Marcajul de conformitate CS trebuie însoţit de următoarele informaţii: a) numărul de identificare naţional al organismului notificat, atunci când astfel de organisme sunt implicate în sistemul de atestare a conformitatii produsului în faza de control al producţiei; b) indicarea destinaţiei de utilizare a produsului, sub forma unei pictograme sau a unui alt însemn, precizat în specificaţia tehnica relevanta; c) numele sau marca de identificare a producătorului; d) ultimele doua cifre ale anului în care a fost aplicat marcajul; e) numărul certificatului de conformitate CS, dacă este cazul; f) indicaţii pentru identificarea caracteristicilor produsului pe baza specificatiilor tehnice de referinţa; g) indicativul prezentei hotărâri şi, dacă este cazul, indicativele altor acte normative aplicabile care impun marcajul de conformitate CS.2. Marcajul de conformitate CE este însoţit de următoarele informaţii: a) numărul de identificare al organismului notificat, atunci când astfel de organisme sunt implicate în sistemul de atestare a conformitatii produsului; b) indicarea destinaţiei de utilizare a produsului, sub forma unei pictograme sau a unui alt însemn, precizat în specificaţia tehnica relevanta; c) numele sau marca de identificare a producătorului; d) ultimele doua cifre ale anului în care a fost aplicat marcajul; e) numărul certificatului de conformitate CE, dacă este cazul; f) indicaţii pentru identificarea caracteristicilor produsului pe baza specificatiilor tehnice de referinţa; g) indicativele directivelor comunitare aplicate.3. Certificatul de conformitate CS sau CE trebuie să conţină în special următoarele: a) numele şi adresa organismului de certificare notificat la nivel naţional (CS) sau la nivel comunitar (CE); b) numele şi adresa producătorului sau ale reprezentantului sau autorizat, stabilit pe teritoriul României (CS) sau al Comunităţii Europene (CE); c) descrierea produsului şi, în special, tipul, identificarea şi utilizarea sa; d) specificaţiile tehnice cu care este conform produsul; e) condiţiile particulare de utilizare a produsului; f) numărul certificatului; g) condiţiile şi perioada de valabilitate a certificatului, după caz; h) numele şi funcţia persoanei abilitate să semneze certificatul.4. Declaraţia de conformitate CS sau CE trebuie să conţină în special următoarele: a) numele şi adresa producătorului sau ale reprezentantului sau autorizat, stabilit pe teritoriul României (CS) sau al Comunităţii Europene (CE); b) descrierea produsului şi, în special, tipul, identificarea şi utilizarea sa; c) specificaţiile tehnice cu care este conform produsul; d) condiţiile particulare de utilizare a produsului; e) numele şi adresa organismului notificat la nivel naţional (CS) sau la nivel comunitar (CE), atunci când intervine un astfel de organism, precum şi documentele eliberate de acesta; f) numele şi funcţia persoanei abilitate să semneze declaraţia în numele producătorului sau al reprezentantului sau autorizat.  +  Anexa 4                             PREZENTAREA SCHEMATICA              a sistemelor de atestare a conformitatii produselor                               pentru construcţii                                  ┌──────────┐                                  │PRODUCĂTOR│                                  └─────┬────┘                                        │                                        │                                        v                                   Produsele                                   incluse în                                  anexa nr. 2                                        │                                        │                                        │                                        v                        ┌─────────────────────────────┐                        │Exista standard armonizat sau│                  ┌─────┤ alta specificaţie tehnica │                  │ └─────────────────┬───────────┘                  v │ ┌──┐ ┌───────────────────────┐                ┌──┐ └──>│DA├──>│Produsul corespunde cu │                │NU│ └─┬┘ │standardul/specificaţia│                └─┬┘ │ └──────────────────┬────┘                  │ │ │                  v v │       ┌──────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ │       │AGREMENT TEHNIC PENTRU│ │Produsul se abate de la│ │       │ PRODUS │<──────────┤standard / specificaţie│ │       └──────────┬───────────┘ └───────────────────────┘ │                  │ │                  v v┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ MLPTL decide asupra procedurilor de atestare a conformitatii pentru produsul││ generic sau familia de produse │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Producătorul răspunde de aplicarea sistemului de atestare impus produsului ││ individualizat │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                 .          ┌──────────────────────────────┐ .          │ Organisme notificate │ .  ┌───────┴─────┬──────────────┬─────────┴───────┐ .  │Organisme de │ Organisme de │ Laboratoare de ├──┐ .  │certificare │ inspecţie │ încercări │ │ .  └─┬───────────┴───────┬──────┴──────┬──────────┘ │ .    │ │ │ │ .    │<──────────────────┘ │ │ .    │<────────────────────────────────┘ │ .    ├─────────────┬──────────┬──────────┐ │ .    │ │ │ │ │ .    │ ...........│..........│..........│...........│.............    │ . │ . │ . │ . │ . .    v v v v v v v v v v v   ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐   │Sistem│ │Sistem│ │Sistem│ │Sistem│ │Sistem│ │Sistem│   │ 1+ │ │ 1 │ │ 2+ │ │ 2 │ │ 3 │ │ 4 │   └──┬───┘ └──┬───┘ └──┬───┘ └──┬───┘ └──┬───┘ └──┬───┘      │ │ │ │ │ │      v v v v v v  ┌─────────────────┐ ┌──────────────────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────────┐  │ Certificat de │ │ Declaraţie de │ │ Declaraţie │ │ Declaraţie │  │ conformitate │ │conformitate de primul│ │ de │ │ de │  │ eliberat de un │ │tip data de producător│ │conformitate│ │conformitate │  │ organism de │ └─────────┬────────────┘ │de al doilea│ │de al treilea│  │ certificare │ │ │tip data de │ │ tip data de │  │ notificat │ │ ┌───────────┤ producător │ │ producător │  └────────┬────────┘ v / └────────────┘ └────────┬────┘           │ v │           └────────────────> CS <──────────────────────────────────┘-------------