ORDIN nr. 29 din 20 ianuarie 2003privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 19 februarie 2003    Având în vedere:- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 102/34/2002 privind aprobarea strategiei pentru implementarea finanţării bazate pe caz în spitalele din România;- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.021/113/2002 privind aprobarea Planului acţiunilor majore pentru implementarea finanţării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2002-2003;- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 798/2002 privind introducerea în spitale a formularului "Foaia de observatie clinica generală",vazand Referatul de aprobare al Centrului de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti nr. DB 396 din 20 ianuarie 2003,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data de 1 ianuarie 2003 se introduce colectarea electronică a datelor clinice la nivel de pacient în toate spitalele din România.  +  Articolul 2Datele clinice la nivel de pacient se culeg din foaia de observatie clinica generală, introdusă în sistemul informaţional al spitalului prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 798/2002 şi formează Setul minim de date la nivel de pacient (SMDP), prezentat în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Datele clinice la nivel de pacient sunt colectate de spitale, care răspund de corectitudinea şi de gestionarea lor, precum şi de asigurarea confidenţialităţii datelor, în conformitate cu legile în vigoare.  +  Articolul 4Spitalele sunt obligate sa colecteze Setul minim de date la nivel de pacient şi să le transmită la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti, în formatul impus de aplicatia de colectare a datelor "DRG Naţional", precum şi la direcţiile de sănătate publică judeţene.  +  Articolul 5Pentru buna desfăşurare a activităţilor necesare, la nivelul fiecărui spital se va înfiinţa (sau reorganiza) o structura distinctă de statistica-informatica, ce are ca sarcina principala sprijinirea procesului de generare sub forma electronică a datelor şi transmiterea acestora către instituţiile abilitate.  +  Articolul 6Instruirea spitalelor privind gestionarea informaţiilor din foaia de observatie clinica generală care stau la baza Setului minim de date la nivel de pacient se va face de către direcţiile de sănătate publică judeţene (prin laboratoarele de statistica/informatica), care organizează şi răspund de buna desfăşurare a acestui proces la nivelul fiecărui judeţ, sub coordonarea tehnica şi metodologică a Centrului de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti.  +  Articolul 7Instruirea spitalelor privind colectarea electronică a Setului minim de date la nivel de pacient şi transmiterea datelor se va face de către direcţiile de sănătate publică judeţene (prin laboratoarele de statistica/informatica), care sprijină şi răspund de buna desfăşurare a acestui proces la nivelul fiecărui judeţ, sub coordonarea tehnica şi metodologică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti.  +  Articolul 8Toate datele confidenţiale la nivel de pacient colectate de spital (numele, prenumele, codul numeric personal) vor fi criptate în momentul transmiterii, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 9Fluxul informaţiilor statistice medicale în vigoare privind activitatea spitaliceasca nu se modifica.  +  Articolul 10Responsabilităţile instituţiilor implicate în colectarea electronică a Setului minim de date la nivel de pacient sunt prezentate în anexa nr. 2.  +  Articolul 11Cheltuielile legate de introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient se suporta din bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii sanitare respective.  +  Articolul 12Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti, direcţiile judeţene de sănătate publică şi spitalele vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 13Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 14Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosBucureşti, 20 ianuarie 2003.Nr. 29.  +  Anexa 1 DATELEdin foaia de observatie clinica generală care formeazăSetul minim de date la nivel de pacient (SMDP)1. Numărul de identificare a cazului externat2. Numărul de identificare a spitalului3. Numărul de identificare a secţiei4. Numărul foii de observatie clinica generală5. Numele pacientului6. Prenumele pacientului7. Localitatea8. Judeţul9. Data naşterii10. Sexul11. Codul numeric personal12. Tipul asigurării de sănătate13. Casa de asigurări de sănătate14. Data internării15. Ora internării16. Tipul internării17. Diagnostic la internare18. Data externarii19. Ora externarii20. Tipul externarii21. Starea la externare22. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare, la externare23. Intervenţiile chirurgicale efectuate24. Data intervenţiei chirurgicale principale25. Explorarile functionale efectuate26. Investigaţiile radiologice efectuate27. Greutatea la naştere (doar pentru nou-născuţi)28. Transferurile intraspitalicesti (secţia; data)29. Medicul curant30. Medicul operator.  +  Anexa 2 RESPONSABILITĂŢILEinstituţiilor implicate în colectarea electronicăa Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP)Spitalele1. Înfiinţarea (sau reorganizarea) unui departament sau centru de statistica-informatica, ce are ca sarcina principala sprijinirea procesului de generare sub forma electronică a Setului minim de date la nivel de pacient şi de transmitere a acestuia către instituţiile abilitate, conform reglementărilor în vigoare2. Organizarea codificarii şi documentării foii de observatie clinica generală (FOCG) în conformitate cu regulile stabilite de Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti3. Participarea personalului responsabil cu codificarea şi documentarea FOCG la instruirea asigurata de (sau prin) direcţia de sănătate publică judeteana sau Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti4. Organizarea colectării Setului minim de date la nivel de pacient de la toţi pacientii externati, plecand de la informaţiile existente în FOCG introdusă în sistemul informaţional al spitalului prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 798/2002, prin utilizarea aplicatiei de colectare a datelor "DRG Naţional" sau a altor aplicaţii dezvoltate în acest scop5. Transmiterea lunară a datelor colectate la nivel de pacient, exclusiv în formatul impus de aplicatia "DRG Naţional", însoţite de un fisier centralizator privind numărul total al cazurilor transmise pentru fiecare secţie, la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti, precum şi la direcţiile de sănătate publică judeţene6. Transmiterea prin e-mail, până la data de 5 a lunii în curs, a datelor menţionate la pct. 5, colectate în luna precedenta7. Participarea personalului responsabil cu colectarea, trimiterea şi gestionarea datelor la instruirea asigurata de (sau prin) direcţia de sănătate publică judeteana sau de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti8. Asigurarea corectitudinii datelor colectate şi transmise9. Păstrarea confidenţialităţii datelor colectate şi transmise în conformitate cu legile în vigoareDirecţiile de sănătate publică judeţene1. Participarea la cursurile de instruire organizate de Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti şi de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti privind codificarea, completarea, documentarea, colectarea electronică şi transmiterea Setului minim de date la nivel de pacient2. Instruirea spitalelor privind gestionarea informaţiilor din FOCG care stau la baza Setului minim de date la nivel de pacient, precum şi instruirea spitalelor privind colectarea şi transmiterea datelor3. Distribuirea către spitale a aplicatiei electronice de colectare de date clinice la nivel de pacient "DRG Naţional" şi sprijinirea spitalelor în procesul de instalare a acesteia4. Sprijinirea spitalelor în procesul de generare, colectare şi transmitere a Setului minim de date la nivel de pacient5. Transmiterea datelor colectate de la spitale spre Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti în formatul solicitat de acestaCentrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti1. Întreţinerea şi dezvoltarea continua a listelor privind sistemul de codificare a diagnosticelor şi procedurilor, precum şi a listelor de codificare a unităţilor şi structurilor sanitare2. Stabilirea reglementărilor privind codificarea diagnosticelor şi procedurilor3. Elaborarea regulilor privind completarea şi documentarea FOCG4. Monitorizarea continua a proceselor de codificare, completare şi documentare a FOCG5. Organizarea unui sistem de instruire a spitalelor şi a direcţiilor de sănătate publică judeţene privind codificarea, completarea şi documentarea FOCGInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti1. Receptionarea datelor transmise de spitale privind Setul minim de date la nivel de pacient şi dezvoltarea unei baze de date centrale în acest sens2. Validarea datelor primite în conformitate cu reglementările în vigoare şi transmiterea lor către spitale3. Gestionarea şi arhivarea datelor colectate de la spitale4. Analiza datelor şi generarea lunară către Ministerul Sănătăţii şi Familiei de rapoarte privind performanta spitalelor, plecandu-se de la Setul minim de date la nivel de pacient, sau a altor tipuri de rapoarte, la cererea directa a acestuia5. Furnizarea lunară a bazei de date conţinând Setul minim de date la nivel de pacient către Ministerul Sănătăţii şi Familiei6. Dezvoltarea unor analize şi rapoarte privind pacientii externati din spitale, pentru finanţarea spitalelor bazată pe caz7. Utilizarea datelor colectate pentru procesul de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar8. Organizarea unui sistem de instruire a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a spitalelor privind colectarea electronică şi transmiterea Setului minim de date la nivel de pacient-------------