ORDIN nr. 659 din 24 decembrie 2002privind componenta şi atribuţiile Consiliului tehnic pentru soiuri şi seminţe de plante, organism consultativ al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 20 februarie 2003    În baza prevederilor art. 38 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se stabileşte componenta Consiliului tehnic pentru soiuri şi seminţe de plante, organism consultativ al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se stabilesc atribuţiile Consiliului tehnic pentru soiuri şi seminţe de plante, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3 (1) Direcţia generală de implementare, reglementare şi de management al resurselor biotehnologice va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentului ordin. (2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuBucureşti, 24 decembrie 2002.Nr. 659.  +  Anexa 1COMPONENTAConsiliului tehnic pentru soiuri şi seminţe de plante1. Secretarul de stat coordonator al sectorului care     - preşedinte   include producţia vegetala din Ministerul    Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor2. Directorul general în a cărui responsabilitate intra     - vicepreşedinte    producţia vegetala şi producţia de seminţe şi    material săditor din Ministerul Agriculturii,    Alimentaţiei şi Pădurilor3. Directorul general în a cărui responsabilitate intra     - vicepreşedinte    controlul calităţii seminţelor şi materialului    săditor din Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei    şi Pădurilor4. Şeful compartimentului de producţie a seminţelor şi  - secretar    materialului săditor din Ministerul Agriculturii,    Alimentaţiei şi Pădurilor5. Şeful compartimentului de control al calităţii            - membru    seminţelor şi materialului săditor din Ministerul    Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor6. Şeful compartimentului de implementare şi               - membru    reglementare a politicilor în horticultura din    Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor7. Directorul Institutului de Stat pentru Testarea şi      - membru    Înregistrarea Soiurilor8. Directorul Laboratorului Central pentru Calitatea       - membru    Seminţelor şi a Materialului Săditor9. Secretar general al Academiei de Ştiinţe Agricole      - membru    şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"10. Responsabil cu protecţia soiurilor de plante -         - membru    Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci11. Preşedintele Asociaţiei Amelioratorilor,                  - membru    Comercianţilor şi a Producătorilor de Samanta    şi Material Săditor12. Directorul executiv al Asociaţiei Amelioratorilor,      - membru    Comercianţilor şi a Producătorilor de Samanta    şi Material Săditor13. Şeful secţiei ameliorarea soiurilor - Asociaţia          - membru    Amelioratorilor, Comercianţilor şi a Producătorilor    de Samanta şi Material Săditor14. Şeful secţiei producere seminţe - Asociaţia           - membru    Amelioratorilor, Comercianţilor şi a Producătorilor    de Samanta şi Material Săditor15. Şeful secţiei producere material săditor - Asociaţia - membru    Amelioratorilor, Comercianţilor şi a Producătorilor    de Samanta şi Material Săditor16. Şeful secţiei comercializare - Asociaţia                 - membru    Amelioratorilor, Comercianţilor şi a Producătorilor    de Samanta şi Material Săditor17. Preşedintele Federaţiei cultivatorilor de cartof    din România                                                      - membru18. Reprezentant al beneficiarilor de seminţe din          - membru    federaţii sau asociaţii de agricultori (fermieri)19. Reprezentant al beneficiarilor de seminţe din          - membru    federaţii sau asociaţii de agricultori (fermieri)20. Reprezentant al Universitatii de Ştiinţe Agricole      - membru    şi Medicina Veterinara Bucureşti pentru soiuri şi    seminţe de plante agricole21. Reprezentant al Universitatii de Ştiinţe Agricole      - membru    şi Medicina Veterinara Bucureşti pentru soiuri şi    seminţe de plante horticole22. Reprezentant al unei firme neafiliate la asociaţii    sau federaţii                                                     - membru23. Reprezentant al unei asociaţii locale neafiliate    la asociaţii sau federaţii la nivel naţional                - membru  +  Anexa 2ATRIBUŢIILEConsiliului tehnic pentru soiuri şi seminţe de plante1. Consiliul tehnic pentru soiuri şi seminţe de plante dezbate şi propune strategia şi măsurile privind aplicarea legislaţiei în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării seminţelor şi materialului săditor, în concordanta cu reglementările organismelor internaţionale la care România este parte sau intenţionează să fie parte, ale legislaţiei române şi programelor guvernamentale în vigoare sau în derulare.2. Consiliul tehnic pentru soiuri şi seminţe de plante are următoarele atribuţii principale:- propune strategia pe termen scurt şi mediu şi măsurile care se impun pentru aplicarea legislaţiei în vigoare;- propune componenta comisiilor pentru înregistrarea soiurilor de plante în catalogul oficial şi a comisiilor neguvernamentale pentru realizarea unor liste ale soiurilor recomandate pentru diferite zone de cultura;- analizează structura speciilor şi propune orientările pentru producerea de seminţe conform programelor privind realizarea producţiei vegetale, în concordanta cu cerinţele pieţei produselor agroalimentare;- propune măsuri pentru realizarea echilibrului pe piaţa seminţelor şi realizarea unor venituri echitabile pentru producătorii de seminţe şi material săditor;- propune măsuri de stimulare şi informare a utilizatorilor de samanta şi material săditor pentru folosirea de soiuri potrivite scopului propus, pe zone de cultura, şi de seminţe şi material săditor de calitate corespunzătoare;- propune programe prioritare de cercetare şi dezvoltare în domeniul soiurilor şi al calităţii seminţelor şi materialului săditor;- propune măsuri pentru întărirea capacităţii administrative în vederea pregătirii sectorului pentru aderarea la Uniunea Europeană;- propune elaborarea unor acte normative şi face recomandări privind conţinutul unor proiecte de acte normative armonizate cu legislaţia Uniunii Europene şi cu programele guvernamentale în domeniu.3. Persoanele care fac parte din Consiliul tehnic pentru soiuri şi seminţe de plante sunt cele care deţin funcţiile respective în cadrul fiecărei instituţii sau organizaţii nominalizate la pct. 1-17 din anexa nr. 1 la ordin, la data convocării şedinţei, ori persoanele nominalizate de fiecare instituţie sau organizaţie prevăzută la pct. 18-23 din anexa nr. 1 la ordin.4. Direcţia generală de implementare, reglementare şi de management al resurselor biotehnologice va stabili anual componenta nominală a membrilor Consiliului tehnic pentru soiuri şi seminţe de plante, conform prevederilor pct. 3.5. Şedinţele Consiliului tehnic pentru soiuri şi seminţe de plante se desfăşoară astfel: a) şedinţele ordinare, o dată pe semestru, iar cele extraordinare, ori de câte ori este nevoie; b) dezbaterile au loc în prezenta a cel puţin 50% din numărul membrilor, pe baza materialelor puse la dispoziţie membrilor cu cel puţin 3 zile înainte de data întrunirii convocate de secretariat, la solicitarea preşedintelui sau a unuia dintre vicepreşedinţi; c) membrii pot prezenta propuneri supuse dezbaterii în numele instituţiei sau organizaţiei din care fac parte; d) la lucrări pot fi invitaţi sa participe şi alţi specialişti; e) recomandările se adoptă prin vot deschis cu majoritate simpla.-----------