HOTĂRÂRE nr. 124 din 30 ianuarie 2003privind prevenirea, reducerea şi controlul poluarii mediului cu azbest
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 20 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 36 lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 451/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) În vederea protejării sănătăţii populaţiei şi a prevenirii, reducerii şi controlului poluarii mediului cu azbest, activităţile privind comercializarea şi utilizarea azbestului se reglementează conform prevederilor prezentei hotărâri. (2) Aceste prevederi se referă la: a) prevenirea, reducerea şi controlul poluarii mediului cu azbest; b) restrictii la comercializarea şi utilizarea azbestului şi a produselor care conţin azbest; c) etichetarea produselor care conţin azbest.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, semnificatia termenilor specifici utilizaţi este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri se aplică azbestului, astfel cum este definit în anexa nr. 1, atât în stare bruta, cat şi produselor care conţin azbest.  +  Capitolul 2 Prevenirea, reducerea şi controlul poluarii mediului cu azbest  +  Articolul 4 (1) Utilizarea azbestului se face în condiţiile aplicării unor măsuri şi proceduri care să asigure atât reducerea la sursa, cat mai mult posibil, a emisiilor de azbest în aer sau în mediul acvatic şi a cantităţilor de deşeuri solide care conţin azbest, cat şi prevenirea apariţiei unor astfel de emisii. (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă în vedere utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile care nu presupun costuri excesive, inclusiv utilizarea operaţiilor de recirculare şi epurare a apelor uzate în toate situaţiile în care acestea sunt posibile. (3) Adaptarea instalaţiilor existente la cele mai bune tehnologii disponibile care nu presupun costuri excesive se face progresiv, pe baza strategiilor elaborate de titularii activităţilor şi a măsurilor cuprinse în programele pentru conformare, cu luarea în considerare a următoarelor aspecte: a) caracteristicile tehnice ale instalaţiilor existente; b) rata utilizării instalaţiilor şi perioada rămasă pentru funcţionare; c) volumul şi natura emisiilor poluante; d) analiza costurilor şi evaluarea acestora ţinându-se seama de situaţia economică a fiecărei întreprinderi; e) termenele prevăzute la art. 12 şi 13.  +  Articolul 5 (1) Măsurile prevăzute la art. 4 alin. (3) trebuie să asigure ca nivelul emisiilor de azbest în aer, generate la utilizarea azbestului, nu depăşesc valoarea limita admisibilă de 0,1 mg/mc de aer evacuat. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) instalaţiile de la care se evacueaza gaze reziduale cu un debit mai mic de 5.000 mc/ora şi ale căror emisii de azbest în aer sunt mai mici decât 0,5 g/ora în orice moment al operarii instalaţiei în condiţii normale.  +  Articolul 6 (1) Efluentii aposi rezultaţi din procesul tehnologic de fabricare a azbocimentului se recircula. (2) În cazul în care activitatea prevăzută la alin. (1) nu este posibila din punct de vedere economic, evacuarea efluentilor aposi rezultaţi din procesul tehnologic de fabricare a azbocimentului se face cu respectarea valorii limita admisibile a suspensiilor totale de azbest în efluentul apos de 30 g/mc.  +  Articolul 7Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului pot stabili, pentru fiecare titular al activităţii de fabricare a azbocimentului, în funcţie de situaţia locală, condiţii specifice privind cantităţile de suspensii totale evacuate pentru o tona de produs, astfel încât sa nu se producă poluarea mediului acvatic cu azbest.  +  Articolul 8 (1) Efluentii aposi rezultaţi din procesul tehnologic de fabricare a cartonului sau hârtiei care conţine azbest se recircula. (2) Se admite evacuarea efluentului apos rezultat în timpul operaţiilor curente de curatare şi de întreţinere a instalaţiilor pentru fabricarea cartonului sau hârtiei care conţine azbest, cu condiţia sa nu se depăşească valoarea limita admisibilă a suspensiilor totale de azbest în efluentul apos de 30 g/mc .  +  Articolul 9 (1) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului pot stabili, în funcţie de situaţia locală, valori limita mai severe decât cele prevăzute la art. 5-8, pentru suspensiile totale de azbest în efluentii evacuati din activităţile care implica prezenta azbestului, astfel încât să fie respectate prevederile legale în vigoare privind încărcarea cu poluanti cu proprietăţi cancerigene a efluentilor evacuati în atmosfera, în reţelele de canalizare sau în staţiile de epurare ale localităţilor, precum şi în receptorii naturali. (2) Titularii activităţilor care implica prezenta azbestului au obligaţia de a efectua în mod regulat măsurători asupra emisiilor de azbest în aer şi în apa. (3) Supravegherea şi controlul respectării de către titularii activităţilor care implica prezenta azbestului a limitelor admisibile impuse acestor emisii se fac de către autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului.  +  Articolul 10Metodele de prelevare a probelor şi de determinare a cantităţilor de azbest în mediu se stabilesc prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 11Titularii activităţilor care implica prezenta azbestului sunt obligaţi sa ia măsuri pentru a se asigura ca: a) activităţile care implica lucrări cu produse ce conţin azbest nu reprezintă o sursa semnificativă de poluare a mediului cu fibre sau praf de azbest; b) demolarea clădirilor, a structurilor şi instalaţiilor care conţin azbest şi îndepărtarea azbestului sau a materialelor care conţin azbest nu conduc la o poluare semnificativă a mediului cu azbest; c) transportul şi depozitarea deşeurilor care conţin praf şi/sau fibre de azbest nu sunt însoţite de emisii de praf şi/sau fibre de azbest în aer şi nici de împrăştierea de lichide care conţin fibre de azbest; d) depozitarea deşeurilor care conţin praf şi/sau fibre de azbest se face cu tratarea, ambalarea sau acoperirea corespunzătoare a acestora, avându-se în vedere condiţiile locale, astfel încât să se prevină poluarea mediului cu azbest.  +  Capitolul 3 Restrictii privind importul, comercializarea şi utilizarea azbestului şi a produselor care conţin azbest  +  Articolul 12 (1) În scopul protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului, de la 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest. (2) Lista cu produse care se încadrează în prevederile alin. (1) şi care trebuie avute în vedere în mod deosebit, fiind interzise la comercializare şi utilizare, este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) diafragmele care conţin crisotil, pentru instalaţiile de electroliza existente, care pot fi utilizate până la încheierea ciclului de viaţa al acestor diafragme, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2008.  +  Articolul 13Produsele care conţin azbest, comercializate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot fi utilizate până la încheierea ciclului de viaţa al acestora, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2006.  +  Capitolul 4 Etichetarea azbestului şi a produselor care conţin azbest  +  Articolul 14 (1) Pentru prevenirea contaminarii cu azbest a populaţiei şi a mediului azbestul şi toate produsele care conţin azbest se eticheteaza. (2) Modul de etichetare a azbestului şi a produselor care conţin azbest este prezentat în anexa nr. 3. (3) Responsabilitatea etichetarii azbestului şi a produselor care conţin azbest revine celor care produc şi/sau celor care comercializează azbest şi produse care conţin azbest.  +  Capitolul 5 Sancţiuni  +  Articolul 15 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 5.000.000 lei la 15.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoanele juridice încălcarea următoarelor prevederi din prezenta hotărâre: a) nerespectarea de către titularii de activităţi care implica prezenta azbestului a obligaţiei de a efectua, în mod regulat, măsurători asupra emisiilor de azbest în aer şi în apa, prevăzută la art. 9 alin. (2); b) nerespectarea de către cei care produc sau comercializează azbest ori produse care conţin azbest a obligaţiei de a eticheta aceste produse, prevăzută la art. 14 alin. (1). (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 40.000.000 lei la 120.