HOTĂRÂRE nr. 92 din 23 ianuarie 2003pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 25 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 35 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 451/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul apelorşi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosBucureşti, 23 ianuarie 2003.Nr. 92.  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICEprivind clasificarea, etichetarea şi ambalareapreparatelor chimice periculoase  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, denumite în continuare norme metodologice, se aplică preparatelor chimice care conţin cel puţin o substanţa chimica periculoasa în sensul prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 451/2001, şi sunt considerate periculoase în sensul prevederilor art. 4, 5 sau 6 din prezentele norme metodologice. (2) Prevederile cuprinse: a) la art. 7 şi 8; b) la art. 9 şi 10 şi definite în anexa nr. 3; şi c) la art. 16, 17 şi 18se aplică şi preparatelor chimice care nu sunt considerate periculoase în sensul prevederilor art. 4, 5 sau 6, dar care pot prezenta totuşi un anumit pericol.  +  Capitolul 2 Clasificarea şi etichetarea preparatelor chimice periculoase  +  Articolul 2Clasificarea şi etichetarea preparatelor chimice periculoase se realizează conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu excepţia cazului în care se aplică criteriile prevăzute la art. 4, 5, 6, 9 sau 10 din prezentele norme metodologice.  +  Capitolul 3 Determinarea proprietăţilor periculoase ale preparatelor chimice periculoase  +  Articolul 3 (1) Evaluarea pericolelor preparatelor chimice periculoase se bazează pe determinarea următoarelor proprietăţi ale acestora: a) fizico-chimice; b) care afectează sănătatea; c) care afectează mediul. (2) Proprietăţile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie evaluate în conformitate cu prevederile art. 4, 5 şi 6. (3) Încercările de laborator trebuie efectuate pe preparatele chimice periculoase, în forma în care acestea sunt introduse pe piaţa. (4) La determinarea proprietăţilor periculoase ale preparatelor chimice periculoase, în conformitate cu prevederile art. 4, 5 şi 6, trebuie să fie luate în considerare toate substantele chimice periculoase în sensul prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 451/2001. (5) Substantele chimice prevăzute la alin. (4), clasificate ca periculoase pe baza efectelor asupra sănătăţii şi/sau mediului - fie ca sunt prezente sub forma de impuritati, fie de aditivi -, conţinute în preparatele chimice periculoase, trebuie să fie luate în considerare atunci când concentraţia lor este egala sau superioară celei din tabelul de mai jos, dacă nu sunt prevăzute valori inferioare în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, în secţiunea B a anexei nr. 1 sau în secţiunea B a anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Categoria de pericol a substanţei Valoarea concentratiei de referinţa                                     ────────────────────────────────────────                                     Preparate chimice Alte preparate                                    periculoase gazoase, chimice periculoase,                                        % volum% greutate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Foarte toxic ≥ 0,02 ≥ 0,1  Toxic ≥ 0,02 ≥ 0,1  Cancerigen ≥ 0,02 ≥ 0,1  Categoria 1 sau 2  Mutagen ≥ 0,02 ≥ 0,1  Categoria 1 sau 2  Toxic pentru reproducere ≥ 0,02 ≥ 0,1  Categoria 1 sau 2  Nociv ≥ 0,2 ≥ 1  Corosiv ≥ 0,02 ≥ 1  Iritant ≥ 0,2 ≥ 1  Sensibilizant ≥ 0,2 ≥ 1  Cancerigen ≥ 0,2 ≥ 1  Categoria 3  Mutagen ≥ 0,2 ≥ 1  Categoria 3  Toxic pentru reproducere ≥ 0,2 ≥ 1  Categoria 3  Periculos pentru mediu N ≥ 0,1  Periculos pentru stratul de ozon ≥ 0,1 ≥ 0,1  Periculos pentru mediu ≥ 1───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (6) Prevederile alin. (5) nu se aplică preparatelor chimice periculoase prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4 (1) Pericolele care decurg din proprietăţile fizico-chimice ale preparatelor chimice periculoase sunt evaluate prin determinarea, conform metodelor prevăzute în secţiunea A a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, a proprietăţilor fizico-chimice ale preparatelor chimice periculoase necesare pentru clasificarea şi etichetarea în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002. (2) Prin derogare de la alin. (1), nu este necesară determinarea proprietăţilor explozive, oxidante, extrem de inflamabile, foarte inflamabile sau inflamabile ale unui preparat chimic periculos, cu condiţia ca: a) nici un component sa nu prezinte