DECRET nr. 208 din 5 iulie 1976privind evaluarea pagubelor aduse avutului obştesc prin lipsuri sau degradari de bunuri
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 63 din 5 iulie 1976    EXPUNERE DE MOTIVEPrin Decretul nr. 220/1960 s-a stabilit, de principiu, ca evaluarea pagubelor aduse avutului obştesc se face luindu-se ca baza preţurile cu amănuntul legal stabilite pentru bunurile în cauza, pentru cele care nu au stabilite preţuri cu amănuntul evaluarea facindu-se prin aplicarea unor coeficienţi, stabiliţi prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 532/1963, asupra preţurilor de livrare.Ca urmare a diversificării producţiei, apărînd o gama mai larga de produse, aplicarea acestor coeficienţi nu mai exprima în mod real diferenţa dintre preţul de livrare şi preţul cu amănuntul.Pentru a elimina aspectele de mai sus a fost emis alăturatul decret al Consiliului de Stat privind evaluarea pagubelor aduse avutului obştesc prin lipsuri sau degradari de bunuri.În noua reglementare se diferentiaza modul de evaluare a pagubei în cazul în care răspunderea urmează a fi stabilită în condiţiile Codului muncii de situaţia în care paguba este urmarea unei infracţiuni sau a unui delict civil.Pentru cazurile în care răspunderea se stabileşte conform Codului muncii, se păstrează principiul evaluării pagubei produse prin lipsuri de bunuri pe baza preţului cu amănuntul.În cazul lipsurilor de bunuri care nu au preţ cu amănuntul, pentru evaluarea pagubei se prevede luarea în calcul a preţului de livrare, la care se aplică coeficientul de 1,05 pentru acoperirea cheltuielilor de aprovizionare. Pentru bunurile la care preţul de livrare este egal cu preţul de producţie, coeficientul care se aplică este de 1,25. Dacă bunurile nu au preţuri cu amănuntul şi nici preţuri de livrare, evaluarea pagubei se face, pentru fiecare caz în parte, de unitatea pagubita, eventual pe cale de expertiza.În cazul degradărilor de bunuri, evaluarea pagubei se face pe baza cheltuielilor efective, dacă bunurile se pot repara sau reconditiona; în caz contrar se ia în calcul preţul de cost sau cheltuielile făcute pentru procurarea bunurilor.Dacă paguba a fost produsă prin infracţiune sau delict civil, la suma stabilită ca mai sus se adauga suma reprezentind folosul de care a fost lipsită unitatea pagubita.Prevederile decretului alăturat nu se aplică în cazul pagubelor pentru care evaluarea se face potrivit unor dispoziţii legale speciale. Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: Dispoziţii generale  +  Articolul 1Evaluarea pagubelor aduse avutului obştesc prin lipsuri sau degradari de bunuri, pentru care răspunderea sau obligaţia de restituire se stabileşte potrivit Codului muncii sau care sînt provocate prin fapte care constituie delicte civile ori infracţiuni, se face potrivit prezentului decret.Prevederile prezentului decret nu se aplică în cazul pagubelor pentru care evaluarea se face potrivit unor dispoziţii legale speciale.  +  Articolul 2Evaluarea pagubelor se face luindu-se în consideraţie preţurile în vigoare la data producerii pagubei. În cazul în care nu se poate determina data producerii pagubei, se vor lua în considerare preţurile în vigoare la data constatării ei.  +  Capitolul 1 Evaluarea pagubelor pentru care răspunderea sau obligaţia de restituire se stabileşte potrivit Codului muncii A. Lipsuri de bunuri  +  Articolul 3Pentru bunurile constatate lipsa, care au preţuri cu amănuntul legal stabilite, evaluarea pagubelor se face luindu-se ca baza aceste preţuri. Cînd pentru unul şi acelaşi bun sînt stabilite preţuri cu amănuntul diferenţiate, se va lua ca baza de calcul preţul cu amănuntul aplicabil pentru unitatea socialistă pagubita. Dacă, în cadrul unei gestiuni, se aplică preţuri cu amănuntul diferenţiate, se ia ca baza de calcul preţul cel mai mare.Prin excepţie de la prevederile alineatului precedent, pentru lipsurile de bunuri care se vînd prin alimentaţia publică, evaluarea pagubelor se face pe baza preţului la care bunurile respective au fost înregistrate în gestiunea în care s-a constatat lipsa, dar nu mai puţin decît preţul cu amănuntul la care se vînd în sectorul alimentar.  +  Articolul 4Pentru bunurile care nu au preţuri cu amănuntul stabilite potrivit dispoziţiilor legale, dar au stabilite preţuri de livrare, evaluarea pagubei se face luindu-se ca baza aceste preţuri, la care se aplică coeficientul de 1,05.Acelaşi coeficient se aplică şi la diferenţa valorică în minus, rezultată din compensarea, în condiţiile legii, a bunurilor lipsa cu cele în plus, dacă bunurile lipsa şi cele în plus sau unele dintre acestea nu au preţuri cu amănuntul.