ORDIN nr. 22 din 16 ianuarie 2003pentru stabilirea metodologiei de declarare a substanţelor şi preparatelor chimice de către agenţii economici din industrie
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 19 februarie 2003  În baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a), c), e), i) şi j) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2002 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase,având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 451/2001, precum şi ale art. 21 lit. b) din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 91/2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare,ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Agenţii economici, persoane fizice sau juridice, care produc, prelucreaza, utilizează şi/sau comercializează, importa sau exporta substanţe şi preparate chimice periculoase pe teritoriul României vor transmite către Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase (ANSPCP) declaraţii anuale cuprinzând date şi informaţii specifice privind aceste produse.  +  Articolul 2Declaraţiile anuale privind substantele şi preparatele chimice cuprind: a) date de identificare: denumirea chimica şi comercială a substanţei sau a preparatului chimic periculos, numărul CAS conform Chemical Abstract, compozitia chimica exprimată în % gr sau % vol., clasa de produse din care face parte, conform "Clasificarii speciale pentru substantele organice", elaborata de Comisia Europeană şi prezentată în anexa nr. 1; b) date privind natura şi destinaţia: materii prime, produse finite; c) date privind producţia: capacitatea de operare a instalaţiei, producţia realizată; d) date privind comercializarea: intern, import, export; e) date privind ambalajele şi recipientele utilizate; f) alte date relevante, dacă sunt cunoscute, şi anume:- numărul IESCE (EINECS) - numărul atribuit substanţei în Inventarul european al substanţelor chimice comercializate existente în anul 1981;- numărul LESCN (ELINCS) - numărul atribuit substanţei în Lista europeană a substanţelor chimice notificate;- numărul atribuit substanţei în Lista substanţelor care nu se mai încadrează ca polimeri ("No longer polymer" number);- numărul index atribuit substanţei în Lista substanţelor chimice periculoase (anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase).  +  Articolul 3Declaraţiile anuale se redactează, prin dactilografiere, pe formularele tipizate prezentate în anexele nr. 2 şi 3.  +  Articolul 4Transmiterea declaraţiilor anuale se face în perioada 1 ianuarie - 31 martie a anului următor celui pentru care se întocmeşte declaraţia.  +  Articolul 5Anexa nr. 1 "Clasificarea specială pentru substantele organice", anexa nr. 2 "Modelul declaraţiei anuale privind situaţia producţiei, utilizării şi/sau comercializării substanţelor şi preparatelor chimice periculoase" şi anexa nr. 3 "Date şi informaţii specifice privind substanţa/preparatul chimic periculos" fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către ANSPCP şi de agenţii economici care produc, utilizează şi/sau comercializează substanţe şi preparate chimice periculoase.Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 16 ianuarie 2003.Nr. 22.  +  Anexa 1          CLASIFICAREA SPECIALĂ PENTRU SUBSTANTELE ORGANICE*)
           
    Nr. crt.Denumirea substanţei organiceIndex clasificareObservaţii
    0123
    1.Hidrocarburi601  
    2.Hidrocarburi halogenate602  
    3.Alcooli şi derivaţii lor603  
    4.Fenoli şi derivaţii lor604  
    5.Aldehide şi derivaţii lor605  
    6.Cetone şi derivaţii lor606  
    7.Acizi organici şi derivaţii lor607  
    8.Nitrili608  
    9.Nitroderivaţi609  
    10.Clor - nitroderivaţi610  
    11.Compuşi azoxi şi azo611  
    12.Amine şi derivaţii lor612  
    13.Compuşi heterociclici şi derivaţii lor613  
    14.Glicozide şi alcaloizi614  
    15.Cianaţi şi izocianaţi615  
    16.Amide şi derivaţii lor616  
    17.Peroxizi organici617  
    18.Enzime647  
    19.Substanţe complexe derivate din cărbune648  
    20.Substanţe complexe derivate din petrol649  
    21.Diferite substanţe650
  ------------- Notă *) Clasificarea specială pentru substantele organice este preluată din Official Journal (OJ L 381, 31 decembrie 1994, pag. 15-17, şi OJ L 248, 30 septembrie 1996, pag. 2).
   +  Anexa 2MODELUL DECLARAŢIEI ANUALE*)privind situaţia producţiei, utilizării şi/sau comercializăriisubstanţelor şi preparatelor chimice periculoase, pe anul .....
               
    1. Date generale privind agentul economic
     
    1.1. Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1.2. Adresa/Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1.3. Nr. de înregistrare la registrul comerţului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1.4. Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1.5. Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1.6. Adresa electronică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1.7. Contul bancar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1.8. Activitatea/activităţile realizată/realizate**):
    - producere (inclusiv prelucrare) . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ]
    - utilizare (consum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ]
    - depozitare (temporară sau definitivă) . . . . . . . . . . . . . [ ]
    - transport intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ]
    - comercializare la intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ]
      import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ]
      export . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ]
    1.9. Codul/codurile CAEN ale activităţii/activităţilor efectuate: . . . . . . . . .
     
    2. Date şi informaţii privind substanţele şi preparatele chimice periculoase***)
    Nr. crt.Denumirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoaseU.M.CantitateaObservaţii
    01234
             
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (numele şi prenumele conducătorului
    agentului/unităţii economice şi ştampila)
  ------------ Notă *) Se întocmeşte de către toţi producătorii, utilizatorii, distribuitorii, importatorii şi exportatorii de substanţe şi preparate chimice periculoase. Notă **) Se marcheaza casutele corespunzătoare. Notă ***) Datele şi informaţiile din tabelul recapitulativ al substanţelor şi preparatelor chimice periculoase sunt prezentate detaliat prin completarea anexei nr. 3.
   +  Anexa 3DATE ŞI INFORMAŢII SPECIFICEprivind substanţa/preparatul chimic periculos* )
       
    1. Date de identificare
    Clasa de produse**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Denumirea ştiinţifică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Denumirea comercială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Numărul CAS (preluat din Chemical Abstract) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Compoziţia chimică (în % gr sau % vol.):
    . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . .
    2. Natura şi destinaţia***)
    Materie primă [ ]
    Produs finit [ ]
    3. Date privind producţia
    Capacitatea de operare a instalaţiei, t/an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Producţia realizată, t/an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. Date privind comercializarea
    Achiziţionare din ţară (defalcat pe furnizori), t/an . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . .
    Livrare în ţară (defalcat pe clienţi), t/an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Import (defalcat pe clienţi, furnizori şi ţări), t/an . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . .
    Export (defalcat pe furnizori, clienţi şi ţări), t/an . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . .
    5. Date privind ambalajele şi recipientele utilizate
    (Scurtă descriere a ambalajelor şi recipientelor utilizate)
    6. Alte date relevante cunoscute
    Numărul IESCE (EINECS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Numărul LESCN (ELINCS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Numărul atribuit substanţei în Lista substanţelor care nu se mai încadrează ca polimeri ("No longer polymer" number) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Numărul index atribuit substanţei chimice în Lista substanţelor chimice periculoase (anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (numele şi prenumele conducătorului
      agentului/unităţii economice şi ştampila)
  ----------- Notă *) Se completează individual, pentru fiecare substanţa sau preparat chimic periculos. Notă **) Se menţionează clasa pentru substantele organice şi pentru componentele principale de natura organică din preparatele chimice periculoase. Notă ***) Se marcheaza casuta corespunzătoare. --------------