ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 20 februarie 2003privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 25 februarie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Modalităţi de facturare a energiei termice  +  Articolul 1 (1) Agenţii economici şi serviciile publice producători şi/sau distribuitori de energie termica în sistem centralizat, denumiţi în continuare furnizori de energie termica, stabilesc pe bază de contract, împreună cu asociaţiile de proprietari/chiriaşi sau cu persoane fizice, denumite în continuare titulari de contract de furnizare a energiei termice, modul de facturare şi de plată a contravalorii energiei termice consumate, care, după caz, poate fi: a) facturarea şi plata în transe lunare egale pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantităţilor medii lunare de energie termica consumată efectiv în anul calendaristic anterior; b) facturarea şi plata în transe lunare egale, stabilite diferenţiat în perioada sezonului rece şi în restul anului, pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantităţilor medii lunare de energie termica consumată efectiv în perioadele corespunzătoare ale anului calendaristic anterior; c) facturarea şi plata lunară pe baza consumului efectiv. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2004 furnizorii de energie termica au obligaţia sa accepte, la solicitarea titularilor de contract de furnizare a energiei termice, facturarea în condiţiile prevederilor alin. (1) lit. a) sau b), după caz. (3) Pentru perioada februarie-decembrie 2003 facturarea şi plata în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se fac pe baza cantităţilor medii lunare consumate în perioada februarie-decembrie 2002.  +  Articolul 2 (1) Pentru situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) furnizorii de energie termica vor comunică titularilor de contract de furnizare a energiei termice, până la data de 15 februarie a anului în curs, consumul efectiv înregistrat în anul calendaristic încheiat, precum şi eventualele diferenţe de regularizat. (2) Sumele rezultate din regularizare, datorate titularilor de contract de furnizare a energiei termice de către furnizorii de energie termica, se deduc din valoarea facturii pe luna următoare. (3) Sumele rezultate din regularizare, datorate de către titularii de contract furnizorilor de energie termica, se plătesc, începând cu luna martie, integral sau eşalonat, până la data de 31 iulie a anului în curs, conform înţelegerii dintre părţi. (4) În situaţia în care sumele rezultate din regularizare nu sunt plătite la termenele prevăzute la alin. (2) şi (3), titularii de contract de furnizare a energiei termice sau furnizorii de energie termica plătesc penalităţi de întârziere egale cu cele percepute pentru neplata obligaţiilor către bugetul de stat.  +  Articolul 3 (1) Subvenţiile cuvenite pentru acoperirea diferenţelor stabilite între preţul local, mai mare, al gigacaloriei şi preţul naţional de referinţa se acordă lunar de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, în funcţie de modul de facturare şi de plată a energiei termice livrate populaţiei, prevăzut la art. 1 alin. (1). (2) Pentru situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) regularizarea subvenţiilor se face până la data de 15 februarie a anului în curs, pe baza deconturilor justificative privind consumul de energie termica pe anul anterior.  +  Articolul 4Persoanele fizice şi juridice beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat sunt obligate sa achite contravaloarea facturilor reprezentând energia termica furnizată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data expedierii facturii prin posta, certificată prin înscrisul de pe ştampila poştei, sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire, în cazul transmiterii facturii prin curier/delegat.  +  Capitolul 2 Ajutoare pentru încălzirea locuinţei  +  Articolul 5 (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termica furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza până la 750.000 lei li se acordă o sumă de 1.656.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 690.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 750.001 lei şi 1.000.000 lei li se acordă o sumă de 1.080.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 450.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 1.000.001 lei şi 1.250.000 lei li se acordă o sumă de 720.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 300.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 1.250.001 lei şi 1.500.000 lei li se acordă o sumă de 480.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 200.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 1.500.001 lei şi 1.750.000 lei li se acordă o sumă de 360.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 150.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 1.750.001 lei şi 2.106.000 lei li se acordă o sumă de 240.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 100.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni. (2) Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se majorează cu până la 20% din valoarea acestuia, fără a depăşi cheltuielile cu încălzirea şi cu apa calda menajera confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală. (3) Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni în situaţia în care beneficiarii au optat pentru facturare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a). (4) Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 5 luni în situaţia în care beneficiarii au optat pentru facturare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c).  +  Articolul 6Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeaza până la 1.053.000 lei li se acordă o sumă de 550.000 lei; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeaza între 1.053.001 lei şi 1.287.000 lei li se acordă o sumă de 330.000 lei; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeaza între 1.287.001 lei şi 1.638.000 lei li se acordă o sumă de 165.000 lei.  +  Articolul 7Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în cuantumurile stabilite la art. 5 alin. (1) şi la art. 6, dar nu mai mult decât cheltuielile cu încălzirea şi cu apa calda menajera confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală.  +  Articolul 8Familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social în condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001 şi care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în perioada sezonului rece, în suma de 300.000 lei lunar.  +  Articolul 9 (1) În sensul art. 5 şi 6, prin familie se înţelege soţul, sotia şi alte persoane care au acelaşi domiciliu sau reşedinţa. (2) Prin persoana singura se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuieşte şi se gospodareste singura.  +  Articolul 10 (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinta de domiciliu sau, după caz, de reşedinţa a acestora. (2) Prin locuinta de domiciliu sau de reşedinţa se înţelege locuinta situata la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie şi ale altor persoane majore, precum şi ale copiilor care locuiesc efectiv cu aceştia şi sunt luati în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.  +  Articolul 11 (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă lunar, la cererea titularului, pe baza documentelor doveditoare privind componenta familiei şi a declaraţiei pe propria răspundere privind veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, însoţită de actele doveditoare. (2) Cererile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se depun şi se înregistrează la primăria localităţii sau a sectorului municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială se afla locuinta de domiciliu sau de reşedinţa, individual sau prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi. (3) Veniturile pe baza cărora se stabileşte cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 416/2001. (4) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de către proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere. (5) Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei, a cuantumului acestuia, precum şi a majorării prevăzute la art. 5 alin. (2) se face prin dispoziţie a primarului. (6) Primarul are obligaţia ca, până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedenta, sa comunice direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţiei Generale de Muncă şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti, datele statistice privind numărul titularilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei, drepturile băneşti aprobate cu acest titlu, precum şi plăţile efectuate.  +  Articolul 12 (1) Pentru beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzuţi la art. 8 documentele doveditoare privind componenta familiei, declaraţia pe propria răspundere privind veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, precum şi actele doveditoare sunt cele depuse la stabilirea dreptului la ajutor social. (2) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 8 este titularul ajutorului social.  +  Articolul 13 (1) Sumele reprezentând cheltuielile pentru încălzirea locuinţei, aferente consumului de energie termica sau de gaze naturale, plătite direct de titularii de contract de furnizare a energiei termice, precum şi subvenţiile şi ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, achitate furnizorilor de energie termica de către autorităţile administraţiei publice locale, se vor colecta în conturile tip angajament scris în păstrarea unui terţ, escrow, deschise la bănci de către distribuitorii şi producătorii de energie termica sau de gaze naturale. (2) Sumele reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinţei, prevăzute la art. 8, se acordă direct titularului la data stabilită pentru plata ajutorului social.  +  Articolul 14 (1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, precum şi nivelul acestuia se corecteaza în funcţie de evoluţia preţurilor şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.  +  Articolul 15În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin sezonul rece se înţelege perioada de 5 luni cuprinsă între 1 noiembrie anul curent şi 31 martie anul următor, iar perioada de 12 luni reprezintă anul calendaristic.  +  Articolul 16Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei se suporta din bugetele locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.  +  Capitolul 3 Facilităţi acordate populaţiei pentru plata energiei termice  +  Articolul 17 (1) În perioada ianuarie-martie 2003 titularii contractelor de furnizare a energiei termice care nu înregistrează restante din perioadele anterioare beneficiază de o reducere cu 10% din valoarea sumelor facturate pe luna curenta, în cazul în care au achitat în termenul scadent contravaloarea integrală a acestora. (2) Reducerea prevăzută la alin. (1) se evidenţiază şi se operează în factura lunii următoare şi se suporta din subvenţiile cuvenite pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif la energia termica livrata populaţiei. (3) Asociaţiile de proprietari/chiriaşi, după caz, vor repartiza suma rezultată din aplicarea facilitatii prevăzute la alin. (1) numai familiilor sau persoanelor singure care au achitat integral şi la termen obligaţiile de plată a întreţinerii. (4) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) nu se aplică în cazul titularilor de contract de furnizare a energiei termice cărora li se factureaza energia termica consumată pe lunile februarie şi martie 2003 în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b).  +  Articolul 18 (1) În cazul în care titularii de contract de furnizare a energiei termice au achitat sau îşi achită la termenele scadente facturile pentru plata energiei termice, precum şi sumele restante, fără penalităţi, până la data de 31 martie 2003, beneficiază de amânare în vederea scutirii de la plata penalitatilor facturate de furnizorii de energie termica. (2) În situaţia în care în perioada următoare, până la data de 31 decembrie 2004, beneficiarii de amânare în vederea scutirii de la plata penalitatilor nu îşi achită facturile de energie termica la termenele scadente, aceştia vor fi obligaţi sa plătească şi penalităţile amânate în condiţiile alin. (1). (3) În situaţia în care până la data de 31 decembrie 2004 beneficiarii de amânare în vederea scutirii de la plata penalitatilor îşi achită facturile de energie termica la termenele scadente, aceştia sunt scutiţi de la plata penalitatilor.  +  Articolul 19 (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor identifica, până la data de 1 martie 2003, dintre restantierii la plata întreţinerii, pe bază de anchete sociale, familiile şi persoanele pentru care s-a stabilit dreptul la venit minim garantat şi care vor putea beneficia de acordarea unor ajutoare de urgenta, în temeiul art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, în vederea stingerii datoriei către furnizorii de energie termica. (2) Sumele necesare pentru plata ajutoarelor de urgenta stabilite în condiţiile alin. (1) se asigura de la bugetul de stat, din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2003. (3) Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu furnizorii de energie termica vor lua măsurile legale pentru recuperarea debitelor de la rau-platnici.  +  Capitolul 4 Sancţiuni  +  Articolul 20Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vadit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.  +  Articolul 21 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 11 şi 12 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei. (2) Încasarea de către furnizorii de energie termica a sumelor de la titularii de contract de furnizare a energiei termice, precum şi a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele tip escrow constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2002. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale autorităţii administraţiei publice locale.  +  Articolul 22 (1) Nerespectarea prevederilor art. 17-19 constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 23 (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002. (2) Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 21, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 24Alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2002, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(2) În execuţie sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pot fi alocate în limita prevederilor aprobate şi cu încadrarea în proporţia prevăzută la alin. (1) lit. a)."  +  Articolul 25În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Industriei şi Resurselor şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 26Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: a) cap. II din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare; b) alin. (1^1) al art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 4 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare; c) Ordonanţa Guvernului nr. 6/2003 privind acordarea unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 24 ianuarie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 20 februarie 2003.Nr. 5.────────────────