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 200.000.000 lei la 600.000.000 lei pentru persoanele juridice încălcarea prevederilor art. 12 şi 13, referitoare la restrictionarea comercializării şi utilizării azbestului şi a produselor care conţin azbest.  +  Articolul 16Contravenţiilor prevăzute la art. 15 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 17 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 15 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorităţii publice centrale şi autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului. (2) Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 15, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 18Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 19Prezenta hotărâre intră în vigoare la 12 luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------p. Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Florin Stadiu,secretar de statMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 124.  +  Anexa 1SEMNIFICATIAtermenilor specifici utilizaţi1. Azbest înseamnă următorii silicati fibrosi:- crocidolit - CAS nr. 12001-28-4 (cunoscut şi ca azbest albastru);- actinolit - CAS nr. 77536-66-4;- antofilit - CAS nr. 77536-67-5;- crizotil - CAS nr. 12001-29-5 (cunoscut şi ca azbest alb);- amozit - CAS nr. 12172-73-5 (cunoscut şi ca azbest brun);- tremolit - CAS nr. 77536-68-6.2. Azbest brut este produsul rezultat din concasarea primara a minereului de azbest.3. Utilizarea azbestului înseamnă activităţi care implica manipularea unei cantităţi mai mari de 100 kg de azbest brut pe an şi care se referă la:- producerea minereului de azbest brut, exclusiv orice proces asociat direct cu extractia minereului;- fabricarea şi finisarea industriala a următoarelor produse la care se utilizează azbest brut: azbociment sau produse din azbociment, produse de frictiune, filtre, textile, hârtie şi carton, garnituri, materiale pentru ambalare şi pentru armare, captuseli pentru pardoseala, materiale de etansare.4. Lucrări cu produse care conţin azbest înseamnă alte activităţi decât cele referitoare la utilizarea azbestului şi de la care se emite azbest în mediu.5. Deşeuri de azbest înseamnă orice substanţa sau obiect cu conţinut de azbest care este considerat deseu în conformitate cu prevederile anexei nr. IA la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.  +  Anexa 2LISTAcu produse care conţin azbest şi care trebuie avute în vedereîn mod deosebit, fiind interzise la comercializare şi utilizare a) Jucarii b) Materiale sau preparate pentru aplicare prin pulverizare c) Produse finite comercializate către populaţie sub forma de pulberi d) Articole pentru fumat, ca de exemplu pipe sau porttigarete e) Filtre catalitice şi dispozitive izolatoare ce se incorporeaza în incalzitoarele cu catalizator şi care utilizează gaz lichefiat f) Lacuri şi vopsele g) Filtre pentru lichide h) Material de acoperire pentru drumuri, în cazul în care conţinutul de fibre de azbest al acestuia depăşeşte 2% i) Mortar, acoperiri de protecţie, umpluturi, etansari, compuşi de imbinare, mastic, cleiuri, pulberi şi finisaje decorative j) Materiale izolatoare termice şi acustice cu densitatea sub 1 g/cmc k) Filtre de aer şi filtre folosite în transportul, distribuţia şi utilizarea gazului natural, inclusiv în reţeaua de distribuţie municipala l) Captuseli pentru pardoseli şi plăci din plastic pentru acoperit pereţi m) Textile finisate în forma în care vor fi furnizate utilizatorului, cu excepţia celor tratate pentru evitarea eliberarilor de fibre n) Carton asfaltat.  +  Anexa 3ETICHETAREAazbestului şi a produselor care conţin azbest1. Formatul eticheteiToate produsele care conţin azbest trebuie să poarte o eticheta a carei macheta este prezentată în fig. 1. a) Eticheta are înălţimea (H) de 5 cm şi lăţimea (L) de 2,5 cm. b) Eticheta consta din două părţi:● partea superioară (h(1) = 40% H) include litera "a" scrisă cu alb pe fond negru;● partea inferioară (h(2) = 60% H) include fraze-tip scrise cu alb sau cu negru pe fond roşu. c) Dacă produsul conţine crocidolit, fraza-tip este "conţine crocidolit/azbest albastru". d) Dacă produsul se comercializează numai în România, pe eticheta se scrie "conţine azbest". e) Dacă eticheta este obţinută prin imprimarea directa pe produs, este suficienta o singura culoare care să contrasteze cu fondul.2. Eticheta se ataşează produselor care conţin azbest, respectându-se următoarele cerinţe: a) se fixează pe cea mai mica unitate de produs furnizat care conţine azbest; b) dacă un produs are mai multe componente pe bază de azbest, este suficienta pentru toate aceste componente o singura eticheta; c) eticheta poate să nu fie aplicată pe cea mai mica unitate de produs dacă dimensiunile reduse ale acesteia sau ambalajul inadecvat face imposibila etichetarea acesteia.3. Etichetarea produselor ambalate care conţin azbest3.1. În cazul etichetarii produselor ambalate care conţin azbest, pe ambalaj trebuie înscrise lizibil următoarele elemente, care să nu poată fi şterse: a) simbolul şi indicaţiile relevante de pericol, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; b) instrucţiuni de securitate care pot fi alese în concordanta cu ceea ce este prevăzut în aceasta anexa şi care să fie relevante pentru un anumit produs.Când sunt prezentate informaţii suplimentare pe ambalaj, acestea nu trebuie să fie în contradictie cu informaţiile prevăzute la lit. a) şi b).3.2. Etichetarea în concordanta cu prevederile pct. 3.1 se efectuează astfel:- eticheta este bine fixată pe ambalaj;- eticheta este ataşată în mod sigur de ambalaj;- eticheta se tipareste direct pe ambalaj.3.3. Produsele care conţin azbest şi care se comercializează ambalate numai în invelis de material plastic ce se deteriorează la înlăturarea ambalajului sunt considerate produse ambalate şi se eticheteaza ca un produs ambalat în concordanta cu prevederile pct. 3.2. Dacă produsele sunt comercializate după îndepărtarea unui asemenea ambalaj, fiecare produs comercializat, până la cea mai mica unitate, trebuie etichetat în conformitate cu prevederile pct. 3.1.4. Etichetarea produselor cu conţinut de azbest care nu sunt ambalatePentru produsele neambalate care conţin azbest etichetarea se face în conformitate cu prevederile pct. 3.1, după cum urmează:- eticheta este bine fixată pe produsul care conţine azbest;- eticheta este ataşată în mod sigur de produsul care conţine azbest;- eticheta se tipareste direct pe produsul care conţine azbest.Dacă modalitatea de etichetare de mai sus nu este posibila din cauza dimensiunilor prea mici ale produsului, acesta trebuie însoţit de o dovadă scrisă care conţine informaţiile prevăzute pentru etichetare, conform prevederilor pct. 3.1.5. În cazul unor produse care conţin azbest şi sunt supuse prelucrării sau finisarii, eticheta poate conţine unele instrucţiuni de securitate adecvate produsului, cum ar fi:- recomandarea ca operatia să se execute, dacă este posibil, în spaţii deschise sau bine ventilate;- recomandarea utilizării în mod preferenţial a uneltelor de mana sau a uneltelor taietoare cu viteza mica de prelucrare şi care dispun, dacă este necesar, de dispozitive pentru reţinerea prafului;- recomandarea, în cazul în care se utilizează unelte cu viteza mare de prelucrare, ca acestea să fie echipate cu dispozitive pentru reţinerea prafului, umezirea prafului şi reţinerea acestuia în mod sigur;- recomandarea de umezire a produselor care conţin azbest înainte de gaurire sau tăiere.6. În cazul produselor care conţin azbest, destinate sectorului casnic, care nu sunt prevăzute la pct. 5 şi care la utilizare pot emite fibre de azbest, se recomanda menţionarea pe eticheta acestor produse a următoarei instrucţiuni: "îndepărtare după utilizare".------------