astfel de proprietăţi şi ca, pe baza informaţiilor de care dispune producătorul, sa existe o probabilitate minima ca preparatul chimic periculos să prezinte riscuri de aceasta natura; b) în caz de modificare a compoziţiei unui preparat chimic periculos cu compoziţie cunoscută, sa existe argumente ştiinţifice prin care să se demonstreze ca o noua evaluare a pericolelor nu ar determina schimbarea clasificarii; c) să fie introduse pe piaţa sub forma de aerosoli, conform prevederilor Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 595/2002 privind aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la recipiente pulverizatoare de aerosoli, RT 75/324. (3) Pentru cazurile în care metodele prevăzute în secţiunea A a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 nu sunt adecvate, se aplică următoarele metode alternative de calcul: a) Preparate chimice periculoase, altele decât cele gazoase:● metoda de determinare a proprietăţilor oxidante ale preparatelor chimice periculoase care conţin peroxizi organici, conform prevederilor pct. 2.2.2.1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002. b) Preparate chimice periculoase gazoase:(i) metoda de determinare a proprietăţilor oxidante, conform prevederilor pct. 9.1.1.2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002;(îi) metoda de determinare a proprietăţilor inflamabile, conform prevederilor pct. 9.1.1.1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002.  +  Articolul 5 (1) Evaluarea pericolelor pentru sănătate ale preparatelor chimice periculoase se realizează după una sau mai multe dintre următoarele proceduri: a) prin metoda conventionala prevăzută în anexa nr. 1; b) prin determinarea, conform metodelor prevăzute în secţiunea B a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, a proprietăţilor toxicologice ale preparatului chimic periculos, care sunt necesare pentru clasificarea în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002. (2) Atunci când persoana responsabilă de introducerea pe piaţa a preparatului chimic periculos aduce dovezi ştiinţific fundamentate, potrivit cărora proprietăţile toxicologice ale preparatului chimic periculos nu pot fi corect determinate prin metoda prevăzută la alin. (1) lit. a) sau pornind de la rezultatele disponibile ale testelor efectuate pe animale, se pot aplica metodele prevăzute la alin. (1) lit. b), cu condiţia ca acestea să fie justificate sau autorizate conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 471/2002. În cazul în care, pentru obţinerea de noi date, o proprietate toxicologica este stabilită prin metodele prevăzute la alin. (1) lit. b), testul va fi efectuat în conformitate cu principiile bunei practici de laborator, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de buna practica de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testarilor efectuate asupra substanţelor chimice. (3) Preparatul chimic periculos poate fi clasificat avându-se în vedere şi următoarele elemente: a) efectele preparatului chimic periculos asupra omului, în cazul în care se poate demonstra prin studii epidemiologice, prin studii de caz ştiinţific fundamentate, conform prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, sau prin experienta practica fundamentată statistic ca efectele toxicologice asupra omului se deosebesc de cele evidentiate la aplicarea metodelor prevăzute la alin. (1); b) efectele de tipul sinergismului ale preparatului chimic periculos, în cazul în care se poate demonstra ca din cauza acestor efecte o evaluare conventionala ar putea subestima pericolul toxicologic al preparatului chimic periculos; c) efectele de tipul antagonismului ale preparatului chimic periculos, în cazul în care se poate demonstra ca din cauza acestor efecte o evaluare conventionala ar putea subestima pericolul toxicologic al preparatului chimic periculos. (4) Conform prevederilor alin. (3), în cazul în care o proprietate toxicologica s-a stabilit pe baza ambelor metode prevăzute la alin. (1), pentru clasificarea preparatului chimic periculos se folosesc rezultatele obţinute prin metodele prevăzute la alin. (1) lit. b), cu excepţia cazurilor în care este vorba despre efecte cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, pentru care se aplică numai metoda prevăzută la alin. (1) lit. a). Orice proprietate toxicologica a preparatului chimic periculos care nu a fost evaluată prin metodele prevăzute la alin. (1) lit. b) trebuie să fie evaluată prin metoda prevăzută la alin. (1) lit. a). (5) Pentru preparatele chimice periculoase cu compoziţie cunoscută, clasificate în conformitate cu metodele prevăzute la