În cazul în care preţul de livrare este egal cu preţul de producţie, coeficientul care se aplică potrivit alin. 1 şi 2, este de 1,25; la vesela, tacîmurile şi ambalajele folosite în comerţ se aplică coeficientul de 1,05.  +  Articolul 5Pentru bunurile care nu au stabilite preţuri cu amănuntul şi nici preţuri de livrare, evaluarea pagubei se face, pentru fiecare caz în parte, de unitatea pagubita, pe baza unei analize temeinice şi documentate, astfel încît să fie asigurată acoperirea pagubei.În cazul în care, pentru situaţiile prevăzute la alineatul precedent, în vederea evaluării pagubei este necesară o expertiza, aceasta se va efectua prin persoane de specialitate, aplicindu-se corespunzător dispoziţiile legale privind expertizele.  +  Articolul 6Pentru bunurile care formează producţie neterminată, evaluarea pagubelor se face pe baza tuturor cheltuielilor efectuate potrivit evidentelor, valoarea materiilor prime şi materialelor calculîndu-se potrivit prevederilor art. 3 sau 4, după caz. B. Degradari de bunuri  +  Articolul 7În cazul degradărilor de bunuri, evaluarea pagubelor se face astfel: a) dacă bunurile pot fi reparate sau reconditionate pentru a fi repuse în starea anterioară, se iau în calcul cheltuielile efectuate în acest scop; b) dacă bunurile degradate por fi potrivit dispoziţiilor legale, valorificate ca atare cu preţuri reduse, se ia în calcul diferenţa dintre preţul bunului respectiv şi preţul ce se obţine prin valorificare; c) dacă prin reparare sau reconditionare de obţine un bun de calitate inferioară, la cheltuielile prevăzute la lit. a) se adauga diferenţa de preţ dintre preţul bunului respectiv şi preţul bunului reparat sau reconditionat; d) dacă bunurile degradate se utilizează ca materie prima pentru producerea altor bunuri, se ia în calcul diferenţa de preţ dintre preţul bunului şi preţul materiei prime pe care a înlocuit-o; e) dacă bunurile nu pot fi reparate, reconditionate sau valorificate, în cazul cînd au fost produse în unitatea pagubita se ia în calcul preţul de cost, iar în cazul cînd au fost cumpărate se iau în calcul toate cheltuielile făcute pentru procurarea bunurilor.La aplicarea prevederilor de la lit. b), c) şi d) se ia în calcul preţul stabilit potrivit prevederilor art. 3 sau 4, după caz.  +  Capitolul 2 Evaluarea pagubelor cauzate prin fapte care constituie delicte civile sau infracţiuni  +  Articolul 8În cazul în care paguba a fost produsă prin fapte care, potrivit legii, constituie delicte civile sau infracţiuni, evaluarea pagubei se va face adaugindu-se, la suma rezultată din aplicarea prevederilor art. 3 - 7, suma reprezentind folosul de care a fost lipsită unitatea pagubita.Dacă suma rezultată din aplicarea prevederilor alineatului precedent nu acoperă costul bunurilor respective, se ia în calcul costul bunurilor, în cazul cînd acestea au fost produse în unitatea pagubita, iar în cazul cînd bunurile au fost procurate, se iau în calcul toate cheltuielile făcute în acest scop.  +  Capitolul 3 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 9La evaluarea pagubelor se va tine seama şi de gradul de uzura a bunului respectiv, stabilit pe bază de probe legale. În cazul cînd gradul de uzura nu poate fi stabilit, paguba este egala cu valoarea integrală a bunului respectiv, asa cum rezultă din aplicarea prevederilor articolelor precedente.  +  Articolul 10Dispoziţiile prezentului decret, în măsura în care sînt mai favorabile persoanei răspunzătoare decît cele anterioare, se aplică pentru pagubele pricinuite pînă la data intrării în vigoare a decretului de faţa, numai dacă pînă la această dată nu a fost constituit un titlu definitiv privind recuperarea pagubei.  +  Articolul 11Prezentul decret intră în vigoare la 30 de zile se la data publicării în Buletinul Oficial. Pe aceeaşi dată se abroga:- Decretul nr. 220/1960 privind stabilirea valorii pagubelor cauzate avutului obştesc, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 22 din 20 octombrie 1960;- Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 532/1963 privind modul de stabilire a valorii pagubelor cauzate avutului obştesc, pentru bunurile care nu au preţuri cu amănuntul legal stabilite, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 24 din 26 iulie 1963;- Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 368/1975 pentru completarea listei anexa la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 532/1963 privind modul de stabilire a valorii pagubelor cauzate avutului obştesc, pentru bunurile care nu au preţuri cu amănuntul legal stabilite, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 42 din 6 mai 1975. -------------------------