CIRCULARA nr. 5 din 13 februarie 2003pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 21 februarie 2003  În temeiul prevederilor art. 11, 12 şi 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României,Banca Naţionala a României emite prezenta circulara.  +  Articolul 1Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - La solicitarea efectuării unei plati externe, rezidentii au obligaţia de a proba cu documente, inclusiv autorizaţia în cazul operaţiunilor supuse autorizării Băncii Naţionale a României, natura operaţiunii în valută şi suma transferata.Pentru efectuarea unei plati externe, rezidentii vor completa formularul «DISPOZIŢIE DE PLATA EXTERNA» (DPE) pus la dispoziţie de banca prin intermediul căreia urmează a se efectua operaţiunea sau prezentat băncii de către ordonatorul plăţii.Formularul «DISPOZIŢIE DE PLATA EXTERNA», prezentat în anexa, se completează în doua exemplare, dintre care unul pentru banca şi celălalt pentru ordonatorul plăţii.Pentru persoanele fizice rezidente, în situaţia în care scopul transferului extern nu poate fi probat cu documente, este suficienta completarea pe principiul bunei-credinţe a formularului băncii."2. Articolul 16 se abroga.3. Alineatul al doilea al articolului 26 va avea următorul cuprins:"Normele numerotate de la N.R.V. 1 la N.R.V. 7 fac parte integrantă din prezentul regulament."  +  Articolul 2La Normele privind funcţionarea pieţei valutare - N.R.V. 1, la capitolul II litera b) punctele 9 şi 12, se elimina textul "(inclusiv formularul DPVE/formularul CDA)".  +  Articolul 3La Normele privind modul de autorizare şi de raportare a operaţiunilor valutare de capital - N.R.V. 3, punctul 8 se abroga.  +  Articolul 4Normele privind efectuarea plăţilor externe pentru importurile de mărfuri, executarea de lucrări şi prestările de servicii - N.R.V. 4 se modifica şi se completează după cum urmează:1. Punctul 1.1. va avea următorul cuprins:"1.1. Băncile vor executa ordinele de plată la extern în avans pentru importuri de mărfuri, executări de lucrări şi prestări servicii, dispuse prin formularul «DISPOZIŢIE DE PLATA EXTERNA» (DPE) pe bază de documente, respectiv contractul extern sau orice alt document cu astfel de valoare."2. Punctul 6.1 va avea următorul cuprins:"6.1. Plăţile externe pentru importurile de mărfuri pot fi dispuse de către persoane rezidente, îndreptăţite să efectueze operaţiuni de comerţ exterior, prin completarea formularului DPE, prevăzut la art. 7 din regulament, care au calitatea de importatori atestata prin înscrierea la pct. 8 din Declaraţia vamală de import şi sunt titularii facturilor externe în baza cărora efectuează aceste plati.De asemenea, formularul DPE se utilizează şi în cazul celorlalte categorii de plati externe şi de persoane.În cazul efectuării importurilor prin comisionari, plăţile externe pot fi efectuate atât de comisionari, cat şi de comitenţi pe baza documentelor prevăzute de norme şi a contractului de comision."3. Punctul 6.4 va avea următorul cuprins:"6.4. Băncile vor efectua plăţile externe, prevăzute în prezentele norme, pe bază de documente originale.Plăţile externe ordonate de clienţi pot fi efectuate de către bănci şi pe baza datelor transmise prin sistem computerizat (Electronic Banking) sau prin alte modalităţi de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), urmând ca în maximum 5 zile lucrătoare băncile să între în posesia documentelor originale respective. În vederea efectuării plăţilor externe prin sistem computerizat sau prin alte modalităţi de teletransmisie, clienţii vor transmite în mod obligatoriu informaţiile necesare efectuării transferului extern prevăzute în formularul DPE, precum şi în documentele de plată. Acceptarea efectuării plăţilor în aceste condiţii se va face doar pentru clienţii agreati."4. Prevederile punctelor 1.2, 1.3, 5.1, 6.2 şi 6.3 se abroga.  +  Articolul 5Normele privind circuitul formularelor "DISPOZIŢIE DE PLATA VALUTARĂ EXTERNA" (DPVE) şi "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV" (CDA) - N.R.V. 8 şi Normele privind controlul valutar asupra încasărilor din exporturi şi din celelalte operaţiuni cu strainatatea - N.R.V. 9 se abroga.  +  Articolul 6Prezenta circulara intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIEAL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR CONSTANTIN ISARESCUBucureşti, 13 februarie 2003.Nr. 5.  +  Anexă
         