alin. (1) lit. b), se va face o noua evaluare a pericolului pentru sănătate prin metodele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b), atunci când: a) producătorul modifica compozitia prin modificarea concentratiei iniţiale, exprimată în procente de greutate sau de volum, a unuia sau mai multor componenţi periculosi, în conformitate cu tabelul următor:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Limitele Variatia admisă     de concentraţie iniţială pentru concentraţia iniţială         a componentului a componentului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          concentraţie = 2,5% ± 30%   2,5% < concentraţie = 10% ± 20%    10% < concentraţie = 25% ± 10%    25% < concentraţie = 100% ± 5%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) producătorul modifica compozitia preparatului chimic periculos, inlocuind sau adaugand unul sau mai mulţi componenţi care pot fi sau nu periculosi în sensul prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 451/2001. Aceasta noua evaluare este aplicabilă, cu excepţia cazurilor în care exista argumente ştiinţific fundamentate care arata ca o reevaluare a pericolului nu determina schimbarea clasificarii.  +  Articolul 6 (1) Evaluarea pericolelor pentru mediu ale preparatelor chimice periculoase se realizează prin una sau mai multe dintre următoarele proceduri: a) prin metoda conventionala de calcul prevăzută în anexa nr. 2; b) prin determinarea proprietăţilor periculoase pentru mediu ale preparatului chimic periculos, necesare pentru clasificarea în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002. Determinarea acestor proprietăţi se realizează în conformitate cu metodele prevăzute în secţiunea C a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002. Condiţiile de aplicare a metodelor de testare sunt cele prevăzute în secţiunea C a anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice. (2) Atunci când proprietatea ecotoxicologica se stabileşte pe baza metodelor prevăzute la alin. (1) lit. b), în vederea obţinerii de noi date, testarile se efectuează în conformitate cu principiile bunei practici de laborator, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 63/2002, şi cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 471/2002. Atunci când pericolele pentru mediu au fost evaluate după ambele proceduri prevăzute la alin. (1), la clasificarea preparatului chimic periculos se folosesc rezultatele obţinute prin metodele prevăzute la alin. (1) lit. b). (3) Pentru preparatele chimice periculoase cu compoziţie cunoscută, clasificate în conformitate cu metodele prevăzute la alin. (1) lit. b), se efectuează o noua evaluare a pericolului pentru mediu prin metoda prevăzută la alin. (1) lit. a) sau conform celor prevăzute la alin. (1) lit. b), atunci când: a) producătorul schimba compozitia prin modificarea concentratiei iniţiale, exprimată în procente de greutate sau de volum, a unuia sau mai multor componenţi periculosi, în conformitate cu datele din următorul tabel:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Limitele Variatia admisă        de concentraţie iniţială pentru concentraţia iniţială             a componentului a componentului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────           concentraţie ≤ 2,5% ± 30%    2,5% < concentraţie ≤ 10% ± 20%     10% < concentraţie ≤ 25% ± 10%     25% < concentraţie ≤ 100% ± 5%────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) producătorul modifica compozitia preparatului chimic periculos, inlocuind sau adaugand unul sau mai mulţi componenţi care pot fi sau nu periculosi în sensul prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 451/2001. Aceasta noua evaluare este aplicabilă, cu excepţia cazurilor în care exista argumente ştiinţific fundamentate care arata ca o reevaluare a pericolului nu determina schimbarea clasificarii.  +  Capitolul 4 Ambalarea preparatelor chimice periculoase  +  Articolul 7 (1) Introducerea pe piaţa a preparatelor chimice periculoase prevăzute la art. 1 şi 8 este permisă numai dacă sunt respectate cerinţele pentru ambalaje, prevăzute la art. 14 lit. a), b), c) şi d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 451/2001. (2) Introducerea pe piaţa a recipientelor care conţin preparate chimice periculoase în sensul art. 1 şi 8, comercializate sau puse la dispoziţia publicului, este permisă numai dacă sunt respectate cerinţele pentru ambalaje, prevăzute la art. 15 lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 451/2001. (3) Se considera ca ambalajele preparatelor chimice periculoase corespund cerinţelor prevăzute la art. 14 lit. a), b) şi c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 451/2001, dacă acestea satisfac cerinţele prevăzute pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, pe cai rutiere, pe cai navigabile interne, pe mare sau pe calea aerului.  +  Articolul 8 (1) Indiferent de capacitate, recipientele care conţin preparate chimice periculoase comercializate sau puse la dispoziţia publicului trebuie prevăzute cu un sistem de închidere de securitate pentru copii, în cazurile în care: a) preparatele chimice periculoase sunt etichetate ca foarte toxice, toxice sau corosive, conform prevederilor art. 10 şi condiţiilor prevăzute la art. 5; b) preparatele chimice periculoase prezintă un pericol în caz de inhalare [X(n), R 65] şi sunt clasificate şi etichetate conform prevederilor pct. 3.2.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu excepţia preparatelor chimice periculoase introduse pe piaţa sub forma de aerosoli sau într-un recipient prevăzut cu un sistem de pulverizare sigilat; c) preparatele chimice periculoase conţin cel puţin una dintre substantele enumerate mai jos, prezente într-o concentraţie egala sau superioară concentratiei maxime individuale menţionate în tabelul următor:┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│Nr. │ Identificarea substanţei │Concentraţia ││crt. ├────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┤ maxima ││ │ Nr. CAS │ Denumire │ Nr. IESCE │ │├─────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ 1. │ 67-56-1 │ Metanol │ 2006596 │ ≥ 3% ││ 2. │ 75-09-2 │ Diclormetan │ 2008389 │ ≥ 1% │└─────┴────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴─────────────┘ (2) Indiferent de capacitate, recipientele care conţin preparate chimice periculoase comercializate sau puse la dispoziţia publicului şi etichetate ca foarte toxice, toxice, corosive, nocive, extrem de inflamabile sau foarte inflamabile, conform prevederilor art. 10 şi condiţiilor stipulate în art. 4 şi 5, vor fi prevăzute cu un însemn tactil de avertizare a pericolului. (3) Prevederea alin. (2) nu se aplică aerosolilor clasificati şi etichetati numai ca extrem de inflamabili sau foarte inflamabili.  +  Capitolul 5 Etichetarea preparatelor chimice periculoase  +  Articolul 9 (1) Preparatele chimice periculoase în sensul art. 1 alin. (1) pot fi introduse pe piaţa numai dacă eticheta ambalajului satisface cerinţele prezentului articol şi corespunde prevederilor secţiunilor A şi B ale anexei nr. 3. (2) Preparatele chimice în sensul art. 1 alin. (2), definite în secţiunile B şi C ale anexei nr. 3, pot fi introduse pe piaţa numai dacă pe eticheta ambalajului sunt înscrise următoarele indicaţii lizibile, care nu pot fi şterse: a) denumirea comercială a preparatului chimic periculos sau denumirea prin care furnizorul identifica preparatul chimic periculos; b) numele, adresa completa şi numărul de telefon ale persoanei cu sediul în România, responsabilă de introducerea pe piaţa a preparatului chimic periculos; c) datele specifice prevăzute în secţiunile B şi C ale anexei nr. 3.  +  Articolul 10 (1) Pe toate etichetele ambalajelor trebuie să fie înscrise următoarele indicaţii lizibile, care nu pot fi şterse: a) denumirea comercială a preparatului chimic periculos sau denumirea prin care furnizorul identifica preparatul chimic periculos; b) numele, adresa completa şi numărul de telefon ale persoanei cu sediul în România, responsabilă de introducerea pe piaţa a preparatului chimic periculos; c) denumirea chimica a substanţei sau substanţelor chimice periculoase prezente în preparatul chimic periculos; d) simbolurile de pericol şi indicaţiile de pericol; e) fraze de risc - fraze R; f) fraze de prudenta - fraze S; g) cantitatea nominală - masa nominală sau volumul nominal - a conţinutului în cazul preparatelor comercializate sau puse la dispoziţia publicului. (2) Înscrierea pe eticheta preparatului chimic periculos a denumirii chimice a substanţei sau substanţelor chimice periculoase prezente în acesta se realizează în conformitate cu următoarele cerinţe: a) pentru preparatele chimice periculoase, clasificate T^+, T, X(n) în conformitate cu prevederile art. 5, se iau în considerare numai substantele T^+, T, X(n) prezente în concentratii egale sau mai mari decât limita inferioară - limita X(n) -, prevăzute pentru fiecare dintre ele în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 sau în secţiunea B a anexei nr. 1; b) pentru preparatele chimice periculoase, clasificate C conform procedurilor prevăzute la art. 5, se iau în considerare numai substantele C prezente în concentratii egale sau mai mari decât limita inferioară - limita X(1) -, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 sau în secţiunea B a anexei nr. 1; c) denumirile substanţelor chimice periculoase care au determinat clasificarea preparatului chimic periculos în una sau mai multe dintre următoarele categorii de pericol:(i) cancerigen, categoria 1, 2 sau 3;(îi) mutagen, categoria 1, 2 sau 3;(iii) toxic pentru reproducere, categoria 1, 2 sau 3;(iv) foarte toxic, toxic sau nociv, în funcţie de efectele neletale în urma unei singure expuneri;(v) toxic sau nociv, în funcţie de efectele grave în urma expunerii repetate sau prelungite;(vi) sensibilizant.Substanţa chimica periculoasa trebuie să figureze sub una dintre denumirile prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 sau într-un nomenclator chimic recunoscut pe plan internaţional, dacă nu figurează încă în aceasta anexa; d) ca urmare a prevederilor lit. a), b) şi c), nu este necesară menţionarea pe eticheta a denumirii substanţelor chimice periculoase care au determinat clasificarea preparatului chimic periculos în una sau mai multe dintre următoarele categorii de pericol:(i) exploziv;(îi) oxidant;(iii) extrem de inflamabil;(iv) foarte inflamabil;(v) inflamabil;(vi) iritant;(vii) periculos pentru mediu,cu excepţia cazurilor în care substanţa sau substantele chimice periculoase trebuie menţionate pe baza prevederilor lit. a), b) sau c); e) ca regula, pentru preparatele chimice periculoase un număr de maximum 4 denumiri de substanţe chimice este suficient pentru identificarea substanţelor chimice periculoase prioritar responsabile de pericole majore pentru sănătate, care au determinat clasificarea şi alegerea frazelor de risc adecvate, sau, după caz, pot fi necesare mai mult de 4 denumiri chimice ale substanţelor chimice periculoase din componenta preparatului chimic periculos. (3) Etichetarea preparatelor chimice periculoase cu simbolurile de pericol şi cu indicaţiile de pericol prevăzute la alin. (1) lit. d), pe care le prezintă folosirea acestora, se efectuează în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 şi este aplicată în funcţie de rezultatele evaluării pericolelor efectuate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) şi ale anexelor nr. 1 şi 2. În cazul în care se impune atribuirea a mai mult de un simbol de pericol pentru un preparat chimic periculos, obligaţia de a aplica: a) simbolul T determina ca folosirea simbolurilor C şi X să fie opţională, dacă nu exista prevederi contrare în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002; b) simbolul C determina ca folosirea simbolului X să fie opţională; c) simbolul E determina ca folosirea simbolurilor F şi O să fie opţională; d) simbolul X(n) determina ca folosirea simbolului X(i) să fie opţională.Simbolul sau simbolurile sunt tipărite cu negru, pe fond portocaliu-galben. (4) Etichetarea preparatelor chimice periculoase cu frazele de risc - fraze R - prevăzute la alin. (1) lit. e) se efectuează în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002. Frazele R se atribuie în funcţie de rezultatele evaluării pericolelor efectuate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) şi ale anexelor nr. 1 şi 2. Ca regula, pentru preparatele chimice periculoase un număr de maximum 6 fraze R este suficient pentru descrierea riscurilor; în acest scop combinatiile de fraze prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 sunt considerate fraze unice. În cazul în care preparatul chimic periculos se încadrează simultan în mai multe categorii de pericol, frazele-tip trebuie să acopere totalitatea riscurilor principale prezentate de preparat. În anumite cazuri pot fi necesare mai mult de 6 fraze R. Frazele standard "extrem de inflamabil" sau "foarte inflamabil" pot sa nu fie utilizate în cazul în care reiau o indicaţie de pericol folosită ca urmare a aplicării prevederilor alin. (3). (5) Etichetarea preparatelor chimice periculoase cu frazele de prudenta - fraze S - prevăzute la alin. (1) lit. f) se efectuează în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002. Frazele S se atribuie în funcţie de rezultatele evaluării pericolelor efectuate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) şi ale anexelor nr. 1 şi 2. Ca regula, pentru preparatele chimice periculoase un număr de maximum 6 fraze S este suficient pentru formularea celor mai adecvate recomandări de prudenta; în acest scop combinatiile de fraze prevăzute în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 sunt considerate fraze unice. În anumite cazuri pot fi necesare mai mult de 6 fraze S. În cazul în care inscriptionarea pe eticheta sau pe ambalaj este imposibila din punct de vedere practic, ambalajul va fi însoţit de un prospect cu recomandări de prudenta privind utilizarea preparatului chimic periculos.  +  Articolul 11În cazul în care conţinutul ambalajului nu depăşeşte 125 mililitri: a) pentru preparatele chimice periculoase clasificate ca foarte inflamabile, oxidante, iritante, cu excepţia celor încadrate la fraza de risc R 41 sau periculoase pentru mediu şi încadrate la simbolul N, etichetarea cu fraze de risc R sau fraze de prudenta S nu este necesară; b) pentru preparatele chimice periculoase clasificate ca inflamabile sau periculoase pentru mediu şi neincadrate la simbolul N, pe eticheta acestora sunt înscrise frazele de risc R, nefiind necesară etichetarea cu fraze de prudenta S.  +  Articolul 12Indicaţiile de tipul "netoxic", "nenociv", "nepoluant", "ecologic" sau orice alte indicaţii care urmăresc sa demonstreze caracterul nepericulos al preparatului chimic sau susceptibil de a determina o subestimare a pericolelor acestuia nu pot fi înscrise pe ambalajul sau eticheta preparatelor chimice periculoase reglementate de prezentele norme metodologice.  +  Articolul 13 (1) Aplicarea cerinţelor de etichetare pentru preparatele chimice periculoase se realizează după cum urmează: a) în cazul în care indicaţiile prevăzute la art. 10 se găsesc pe eticheta, aceasta se fixează ferm pe una sau mai multe fete ale ambalajului, astfel încât textul etichetei să poată fi citit pe direcţie orizontala când ambalajul este aşezat în poziţie normală. Dimensiunile etichetei sunt cele prevăzute la pct. 7.7 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, iar eticheta este dimensionata în asa fel încât sa cuprindă numai informaţiile prevăzute în prezentele norme metodologice şi, dacă este nevoie, orice alte indicaţii suplimentare privind sănătatea sau securitatea; b) în cazul în care informaţiile prevăzute la art. 10 sunt înscrise clar pe ambalajul propriu-zis, conform prevederilor lit. a), eticheta nu mai este necesară; c) culoarea şi modul de prezentare ale etichetei sau, în cazul prevăzut la lit. b), ale ambalajului trebuie să fie astfel realizate încât simbolul de pericol şi fondul acestuia să fie distinse clar; d) informaţiile înscrise pe eticheta conform prevederilor art. 10 trebuie să se distinga clar pe fondul acesteia şi să aibă o dimensiune şi o spatiere suficiente pentru a putea fi citite cu usurinta.Prevederile specifice pentru prezentarea şi formatul acestor informaţii sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002. (2) În sensul prezentelor norme metodologice, cerinţele de etichetare sunt considerate ca fiind îndeplinite: a) în cazul unui ambalaj exterior care cuprinde unul sau mai multe ambalaje interioare, dacă ambalajul exterior este etichetat în conformitate cu normele internaţionale pentru transportul mărfurilor periculoase şi dacă ambalajul sau ambalajele interioare sunt etichetate conform prezentelor norme metodologice; b) în cazul unui ambalaj unic:(i) dacă acesta este etichetat în conformitate cu normele internaţionale pentru transportul mărfurilor periculoase şi cu prevederile art. 9 alin. (2) şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2), (4) şi (5); pentru preparatele chimice periculoase clasificate conform prevederilor art. 6 se aplică şi prevederile art. 10 alin. (3) pentru proprietatea respectiva, atunci când aceasta nu a fost menţionată ca atare pe eticheta; sau(îi) dacă este cazul, pentru tipuri speciale de ambalaj, ca de exemplu buteliile mobile de gaz, dacă sunt respectate prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002.  +  Capitolul 6 Exceptari de la cerinţele de etichetare şi ambalare ale preparatelor chimice periculoase  +  Articolul 14 (1) Prevederile art. 7, 9, 10, 11, 12 şi 13 nu se aplică anumitor preparate chimice considerate periculoase în sensul prevederilor art. 4, 5 sau 6, care, în forma în care sunt introduse pe piaţa, nu prezintă vreun risc din punct de vedere al proprietăţilor fizico-chimice şi nici risc pentru sănătate sau pentru mediu. (2) Etichetarea prevăzută la art. 9, 10, 11 şi 12 poate fi efectuată într-un alt mod adecvat, în cazul ambalajelor care sunt fie prea mici, fie nepotrivite pentru o etichetare în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) şi b). (3) Prin derogare de la prevederile art. 9, 10, 11, 12 şi 13, ambalajele preparatelor chimice periculoase care sunt clasificate ca nocive, extrem de inflamabile, foarte inflamabile, inflamabile, iritante sau oxidante pot sa nu fie etichetate sau să fie etichetate într-un alt mod adecvat, în cazul în care ambalajele conţin cantităţi atât de mici încât nu prezintă nici un pericol pentru persoanele