    DISPOZIŢIE DE PLATĂ EXTERNĂSe va completa de către bancă
    cod/  ref. bancară  
         
     
    1. Ordonator[]Cod unic de înregistrare
    Denumire/Nume şi prenume ___________________[]CNP ________________________
    Localitate ________________________ Str. ___________________ Nr. ______________
    Telefon ___________________ Fax __________________ e-mail _____________________
    2. Banca ordonatorului
    Denumire ___________________________________________________________
    Sucursala/Agenţia/... __________________________________ Cod ______________________
                   
    3. Suma totală ordonată
      ___________________________________________________Valuta _____
      (în cifre)(în litere)  
    din care, plăţi pe tipuri de tranzacţii:
    Nr. crt.Valoarea tranzacţiei (în cifre)Descrierea tranzacţiei pentru care se dispune plataData livrăriiNr. din Registrul datoriei externe
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
    *) În cazul în care numărul de rânduri din tabel este insuficient, se vor anexa pagini suplimentare.
                                   
    4. INSTRUCŢIUNI ALE CLIENTULUI PRIVIND PLATA
    []spot[]SWIFT/telegrafic[]numerar[]cec[]incasso
    []urgent[]confirmare a instrucţiunii     []ordin de plată[]acreditiv
        telefonice/electronice       nr. _________________
    Documente:Plata se ordonă din:
    []contracte_________________________cont nr.__________________________________ __________________________________
    []facturi_________________________  
    []DVI_________________________  
    []Anexă conţinând lista altor documente necesare efectuării plăţiiComisioane şi speze:[]OUR[]BEN[]SHA
               
    5. Banca beneficiarului6. Beneficiar
    Denumire__________________________Nr. cont
        Denumire/
    Adresă__________________________Nume___________________________
      __________________________    
        Adresă___________________________
    Ţară__________________________   ___________________________
         
      Ţară___________________________
    7. Ţara partenerului din contractul externMesaj pentru beneficiar
    ______________________________________  
    8. Informaţiile completate pe acest formular9. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BANCA ORDONATORULUI
    sunt reale şi complete.Dispoziţia de plată a fost executată.
      Data valutei ________________________
    Semnătura ordonatorului ______________________Referinţa externă ___________________
    Data __________________Ştampila ordonatoruluiData _______________Semnătura şi Ştampila
        lucrătorului bancar
       
       
  Instrucţiuni pentru completareFormularul se completează în mod lizibil, manual cu majuscule, sau computerizat, în doua exemplare (un exemplar pentru banca şi un exemplar pentru ordonator). Formularul constituie sursa de date pentru elaborarea balanţei de plati.Caseta 3. Suma totală ordonată se defalca pe tranzacţii, completandu-se pentru fiecare tranzacţie valoarea şi, după caz, data livrării şi/sau numărul din Registrul datoriei externe (publice sau private). Suma totală ordonată poate face obiectul plăţii mai multor facturi, contracte etc. către acelaşi beneficiar.Data livrării se va completa numai în cazul importurilor de bunuri.Exemple de tranzacţii pentru care se dispune plata:- Import de bunuri (avansuri, plati la livrare, plati după livrare);- Transport de bunuri sau persoane pe modalităţi de transport: transport feroviar, auto, maritim, fluvial sau aerian;- Construcţii şi antreprenoriat în România sau în străinătate;- Investiţii directe în străinătate (participare la capital social de 10% sau mai mult);- Lichidarea investiţiilor nerezidentilor;- Donaţii, moşteniri, transferuri fără contraprestatie;- Comisioane aferente creditelor primite de la nerezidenti;- Avans leasing financiar;- Dobânzi aferente creditelor primite de la nerezidenti;- Rate de capital aferente creditelor primite de la nerezidenti. Se va înscrie termenul (până la un an inclusiv, sau peste un an) şi tipul creditului (credit financiar sau comercial, leasing financiar s.a.);- Dividende;- Dobânzi aferente valorilor mobiliare (obligaţiuni) emise de rezidenţi;- Credite acordate nerezidentilor. Se va specifică termenul (până la un an inclusiv, sau peste un an) şi tipul creditului acordat (credit financiar);- Achiziţionarea de valori mobiliare emise de nerezidenti, specifice pieţei de capital (cumpărare de acţiuni reprezentând până la 10% din capitalul social, obligaţiuni sau alte titluri de credit cu scadenţa iniţială, de regula, mai mare de un an) sau ale pieţei monetare (efecte de comerţ, instrumente derivate, titluri de stat, precum şi orice alte valori mobiliare cu scadente iniţiale, de regula mai mici de un an);- Rascumparari de valori mobiliare româneşti, instrumente ale pieţei de capital sau ale pieţei monetare.Notă: Datele completate pe acest formular sunt confidenţiale, conform prevederilor legale în vigoare.-------