care manipuleaza aceste preparate chimice periculoase sau pentru alte persoane. (4) Prin derogare de la prevederile art. 9, 10, 11, 12 şi 13, ambalajele preparatelor chimice periculoase clasificate în conformitate cu prevederile art. 6 pot sa nu fie etichetate sau să fie etichetate într-un alt mod adecvat, în cazul în care cantităţile pe care le conţin sunt atât de mici încât nu prezintă nici un pericol pentru mediu. (5) Prin derogare de la prevederile art. 9, 10, 11, 12 şi 13, ambalajele preparatelor chimice periculoase care nu sunt prevăzute la alin. (3) sau (4) pot fi etichetate într-un alt mod adecvat, în cazul în care ambalajele sunt prea mici pentru a permite etichetarea prevăzută la art. 9, 10 şi 11 şi nu prezintă nici un pericol pentru persoanele care manipuleaza aceste preparate chimice periculoase sau pentru alte persoane. (6) În cazul în care se aplică prevederile alin. (2), (3), (4) şi (5), nu este permisă utilizarea de simboluri, indicaţii de pericol, fraze R sau fraze S, altele decât cele prevăzute în prezentele norme metodologice.  +  Capitolul 7 Vânzarea la distanta  +  Articolul 15 (1) Orice forma de publicitate pentru un preparat chimic periculos, care permite potenţialului cumpărător sa încheie un contract de cumpărare a unui preparat chimic periculos fără a avea posibilitatea de a cunoaşte informaţiile incluse pe eticheta acestuia, trebuie să menţioneze categoria sau categoriile de pericol indicate pe eticheta preparatului chimic periculos. (2) Pentru respectarea cerinţelor prevăzute la alin. (1) părţile contractante au în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta.  +  Capitolul 8 Fişa tehnica de securitate  +  Articolul 16 (1) Persoana responsabilă de introducerea pe piaţa a substanţei sau preparatului chimic periculos furnizează utilizatorului profesional al substanţei sau preparatului chimic periculos o fişa tehnica de securitate care conţine informaţiile prevăzute la art. 18 şi în anexa nr. 5, dacă substanţa sau preparatul chimic este clasificat ca periculos conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 451/2001. (2) Persoana responsabilă de introducerea pe piaţa a unui preparat chimic periculos furnizează, la cererea unui utilizator profesional, o fişa tehnica de securitate care conţine informaţiile corespunzătoare pentru preparatele chimice care nu sunt clasificate ca periculoase în sensul art. 4, 5 şi 6, dar care conţin într-o concentraţie individuală mai mare sau egala cu 1% în greutate, pentru preparatele chimice care nu sunt în stare gazoasa, şi mai mare sau egala cu 0,2% în volum, pentru preparatele chimice gazoase, cel puţin: a) o substanţa care prezintă pericole pentru sănătate ori pentru mediu; sau b) o substanţa pentru care exista o valoare limita a concentratiei admise pentru expunerea la locurile de muncă. (3) Informaţiile din fişa tehnica de securitate sunt destinate în principal folosirii de către utilizatorii profesionali şi trebuie să permită acestora sa ia măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii, a securităţii şi a mediului la locul de muncă. (4) Fişa tehnica de securitate poate fi furnizată pe hârtie sau pe suport electronic, cu condiţia ca destinatarul sa dispună de aparatura necesară receptionarii. (5) Informaţiile din fişa tehnica de securitate se furnizează gratuit, cel mai târziu când substanţa sau preparatul chimic periculos este livrat prima data şi apoi după fiecare revizie datorată apariţiei oricărei informaţii noi, semnificative, privind securitatea şi protecţia sănătăţii şi a mediului. Noua versiune datată, identificata ca "Revizie:... (data)", se furnizează gratuit tuturor foştilor utilizatori care au primit substanţa sau preparatul în ultimele 12 luni dinaintea reviziei. (6) Nu este necesară întocmirea fişelor tehnice de securitate în cazul în care preparatele chimice periculoase comercializate sau puse la dispoziţia publicului sunt însoţite de suficiente informaţii care să permită utilizatorilor sa ia măsurile necesare cu privire la protecţia sănătăţii şi la securitate. Cu toate acestea, dacă utilizatorii profesionali solicita fişa tehnica de securitate, acest document trebuie furnizat.  +  Articolul 17Fişa tehnica de securitate se întocmeşte în limba română.  +  Articolul 18 (1) Fişa tehnica de securitate este structurată pe următoarele capitole: a) Identificarea substanţei/preparatului chimic periculos şi a firmei/întreprinderii; b) Compozitia/informaţii despre ingrediente; c) Identificarea pericolelor substanţei/preparatului chimic periculos; d) Măsuri de prim ajutor; e) Măsuri de combatere a incendiilor; f) Măsuri împotriva pierderilor accidentale; g) Manipulare şi depozitare; h) Controlul expunerii/protecţie personală; i) Proprietăţi fizico-chimice ale substanţei/preparatului chimic periculos; j) Stabilitate şi reactivitate; k) Informaţii toxicologice; l) Informaţii ecologice; m) Măsuri privind evacuarea substanţei/preparatului chimic periculos; n) Informaţii despre transport; o) Informaţii privind reglementările specifice aplicabile; p) Alte informaţii. (2) Sarcina de a furniza informaţiile astfel prevăzute revine persoanei responsabile de introducerea pe piaţa a substanţei sau preparatului chimic periculos. Fişa tehnica de securitate se datează.  +  Capitolul 9 Confidenţialitatea denumirilor chimice  +  Articolul 19 (1) Menţionarea pe eticheta sau în cadrul fisei tehnice de securitate a substanţelor chimice periculoase prezente în preparatele chimice periculoase şi clasificate exclusiv ca: a) iritanta, cu excepţia celor încadrate la fraza de risc R 41, sau iritanta în combinaţie cu una sau mai multe dintre celelalte proprietăţi prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. d); sau b) nociva sau nociva în combinaţie cu una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. d), care prezintă ele însele efecte letale acute,poate fi considerată de persoana responsabilă de introducerea pe piaţa a preparatului chimic periculos confidenţială, în sensul că divulgarea acestora poate prejudicia dreptul sau de proprietate intelectuală. (2) Persoana responsabilă de introducerea pe piaţa a preparatului chimic periculos este responsabilă de demonstrarea eventualului prejudiciu adus confidenţialităţii denumirilor chimice ale substanţelor chimice periculoase prevăzute la alin. (1). (3) În cazul în care persoana responsabilă de introducerea pe piaţa pentru prima data a preparatului chimic periculos doreşte să se prevaleze de acest drept la confidenţialitate, aceasta prezintă o cerere de confidenţialitate către Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase - ANSPCP, în care solicită ca referirile la substanţa chimica periculoasa prevăzută la alin. (1), incluse pe eticheta, să fie redate cu ajutorul unei denumiri care identifica cele mai importante grupe chimice functionale sau al unei denumiri alternative. (4) Cererea de confidenţialitate este întocmită conform prevederilor anexei nr. 4 şi conţine informaţiile incluse în formularul din secţiunea A a aceleiaşi anexe. (5) ANSPCP poate solicita persoanei responsabile de introducerea pe piaţa a preparatului chimic periculos furnizarea de informaţii suplimentare, dacă acestea sunt necesare pentru evaluarea valabilităţii cererii de confidenţialitate. (6) În termen de 30 de zile ANSPCP informează solicitantul asupra deciziei privind cererea de confidenţialitate. (7) În cazul în care cererea de confidenţialitate a fost acceptată de către ANSPCP, persoana responsabilă de introducerea pe piaţa a preparatului chimic periculos transmite o copie a acesteia autorităţilor competente ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene în care doreşte sa comercializeze preparatul chimic periculos.  +  Capitolul 10 Atribuţii şi raspunderi  +  Articolul 20 (1) ANSPCP este autoritatea competentă pentru primirea informaţiilor, inclusiv compozitia chimica, legate de preparatele chimice introduse pe piaţa şi considerate periculoase pe baza proprietăţilor care afectează sănătatea sau a proprietăţilor fizico-chimice ale acestora. (2) Pentru a asigura respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice ANSPCP poate solicita persoanei responsabile de introducerea pe piaţa a preparatului chimic periculos informaţii privind compozitia acestuia şi orice alte informaţii utile în acest sens. (3) ANSPCP asigura confidenţialitatea informaţiilor primite şi utilizarea acestora numai pentru a răspunde solicitărilor de ordin medical pentru stabilirea de măsuri preventive şi curative, cu precădere în caz de urgenta.  +  Articolul 21Autorităţile publice centrale pot reglementa cerinţele specifice de protecţie a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă a persoanelor, în timpul utilizării preparatelor chimice periculoase. Respectivele reglementări nu pot aduce modificări care contravin prevederilor prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 22Introducerea pe piaţa a preparatelor chimice periculoase care sunt conforme prezentelor norme metodologice nu poate fi interzisă, restrictionata sau împiedicată de către ANSPCP.  +  Capitolul 11 Dispoziţii finale  +  Articolul 23Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice şi se procura de la Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase.---------------